Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 88/2012/NĐ-CP Quy định hoạt động thông tin báo chí của báo chí

Số hiệu: 88/2012/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 23/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thắt chặt hoạt động của báo chí nước ngoài

Tổ chức, cơ quan đại diện nước ngoài khi muốn đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương phải có văn bản đề nghị gửi kèm nội dung thông tin đăng tải đến UBNN cấp Tỉnh để được xem xét.

Nội dung này được quy định tại Nghị định 88/2012/NĐ-CP Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.


UBND Cấp Tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận xem xét và giải quyết các hoạt động thông tin, báo chí của cá nhân tổ chức nước ngoài tại địa phương.


Đây là quy định mới so với quy chế được ban hành kèm Nghị định 67/CP về hoạt động thông tin, báo chí của cá nhân tổ chức nước ngoài được áp dụng từ năm 1996 cho đến nay. 


Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2012

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 88/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2012

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, BÁO CHÍ CỦA BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI, CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Luật xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điệu ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Pháp lệnh về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 28 tháng 4 năm 2000;

Căn cứ Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam ngày 23 tháng 8 năm 1993;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam,

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Nghị định này quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và trách nhiệm của Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đối với hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Báo chí nước ngoài là cơ quan thông tấn, phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử và các loại hình báo chí khác của nước ngoài.

2. Văn phòng báo chí nước ngoài thường trú là Văn phòng đại diện của báo chí nước ngoài tại Việt Nam, sau đây gọi là Văn phòng thường trú.

3. Phóng viên nước ngoài là phóng viên, biên tập viên làm việc cho báo chí nước ngoài.

4. Phóng viên nước ngoài thường trú là phóng viên nước ngoài được báo chí nước ngoài cử làm việc tại Văn phòng thường trú theo chế độ phóng viên thường trú tại Việt Nam, sau đây gọi là phóng viên thường trú.

5. Phóng viên nước ngoài không thường trú là phóng viên nước ngoài vào Việt Nam hoạt động thông tin, báo chí ngắn hạn và không được hưởng chế độ phóng viên thường trú, sau đây gọi là phóng viên không thường trú.

6. Trợ lý báo chí là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng chính thức cho Văn phòng thường trú tại Việt Nam để hỗ trợ phóng viên thường trú và Văn phòng thường trú trong các hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam.

7. Cộng tác viên là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú và làm việc hợp pháp ở Việt Nam được Văn phòng thường trú tuyển dụng để hỗ trợ cho một số hoạt động thông tin, báo chí cụ thể của phóng viên thường trú, Văn phòng thường trú trong một thời gian nhất định.

8. Cơ quan đại diện nước ngoài là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ và các cơ quan khác của nước ngoài được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự ở Việt Nam.

9. Tổ chức nước ngoài là cơ quan đại diện của tổ chức phi chính phủ và các tổ chức nước ngoài khác tại Việt Nam.

10. Hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài tại Việt Nam là các hoạt động thu thập thông tin, tư liệu, hình ảnh, ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, quay phim, tiếp xúc, phỏng vấn, thăm địa phương, cơ sở và các hoạt động khác nhằm phục vụ cho việc viết tin, bài, sản xuất phụ trương, đặc san, chuyên san, làm phóng sự về Việt Nam của báo chí nước ngoài, trừ các thể loại phim thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật điện ảnh.

11. Ấn phẩm thông tin nước ngoài là bản tin, thông cáo báo chí, phụ trương, tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, bản đồ, lịch, tranh, ảnh, băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình và những ấn phẩm thông tin khác do cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam xuất bản và lưu hành tại Việt Nam.

12. Họp báo là hoạt động họp, gặp gỡ do các cơ quan, tổ chức, đoàn đại biểu, cá nhân người nước ngoài tổ chức tại Việt Nam có mời đại diện cơ quan báo chí, công dân Việt Nam tham dự để thông báo, công bố, tuyên bố, giải thích về một vấn đề thuộc thẩm quyền, có liên quan đến nhiệm vụ và lợi ích của các cơ quan, tổ chức, đoàn đại biểu, cá nhân đó.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

1. Mọi hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam chỉ được phép tiến hành sau khi có sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền quy định tại Nghị định này và phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

2. Các hành vi vi phạm các quy định tại Nghị định này được xử lý theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Chương 2.

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, BÁO CHÍ CỦA BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

MỤC 1. PHÓNG VIÊN KHÔNG THƯỜNG TRÚ

Điều 4. Thủ tục cấp phép hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên không thường trú

1. Phóng viên nước ngoài có yêu cầu hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị trực tiếp, qua bưu điện, fax hoặc thư điện tử đến Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc các cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi chung là cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài) ít nhất 10 ngày làm việc trước ngày dự định vào Việt Nam.

Hồ sơ đề nghị hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam gồm:

a) Văn bản đề nghị hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo mẫu do Bộ Ngoại giao ban hành.

b) Bản chụp hộ chiếu của phóng viên nước ngoài.

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị, Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có ý kiến trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận bằng văn bản cho phóng viên nước ngoài. Trong trường hợp được chấp thuận, Bộ Ngoại giao sẽ cấp Giấy phép hoạt động báo chí cho phóng viên nước ngoài.

3. Sau khi vào Việt Nam, phóng viên nước ngoài đến cơ quan hướng dẫn phóng viên (Trung tâm Hướng dẫn Báo chí nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao) hoặc một cơ quan được Bộ Ngoại giao chấp thuận để nhận Giấy phép hoạt động báo chí và được hướng dẫn hoạt động.

Điều 5. Hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên không thường trú

1. Khi hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam, phóng viên không thường trú phải mang theo Giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Ngoại giao cấp và hộ chiếu; phải hoạt động theo đúng mục đích và chương trình đã được ghi trong Giấy phép và theo sự hướng dẫn của cơ quan hướng dẫn phóng viên.

2. Chương trình hoạt động của phóng viên không thường trú có thể được điều chỉnh, bổ sung sau khi được phép của Bộ Ngoại giao.

Điều 6. Phóng viên nước ngoài đi theo đoàn khách nước ngoài

1. Đối với các phóng viên nước ngoài đi theo đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của lãnh đạo Đảng và Nhà nước hoặc Bộ Ngoại giao để đưa tin về chuyến thăm, cơ quan chủ quản Việt Nam có trách nhiệm làm các thủ tục nhập - xuất cảnh cần thiết và thông báo cho Bộ Ngoại giao biết để phối hợp. Phóng viên nước ngoài được phép đưa tin các hoạt động theo chương trình chính thức của đoàn khách nước ngoài.

Trường hợp phóng viên nước ngoài có yêu cầu hoạt động thông tin, báo chí nằm ngoài chương trình hoạt động chính thức của đoàn khách nước ngoài, phóng viên phải có văn bản đề nghị gửi Bộ Ngoại giao và phải tuân thủ các quy định như đối với phóng viên không thường trú quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Nghị định này.

2. Đối với phóng viên nước ngoài đi theo đoàn khách nước ngoài theo lời mời của các cơ quan khác của Việt Nam để đưa tin về chuyến thăm, cơ quan chủ quản Việt Nam cần làm thủ tục với Bộ Ngoại giao như đối với phóng viên không thường trú và hoạt động dưới sự hướng dẫn của Trung tâm Hướng dẫn Báo chí nước ngoài (Bộ Ngoại giao) hoặc một cơ quan được Bộ Ngoại giao chấp thuận.

MỤC 2. VĂN PHÒNG THƯỜNG TRÚ, PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ

Điều 7. Thủ tục lập Văn phòng thường trú

1. Cơ quan báo chí nước ngoài có nhu cầu lập Văn phòng thường trú tại Việt Nam gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị lập Văn phòng thường trú trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Hồ sơ đề nghị lập Văn phòng thường trú tại Việt Nam gồm:

a) Văn bản đề nghị của người đứng đầu cơ quan báo chí nước ngoài hoặc của người được người đứng đầu cơ quan báo chí nước ngoài ủy quyền theo mẫu do Bộ Ngoại giao ban hành.

b) Bản chụp Giấy chứng nhận tư cách pháp nhân của cơ quan báo chí nước ngoài đã được hợp pháp hóa, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước liên quan là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

c) Thông tin cơ bản về cơ quan báo chí nước ngoài.

2. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Ngoại giao sẽ cấp Giấy phép lập Văn phòng thường trú tại Việt Nam cho cơ quan báo chí nước ngoài nếu được chấp thuận.

Điều 8. Thủ tục cử phóng viên thường trú

1. Cơ quan báo chí nước ngoài có đề nghị cử phóng viên thường trú gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Hồ sơ đề nghị cử phóng viên thường trú gồm:

a) Văn bản đề nghị cử phóng viên thường trú của người đứng đầu cơ quan báo chí nước ngoài hoặc người được người đứng đầu cơ quan báo chí nước ngoài ủy quyền theo mẫu do Bộ Ngoại giao ban hành.

b) Thông tin cá nhân của người được cử làm phóng viên thường trú.

c) Bản chụp hộ chiếu của người được cử làm phóng viên thường trú.

d) Nếu người được cử làm phóng viên thường trú là vợ hoặc chồng của thành viên cơ quan đại diện nước ngoài và được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự, cơ quan đại diện nước ngoài phải có văn bản cam kết từ bỏ quyền ưu đãi, miễn trừ từ thời điểm được chấp thuận làm phóng viên thường trú.

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải có văn bản thông báo ý kiến chấp thuận hoặc không chấp thuận phóng viên nước ngoài được báo chí nước ngoài cử làm phóng viên thường trú.

3. Trường hợp cần có thị thực, phóng viên nước ngoài đến cơ quan đại điện Việt Nam ở nước ngoài để hoàn tất thủ tục xin cấp thị thực nhập cảnh sau khi được Bộ Ngoại giao chấp thuận làm phóng viên thường trú tại Việt Nam.

Điều 9. Hoạt động của Văn phòng thường trú

1. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Ngoại giao, phóng viên thường trú của Văn phòng thường trú phải đến Bộ Ngoại giao trao Thư bổ nhiệm của cơ quan báo chí nước ngoài và nhận Giấy phép lập Văn phòng thường trú tại Việt Nam do Bộ Ngoại giao cấp.

2. Trưởng Văn phòng thường trú là người đại diện hợp pháp của Văn phòng thường trú.

3. Văn phòng thường trú được phép đặt trụ sở tại Hà Nội hoặc một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi dự kiến sẽ đặt Văn phòng thường trú.

Văn phòng thường trú được phép cử phóng viên thường trú tại địa phương khác với nơi đặt trụ sở Văn phòng thường trú sau khi được sự đồng ý của Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Văn phòng thường trú đề nghị cử phóng viên thường trú. Văn phòng thường trú chịu trách nhiệm về hoạt động của phóng viên thường trú tại các địa phương.

Khi có nhu cầu cử phóng viên thường trú tại địa phương khác của Việt Nam, cơ quan báo chí nước ngoài gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ Ngoại giao. Thành phần hồ sơ tương tự như hồ sơ đề nghị cử phóng viên thường trú làm việc tại Văn phòng thường trú quy định lại Khoản 1 Điều 8 của Nghị định này.

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cử phóng viên thường trú, Bộ Ngoại giao đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Văn phòng thường trú dự kiến cử phóng viên thường trú cho ý kiến. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cơ quan báo chí nước ngoài.

4. Văn phòng thường trú phải thông báo cho Bộ Ngoại giao địa điểm đặt trụ sở Văn phòng thường trú 30 ngày trước khi chính thức hoạt động tại trụ sở đó. Khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở Văn phòng thường trú, Văn phòng thường trú phải thông báo trước cho Bộ Ngoại giao ít nhất 30 ngày làm việc.

5. Văn phòng thường trú có yêu cầu làm con dấu; xin cấp chứng nhận tạm trú, đi lại và các yêu cầu khác phục vụ cho hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam cần gửi văn bản đề nghị Bộ Ngoại giao giới thiệu với các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam để làm thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

6. Giấy phép lập Văn phòng thường trú mặc nhiên mất hiệu lực trong trường hợp Văn phòng thường trú không có phóng viên thường trú hoạt động tại Việt Nam trong thời gian 180 ngày liên tục.

7. Văn phòng thường trú phải thông báo cho Bộ Ngoại giao về việc đóng cửa Văn phòng thường trú ít nhất 30 ngày làm việc trước ngày đóng cửa Văn phòng thường trú và nộp lại Giấy phép lập Văn phòng thường trú cho Bộ Ngoại giao ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày đóng cửa Văn phòng thường trú.

8. Khi có yêu cầu thay thế, bổ sung phóng viên thường trú, Văn phòng thường trú phải làm đầy đủ các: thủ tục cần thiết quy định tại Điều 8 của Nghị định này.

9. Khi có nhu cầu cử phóng viên tăng cường cho Văn phòng thường trú, Trưởng Văn phòng thường trú phải có văn bản đề nghị gửi Bộ Ngoại giao như các quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Nghị định này đối với phóng viên không thường trú. Phóng viên tăng cường không được hưởng quy chế phóng viên thường trú.

10. Cha, mẹ, vợ/chồng, con và thân nhân khác của phóng viên thường trú không được hưởng quy chế phóng viên thường trú và phải tuân thủ mọi quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Điều 10. Thị thực nhập cảnh cho phóng viên thường trú

Việc cấp, từ chối cấp hoặc hủy thị thực đối với phóng viên thường trú thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Phóng viên thường trú được cấp thị thực mới trong trường hợp được Bộ Ngoại giao cho phép tiếp tục hưởng quy chế phóng viên thường trú tại Việt Nam.

Điều 11. Phóng viên thường trú kiêm nhiệm

1. Phóng viên thường trú được phép kiêm nhiệm làm phóng viên thường trú cho Văn phòng thường trú của một cơ quan báo chí nước ngoài khác tại Việt Nam. Báo chí nước ngoài được phép cử phóng viên thường trú của mình ở một nước khác kiêm nhiệm làm phóng viên thường trú tại Việt Nam.

2. Các quy định đối với phóng viên thường trú kiêm nhiệm được thực hiện như các quy định đối với phóng viên thường trú. Trường hợp phóng viên thường trú được đề nghị kiêm nhiệm làm phóng viên thường trú cho Văn phòng thường trú của cơ quan báo chí nước ngoài khác, cần có thư chấp thuận của cơ quan báo chí của phóng viên thường trú.

Điều 12. Thẻ phóng viên nước ngoài

1. Phóng viên thường trú được Bộ Ngoại giao cấp Thẻ phóng viên nước ngoài, có giá trị không quá 12 tháng, phù hợp với thời hạn thị thực nhập - xuất cảnh của phóng viên. Phóng viên thường trú có đề nghị cấp Thẻ phóng viên nước ngoài gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ Ngoại giao.

Hồ sơ đề nghị cấp Thẻ phóng viên nước ngoài gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp Thẻ phóng viên nước ngoài của phóng viên thường trú theo mẫu do Bộ Ngoại giao ban hành.

b) Bản chụp hộ chiếu của phóng viên thường trú.

c) 02 ảnh chân dung 03 cm x 04 cm của phóng viên thường trú.

2. Phóng viên thường trú có đề nghị cấp lại Thẻ phóng viên nước ngoài do bị hỏng, bị mất gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ Ngoại giao.

Hồ sơ đề nghị cấp lại Thẻ phóng viên nước ngoài gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp lại Thẻ phóng viên nước ngoài của phóng viên thường trú theo mẫu do Bộ Ngoại giao ban hành.

b) Bản chụp hộ chiếu của phóng viên thường trú.

c) 02 ảnh chân dung 03 cm x 04 cm của phóng viên thường trú.

d) Thẻ phóng viên nước ngoài (trong trường hợp thẻ bị hỏng).

đ) Đơn trình bày mất Thẻ phóng viên nước ngoài có xác nhận của cơ quan công an (trong trường hợp thẻ bị mất).

3. Chậm nhất 15 ngày làm việc trước khi Thẻ phóng viên nước ngoài hết hạn, phóng viên thường trú phải làm thủ tục gia hạn Thẻ phóng viên nước ngoài nếu được Bộ Ngoại giao cho phép tiếp tục làm phóng viên thường trú. Phóng viên thường trú có đề nghị gia hạn Thẻ phóng viên nước ngoài gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn thẻ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ Ngoại giao.

Hồ sơ đề nghị gia hạn Thẻ phóng viên nước ngoài gồm:

a) Văn bản thông báo tiếp tục cử phóng viên thường trú tại Việt Nam của người có thẩm quyền của cơ quan báo chí nước ngoài theo mẫu do Bộ Ngoại giao ban hành.

b) Thẻ phóng viên nước ngoài của phóng viên thường trú.

c) Bản chụp hộ chiếu của phóng viên thường trú.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị, Bộ Ngoại giao hoàn thành việc cấp, cấp lại hoặc gia hạn Thẻ phóng viên nước ngoài. Trong trường hợp từ chối cấp, cấp lại hoặc gia hạn Thẻ phóng viên nước ngoài, Bộ Ngoại giao thông báo bằng văn bản cho phóng viên nước ngoài.

5. Khi hoạt động Thông tin, báo chí tại Việt Nam, phóng viên thường trú phải mang theo Thẻ phóng viên nước ngoài, hộ chiếu và xuất trình cho các cơ quan chức năng của Việt Nam khi được yêu cầu.

6. Khi phóng viên thường trú chấm dứt hoạt động tại Việt Nam, Văn phòng thường trú phải thông báo cho Bộ Ngoại giao bằng văn bản ít nhất 15 ngày làm việc trước khi phóng viên chấm dứt hoạt động và phải nộp lại Thẻ phóng viên nước ngoài cho Bộ Ngoại giao trước khi phóng viên xuất cảnh Việt Nam.

Điều 13. Hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên thường trú

1. Đối với các yêu cầu phỏng vấn lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, Văn phòng thường trú gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị trực tiếp, qua bưu điện hoặc fax đến Bộ Ngoại giao.

2. Đối với các yêu cầu tiếp xúc, phỏng vấn lãnh đạo các Bộ, ban, ngành của Việt Nam, Văn phòng thường trú gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị trực tiếp, qua bưu điện hoặc fax đến các Bộ, ban, ngành liên quan, đồng thời thông báo cho Bộ Ngoại giao. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị, các Bộ, ban, ngành có trách nhiệm trả lời Văn phòng thường trú bằng văn bản.

3. Đối với các hoạt động thông tin, báo chí tại địa phương của Việt Nam, Văn phòng thường trú gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị trực tiếp, qua bưu điện hoặc fax đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời thông báo cho Bộ Ngoại giao. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm trả lời Văn phòng thường trú bằng văn bản. Phóng viên thường trú chỉ được hoạt động thông tin, báo chí tại địa phương khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Hồ sơ đề nghị hoạt động thông tin, báo chí gồm:

a) Văn bản đề nghị hoạt động thông tin, báo chí theo mẫu do Bộ Ngoại giao ban hành.

b) Bản chụp Thẻ phóng viên nước ngoài của phóng viên thường trú.

Điều 14. Trợ lý báo chí của Văn phòng thường trú

1. Văn phòng thường trú được phép thuê trợ lý báo chí để hỗ trợ các hoạt động của Văn phòng thường trú, phóng viên thường trú. Văn phòng thường trú có đề nghị thuê trợ lý báo chí gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ Ngoại giao. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng thường trú.

Hồ sơ đề nghị cấp phép làm trợ lý báo chí gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp phép làm trợ lý báo chí của Trưởng Văn phòng thường trú theo mẫu do Bộ Ngoại giao ban hành.

b) Thông tin cá nhân có xác nhận của chính quyền địa phương đối với người được đề nghị cấp phép làm trợ lý báo chí.

c) 02 ảnh chân dung 03 cm x 04 cm của người được đề nghị cấp phép làm trợ lý báo chí.

2. Trợ lý báo chí được phép thực hiện các công việc hỗ trợ hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên thường trú và Văn phòng thường trú lại Việt Nam như chụp ảnh, quay phim, phiên dịch và các công việc hành chính hỗ trợ cho hoạt động của Văn phòng thường trú. Trợ lý báo chí không được hưởng quy chế phóng viên thường trú và không được tiến hành các hoạt động thông tin, báo chí thay phóng viên thường trú.

3. Bộ Ngoại giao là cơ quan cung ứng trợ lý báo chí cho các Văn phòng thường trú. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý trợ lý báo chí phải thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Điều 15. Cộng tác viên của Văn phòng thường trú

1. Khi có nhu cầu thuê cộng tác viên. Văn phòng thuờng trú gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ Ngoại giao. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng thường trú.

Hồ sơ đề nghị cấp phép cho cộng tác viên gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp phép làm cộng tác viên cho Văn phòng thường trú của Trưởng Văn phòng thường trú theo mẫu do Bộ Ngoại giao ban hành.

b) Thông tin cá nhân của người được cử làm cộng tác viên.

c) 01 ảnh chân dung 03 cm x 04 cm của người được cử làm cộng tác viên.

2. Văn phòng thường trú chỉ được phép thuê và sử dụng cộng tác viên sau khi được Bộ Ngoại giao chấp thuận bằng văn bản. Cộng tác viên của Văn phòng thường trú chỉ được phép thực hiện các công việc hỗ trợ hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên thường trú, Văn phòng thường trú như quay phim, chụp ảnh, phiên dịch trong một số hoạt động cụ thể nhất định, trong một thời gian nhất định và không được hoạt động thay thế phóng viên thường trú.

3. Trong trường hợp cộng tác viên là vợ hoặc chồng của thành viên cơ quan đại diện nước ngoài và được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự, cơ quan đại diện nước ngoài phải có văn bản chính thức cam kết tử bỏ quyền ưu đãi, miễn trừ.

MỤC 3. NHẬP - XUẤT PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ CỦA BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI

Điều 16. Nhập - xuất phương tiện, trang thiết bị của báo chí nước ngoài

1. Báo chí nước ngoài được phép tạm nhập tái xuất miễn thuế có thời hạn đối với các phương tiện cần thiết để phục vụ các hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam như máy ảnh, máy quay hình, máy ghi âm và các trang thiết bị khác theo đúng các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

2. Báo chí nước ngoài được phép nhập - xuất, lắp đặt, sử dụng các phương tiện thu phát tin, hình trực tiếp qua vệ tinh; phát hình đi quốc tế qua mạng lưới viễn thông quốc gia theo các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Chương 3.

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, BÁO CHÍ CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Điều 17. Xuất bản, lưu hành ấn phẩm thông tin nước ngoài

1. Việc xuất bản, lưu hành ấn phẩm thông tin nước ngoài thực hiện theo quy định của Luật báo chí, Luật xuất bản và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan của Việt Nam.

2. Khi có yêu cầu xuất bản và lưu hành ấn phẩm thông tin tại Việt Nam, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài phải có văn bản đề nghị gửi Bộ Thông tin và Truyền thông. Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, văn bản đề nghị cần đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.

3. Thủ tục cho phép xuất bản, lưu hành ấn phẩm thông tin nước ngoài thực hiện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hoạt động quy định tại Điều này và những thay đổi khác với đề nghị ban đầu chỉ được tiến hành sau khi có chấp thuận bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 18. Họp báo

1. Khi có nhu cầu tổ chức họp báo tại Hà Nội, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài phải có văn bản đề nghị gửi Bộ Thông tin và Truyền thông ít nhất 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo. Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, văn bản đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.

2. Khi có nhu cầu tổ chức họp báo tại các địa phương khác của Việt Nam, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài phải có văn bản đề nghị gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo.

3. Họp báo của đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của lãnh đạo Đảng và Nhà nước hoặc Bộ Ngoại giao được thực hiện theo chương trình chính thức của đoàn. Cơ quan chủ quản đón đoàn có trách nhiệm thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông biết ít nhất 01 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo để phối hợp.

4. Đối với họp báo của đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan nhà nước khác của Việt Nam, cơ quan chủ quản đón đoàn phải có văn bản đề nghị gửi Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo.

5. Thủ tục cho phép tổ chức họp báo thực hiện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

6. Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền không chấp thuận hoặc đình chỉ cuộc họp báo nếu thấy có dấu hiệu vi phạm luật pháp Việt Nam.

7. Đối với những trường hợp họp báo khẩn cấp, sau khi có đề nghị của cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể.

Điều 19. Đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam

1. Khi có nhu cầu đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài phải gửi văn bản đề nghị kèm theo nội dung tin, bài, phát biểu cho Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong văn bản đề nghị cần ghi rõ: Mục đích, nội dung, tên người phát biểu/người viết, cơ quan báo chí dự kiến đăng, phát sóng. Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, văn bản đề nghị kèm theo nội dung tin, bài, phát biểu cần đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.

2. Khi có nhu cầu đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài phải gửi văn bản đề nghị kèm theo nội dung tin, bài, phát biểu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong văn bản đề nghị cần ghi rõ: Mục đích, nội dung, tên người phát biểu/người viết, cơ quan báo chí dự kiến đăng, phát sóng.

3. Thủ tục cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng thực hiện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 20. Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

1. Khi có nhu cầu trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài có trụ sở tại Hà Nội phải có văn bản đề nghị gửi Bộ Thông tin và Truyền thông. Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, văn bản đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.

Trường hợp cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài có trụ sở tại các địa phương khác của Việt Nam, khi có nhu cầu về các hoạt động nêu trên, phải có văn bản đề nghị gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Thủ tục cho phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác thực hiện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Hoạt động quy định tại Điều này và những thay đổi khác với đề nghị ban đầu chỉ được tiến hành sau khi có chấp thuận bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 21. Treo pa-nô, áp phích, màn hình bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài; chiếu phim, triển lãm và các hoạt động quảng bá khác có mời công dân Việt Nam tham dự

1. Khi có nhu cầu treo pa-nô, áp phích, màn hình bên ngoài trụ sở cơ quan đại điện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Hà Nội và khi có nhu cầu chiếu phim, triển lãm và các hoạt động quảng bá khác có mời công dân Việt Nam tham dự tại Hà Nội, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài phải có văn bản đề nghị gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, văn bản đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.

Khi có nhu cầu về các hoạt động nêu trên tại các địa phương khác của Việt Nam, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài phải có văn bản đề nghị gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Thủ tục cho phép treo pa-nô, áp phích, màn hình, chiếu phim, triển lãm và các hoạt động quảng bá khác thực hiện theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Hoạt động quy định tại Điều này và những thay đổi khác với đề nghị ban đầu chỉ được tiến hành sau khi có chấp thuận bảng văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chương 4.

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Điều 22. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao

1. Quản lý và cấp phép cho các hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài bao gồm:

a) Cấp phép cho phóng viên nước ngoài vào hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam;

b) Cấp phép cho báo chí nước ngoài mở Văn phòng thường trú tại Việt Nam và sử dụng phóng viên nước ngoài, trợ lý báo chí, cộng tác viên;

c) Quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, Văn phòng thường trú tại Việt Nam;

d) Phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết các yêu cầu nghiệp vụ, kỹ thuật; yêu cầu nhập - xuất các phương tiện nghiệp vụ, kỹ thuật; yêu cầu về xuất - nhập cảnh, cư trú, đi lại; cung ứng trợ lý báo chí cho các Văn phòng thường trú và các yêu cầu khác phục vụ cho hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài tại Việt Nam.

2. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải quyết các yêu cầu hoạt động thông tin, báo chí của cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

3. Hướng dẫn thi hành những quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao.

4. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, báo cáo thường xuyên hàng năm về việc thực hiện những quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao.

Điều 23. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Quản lý, cấp phép cho hoạt động thông tin, báo chí của cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài bao gồm:

a) Xuất bản, lưu hành ấn phẩm thông tin nước ngoài;

b) Họp báo nước ngoài tại Việt Nam;

c) Đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam.

d) Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Hà Nội.

2. Hướng dẫn thi hành những quy định về hoạt động thông tin, báo chí của cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài thuộc thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, báo cáo thường xuyên hàng năm về việc thực hiện những quy định về hoạt động thông tin, báo chí của cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài thuộc thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 24. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Quản lý, cấp phép việc treo pa-nô, áp phích, màn hình bên ngoài trụ sở cơ quan đại điện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Hà Nội; chiếu phim, triển lãm và các hoạt động quảng bá khác tại Hà Nội có mời công dân Việt Nam tham dự của cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài.

2. Hướng dẫn thi hành những quy định về hoạt động thông tin, báo chí của cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, báo cáo thường xuyên hàng năm về việc thực hiện những quy định về hoạt động thông tin, báo chí của cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 25. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tiếp nhận, xem xét và giải quyết hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại địa phương; phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý và xử lý vi phạm đối với các hoạt động thông tin, báo chí tại địa phương của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tố chức nước ngoài.

Điều 26. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý và xử lý vi phạm đối với các hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 27. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2012.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 67/CP ngày 31 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ ban hành “Quy chế hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.”

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------------

No.: 88/2012/ND-CP

Ha Noi, October 23, 2012

 

DECREE

REGULATION ON ACTIVITIES OF INFORMATION AND PRESS OF FOREIGN PRESS, FOREIGN REPRESENTATIVE AGENCY AND ORGANIZATIONS IN VIETNAM

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated 25 December 12, 2001;

Pursuant to the Press Law dated December 28, 1989 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Press Law dated June 12, 1999;

Pursuant to Publication Law dated December 3, 2004 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Publication Law dated June 3, 2008;

Pursuant to the Law on Cinema dated June 29, 2006 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Cinema dated June 18, 2009;

Pursuant to the Ordinance on entry, exit and residence of foreigners in Vietnam dated April 28, 2000;

Pursuant to the Ordinance on privileges and immunities of diplomatic missions, consular agency and representative agency of international organizations in Vietnam dated August 23, 1993;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter 1.

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of adjustment and subject of application

This Decree provides for the information and press activities of foreign press, foreign representative agencies and organizations in Vietnam and the responsibility of the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Information and Communications, the Ministry of Culture, Sports and Tourism, the People's Committees of centrally-affiliated provinces and cities in the state management of information and press activities of foreign press, foreign agency and organizations in Vietnam.

Article 2. Explanation of terms

In this Decree, the following terms shall be construed as follows:

1. Foreign press is a news agency, radio, TV, printing newspaper, electronic newspaper and other types of foreign press.

2. Permanent foreign press agency is a representative agency of the foreign press in Vietnam, hereinafter referred to as permanent agency.

3. Foreign reporters are reporters and editors working for foreign press.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Non-permanent foreign reporter is foreign reporter coming into Vietnam for short-term information and press activities, and not entitled to enjoy the permanent reporter regime, hereinafter referred to as non-resident reporter.

6. Press assistant is Vietnamese citizen working under official contract for permanent agency in Vietnam to support permanent reporter and permanent agency in the information and press activities in Vietnam.

7. Collaborator is a Vietnamese citizen or foreigner legally residing and working in Vietnam permanent and recruited by a permanent agency to support a number of specific information and press activities of the permanent reporter and agency in a given time.

8. Foreign representative agency is a foreign diplomatic mission, consular agency, representative agency of inter-governmental international organization and other other foreign authorized agencies performing consular functions in Vietnam.

9. Foreign organization is the representative agency of non-governmental organization and other foreign organizations in Vietnam.

10. Information and press activities of foreign press in Vietnam is the activities gathering information, documents, photographs, audio and visual recordings, , photographs, film recording, contacting, interviewing, visiting localities, facilities and other activities in order to serve news and article writing, and producing supplements, special issues of periodicals and reportage on Vietnam of foreign press, except for the types of film subjects to the Law on cinema.

11. Foreign printed matters are newsletters, press releases, supplements, documents, flyers, brochures, maps, calendars, pictures, photographs, audio tapes, audio discs, video tapes and video discs and other printed matters published and circulated by foreign representative agencies and organizations in Vietnam.

12. Press conference is meeting activity organized by foreign agencies, organizations, delegations, individuals in Vietnam with the invitation of representatives of Vietnamese press agencies and citizen for participation to inform, announce and explain an issue relating to the duties and interests of those agencies, organizations, delegations and individuals.

Article 3. Principles of press and information of foreign press, foreign representative agencies and organizations in Vietnam

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The violation of the provisions of this Decree shall be handled in accordance with the current provisions of Vietnamese law.

Chapter 2.

INFORMATION AND PRESS ACTIVITIES OF FOREIGN PRESS IN VIETNAM

SECTION 1. NON-PERMANENT REPORTER

Article 4. Procedures for licensing information and press activities of non-permanent reporters

1. Foreign reporter requesting information and press activities in Vietnam must submit 01 dossier by mail, fax or e-mail to the Foreign Ministry, diplomatic missions, consular agencies or other agencies authorized to perform consular functions of Vietnam in foreign countries (hereinafter referred to as the Vietnamese representative agencies abroad) at least 10 working days before the date scheduled to come to Vietnam.

Dossier to request  information and press activities in Vietnam includes:

a) Written request for information and press activities under the form issued by the Ministry of Foreign Affairs.

b) A copy of foreign reporter’s Passport.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. After coming into Vietnam, foreign reporters shall go to reporter guidance agency (Foreign Press Guidance Center under the Ministry of Foreign Affairs) or an agency approved by the Ministry of Foreign Affairs to receive press activity Permit and be guided press activities.

Article 5. Information and press activities of non-permanent reporters

1. When performing information and press activities in Vietnam, non-resident reporters must carry press activity Permit issued by the Ministry of Foreign Affairs and passports; must operate in accordance with the purposes and programs that are specified in the Permit and under the guidance of the reporter guidance agency.

2. The activity program of non-resident reporters can be adjusted and supplemented after getting the permission of the Ministry of Foreign Affairs.

Article 6.  Foreign reporter accompanying foreign delegation

1. For foreign reporters accompanying foreign delegations to visit Vietnam at the invitation of the leaders of the Party and the State or the Ministry of Foreign Affairs to report on the visit, the Vietnamese agency in charge shall make necessary entry and exit procedures and notify the Ministry of Foreign Affairs for coordination. Foreign reporters are allowed to report activities under the official program of the foreign delegations.

In case the foreign reporters request information and press activities outside the formal program of the foreign delegations, the reporters must send a written request to the Ministry of Foreign Affairs and must comply with the regulations as for non-resident reporter specified in Article 4 and Article 5 of this Decree.

2. For foreign reporters accompanying foreign delegations at the invitation of Vietnamese agencies to report on the visit, the Vietnamese agency in charge need to make procedures with the Ministry of Foreign Affairs as for non-permanent reporters and performing tasks under the guidance of the Foreign Press Guidance Center (Ministry of foreign Affairs) or an agency approved by the Ministry of Foreign Affairs.

SECTION 2. PERMANENT OFFICE AND REPORTER

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Foreign press agencies wishing to set up permanent offices in Vietnam shall send 01 dossier to request the establishment of permanent office directly or by post to the Ministry of Foreign Affairs or the Vietnamese representative agency abroad.

Dossier to request the establishment of permanent office includes:

a) Written request of the head of the foreign press agency or of the person authorized by the head of the foreign press agency under the form issued by the Ministry of Foreign Affairs.

b) A copy of the Certificate of legal status of the foreign press agency that has been legalized, except for the cases of exemption from legalization under provisions of international agreements in which Vietnam and the country concerned are member or in the principle of reciprocity.

c) Basic information on foreign press

2. Within 60 days after receiving complete and valid dossiers, the Ministry of Foreign Affairs shall issue Permit of permanent office establishment in Vietnam for foreign press agency if approved.

Article 8. Procedures for appointment of permanent reporters

1. Foreign press agencies having request for appointment of permanent reporter shall send 01 dossier directly or by post to the Ministry of Foreign Affairs or the Vietnamese representative agency abroad.

Dossier to request appointment of permanent reporter includes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Personal information of the person appointed as permanent reporter.

c) A copy of passport of the person appointed as permanent reporter.

d) If the person appointed as permanent reporter is spouse of member of foreign representative agency and enjoys the privileges and diplomatic immunities, the consular and foreign representative agency must have a written commitment to give up the privileges and immunities from the time he/she is accepted as permanent reporter.

2. Within 15 working days after receiving complete and valid dossiers, the Ministry of Foreign Affairs or the Vietnamese representative offices abroad must have written notice of the approval or disapproval of foreign reporter appointed as permanent reporter by foreign press.

3. In case of visa required, foreign reporter shall come to the Vietnamese representative agencies abroad to complete the procedures for entry visa after being approved by the Ministry of Foreign Affairs as permanent reporter in Viet Nam.

Article 9. Operation of permament office

1. Within 30 working days from the date of receipt of the written approval from the Ministry of Foreign Affairs, the permanent reporter of the permanent Office must come to the Ministry of Foreign Affairs to hand over the appointment letter of the foreign press agency and receive Permit of permanent office establishment in Vietnam issued by the Ministry of Foreign Affairs.

2. Head of permanent Office is the legal representative of the Office.

3. Permanent office are allowed to be located in Hanoi or in another centrally-affiliated city or province after getting consent in writing of the Ministry of Foreign Affairs and the People's Committees of centrally-affiliated province and city where  the permanent Office is expected to be located.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

When having need to appoint permanent reporter at another locality of Vietnam, the foreign press agency shall send a dossier directly or by post to the Ministry of Foreign Affairs. The component of dossier is similar to dossier to request appointment of permanent reporter to work at permanent office as specified in Clause 1, Article 8 of this Decree.

After receiving dossier to request appointment of permanent reporter, the Ministry of Foreign Affairs shall propose the opinion from the People’s Committees of centrally-affiliated cities and provinces where the permanent office shall appoint permanent reporter. Within 15 working days from the time of receiving written request, the Ministry of Foreign Affairs shall respond in writing to foreign press agency.

4. The permanent office shall inform the Ministry of Foreign Affairs of the location of headquarters of permanent office 30 days prior to official operation at that headquarter. When changing location of headquarters of permanent office, it shall inform the Ministry of Foreign Affairs 30 working days in advance.

5. In case the permanent office requires a seal and applies for issuance of certificate of temporary residence and traveling and other requirements to serve the information and press activities in Vietnam, it shall send a written request to the Ministry of Foreign Affairs for introduction to the Vietnamese competent authorities of Vietnam to carry out necessary procedures under the current law of Vietnam.

6. Permit of permanent office establishment shall automatically become invalid in case the permanent office has no active permanent reporter in Vietnam in the period of 180 consecutive days.

7. Permanent office shall inform the Ministry of Foreign Affairs of the closure of permanent office at least 30 working days before the closing date and return the Permit of permanent office establishment to the Ministry of Foreign Affairs at least 03working days before the closing date of permanent office.

8. When there is requirement on replacement and supplementation of permanent reporter, the permanent office must complete necessary procedures specified in Article 8 of this Decree.

9. When having a need to appoint reporter to assist the permanent office, its Head must have a written request to the Ministry of Foreign Affairs as provided in Article 4 and Article 5 of this Decree for non-permanent reporters. The supporting reporter shall not enjoy the regulations on permanent reporter.

10. Father, mother, wife / husband, children and other relatives of the permanent reporter shall not enjoy the regulations on permanent reporter and must comply with Vietnam’s current legal provisions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The issuance, refuse to issue or cancel visa for permanent reporter shall comply with the provisions of Vietnamese law on entry and exit and residence of foreigners in Vietnam. The permanent reporter shall be issued new visa in case the Ministry of Foreign Affairs allows the enjoyment of regulations on permanent reporter in Vietnam.

Article 11. Part-time permanent reporter

1. Permanent reporters are allowed to be as part time permanent reporter for permanent office of antoher foreign press agency in Vietnam. The foreign press shall be allowed to appoint its permanent reporter in another country to be as part time permanent reporter in Vietnam

2. The provisions for part-time permanent reporter shall be applied as prescribed for permanent reporter. In case the permanent reporter is proposed to be as part-time permanent reporter for permanent office of another foreign press agency, there must be approval letter from the press agency press of the permanent reporter.

Article 12. Foreign reporter card

1. Permanent reporter shall be issued the foreign reporter card by the Ministry of Foreign Affairs with its value not exceeding 12 months to be in line with the duration of entry and exit of reporter. The permanent reporter having request for the issuance of foreign reporter card shall send 01 dossier directly or by post to the Ministry of Foreign Affairs.

Dossier to request the issuance of foreign reporter card includes:

a) A written request for issuance of foreign reporter card of permanent reporter is under the form issued by the Ministry of Foreign Affairs.

b) A copy of permanent reporter’s Passport.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The permanent reporter requesting the re-issuance of damaged or lost foreign reporter card shall submit 01 dossier diectly or by post to the Ministry of Foreign Affairs.

Dossier to request the re-issuance of foreign reporter card includes:

a) A written request for re-issuace of foreign reporter card of permanent reporter is under the form issued by the Ministry of Foreign Affairs.

b) A copy of permanent reporter’s Passport.

c) Two 03 cm x 04 cm photos of the permanent reporter.

d) Foreign reporter card (in case of damaged card)

e) Petition for presentation of loss of foreign reporter card with certification of the public security (in case of lost card)

3. Within 15 working days before the foreign reporter card expires, the permanent reporter must carry out procedures for extension of card if permitted by the Ministry of Foreign Affairs to continue as being permanent reporter. The permanent reporter requesting extension of foreign reporter card shall send 01 dossier for card extension directly or by post to the Ministry of Foreign Affairs.

Dossier to request extension of foreign reporter Card includes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) A foreign reporter card of permanent reporter.

c) A copy of permanent reporter’s Passport.

4. Within 03 working days after receiving the dossier, the Ministry of Foreign Affairs shall complete the issuance, re-issuance or extension of foreign reporter card.

In case of issuance, re-issuance or extension of foreign reporter card, the Ministry of Foreign Affairs shall notify in writing to foreign reporter.

5. When performing information and press activities in Vietnam, the permanent reporter must bring his/her foreign reporter card, passport and present them to the Vietnamese competence agencies upon request.

6. When the permanent reporter terminates his/her activities in Vietnam, the permanent office shall notify the Ministry of Foreign Affairs in writing at least 15 working days before reporter’s termination of activities and return the card to foreign reporter card to the Ministry of Foreign Affairs before the reporter leaves Vietnam.

Article 13. Information and press activities of permanent reporter

1. For requests to interview Vietnamese high-ranking leaders of, the permanent office submit 01 dossier directly or by post or fax to the Ministry of Foreign Affairs.

2. For requirements on contact and interview leaders of Vietnamese ministries and sectors, the permanent office shall submit 01 dossier directly or by post or fax to the ministries and sectors concerned, at the same time inform the Ministry of Foreign Affairs. Within 05 working days after receiving the dossier, the ministries and sectors shall reply to the permanent Office in writing.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Dossier to request information and press activities:

a) A written request for information and press activities under the form issued by the Ministry of Foreign Affairs.

b) A copy of permanent reporter’s foreign reporter card

Article 14. Press assistant of permanent office

1. Permanent offices may hire press assistant to support the activities of the permanent office and reporter. The permanent office requesting to hire a press assistant shall submit 01 dossier directly or by post to the Ministry of Foreign Affairs.Within 15 working days after receiving the dossier, the Ministry of Foreign Affairs shall respond in writing to the permanent office.

Dossier to request licensing as press assistant includes:

a) A written request for licensing as a press assistant of the Head of permanent office under the form issued by the Ministry of Foreign Affairs.

b) Personal information certified by the local authorities for the person proposed to be licensed as a press assistant.

c) Two 03 cm x 04 cm photos of the person proposed to be licensed as a press assistant.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.The Ministry of Foreign Affairs shall provide press assistant for permanent offices. The recruitment, use, and management of press assistant must comply with the current provisions of Vietnamese law.

Article 15. Collaborator of permanent office

1. When wishing to hire collaborators, the permanent office shall submit 01 requesting dossier directly or by post to the Ministry of Foreign Affairs. Within 15 working days after receiving the dossier, the Ministry of Foreign Affairs shall respond in writing to the permanent office.

Dossier to request licensing to collaborator includes:

a) A written request for licensing as collaborator for the permanent office of the Head of permanent under the form issued by the Ministry of Foreign Affairs.

b) Personal information of the person appointed as collaborator..

c) One 03 cm x 04 cm photo of the person appointed as collaborator.

2. Permanent office is only allowed to lease and use collaborators after the written approval of the Ministry of Foreign Affairs. Collaborators of the permanent office are only allowed to perform the support of information and press activities of permanent reporter and permanent offices such as film recording, photography, interpretation in a number of specific activities and in a certain time and not perform work in lieu of permanent reporter.

3. In case the collaborators are spouses of members of foreign diplomatic missions and enjoy the privileges and diplomatic immunities, consular and foreign representative agencies must have formal written commitment to give up privileges and diplomatic immunities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 16. Import-export of facilities and equipment of foreign press

1. Foreign press shall be entitled to temporary import for re-export with tax-free term for the facilities needed to serve the information and press activities in Vietnam such as cameras, camcorders, recorders and other equipment in accordance with the current provisions of Vietnamese law.

2. Foreign press shall be allowed to import - export, install and use means of transceiver of news and image live via satellite, internationally broadcast via the national telecommunications network under the current provisions of Vietnamese law.

Chapter 3.

INFORMATION AND PRESS ACTIVITIES OF FOREIGN REPRESENTATIVE AGENCIES, FOREIGN ORGANIZATIONS IN VIETNAM

Article 17.Publishing and circulation of foreign information publications

1. The publishing and circulation of foreign information publications shall comply with the provisions of the Press Law and Publication Law and the provisions of the relevant current provisions of Vietnamese laws.

2. When there is request for publishing and circulation of information publications in Vietnam, the foreign representative agencies and organization must send a written request to the Ministry of Information and Communications. For foreign representative agencies, the written request shall be sent to both the Ministry of Information and Communications and the Ministry of Foreign Affairs

3. Procedures allowing publishing and circulation of foreign information publications shall comply with the provisions of the Ministry of Information and Communications. The activities specified in this Article and other changes different from the original proposals shall only be carried out only after obtaining the written approval of the Ministry of Information and Communications.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. When wishing to hold a press conference in Hanoi, the foreign representative agencies and organizations must send a written request to the Ministry of Information and Communications at least 02 working days before the press conference. For foreign representative agencies, the written request shall be sent to bothe the to the Ministry of Information and Communications and the Ministry of Foreign Affairs.

2. When wishing to hold a press conference at other localities of Vietnam, the foreign representative agencies and organizations must send a written request to People's Committees of centrally-affiliated provinces and cities at least 02 working days prior to the press conference.

3. Press conference of foreign delegations visiting Vietnam at the invitation of the leaders of the Party and the State or the Ministry of Foreign Affairs shall comply with the official program of the delegation. The agency in charge of meeting delegation shall notify the Ministry of Information and Communication at least 01 working day before the press conference for coordination.

4. For the press conference of foreign delegations visiting Vietnam at the invitation of the ministries, sectors, localities and other state agencies of Vietnam, the agency in charge of meeting delegation shall notify the Ministry of Information and Communication or People's Committees of centrally-affiliated provinces and cities at least 02 working days before the press conference

5. Procedures to hold a press conference shall comply the regulations of the Ministry of Information and Communications.

6. The Ministry of Information and Communications, People's Committees of centrally-affiliated provinces and cities have the right to refuse or cancel the press conference if there are signs of violation of the Vietnamese law.

7. For the case of urgent press conference, after the proposal of the foreign representative agencies and organizations, the Vietnamese competent authorities shall consider each particular case.

Article 19. Posting news, articles and statements on the Vietnamese mass media.

1. When wishing to post news, articles and statements on the mass media of the central government, foreign representative agencies and organizations must send a written request together with content of the news, articles and statements to the Ministry of Information and Communications. In the written request should specify: Purpose, content, name of the speaker / writer, the press agency expected to post or broadcast. For foreign representative agencies, a written request together with content of the news, articles and statement should be sent to the Ministry of Information and Communications and the Ministry of Foreign Affairs to for notification.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The procedures for permission to post news, articles and statements on the mass media shall comply with provisions of the Ministry of Information and Communications

Article 20. Displaying pictures, photos and other forms of information outside of foreign representative agencies and organizations

1. When wishing to display pictures, photos and other forms of information outside the headquarters, foreign representative agencies and organizations with their headquarters in Hanoi must send a written request to the Ministry of Information and Communication. For foreign representative agencies, a written request shall be sent to the the Ministry of Information and Communication and the Ministry of Foreign Affairs for notification.

In case of foreign representative agencies and organizations with their headquarters at other localities of Vietnam, when having demand for the activities above mentioned, they must send a written request to: thel People's Committee of centrally-affiliated provinces and cities.

2. The procedures for permission to post pictures, photos and other forms of information shall comply with provisions of the Ministry of Information and Communications

3. Activities specified in this Article and other changes different from the initial proposal shall only be carried out after obtaining the written approval of the Ministry of Information and Communications or the People's Committees of centrally-affiliated provinces and cities.

Article 21. Hanging panels, posters and monitors outside the headquarters of foreign representative agencies and organizations; film projection, exhibitions and other promotional activities with invitation to Vietnamese citizens for attendance.

1. When wishing to hang panels, posters and monitors outside the headquarters of foreign representative agencies and organizations in Hanoi and when wishing to perform film projection, exhibition and other promotional activities with the invitation of Vietnamese citizens for attendance in Hanoi, the foreign representative agencies and organizations must send a written request to the Ministry of Culture, Sports and Tourism. For foreign representative agencies, the written request shal be to the Ministry of Culture, Sports and Tourism and the Ministry of Foreign Affairs for notification.

When there is demand for the above-mentioned activities in other Vietnamese localities, the foreign representative agencies and foreign organizations must send a written request to People's Committees of centrally-affiliated provinces and cities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Activities specified in this Article and other changes different from the initial proposal shall only be carried out after obtaining the written approval of the Ministry of Culture, Sports and Tourism or the People's Committees of centrally-affiliated provinces and cities.

Chapter 4.

STATE MANAGEMENT OVER FOREIGN INFORMATION AND PRESS ACTIVITIES OM VIETNAM

Article 22. Responsibility of the Ministry of Foreign Affairs

1. Managing and licensing the foreign information and press activities including:

a) Licensing foreign reporters who come to perform information and press activities in Vietnam;

b) Licensing the foreign press to open permanent office in Vietnam and use foreign reporters, press assistantsand collaborators;

c) Managing information and press activities of foreign reporters and permament offices in Vietnam.

d) Coordinating with the ministries, ministerial-level agencies, agencies directly under the Government and People's Committees of centrally-affiliated provinces and cities to settle the professional and technical requirements; import and export of professional and technical requirements; entry, exit, residence and travelling requirements; press assistant provision to the permanent offices and other requirements to serve  information and press activities of foreign press in Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Guiding the implementation of the provisions on information and press activities of the foreign press under the competence of the Ministry of Foreign Affairs.

4. Assuming the prime responsibility and coordinating with the ministries, ministerial-level agencies, the agencies directly under the Government and People's Committees of centrally-affiliated provinces and cities to regularly and annually review and make report on the implementation of the provisions on information and press activities of foreign press under the competence of the Ministry of foreign Affairs.

Article 23. Responsibility of the Ministry of Information and Communications

1. Managing and licensing information and press activities of the foreign representative agencies and organizations including:

a) Publishing and circulating foreign information publications;

b) Press conference in Vietnam;

c) Posting news, articles and statements on Vietnamese mass media

d) Displaying pictures and other forms of information outside the headquarters of foreign representative agencies and organizations in Hanoi.

2. Guiding the implementation of the provisions on information and press activities of foreign representative agencies and organizations under the competence of the Ministry of Information and Communications.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 24. Responsibility of the Ministry of Culture, Sports and Tourism

1. Managing and licensing the hanging of panels, posters and monitors outside the foreign representative agencies and organizations in Hanoi; film projection, exhibitions and other promotional activities in Hanoi with invitation to Vietnamese citizens for attendance of the foreign representative agencies and organizations.

2. Guiding the implementation of the provisions on information and press activities, of foreign representative agencies and organizations under the competence of the Ministry of Culture, Sports and Tourism.

3. Assuming the prime responsibility and coordinating with the ministries, ministerial-level agencies, the agencies directly under the Government and People's Committees of centrally-affiliated provinces and cities to regularly and annually review and make report on the implementation of the provisions on information and press activities of foreign press under the competence of the Ministry of Culture, Sports and Tourism.

Article 25. Responsibilities of People's Committees of centrally-affiliated provinces and cities directly under the Central Government

People's Committees of centrally-affiliated provinces and cities shall be responsible for receiving, reviewing and solving information and press activities of foreign reporter, foreign representative agences organizations at localities; coordinating with the Ministry of foreign Affairs, Ministry of information and Communications, the Ministry of Culture, Sports and Tourism in managing and handling violations of information and press activities at localities of foreign press, foreign representative agencies and organizations.

Article 26. Responsibilities of ministries, ministerial-level agencies, agencies directly under the Government

The ministries, ministerial-level agencies, the agencies directly under the Government shall coordinate with the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Information and Communications, the Ministry of Culture, Sports and Tourism in managing and handling violations of information and press activities of foreign press, foreign representative agencies and organizations.

Chapter 5.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 27. Effect

1. This Decree takes effect from December 20, 2012.

2. This Decree supersedes the Decree No. 67/CP dated October 31, 1996 of the Government issuing the "Regulation on information and press activities of foreign reporters, foreign agencies and organizations in Vietnam."

3. Ministers, heads of ministerial-level agencies, Heads of the agencies directly under the Government, Chairmen of the People's Committees of centrally-affiliated provinces and cities are liable to execute this Decree. /.

 

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.916

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!