Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Điều kiện để được kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường là việc theo dõi liên tục, định kỳ, đột xuất, có hệ thống về thành phần môi trường, các nhân tố tác động đến môi trường, chất thải nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng môi trường, diễn biến chất lượng môi trường và tác động xấu đến môi trường.

Quan trắc môi trường bao gồm quan trắc chất thải và quan trắc môi trường, được thực hiện thông qua quan trắc tự động, liên tục, quan trắc định kỳ, quan trắc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

Hình từ Internet

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

Chương trình quan trắc môi trường của tổ chức kinh doanh, dịch vụ theo yêu cầu của pháp luật về bảo vệ môi trường phải được thực hiện bởi các tổ chức được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Trừ trường hợp hoạt động dịch vụ quan trắc khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộdoanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện say đây để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan quan trắc môi trường. Cụ thể:

Thứ nhất, doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Thứ hai, điều kiện về năng lực quan trắc môi trường gồm:

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp, trong đó có hoạt động quan trắc môi trường;

- Có năng lực thực hiện quan trắc môi trường đối với tối thiểu một trong các nền mẫu môi trường bao gồm: nước mặt lục địa; nước thải; nước dưới đất; nước biển; không khí xung quanh; khí thải; đất; trầm tích; bùn; chất thải rắn; nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy.

Đối với mỗi nền mẫu môi trường (trừ mẫu khí thải) mà doanh nghiệp đề nghị chứng nhận, doanh nghiệp phải có năng lực thực hiện cả hoạt động quan trắc hiện trường và hoạt động phân tích môi trường - Xem chi tiết điều kiện về năng lực tại: "Quan trắc môi trường trong lĩnh vực quan trắc tại hiện trường" và "Quan trắc môi trường trong lĩnh vực phân tích môi trường"

Năng lực phân tích môi trường đối với mỗi nền mẫu (trừ nền mẫu nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị) mà doanh nghiệp đề nghị chứng nhận phải bảo đảm điều kiện tối thiểu sau đây:

+ Đối với năng lực phân tích mẫu nước mặt lục địa hoặc nước thải: doanh nghiệp phải có đủ năng lực phân tích môi trường đối với các thông số cơ bản theo quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường bao gồm: BOD5, COD, tổng chất rắn lơ lửng (TSS), tổng phốt pho (TP), tổng nitơ (TN);

+ Đối với năng lực phân tích mẫu nước dưới đất: doanh nghiệp phải có đủ năng lực phân tích môi trường đối với các thông số cơ bản theo quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường bao gồm: chỉ số pecmanganat, NH4+, NO3-, Fe;

+ Đối với năng lực phân tích mẫu nước biển: doanh nghiệp phải có đủ năng lực phân tích môi trường đối với các thông số cơ bản theo quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường bao gồm: TSS, NH4+, PO43-;

+ Đối với năng lực phân tích mẫu không khí (không khí xung quanh hoặc khí thải công nghiệp): doanh nghiệp phải có đủ năng lực phân tích môi trường đối với các thông số cơ bản theo quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường bao gồm: SO2, NO2, CO, tổng bụi lơ lửng (TSP);

+ Đối với năng lực phân tích mẫu đất hoặc trầm tích hoặc bùn thải từ hệ thống xử lý nước hoặc chất thải rắn: doanh nghiệp phải có đủ năng lực phân tích môi trường đối với các thông số cơ bản theo quy định bao gồm: pH; các kim loại (gồm có: As, Cu, Zn, Pb, Ni, Cd, Cr, Hg) hoặc các hợp chất hữu cơ (hợp chất clo hữu cơ hoặc hợp chất phốt pho hữu cơ).

Lưu ý: Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ quan trắc khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không phải đáp ứng các điều kiện nêu trên mà phải đáp ứng các điều kiện riêng - Xem chi tiết tại: Quan trắc khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

 Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

Hình từ Internet

Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện nêu tại Mục 1 (bao gồm cả các tổ chức thực hiện quan trắc, đo kiểm tra khí thải phương tiện xe mô tô, xe máy đang lưu hành; trừ cơ quan, đơn vị đăng kiểm phương tiện được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định phương tiện) sẽ được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo thủ tục sau:

Hồ sơ cần chuẩn bị

- Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục XXV ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP;

- Hồ sơ năng lực của tổ chức thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục XXVI ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

Nơi nộp hồ sơ: Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây viết tắt là Bộ TNMT)

Phương thức nộp hồ sơ: Thông qua hình thức gửi bản giấy trực tiếp, gửi bản giấy qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ TNMT trường gửi thông báo thu phí thẩm định cho doanh nghiệp:

+ Doanh nghiệp nộp phí thẩm định và gửi chứng từ chứng minh đã nộp phí thẩm định (biên lai, phiếu thu hoặc chứng từ khác) cho Bộ TNMT.

+ Thời gian doanh nghiệp nộp phí không tính vào thời gian thẩm định của cơ quan cấp giấy chứng nhận.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ; Bộ TNMT trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp đề nghị chứng nhận và yêu cầu bổ sung hồ sơ theo quy định.

- Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được phí thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, Bộ TNMT có trách nhiệm thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường cho doanh nghiệp đề nghị chứng nhận (không bao gồm thời gian khắc phục, bổ sung hồ sơ của tổ chức).

Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, Bộ TNMT có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp đề nghị chứng nhận biết và nêu rõ lý do.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có thời hạn hiệu lực là 36 tháng kể từ ngày cấp và có thể được cấp lại nhiều lần, mỗi lần cấp lại có hiệu lực không quá 36 tháng. Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận phải bảo đảm hoạt động phù hợp với năng lực và phạm vi đã được chứng nhận.

Lưu ý: Ngoài doanh nghiệp, các tổ chức sau đây được phép kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường:

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thử nghiệm được thành lập theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ.

- Tổ chức sự nghiệp công lập có chức năng hoạt động trong lĩnh vực môi trường được thành lập và hoạt động theo quy định của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,317
Công việc tương tự:
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp:
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: