Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 01/2014/NĐ-CP nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tổ chức tín dụng Việt Nam

Số hiệu: 01/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2014

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI MUA CỔ PHẦN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Theo đnghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Cnh phủ ban hành Nghị định về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cphần của tchức tín dụng Việt Nam,

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định điều kiện, thủ tục mua cổ phần, tổng mức sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của một nhà đầu tư nước ngoài tại một tổ chức tín dụng Việt Nam; điều kiện đối với tổ chức tín dụng Việt Nam bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức tín dụng cổ phần và tchức tín dụng chuyển đổi hình thức pháp lý thành tổ chức tín dụng cổ phần (gọi tắt là tổ chức tín dụng Việt Nam).

2. Nhà đầu tư nước ngoài.

3. Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phn của tổ chức tín dụng Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tổ chức tín dụng cổ phần là tổ chức tín dụng được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, bao gồm: Ngân hàng thương mại cổ phần, công ty tài chính cổ phn, công ty cho thuê tài chính cổ phần.

2. Tổ chức tín dụng chuyển đổi hình thức pháp lý thành tổ chức tín dụng cổ phần là tổ chức tín dụng đang thực hiện chuyển đổi hình thức pháp lý từ tchức tín dụng hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn thành tchức tín dụng hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần.

3. Nhà đầu tư nước ngoài bao gồm tổ chức nước ngoài và cá nhân nước ngoài.

4. Tổ chức nước ngoài bao gồm:

a) Tổ chức thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài và chi nhánh của các tổ chức này tại nước ngoài và tại Việt Nam.

b) Tổ chức, quỹ đóng, quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng khoán thành lập và hoạt động ở Việt Nam có tỷ lệ tham gia góp vốn của bên nước ngoài trên 49%.

5. Cá nhân nước ngoài là người không mang quốc tịch Việt Nam.

6. Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là tổ chức nước ngoài có năng lực tài chính và có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền về việc gắn bó lợi ích lâu dài với tổ chức tín dụng Việt Nam và hỗ trợ tổ chức tín dụng Việt Nam chuyển giao công nghệ hiện đại; phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; nâng cao năng lực tài chính, quản trị, điều hành.

7. Sở hữu cổ phần bao gồm sở hữu trực tiếp và sở hữu gián tiếp.

Điều 4. Đồng tiền sử dụng trong giao dịch mua, bán cổ phần

Đồng tiền sử dụng trong giao dịch mua, bán cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức tín dụng Việt Nam là Đồng Việt Nam.

Điều 5. Tham gia quản trị tại tổ chức tín dụng Việt Nam

1. Việc tham gia, cử người đại diện phần vốn góp tham gia Hội đồng quản trị tại một tổ chức tín dụng Việt Nam thực hiện theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và pháp luật liên quan.

2. Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được tham gia, cử người đại diện phần vốn góp tham gia Hội đồng quản trị tại một tổ chức tín dụng Việt Nam, trừ các trường hợp sau:

a) Nhà đầu tư nước ngoài tham gia, cử người đại diện phần vốn góp tham gia Hội đồng, quản trị của tổ chức tín dụng khác là công ty con của tổ chức tín dụng Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia, cử người đại diện phn vốn góp tham gia Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng Việt Nam đó.

b) Nhà đầu tư nước ngoài tham gia, cử người đại diện phần vốn góp tham gia Hội đồng quản trị tại tổ chức tín dụng cổ phần yếu kém để cơ cấu lại theo phương án được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC 1. HÌNH THỨC, TỶ LỆ, THỦ TỤC MUA CỔ PHẦN

Điều 6. Hình thức mua cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài

1. Nhà đu tư nước ngoài mua cổ phần của cổ đông của tổ chức tín dng cổ phần.

2. Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần trong trường hp tổ chức tín dụng cphần bán cổ phần để tăng vốn điều lệ hoặc bán cổ phiếu quỹ.

3. Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phn trong trường hợp tổ chức tín dụng chuyển đổi hình thức pháp lý thành tổ chức tín dụng cổ phần.

Điều 7. Tỷ lệ sở hữu cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài

1. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của một cá nhân nước ngoài không được vượt quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng Việt Nam.

2. Tỷ lệ shữu cphần của một tổ chức nước ngoài không được vượt quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng Việt Nam trừ trường hp quy định tại Khoản 3 Điều này.

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài không được vượt quá 20% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng Việt Nam.

4. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan của nhà đầu tư nước ngoài đó không được vượt quá 20% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng Việt Nam.

5. Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại Việt Nam. Tng mức sở hữu cphần của các nhà đầu tư nước ngoài tại một tổ chức tín dụng phi ngân hàng Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng, công ty niêm yết.

6. Trong trường hợp đặc biệt để thực hiện cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém, gặp khó khăn, bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, Thủ tướng Chính phủ quyết định tỷ lệ sở hữu cphn của một tchức nước ngoài, một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, tng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại một tổ chức tín dụng cổ phần yếu kém được cơ cấu lại vượt quá giới hạn quy định tại các Khoản 2, 3, 5 Điều này đối với từng trường hợp cụ thể.

7. Tỷ lệ sở hữu quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này bao gồm cả phần vốn nhà đầu tư nước ngoài ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác mua cổ phần.

8. Nhà đầu tư nước ngoài chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi của tổ chức tín dụng Việt Nam sang cổ phiếu phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phần, điều kiện sở hữu cổ phần theo quy định tại Nghị định này.

Điều 8. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục và hồ sơ nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam

1. Trường hợp mua cổ phần dẫn đến mức sở hữu cổ phần từ 10% vốn điều lệ trở lên; mua cổ phần và trở thành nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của một tổ chức tín dụng Việt Nam:

a) Tổ chức tín dụng Việt Nam (đối với tổ chức tín dụng chưa niêm yết cổ phiếu) hoặc tổ chức nước ngoài (đối với tổ chức tín dụng đã niêm yết cổ phiếu) lập hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện, qua mạng điện tử đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận trước khi thực hiện giao dịch.

b) Trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ, căn cứ vào các điều kiện quy định tại các Điều 9, 10 của Nghị định này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận bằng văn bản việc mua cổ phần của tổ chức nước ngoài. Trường hp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải nêu rõ lý do.

2. Trường hợp mua cổ phần dẫn đến mức sở hữu cổ phần từ 5% vốn điều lệ trở lên và mua thêm cổ phần khi tổ chức nước ngoài đã sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên của một tổ chức tín dụng Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Khoản 2 Điều 29 Luật các tổ chức tín dụng.

3. Các trường hợp mua cổ phần khác, trừ các trường hợp quy định tại các Khoản 1 và 2 Điều này:

a) Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam chưa niêm yết cổ phiếu lập hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến tổ chức tín dụng Việt Nam quyết định để đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 7 Nghị định này.

Tổ chức tín dụng Việt Nam quy định cụ thể hồ sơ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tổ chức tín dụng Việt Nam phải trả lời nhà đầu tư nước ngoài bằng văn bản. Trường hợp không chấp thuận, tổ chức tín dụng Việt Nam phải nêu rõ lý do.

b) Nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần của tổ chức tín dụng cổ phần đã niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và phải tuân thủ quy định tại Điều 7 Nghị định này.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cụ thể trình tự, thủ tục, hồ sơ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam quy định tại các Khoản 1, 2 Điều này.

MỤC 2. ĐIỀU KIỆN SỞ HỮU CỔ PHẦN

Điều 9. Điều kiện đối với tổ chức nước ngoài mua cổ phần dẫn đến mức sở hữu từ 10% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng Việt Nam trở lên

1. Được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế có uy tín xếp hạng từ mức ổn định hoặc tương đương trở lên.

2. Có đủ nguồn tài chính để mua cổ phần được xác định theo báo cáo tài chính được kiểm toán độc lập năm liền kề trước năm nộp hồ sơ và nguồn vốn mua cổ phần hợp pháp theo quy định của pháp luật.

3. Việc mua cổ phần không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam; không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh trong hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam.

4. Không vi phạm nghiêm trọng pháp luật về tiền tệ, ngân hàng, chứng khoán và thị trường chứng khoán của nước nơi nhà đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính và Việt Nam trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ mua cổ phần.

5. Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 10 tỷ đô la Mỹ đi với nhà đầu tư nước ngoài là ngân hàng, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính hoặc có mức vốn điều lệ tối thiểu tương đương 1 tỷ đô la Mỹ đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức khác vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ mua cổ phần.

Điều 10. Điều kiện đối với tổ chức nước ngoài mua cổ phần và trở thành nhà đầu tư chiến lược nước ngoài

1. Các điều kiện quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 9 Nghị định này.

2. Là ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính nước ngoài, công ty cho thuê tài chính nước ngoài được phép thực hiện hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật của nước nơi đặt trụ schính. Công ty tài chính nước ngoài chỉ được là nhà đầu tư chiến lược tại công ty tài chính Việt Nam. Công ty cho thuê tài chính nước ngoài chỉ được là nhà đầu tư chiến lược tại công ty cho thuê tài chính Việt Nam.

3. Có kinh nghiệm hoạt động quốc tế trong lĩnh vực tài chính ngân hàng từ 5 năm tr lên.

4. Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 20 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ mua cổ phần.

5. Có văn bản cam kết và kế hoạch rõ ràng về việc gắn bó lợi ích lâu dài với tổ chức tín dụng Việt Nam, hỗ trợ tổ chức tín dụng Việt Nam áp dụng công nghệ hiện đại; phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; nâng cao năng lực tài chính, quản trị, điều hành.

6. Không sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào khác tại Việt Nam;

7. Cam kết hoặc đã sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của tổ chức tín dụng Việt Nam mà tổ chức nước ngoài đề nghị mua cổ phn và trở thành nhà đu tư chiến lược nước ngoài.

MỤC 3. TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM BÁN CỔ PHẦN

Điều 11. Điều kiện đối với tổ chức tín dụng Việt Nam bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài

1. Tổ chức tín dụng chuyển đổi hình thức pháp lý thành tổ chức tín dụng cổ phần phải có phương án cổ phần hóa, phương án chuyển đổi được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật, trong đó có phương án bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.

2. Tổ chức tín dụng cphần phải có phương án tăng vốn điều lệ, phương án bán cổ phiếu quỹ được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó có phương án bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.

Đối với tổ chức tín dụng cphần có tỷ lệ sở hữu của Nhà nước trên 50% vốn điều lệ, phương án tăng vốn điều lệ, phương án bán cphiếu quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý tài chính của doanh nghiệp nhà nước trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài

1. Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài của tổ chức tín dụng Việt Nam chưa niêm yết được xác định thông qua đấu giá hoặc hình thức thỏa thuận.

2. Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần đã niêm yết cổ phiếu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

3. Việc đặt cọc để thực hiện giao dịch mua cổ phần do nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức tín dụng Việt Nam thỏa thuận phù hp với quy định của pháp luật.

MỤC 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Điều 13. Quyền của nhà đầu tư nước ngoài

1. Có đầy đủ quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật Việt Nam, Điều lệ của tổ chức tín dụng cổ phần mà nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần và thỏa thuận phù hợp với pháp luật Việt Nam trong hợp đồng mua, bán cổ phần giữa nhà đầu tư nước ngoài với tổ chức tín dụng Việt Nam.

2. Được chuyển ra nước ngoài các khoản thu nhập từ đu tư, mua cổ phn, các khoản thu từ chuyển nhượng cổ phần sau khi đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Được tham gia hoặc cử người đại diện tham gia Hội đồng quản trị, Ban kim soát, Người điu hành của tổ chức tín dụng cổ phần theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng cổ phần mà nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần và quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Điều 14. Nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài

1. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật Việt Nam, Điều lệ của tổ chức tín dụng Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần và thỏa thuận phù hợp với pháp luật Việt Nam trong hợp đồng mua, bán cổ phần giữa nhà đu tư nước ngoài với tchức tín dụng Việt Nam.

2. Bảo đảm và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần, tính hợp lệ của hồ sơ mua cổ phần và tính chính xác của các thông tin, tài liệu đã cung cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Báo cáo đầy đủ thông tin và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin về người có liên quan đang sở hữu cổ phần, thông tin về sở hữu cổ phần thông qua người có liên quan và thông qua ủy thác đầu tư tại tchức tín dụng Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua cổ phần.

4. Chuyển đủ số vốn đã đăng ký mua cổ phần tại tổ chức tín dụng Việt Nam theo thỏa thuận trong hợp đồng mua, bán cổ phần giữa nhà đầu tư nước ngoài với tổ chức tín dụng Việt Nam và phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài không được chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của mình tại tổ chức tín dụng Việt Nam cho tổ chức, cá nhân khác trong thời hạn tối thiểu 5 năm kể từ thời điểm trở thành nhà đu tư chiến lược của tổ chức tín dụng Việt Nam ghi trong văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

6. Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của một tổ chức tín dụng Việt Nam không được chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của mình cho tchức, cá nhân khác trong thời hạn tối thiểu 3 năm ktừ thời điểm sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của tổ chức tín dụng đó.

7. Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng cổ phần yếu kém được cơ cấu lại theo quy định tại Khoản 6 Điều 7 Nghị định này phải xây dựng Phương án mua cổ phần và cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

8. Tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối của Việt Nam.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn thi hành và thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định tại Nghị định này;

b) Cung cấp thông tin liên quan đến việc mua, bán cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong phạm vi quản lý cho Bộ Tài chính để phối hp quản lý theo quy định tại Nghị định này.

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a) Quản lý và hướng dẫn việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng cổ phần đã niêm yết cổ phiếu đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu cổ phần theo quy định của Nghị định này và các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

b) Cung cấp thông tin liên quan đến việc mua, bán cphần của nhà đầu tư nước ngoài trong phạm vi quản lý cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đphối hợp quản lý theo quy định tại Nghị định này.

Điều 16. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng Việt Nam

1. Tổ chức thực hiện việc bán cổ phn theo đúng quy định tại Nghị định này và quy định pháp luật có liên quan.

2. Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

3. Báo cáo đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan có thẩm quyền về các thông tin liên quan đến việc nhà đu tư nước ngoài mua cphần.

Điều 17. Xử lý vi phạm

Mọi hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Điều 18. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2014 và thay thế Nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam.

Điều 19. Điều khoản thi hành

Bộ trưởng; Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đc) tchức tín dụng Việt Nam; nhà đu tư nước ngoài và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No: 01/2014/ND-CP

Hanoi , January 03, 2014

 

DECREE

ON FOREIGN INVESTORS' PURCHASE OF SHARES OF VIETNAMESE CREDIT INSTITUTIONS

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the June 16, 2010 Law on the State bank of Vietnam;

Pursuant to the June 16, 2010 Law on credit institutions;

Pursuant to the November 29, 2005 Law on enterprises;

Pursuant to the June 29, 2006 Law on securities and the November 24, 2010 Law amending and supplementing a number of articles of the securities Law;

At the proposal of the Governor of the State bank of Vietnam;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter 1.

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

This Decree provides for conditions of and procedures for share purchase, total of maximum shareholding level for foreign investors, the maximum holding of a foreign investor in a Vietnamese credit institution; conditions for a Vietnamese credit institution to sell shares to foreign investors.

Article 2. Subjects of application

1. Joint-stock credit institutions and credit institutions transforming the legal form into joint-stock credit institutions (abbreviated to as Vietnamese credit institutions).

2. Foreign investors.

3. Other organizations and individuals involving foreign investors' purchase of shares of Vietnamese credit institutions.

Article 3. Interpretation of terms

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Joint-stock credit institutions mean credit institutions which are established and organized under form of joint-stock companies, including: Joint-stock commercial banks, Joint-stock financial companies, Joint-stock finance-leasing companies.

2. Credit institutions transforming the legal form into joint-stock credit institutions mean credit institutions which are performing transformation of legal form from credit institutions operating in form of limited liability companies into credit institutions operating in form of joint-stock companies.

3. Foreign investors include foreign organizations and individuals.

4. Foreign organizations include:

a) Organizations which are set up and operate under foreign law and branches of these organizations in foreign countries or/and in Vietnam.

b) Organizations, closed funds, member funds, companies of securities investment which are set up and operate in Vietnam with rate of contributed capital amount of foreign parties more than 49%.

5. Foreign individuals are persons who do not bear Vietnamese nationality.

6. Foreign strategic investor means a foreign organization which has financial capacity and has a written commitment of competent person to bind its long-term benefit with Vietnamese credit institutions and support Vietnamese credit institutions in transferring modern technologies; developing banking products and services, raising the administration and financial capacity.

7. Shareholding includes direct and indirect shareholding.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Currency used in foreign investors’ share purchase and sale transactions in Vietnamese banks is Vietnam dong.

Article 5. Participation in administration at Vietnamese credit institutions

1. The participation and appointment of representative for contributed capital amount to participate in a Vietnamese credit institution shall comply with provisions of Law on credit institutions and relevant laws.

2. Foreign investors are only allowed to participate or appoint representative for the contributed capital amount to participate in Managing Board at a Vietnamese credit institution, except for the following cases:

a) Foreign investors participate or appoint representative for the contributed capital amount to participate in Managing Board of other credit institution being subsidiary company of Vietnamese credit institution of which foreign investors participated or appointed representative for the contributed capital amounts to participate in Managing Board.

b) Foreign investors participate or appoint representative for the contributed capital amount to participate in Managing Board at a weak joint-stock credit institution in order to restructure it under the plan already been accepted by the State bank of Vietnam.

Chapter 2.

SPECIFIC PROVISIONS

SECTION 1. FORM, PERCENTAGE OF AND PROCEDURES FOR SHARE PURCHASE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Foreign investors purchase shares of shareholders of joint-stock credit institutions.

2. Foreign investors purchase shares in case where joint-stock credit institutions sell shares to increase charter capital or sell treasury shares.

3. Foreign investors purchase shares in case where credit institutions transform the legal form into joint-stock credit institutions.

Article 7. Holdings of foreign investors

1. The holding of a foreign individual shall not exceed 5% of charter capital of a Vietnamese credit institution.

2. The holding of a foreign organization shall not exceed 15% of charter capital of a Vietnamese credit institution except for the case specified at Clause 3 this Article.

3. The holding of a foreign strategic investor shall not exceed 20% of charter capital of a Vietnamese credit institution.

4. The holding of a foreign investor and the concerned persons of such foreign investor shall not exceed 20% of charter capital of a Vietnamese credit institution.

5. Total shareholding level of foreign investors shall not exceed 30% of charter capital of a Vietnamese commercial bank. Total shareholding level of foreign investors at a Vietnamese non-banking credit institution shall comply with legislation applicable to public companies and listing companies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. The holdings specified at Clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6 this Clause include the capital amount which foreign investor entrusted for other organizations and individuals to purchase shares.

8. Foreign investors changing convertible bonds of Vietnamese credit institutions into stocks must adhere to the holdings and holding conditions prescribed in this Decree.

Article 8. Competence, orders, procedures and dossier in case of foreign investors' purchase of shares of Vietnamese credit institutions

1. Case of share purchase that leads the shareholding level to be 10% or more of charter capital; share purchase and becoming foreign strategic investor of a Vietnamese credit institution:

a) The Vietnamese credit institution (for credit institution which has not yet listed its shares) or foreign organization (for credit institution which has listed its shares) shall make a dossier and send directly or via post, electronic network to the State bank of Vietnam for acceptance before performing transactions.

b) Within 40 days after receiving full and valid dossier, based on conditions specified in Articles 9 and 10 of this Decree, the State bank of Vietnam shall consider and decide on acceptance or refusal in writing for foreign organizations' share purchase. In case of refusal, the State bank of Vietnam shall state clearly reason thereof.

2. In case of share purchase that leads the shareholding level to be 5% or more of charter capital and additional share purchase when a foreign organization has owned 5% or more of charter capital of a Vietnamese credit institution except for case specified at Clause 1 this Article, foreign investors shall comply with the process and procedures specified at Clause 2 Article 29 of Law on credit institutions.

3. Other cases of share purchase, except for cases specified in Clauses 1 and 2 this Article:

a) Foreign investors purchase shares of Vietnamese credit institutions which have not yet listed shares shall make dossier and send it, directly or via post, to the Vietnamese credit institutions for decision in order to ensure compliance with Article 7 of this Decree

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Within 20 working days, after receiving a full and valid dossier, the Vietnamese credit institutions must reply in writing to foreign investors. In case of refusal, the Vietnamese credit institutions must state clearly reason thereof.

b) Foreign investors may purchase shares of joint-stock credit institutions which have listed shares in accordance with legislations on securities and securities market and must comply with provision in Article 7 of this Decree.

4. The State bank of Vietnam shall certify the process of, procedures for and dossier of foreign investors’ purchase of shares of Vietnamese credit institutions specified at Clauses 1, 2 this Article.

SECTION 2. CONDITIONS FOR SHAREHOLDING

Article 9. Conditions for a foreign organization to purchase shares that lead the shareholding level to be 10% or more of charter capital of a Vietnamese credit institution

1. Being ranked by international prestige credit-rating organizations from the stable level or equivalent or higher level.

2. Having full financial source to purchase share which is defined under financial statement audited independently of year preceding year of submission of dossier and a lawful capital source for share purchase as prescribed by law.

3. The share purchase does not cause influence to the safety, stability of the Vietnamese credit institution system; does not create the exclusivity or limit the competition in the Vietnamese credit institution system.

4. Not violating seriously law on monetary, banking, securities and securities market of country where foreign investor is headquartered and law of Vietnam within 12 months until submission of dossier of share purchase.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Conditions for foreign organizations to purchase shares and become foreign strategic investors

1. Conditions specified at Clauses 1, 2, 3, 4 Article 9 of this Decree.

2. Being foreign banks, foreign financial companies, foreign finance-leasing companies which are allowed to perform the banking activities as prescribed by law of countries where they are headquartered. Foreign financial companies are only allowed to be the strategic investors at Vietnamese financial companies. Foreign financial companies are only allowed to be the strategic investors at Vietnamese finance-leasing companies.

3. Having experiences in international operation of banking and finance from 5 years or longer.

4. Having minimum total assets of 20 billion U.S Dollar in the year preceding the year of submission of dossier of share purchase.

5. Having written commitment and clear plan on binding long-term benefit with Vietnamese credit institutions and support Vietnamese credit institutions in applying modern technologies; developing banking products and services, raising the administration and financial capacity.

6. Not owning 10% or more of charter capital at any other credit institution in Vietnam;

7. Committing or having owned 10% or more of charter capital of Vietnamese credit institutions where foreign organizations request for purchasing shares and becoming the foreign strategic investor.

SECTION 3. VIETNAMESE CREDIT INSTITUTIONS THAT SELL SHARES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Credit institutions transforming legal form into the joint-stock credit institutions must have plan on equitization, plan on transformation which are approved by competent authorities as prescribed by law, in which includes plan on share sale for foreign investors.

2. The joint-stock credit institutions must have plan on increasing charter capital, plan on selling treasury stocks already approved by General Council of Shareholders, in which includes plan on share sale for foreign investors.

For joint-stock credit institutions with the state ownership rate of over 50% of charter capital, plan on increasing charter capital, plan on selling treasury stocks shall comply with legislations on financial management of state enterprises before submitting to General Council of Shareholders for approval.

Article 12. Share selling price for foreign investors

1. The selling prices of shares of an unlisted Vietnamese credit institution to foreign investors shall be determined through auction or agreement form.

2. The selling prices of shares of a listed joint-stock credit institution to foreign investors shall comply with legislations on securities and securities market.

3. Foreign investors and Vietnamese credit institutions shall agree on making a deposit for performing transaction of share purchase in accordance with law.

SECTION 4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF FOREIGN INVESTORS

Article 13. Rights of foreign investors

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. To transfer incomes from investment, share purchase, revenues from transfer of shares into other countries after having fulfilled financial obligations as prescribed by Vietnamese law.

3. To participate in or appoint representative to participate in the Managing Board, Control Board, executive persons of joint-stock credit institutions as prescribed in Charter of joint-stock credit institutions where foreign investors have purchased shares and Vietnamese law.

4. To have other lawful rights and interests protected by the State of the Socialist Republic of Vietnam in accordance with Vietnamese law and International treaties to which Vietnam is a contracting party.

Article 14. Obligations of foreign investors

1. To fulfill obligations of shareholders in accordance with Vietnamese law and the charters of the Vietnamese credit institutions where they purchase shares and agreements in conformity with Vietnamese law in contracts of share purchase and sale between foreign investors and Vietnamese credit institutions.

2. To ensure and take responsibility for the lawfulness of capital sources used for share purchase and the validity of dossiers of application for share purchase and the accuracy of the supplied information and documents in accordance with Vietnamese law.

3. To report full information and take responsibilities for the accuracy of information about their concerned persons who hold shares, information about shareholding through their concerned persons and though investment entrustment at Vietnamese credit institutions where the foreign investors participate in share purchase.

4. To fully transfer the amount of capital already registered for the purchase of shares of Vietnamese credit institutions under agreements in contract of share purchase and sale between foreign investors and Vietnamese credit institutions and in conformity with law.

5. A foreign strategic investor is not permitted to transfer shares owned by it at Vietnamese credit institutions for other organizations or individuals within at least 5 years after becoming strategic investor of Vietnamese credit institution as stated in written acceptance of the State bank of Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Foreign investors purchasing shares of the weak and restructured joint-stock credit institutions as prescribed at Clause 6 Article 7 of this Decree must formulate plan on share purchase and restructure of the weak credit institutions and send them to the State bank of Vietnam for consideration, appraisal and submission to the Prime Minister for decision.

8. To abide by current regulations on foreign exchange management of Vietnam.

Chapter 3.

ORGANIZATION OF IMPLMENTATION

Article 15. Responsibilities of the State management agencies

1. The State bank of Vietnam shall:

a) Guide implementation and inspect, examine, supervise implementation of this Decree;

b) Supply information related to the share purchase and sale of foreign investors within its management to the Ministry of Finance for coordinative management as prescribed in this Decree.

2. The Ministry of Finance shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Supply information related to the share purchase and sale of foreign investors within its management to the State bank of Vietnam for coordinative management as prescribed in this Decree.

Article 16. Responsibilities of Vietnamese credit institutions

1. Organize the share sale in accordance with this Decree and relevant law.

2. Announce information as prescribed by law.

3. Report fully and timely to competent agencies about information involving the foreign investors’ share purchase.

Article 17. Handling of violation

All violations of provisions in this Decree shall be handled as prescribed in Decree on sanctioning commit violations in monetary and banking operation.

Article 18. Effect

This Decree takes effect on February 20, 2014 and replaces Government’s Decree No. 69/2007/ND-CP dated April 20, 2004, on foreign investors' purchase of shares of Vietnamese commercial banks.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, chairmen of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities; presidents of Managing Boards, presidents of Members' Councils and General Directors (Directors) of Vietnamese credit institutions; foreign investors and relevant organizations and individuals shall implement this Decree.

 

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


55.617

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196