Đã cập nhật 230419 bản án
1. Bản án sơ thẩm (195617)
2. Bản án phúc thẩm (34619)
3. Quyết định giám đốc thẩm (189)
4. Án lệ (52)
5. Bản án tiếng Anh (250)


Dân sự
Bản án về tranh chấp quyền sử dụng đất số 29/2022/DS-PT - 5 giờ trước
29/2022/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp lối đi số 28/2022/DS-PT - 5 giờ trước
28/2022/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp đòi tài sản số 24/2022/DS-PT - 6 giờ trước
24/2022/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp hợp đồng hứa thưởng số 159/2022/DS-PT - 1 tháng trước
159/2022/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp đòi tài sản sính lễ số 283/2021/DS-PT - 5 tháng trước
283/2021/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Hôn nhân gia đình
Bản án về ly hôn, con chung số 135/2022/HNGĐ-ST - 6 giờ trước
135/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con số 132/2021/HNGĐ-ST - 6 giờ trước
132/2021/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về tranh chấp ly hôn số 131/2022/HNGĐ-ST - 6 giờ trước
131/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
 Bản án 31/2020/HNGĐ-ST ngày 30/11/2020 về ly hôn, tranh chấp nuôi con - 9 tháng trước
31/2020/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án 30/2020/HNGĐ-ST ngày 19/11/2020 về ly hôn, tranh chấp nuôi con - 9 tháng trước
30/2020/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng mua bán điện số 17/2022/KDTM-ST - 1 ngày trước
17/2022/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa số 12/2022/KDTM-ST - 1 ngày trước
12/2022/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng thuê lại đất số 10/2021/KDTM-PT - 3 ngày trước
10/2021/KDTM-PT - Phúc thẩm - Kinh tế
Bản án 28/2021/KDTM-ST ngày 14/05/2021 về tranh chấp hợp đồng tín dụng - 11 tháng trước
28/2021/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế