Đã cập nhật 231469 bản án
1. Bản án sơ thẩm (196500)
2. Bản án phúc thẩm (34787)
3. Quyết định giám đốc thẩm (189)
4. Án lệ (52)
5. Bản án tiếng Anh (250)


Dân sự
Bản án về đòi quyền sử dụng đất số 26/2022/DSST - 18 giờ trước
26/2022/DSST - Sơ thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản số 25/2022/DS-ST - 18 giờ trước
25/2022/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp quyền sử dụng đất số 23/2022/DS-PT - 1 ngày trước
23/2022/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp hợp đồng hứa thưởng số 159/2022/DS-PT - 2 tháng trước
159/2022/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp đòi tài sản sính lễ số 283/2021/DS-PT - 5 tháng trước
283/2021/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Hôn nhân gia đình
Bản án về tranh chấp hôn nhân và gia đình số 65/2021/HNGĐ-ST - 15 giờ trước
65/2021/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con số 65/2022/HNGĐ-ST - 15 giờ trước
65/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 65/2022/HNGĐ-ST - 15 giờ trước
65/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
 Bản án 31/2020/HNGĐ-ST ngày 30/11/2020 về ly hôn, tranh chấp nuôi con - 9 tháng trước
31/2020/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án 30/2020/HNGĐ-ST ngày 19/11/2020 về ly hôn, tranh chấp nuôi con - 9 tháng trước
30/2020/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Kinh tế
Bản án về tranh chấp giữa thành viên công ty với công ty số 12/2022/KDTM-PT - 3 ngày trước
12/2022/KDTM-PT - Phúc thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 12/2022/KDTM-ST - 3 ngày trước
12/2022/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa số 08/2022/KDTM-ST - 4 ngày trước
08/2022/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp giữa thành viên công ty với công ty số 12/2022/KDTM-PT - 3 ngày trước
12/2022/KDTM-PT - Phúc thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng thuê lại đất số 10/2021/KDTM-PT - 13 ngày trước
10/2021/KDTM-PT - Phúc thẩm - Kinh tế