Tra cứu Thuật ngữ pháp lý

STTThuật ngữMô tảNguồn 
161 Gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm phòng
Hết hiệu lực
là gia súc, gia cầm trong vùng quy định phải tiêm phòng và có đủ điều kiện để tiêm phòng (không tính gia súc đang mắc bệnh, có chửa kỳ cuối, gia súc mới sinh) 63/2005/QĐ-BNN
161 Gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm phòng
Hết hiệu lực
là gia súc, gia cầm trong vùng quy định phải tiêm phòng và có đủ điều kiện để tiêm phòng (không tính gia súc đang mắc bệnh, có chửa kỳ cuối, gia súc mới sinh). 63/2005/QĐ-BNN
162 Giá tham chiếu
Hết hiệu lực
là mức giá làm cơ sở để trung tâm giao dịch TP.HCM tính giới hạn dao động giá chứng khoán trong ngày giao dịch. 25/QĐ-TTGDHCM
162 Giá tham chiếu
Hết hiệu lực
Là mức giá làm cơ sở để SGDCK TP.HCM tính giới hạn dao động giá chứng khoán trong ngày giao dịch 124/QĐ-SGDHCM
163 Giá thành của thuốc sản xuất trong nước là giá thành toàn bộ xác định theo Quy chế tính giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư số 154/2010/TT-BTC ngày 01/10/2010 của Bộ Tài chính, tính bằng chi phí nguyên liệu, nhiên liệu trực tiếp cộng (+) chi phí nhân công trực tiếp cộng (+) chi phí sản xuất chung cộng (+) chi phí tài chính (trả lãi vay nếu có) cộng (+) chi phí quản lý quản lý doanh nghiệp cộng (+) chi phí bán hàng trừ (-) chi phí phân bổ cho sản phẩm phụ (nếu có). 06/2013/TT-BYT
163 Giá thành của thuốc sản xuất trong nước
Hết hiệu lực
là giá thành toàn bộ, tính bằng chi phí nguyên liệu, nhiên liệu trực tiếp cộng (+) chi phí nhân công trực tiếp cộng (+) chi phí sản xuất chung cộng (+) chi phí tài chính (trả lãi vay nếu có) cộng (+) chi phí quản lý trừ (-) chi phí phân bổ cho sản phẩm phụ (nếu có) 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT
164 Giá thành kế hoạch Là giá thành của năm tiếp theo năm báo cáo tài chính (năm: n+1) xác định trên cơ sở chi phí dự kiến phát sinh trong năm kế hoạch để hoàn thành một đơn vị dịch vụ viễn thông đó 16/2012/TT-BTTTT
165 Giá thành nước sạch
Hết hiệu lực
là giá tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý của toàn bộ quá trình sản xuất, phân phối và tiêu thụ nước sạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. 54/2013/TT-BTC
166 Giá thành thực tế Là giá thành của năm báo cáo tài chính gần nhất (năm: n) xác định trên cơ sở chi phí thực tế hợp lý để hoàn thành một đơn vị dịch vụ viễn thông 16/2012/TT-BTTTT
167 Giá thành toàn bộ của sản phẩm hàng hoá, dịch vụ
Hết hiệu lực
là thành sản xuất sản phẩm, dịch vụ; giá mua hàng hoá và chi phí lưu thông đưa hàng hoá, dịch vụ đến người tiêu dùng 27/2004/QH11
168 Giá thanh toán cho việc chuyển giao công nghệ
Hết hiệu lực
là tổng số tiền Bên nhận phải trả cho Bên giao trong suốt thời gian hiệu lực của Hợp đồng. 45/1998/NĐ-CP
168 Giá thanh toán cho việc chuyển giao công nghệ
Hết hiệu lực
là tổng số tiền Bên nhận phải trả cho Bên giao trong suốt thời gian hiệu lực của Hợp đồng. 11/2005/NĐ-CP
168 Giá thanh toán cho việc chuyển giao công nghệ
Hết hiệu lực
Được hiểu là tổng số tiền mà Bên nhận phải trả cho Bên giao và/ hoặc Bên nhận phải trả cho Bên thứ ba do Bên giao chỉ định để thực hiện Hợp đồng chuyển giao công nghệ (quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định 45/1998) 1254/1999/TT-BKHCNMT
169 Giá thị trường
Hết hiệu lực
là giá sản phẩm theo thỏa thuận khách quan trong giao dịch kinh doanh trên thị trường giữa các bên không có quan hệ liên kết (hay còn gọi là các bên độc lập). 117/2005/TT-BTC
169 Giá thị trường
Hết hiệu lực
là giá hàng hóa, dịch vụ hình thành do các nhân tố chi phối và vận động của thị trường quyết định tại một thời điểm, địa điểm nhất định. 11/2012/QH13
169 Giá thị trường à giá giao dịch trên thị trường (đối với tài sản) hoặc trên thị trường chứng khoán (đối với cổ phần, trái phiếu, chứng chỉ có giá) 1609/QĐ-BTC
169 Giá thị trường là giá được xác định theo quy định tại Điều 20 cho từng chu kỳ giao dịch và công bố cùng với lịch điều độ ngay trước chu kỳ giao dịch. Giá này dùng để thanh toán cho các đơn vị phát điện thị trường 6540/QĐ-BCT
170 Giá thị trường của phần vốn góp hoặc cổ phần
Hết hiệu lực
là giá giao dịch trên thị trường chứng khoán hoặc giá do một tổ chức định giá chuyên nghiệp xác định. 60/2005/QH11
171 Giá thị trường điện toàn phần
Hết hiệu lực
là tổng giá điện năng thị trường và giá công suất thị trường của mỗi chu kỳ giao dịch. 03/2013/TT-BCT
171 Giá thị trường điện toàn phần
Hết hiệu lực
là tổng giá điện năng thị trường và giá công suất thị trường của mỗi chu kỳ giao dịch. 18/2010/TT-BCT
172 Giá thị trường dự kiến là giá được xác định theo quy định tại Điều 20 cho từng chu kỳ giao dịch và công bố cùng với phương thức ngày 6540/QĐ-BCT
173 Giá thị trường toàn phần
Hết hiệu lực
Là tổng của giá thị trường điện năng (SMP) và giá công suất (CAN) trong một chu kỳ giao dịch 18/2012/TT-BCT
174 Giá thóc định hướng
Hết hiệu lực
Là mức giá mua thóc của các Thương nhân do cơ quan có thẩm quyền xác định, công bố và hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật 89/2011/TT-BTC
176 Giá thực hiện
Hết hiệu lực
là giá dùng để xác định số tiền phải thanh toán trong các giao dịch Trái phiếu Chính phủ 46/2008/QĐ-BTC
176 Giá thực hiện
Hết hiệu lực
là giá chứng khoán được xác định từ kết quả khớp lệnh hoặc giá hình thành từ giao dịch thỏa thuận. 25/QĐ-TTGDHCM
178 Giá thuốc (dùng cho người) bán buôn dự kiến
Hết hiệu lực
là giá bán buôn do cơ sở sản xuất trong nước, cơ sở nhập khẩu kê khai, kê khai lại với cơ quan quản lý nhà nước về giá thuốc 11/2007/TTLT-BYT-BTC-BCT
179 Giá thuốc (dùng cho người) bán lẻ
Hết hiệu lực
là giá thuốc bán trực tiếp cho người sử dụng tại các cơ sở bán lẻ 11/2007/TTLT-BYT-BTC-BCT
180 Giá thuốc (dùng cho người) bán lẻ dự kiến
Hết hiệu lực
là giá bán lẻ do cơ sở sản xuất trong nước, cơ sở nhập khẩu dự kiến bán trực tiếp cho người sử dụng 11/2007/TTLT-BYT-BTC-BCT

« Trước1234567891011121314151617181920Tiếp »

Đăng nhập


DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.198.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!