Tổng hợp Luật, Nghị định dự kiến sửa đổi, ban hành trong năm 2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
13/01/2023 10:27 AM

Cho tôi hỏi trong năm 2023 có sửa đổi hay ban hành Luật, Nghị định nào mới không? – Ngọc Bích (Đồng Nai)

Tổng hợp Luật, Nghị định dự kiến sửa đổi, ban hành trong năm 2023

Tổng hợp Luật, Nghị định dự kiến sửa đổi, ban hành trong năm 2023 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Theo đó, để thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, dự kiến sửa đổi, ban hành các Luật, Nghị định sau đây:

1. Tổng hợp Luật dự kiến sửa đổi, ban hành trong năm 2023

- Dự án Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi;

- Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản;

- Dự án Luật Công chứng (sửa đổi);

- Dự án Luật Thủ đô (Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi);

- Dự án Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi);

- Dự án Luật Hợp tác xã sửa đổi (Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác);        

- Dự án Luật Đấu thầu sửa đổi;

- Dự án Luật Viễn thông (sửa đổi);

- Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi);

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí năm 2016;

- Luật Đất đai (sửa đổi);

- Luật Tài nguyên nước (sửa đổi);    

- Luật Địa chất và Khoáng sản;         

- Dự án Luật Lưu trữ sửa đổi;

- Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi);

- Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi);

- Đề nghị xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị;

- Đề nghị xây dựng Luật cấp, thoát nước;

- Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ để đưa vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2023;    

- Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật để đưa vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2023;

- Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa để đưa vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2023;

- Dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

2. Tổng hợp Nghị định dự kiến sửa đổi, ban hành trong năm 2023

- Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền;

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 01/2014/NĐ-CP về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tổ chức tín dụng Việt Nam;

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 102/2020/NĐ-CP quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam;

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP;

- Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 29/2018/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

- Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 43/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải;

- Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý;

- Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 45/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa;

- Nghị định thay thế Nghị định 30/2007/NĐ-CP; Nghị định 78/2012/NĐ-CP về kinh doanh xổ số;

- Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 44/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không;

- Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 33/2019/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị định sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ;

- Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 46/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia;

- Nghị định quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khí thải

- Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - SCIC (thay thế Nghị định 148/2017/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của SCIC);

- Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; Nghị định 48/2018/NĐ-CPNghị định 80/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 98/2013/NĐ-CP;

- Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 166/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài;

- Nghị định sửa đổi Nghị định 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 về kinh doanh casino;

- Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã;

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực liên quan đến thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh;

- Nghị định thay thế Nghị định 113/2014/NĐ-CP về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật

- Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu sửa đổi;

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch theo trình tự, thủ tục rút gọn, bảo đảm quy định chi tiết các nội dung đã được giao tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 61/2022/QH15;

- Nghị định về tổ chức và hoạt động Thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư;

- Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra;

- Nghị định quy định về cơ quan thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

- Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Tần số vô tuyến điện;

- Đề nghị xây dựng Nghị định quy định về hoạt động thông tin cơ sở và truyền thông cấp huyện;

- Nghị định quy định chi tiết Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi);

- Nghị định thay thế Nghị định 18/2014/NĐ-CP về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản;

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết Luật Khoáng sản;

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn;

- Nghị định về hộ kinh doanh;

- Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022;

- Nghị định quy định chi tiết việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”;

- Nghị định về khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung;

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2020/NĐ-CPNghị định 120/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung quy định về cấp phó);

- Nghị định thay thế Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định 113/2018/NĐ-CP, Nghị định 143/2020/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế;

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức;

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

- Nghị định thay thế Nghị định 34/2019/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

- Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở;

- Nghị định ban hành Bộ quy tắc đạo đức công vụ;

- Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Nghị định thay thế Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng;

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2013/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng;

- Nghị định bãi bỏ Nghị định 59/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

- Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí;

- Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia;

- Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi);

- Nghị định quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia;

- Nghị định thay thế Nghị định 46/2017/NĐ-CPNghị định 135/2018/NĐ-CP về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

- Nghị định quy định chính sách cho học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có học sinh hưởng chính sách;

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục;

- Nghị định quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú;

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc;

- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự;

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP quy định hoạt động thông tin báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,112

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn