Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Điều kiện để được kinh doanh dịch vụ thăm dò nước dưới đất

Nước dưới đất là nước tồn tại trong các tầng chứa nước dưới đất.

Trước khi xây dựng công trình khai thác nước dưới đất hoặc điều chỉnh tăng lưu lượng khai thác vượt quá 25% lưu lượng quy định trong giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đã cấp mà có khoan bổ sung giếng khai thác, chủ đầu tư phải thực hiện thăm dò để đánh giá trữ lượng, chất lượng, khả năng khai thác và phải có giấy phép thăm dò, trừ các trường hợp khai thác, sử dụng nước dưới đất không phải xin cấp phép quy định tại Điều 16 Nghị định 02/2023/NĐ-CP.

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ thăm dò nước dưới đất

Giấy phép thăm dò nước dưới đất là một trong những loại giấy phép tài nguyên nước. Theo đó, để được cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện để được cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất:

- Đã hoàn thành việc thông báo, lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của Nghị định 02/2023/NĐ-CP.

- Có đề án, báo cáo phù hợp với quy hoạch về tài nguyên nước, quy hoạch tỉnh, quy định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, quy hoạch chuyên ngành có liên quan đã được phế duyệt hoặc phù hợp với khả năng nguồn nước nếu chưa có các quy hoạch và quy định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất. Đề án, báo cáo phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định lập; thông tin, số liệu sử dụng để lập đề án, báo cáo phải bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, chính xác và trung thực.

Phương án thiết kế công trình hoặc công trình khai thác tài nguyên nước phải phù hợp với quy mô, đối tượng khai thác và đáp ứng yêu cầu bảo vệ tài nguyên nước, môi trường.

Điều kiện về hành nghề khoan nước dưới đất

Bên cạnh đó, doanh nghiệp thi công công trình thăm dò nước dưới đất phải đáp ứng đủ các điều kiện về hành nghề khoan nước dưới đất (xem chi tiết tại công việc “Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất”) và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (Mẫu 01 ban hành kèm theo Nghị định 02/2023/NĐ-CP);

2. Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có quy mô từ 200 m3/ngày đêm trở lên (Mẫu 21 ban hành kèm theo Nghị định 02/2023/NĐ-CP);

3. Thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm (Mẫu 22 ban hành kèm theo Nghị định 02/2023/NĐ-CP).

Nơi nộp hồ sơ:

- Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường: trong trường hợp cấp phép thăm dò nước dưới đất cho công trình có lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên (Bộ Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền cấp phép). 

- Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: ngoài trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường nêu trên (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cấp phép).

Phương thức nộp hồ sơ: doanh nghiệp đề nghị cấp phép nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc bản điện tử qua hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến và nộp phí thẩm định hồ sơ theo quy định.

Thời hạn giải quyết:

 - Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho doanh nghiệp đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho doanh nghiệp biết.

- Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò tài nguyên nước: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện cấp phép. Trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép thì trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp đề nghị cấp phép và thông báo lý do không cấp phép.

- Trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho doanh nghiệp đề nghị cấp phép để nhận giấy phép.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,536
Công việc tương tự:
Câu hỏi thường gặp:
Câu hỏi thường gặp: