Đã cập nhật 285921 bản án
1. Bản án sơ thẩm (237759)
2. Bản án phúc thẩm (48426)
3. Quyết định giám đốc thẩm (229)
4. Án lệ (70)
5. Bản án tiếng Anh (266)


Dân sự
Bản án về tranh chấp quyền sử dụng đất số 333/2022/DS-PT - 6 tháng trước
333/2022/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp quyền sử dụng đất số 331/2022/DS-PT - 6 tháng trước
331/2022/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp hợp đồng tặng cho tài sản số 111/2018/DSST - 4 năm trước
số 111/2018/DSST - Sơ thẩm - Dân sự
Bản án 30/2021/DS-ST ngày 23/04/2021 về tranh chấp hợp đồng tín dụng - 2 năm trước
30/2021/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự
Hình sự
Bản án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy số 115/2023/HS-PT - 5 tháng trước
115/2023/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tội gây rối trật tự công cộng số 104/2023/HS-PT - 5 tháng trước
104/2023/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tội đánh bạc số 213/2022/HS-PT - 5 tháng trước
213/2022/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án 24/2021/HS-ST ngày 11/05/2021 về tội cố ý gây thương tích - 2 năm trước
24/2021/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự số 42/2019/HSST - 4 năm trước
42/2019/HSST - Sơ thẩm - Hình sự
Hôn nhân gia đình
Bản án về ly hôn số 84/2022/HNGĐ-ST - 6 tháng trước
84/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 81/2022/HNGĐ-ST - 6 tháng trước
81/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 80/2022/HNGĐ-ST - 6 tháng trước
80/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về tranh chấp xác định mẹ cho con số 197/2022/HNGĐ-ST - 11 tháng trước
197/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 10/2022/KDTM-ST - 5 tháng trước
10/2022/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng đại lý số 12/2022/KDTM-ST - 5 tháng trước
12/2022/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa số 13/2022/KDTM-PT - 5 tháng trước
13/2022/KDTM-PT - Phúc thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa số 02/2022/KDTM-ST - 1 năm trước
02/2022/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng thế chấp tài sản số 01/2023/KDTM-PT - 6 tháng trước
01/2023/KDTM-PT - Phúc thẩm - Kinh tế


Bản án Tiếng Anh
Judgment no. 20/2022/HSST against escape while being estorted - 1 năm trước
20/2022/HSST - Sơ thẩm - Hình sự Tiếng anh
Judgment no. 76/2021/HNGD-ST on divorce dispute  - 1 năm trước
76/2021/HNGD-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình Tiếng anh
Judgment no. 54/2018/DS-ST dated 16/11/2018 on dispute over a service contract - 1 năm trước
54/2018/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự Tiếng anh
Judgment no. 20/2021/HS-ST against crime of organizing others to enter vietnam illegally - 1 năm trước
20/2021/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự Tiếng anh
Judgment No. 612/2019/HS-PT on smuggling - 3 năm trước
612/2019/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự Tiếng anh