Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Tên công việc
1 Kinh doanh dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất đai
2 Kinh doanh dịch vụ về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
3 Kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm của hệ thống thông tin đất đai
4 Kinh doanh dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
5 Kinh doanh dịch vụ xác định giá đất
6 Điều kiện để được kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ
7 Kinh doanh dịch vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
8 Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất, thăm dò nước dưới đất
9 Điều kiện để được kinh doanh dịch vụ khai thác, sử dụng tài nguyên nước
10 Kinh doanh dịch vụ điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch, đề án, báo cáo tài nguyên nước
11 Kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản
12 Khai thác khoáng sản
13 Điều kiện để được kinh doanh dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại
14 Điều kiện để được nhập khẩu phế liệu
15 Điều kiện để được kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường
16 Kinh doanh chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải