Đã cập nhật 306953 bản án
1. Bản án sơ thẩm (255740)
2. Bản án phúc thẩm (51445)
3. Quyết định giám đốc thẩm (259)
4. Án lệ (72)
5. Bản án tiếng Anh (266)


Hình sự
Bản án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy số 115/2023/HS-PT - 11 tháng trước
115/2023/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tội gây rối trật tự công cộng số 104/2023/HS-PT - 11 tháng trước
104/2023/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tội đánh bạc số 213/2022/HS-PT - 11 tháng trước
213/2022/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tội hiếp dâm người già số 04/2022/HS-ST - 1 năm trước
04/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Hôn nhân gia đình
Bản án về ly hôn số 84/2022/HNGĐ-ST - 11 tháng trước
84/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 81/2022/HNGĐ-ST - 11 tháng trước
81/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 80/2022/HNGĐ-ST - 11 tháng trước
80/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về tranh chấp ly hôn với người mất tích số 23/2018/HNGĐ-ST - 5 năm trước
23/2018/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án 01/2020/HNGĐ-ST ngày 24/09/2020 về tranh chấp ly hôn - 3 năm trước
01/2020/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 10/2022/KDTM-ST - 11 tháng trước
10/2022/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng đại lý số 12/2022/KDTM-ST - 11 tháng trước
12/2022/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa số 13/2022/KDTM-PT - 11 tháng trước
13/2022/KDTM-PT - Phúc thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ số 01/2019/KDTM-PT - 4 năm trước
01/2019/KDTM-PT - Phúc thẩm - Kinh tế

Hành chính
Bản án về khiếu kiện quyết định hành chính số 214/2023/HC-PT - 11 tháng trước
214/2023/HC-PT - Phúc thẩm - Hành chính
Bản án về khiếu kiện quyết định hành chính số 126/2022/HC-ST - 11 tháng trước
126/2022/HC-ST - Sơ thẩm - Hành chính
Bản án về khiếu kiện quyết định hành chính số 39/2022/HC-ST - 11 tháng trước
39/2022/HC-ST - Sơ thẩm - Hành chính
Bản án về khiếu kiện quyết định hành chính số 17/2017/HC-ST - 6 năm trước
17/2017/HC-ST - Sơ thẩm - Hành chính

Bản án Tiếng Anh
Judgment no. 76/2021/HNGD-ST on divorce dispute  - 1 năm trước
76/2021/HNGD-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình Tiếng anh
Judgment no. 20/2022/HSST against escape while being estorted - 1 năm trước
20/2022/HSST - Sơ thẩm - Hình sự Tiếng anh
Judgment no. 54/2018/DS-ST dated 16/11/2018 on dispute over a service contract - 1 năm trước
54/2018/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự Tiếng anh
Judgment no. 85/2022/HSPT for Fraudulent appropriation of property - 1 năm trước
85/2022/HSPT - Phúc thẩm - Hình sự Tiếng anh
Judgment no. 20/2021/HS-ST against crime of organizing others to enter vietnam illegally - 1 năm trước
20/2021/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự Tiếng anh