Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2790/QĐ-BNN-VP 2019 Công bố thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa

Số hiệu: 2790/QĐ-BNN-VP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 18/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2790/QĐ-BNN-VP

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện:

- Rà soát, ban hành quy trình nội bộ đối với từng thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa của đơn vị;

- Niêm yết tại nơi giải quyết thủ tục hành chính và công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị những thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một của của đơn vị;

- Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa của đơn vị (nếu có).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- UBND cấp tỉnh, TP trực thuộc TƯ (bản PDF);
- Tổng công ty bưu điện Việt Nam;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ, Báo Nông nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, VP (KSTTHC)(30).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2790/QĐ-BNN-VP ngày 18/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ sở pháp lý

Địa điểm thực hiện

Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả

Cách thức thực hiện

Ghi chú

I

LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT

1

1

Cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc Bảo vệ thực vật để đăng ký chính thức

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

2

2

Cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc Bảo vệ thực vật để đăng ký bổ sung

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

3

3

Cấp lại Giấy phép khảo nghiệm thuốc Bảo vệ thực vật

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

4

4

Công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc Bảo vệ thực vật

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016;

- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018;

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

5

5

Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc Bảo vệ thực vật

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công cấp Bộ

6

6

Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc Bảo vệ thực vật

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công cấp Bộ

7

7

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuốc Bảo vệ thực vật trường hợp mất, sai sót, hư hỏng

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công cấp Bộ

8

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuốc Bảo vệ thực vật trường hợp đổi tên thương phẩm, thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công cấp Bộ

9

9

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuốc Bảo vệ thực vật trường hợp thay đổi nhà sản xuất

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công cấp Bộ

10

10

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc Bảo vệ thực vật

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016;

- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018;

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

11

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc Bảo vệ thực vật

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016;

- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018;

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

12

12

Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc Bảo vệ thực vật

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015;

- Thông tư số 43/2018/TT- BNNPTNT ngày 28/12/2018

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Cơ chế một cửa quốc gia

13

13

Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc Bảo vệ thực vật nhập khẩu

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

14

14

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc Bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền trung ương)

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013;

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

15

15

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

- Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018;

- Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019;

- Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014;

- Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017;

- Thông tư số 34/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Chi cục KDTV vùng I,II, III,IV,V, VI,VII,VI II,IX; Trạm KDTV tại cửa khẩu

Chi cục KDTV vùng, Trạm KDTV cửa khẩu

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Cơ chế một cửa quốc gia

16

16

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu/tái xuất khẩu

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

- Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014

Chi cục KDTV vùng I,II, III,IV,V, VI,VII,VI II,IX; Trạm KDTV tại cửa khẩu

Chi cục KDTV vùng, Trạm KDTV cửa khẩu

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

17

17

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật quá cảnh

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

- Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014

Chi cục KDTV vùng I,II, III,IV,V, VI,VII,VI II,IX; Trạm KDTV tại cửa khẩu

Chi cục KDTV vùng, Trạm KDTV cửa khẩu

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

18

18

Cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

- Luật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013 về Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016;

- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018;

- Thông tư số 05/2015/TT- BNNPTNT ngày 12/02/2015

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

19

19

Cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018;

- Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

20

20

Cấp Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016;

- Thông tư số 05/2015/TT- BNNPTNT ngày 12/02/2015

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

21

21

Cấp lại Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

- Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

22

22

Cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

- Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Cơ chế một cửa quốc gia

23

23

Công nhận lần đầu phân bón lưu hành tại Việt Nam

Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

24

24

Công nhận lại phân bón lưu hành tại Việt Nam

Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công cấp Bộ

25

25

Cho phép khảo nghiệm phân bón

Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

26

26

Công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm phân bón

Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

27

27

Kiểm tra Nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu

Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

28

28

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón

Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

29

29

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón

Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

30

30

Cấp Giấy phép nhập khẩu phân bón

Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Cơ chế một cửa quốc gia

31

31

Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018

Chi cục KDTV vùng I,II, III,IV,V, VI,VII,VI II,IX; Trạm KDTV tại cửa khẩu

Chi cục KDTV vùng, Trạm KDTV cử a khẩu

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

32

32

Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018

Chi cục KDTV vùng I,II, III,IV,V, VI,VII,VI II,IX; Trạm KDTV tại cửa khẩu

Chi cục KDTV vùng, Trạm KDTV cử a khẩu

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

33

33

Kiểm tra nhà nước v ề an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018

- Thông tư số 44/2018/TT- BNNPTNT ngày 28/12/2018

Chi cục KDTV vùng I,II, III,IV,V, VI,VII,VI II,IX; Trạm KDTV tại cửa khẩu

Chi cục KDTV vùng, Trạm KDTV cử a khẩu

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

34

34

Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

35

35

Sửa đổi, bổ sung/ cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

36

36

Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2017;

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008;

- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018;

- Nghị định số 154/2018-NĐ-CP ngày 09/11/2018

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

37

37

Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2017;

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008;

- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018;

- Nghị định số 154/2018-NĐ-CP ngày 09/11/2018

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

38

38

Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2017;

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008;

- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018;

- Nghị định số 154/2018-NĐ-CP ngày 09/11/2018

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

39

39

Công nhận tiến bộ kỹ thuật đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục Bảo vệ thực vật

Thông tư số 04/2018/TT-BNNPTNT ngày 03/5/2018

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

40

40

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa

- Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 07/8/2017;

- Nghị định số 154/2018-NĐ-CP ngày 09/11/2018

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

41

41

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa

- Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 07/8/2017;

- Nghị định số 154/2018-NĐ-CP ngày 09/11/2018

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

42

42

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa

- Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 07/8/2017;

- Nghị định số 154/2018-NĐ-CP ngày 09/11/2018

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

43

43

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa

- Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 07/8/2017;

- Nghị định số 154/2018-NĐ-CP ngày 09/11/2018

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

44

44

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa

- Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 07/8/2017;

- Nghị định số 154/2018-NĐ-CP ngày 09/11/2018

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

45

45

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa

- Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 07/8/2017;

- Nghị định số 154/2018-NĐ-CP ngày 09/11/2018

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

46

46

Thủ tục chỉ định tạm thời tổ chức đánh giá sự phù hợp

Nghị định số 154/2018-NĐ-CP ngày 09/11/2018

Số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội

Cục Bảo vệ thực vật

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

II

LĨNH VỰC CHĂN NUÔI

47

1

Chỉ định đơn vị đủ điều kiện đào tạo, tập huấn về kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc

Thông tư số 09/2015/TT-BNNPTNT ngày 03/3/2015

16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Cục Chăn nuôi

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

48

2

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa (lĩnh vực chăn nuôi)

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Cục Chăn nuôi

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

49

3

Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa (lĩnh vực chăn nuôi)

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Cục Chăn nuôi

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

50

4

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa (lĩnh vực chăn nuôi)

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Cục Chăn nuôi

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

51

5

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Cục Chăn nuôi

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

52

6

Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Cục Chăn nuôi

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

53

7

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Cục Chăn nuôi

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

54

8

Cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống vật nuôi; nhập khẩu tinh, phôi giống vật nuôi lần đầu vào Việt Nam

Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018

16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Cục Chăn nuôi

- Trực tiếp

- Qua đường bưu điện

55

9

Đăng ký khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi mới

- Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017;

- Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017

16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Cục Chăn nuôi

- Trực tiếp

- Qua đường bưu điện

56

10

Công nhận thức ăn chăn nuôi mới

- Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017;

- Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017

16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Cục Chăn nuôi

- Trực tiếp

- Qua đường bưu điện

57

11

Đăng ký thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam

- Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017;

- Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017

16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Cục Chăn nuôi

Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công cấp Bộ

58

12

Đăng ký thức ăn chăn nuôi nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam

- Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017;

- Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017

16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Cục Chăn nuôi

Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công cấp Bộ

59

13

Đăng ký lại thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam

- Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017;

- Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 ngày 04/4/2017

16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Cục Chăn nuôi

Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công cấp Bộ

60

14

Thay đổi thông tin của thức ăn chăn nuôi đã được phép lưu hành tại Việt Nam

- Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017

- Thông tư số 20/2017/TT- BNNPTNT ngày 10/11/2017

16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Cục Chăn nuôi

Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công cấp Bộ

61

15

Chấp thuận cho nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chưa được phép lưu hành tại Việt Nam để giới thiệu tại các hội chợ, triển lãm hoặc nghiên cứu, làm mẫu phân tích tại các phòng thử nghiệm

- Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017

- Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10//11/2017

16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Cục Chăn nuôi

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

62

16

Chấp thuận cho nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chưa được phép lưu hành tại Việt Nam để sản xuất, gia công nhằm mục đích xuất khẩu

- Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017;

- Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 .

16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Cục Chăn nuôi

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

63

17

Chỉ định Tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi xuất khẩu, nhập khẩu

- Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017;

- Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017

16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Cục Chăn nuôi

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

64

18

Chỉ định lại Tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi xuất khẩu, nhập khẩu

- Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017;

- Thông tư số 20/2017/TT- BNNPTNT ngày 10/11/2017

16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Cục Chăn nuôi

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

65

19

Đăng ký kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

- Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017;

- Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017

16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Cục Chăn nuôi

Cơ chế một cửa quốc gia

66

20

Đăng ký kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi xuất khẩu

- Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017;

- Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017

16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Cục Chăn nuôi

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

67

21

Đăng ký kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi bị triệu hồi, trả về

- Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017;

- Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017

16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Cục Chăn nuôi

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

68

22

Miễn kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu có thời hạn

- Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017;

- Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017

16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Cục Chăn nuôi

Cơ chế một cửa quốc gia

69

23

Kiểm tra giảm chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu có thời hạn

- Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017;

- Thông tư số 20/2017/TT- BNNPTNT ngày 10/11/2017

16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Cục Chăn nuôi

Cơ chế một cửa quốc gia

III

LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

70

1

Phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ

Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015

Phòng 101 nhà A9 số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

71

2

Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ

Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015

Phòng 101 nhà A9 số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

72

3

Điều chỉnh đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ

Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015

Phòng 101 nhà A9 số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

73

4

Đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ

Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015

Phòng 101 nhà A9 số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

74

5

Công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học

Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/4/2010

Phòng 101 nhà A9 số 2 Ngọc Hà - Ba Đình Hà Nội

Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

75

6

Cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi (trường hợp được ít nhất năm nước phát triển cho phép sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi)

- Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010;

- Thông tư 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014

Phòng 101 nhà A9 số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

76

7

Cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi (trường hợp chưa đủ năm nước phát triển cho phép sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi)

- Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010;

- Thông tư 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014

Phòng 101 nhà A9 số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

77

8

Thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

- Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010;

- Thông tư 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014

Phòng 101 nhà A9 số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

78

9

Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ môi trường

Thông tư số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2014

Phòng 101 nhà A9 số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

79

10

Đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ môi trường

Thông tư số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2014

Phòng 101 nhà A9 số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

80

11

Thẩm định báo cáo ĐMC thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016

Phòng 101 nhà A9 số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

81

12

Lấy ý kiến báo cáo ĐMC không thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016

Phòng 101 nhà A9 số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

82

13

Thẩm định báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền thẩm định và phê duyệt của Bộ NN và PTNT

Thông tư số 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016

Phòng 101 nhà A9 số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

83

14

Lấy ý kiến báo cáo ĐTM không thuộc thẩm quyền thẩm định và phê duyệt của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thông tư số 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016

Phòng 101 nhà A9 số 2 Ngọc Hà - Ba Đình Hà Nội

Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

84

15

Phê duyệt dự án khuyến nông, thuyết minh dự án khuyến nông trung ương

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018

Phòng 101 nhà A9 số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

85

16

Phê duyệt điều chỉnh dự án khuyến nông trung ương

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018

Phòng 101 nhà A9 số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

86

17

Nghiệm thu kết quả kết thúc hàng năm dự án khuyến nông trung ương

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018

Phòng 101 nhà A9 số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

87

18

Phê duyệt nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018

Phòng 101 nhà A9 số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

88

19

Phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018

Phòng 101 nhà A9 số 2 Ngọc Hà - Ba Đình Hà Nội

Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

IV

LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

89

1

Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018

Nhà A3 Số 02 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Lâm nghiệp

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

90

2

Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018

Nhà A3 Số 02 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Lâm nghiệp

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

91

3

Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018

Nhà A3 Số 02 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Lâm nghiệp

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

92

4

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ đối với khu rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018

Nhà A3 Số 02 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Lâm nghiệp

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

93

5

Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi nằm trên địa giới hành chính từ hai tỉnh trở lên)

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018

Nhà A3 Số 02 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Lâm nghiệp

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

94

6

Cấp giấy phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019

Nhà A3 Số 02 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Lâm nghiệp

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Cơ chế một cửa quốc gia

Số 135 Pastuer, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan đại diện CITES phía Nam

95

7

Cấp giấy phép CITES nhập khẩu mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019

Nhà A3 Số 02 Ngọc Hà- Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Lâm nghiệp

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Cơ chế một cửa quốc gia

Số 135 Pastuer, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan đại diện CITES phía Nam

-

96

8

Cấp Giấy phép CITES nhập nội từ biểu mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục I, II CITES

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019

Nhà A3 Số 02 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Lâm nghiệp

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

97

9

Cấp chứng chỉ CITES mẫu vật tiền Công ước mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019

Nhà A3 Số 02 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Lâm nghiệp

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

98

10

Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục I CITES

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019

Nhà A3 Số 02 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Lâm nghiệp

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

99

11

Cấp ấn phẩm chứng chỉ CITES xuất khẩu mẫu vật lưu niệm

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019

Nhà A3 Số 02 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Lâm nghiệp

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

100

12

Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức quản lý rừng đặc dụng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Nhà A3 Số 02 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Lâm nghiệp

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

101

13

Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp

Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Nhà A3 Số 02 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Lâm nghiệp

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

102

14

Cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018

Nhà A3 Số 02 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Lâm nghiệp

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

103

15

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán công trình lâm sinh

Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/06/2016

Nhà A3 Số 02 Ngọc Hà- Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Lâm nghiệp

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

104

16

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh

Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/06/2016

Nhà A3 Số 02 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Lâm nghiệp

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

V

LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

105

1

Thẩm định các hoạt động sử dụng bãi sông liên quan đến đê điều nơi chưa có công trình xây dựng để xây dựng công trình theo dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

- Thông tư số 46/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2011;

- Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017

Nhà A4 Số 2 - Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Phòng, chống thiên tai

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

106

2

Chấp thuận các hoạt động liên quan đến đê điều đối với đê cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và các hoạt động xây dựng, cải tạo công trình giao thông liên quan đến đê điều mà vi phạm từ hai tỉnh trở lên

- Thông tư số 46/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2011;

- Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017

Nhà A4 Số 2 - Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Phòng, chống thiên tai

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

107

3

Đăng ký hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam

Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018

Nhà A4 Số 2 - - Ngọc Hà - Ba Đình Hà Nội

Tổng cục Phòng, chống thiên tai

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

VI

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

108

1

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuỷ sản có xuất khẩu

- Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017;

- Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013

Số 10 - Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội; Chi cục Trung Bộ, Nam Bộ

- Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản;

- Chi cục Trung Bộ, Nam Bộ

- Trực tiếp;

- Qua đường Bưu điện;

- Fax;

- Thư điện tử;

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công cấp Bộ

109

2

Cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở trong danh sách ưu tiên

- Thông tư số 16/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018;

- Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017;

- Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 - 6 (thuộc Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản)

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 - 6 (thuộc Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản)

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Fax (sau đó gửi bản chính);

- Thư điện tử (sau đó gửi bản chính);

- Cơ chế một cửa quốc gia

110

3

Cấp lại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu

- Thông tư số 16/2018/TT- BNNPTNT ngày 29/10/2018;

- Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017;

- Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 - 6 (thuộc Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản)

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 - 6 (thuộc Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản)

- Trực tiếp; Qua đường Bưu điện;

- Fax;

- Thư điện tử;

- Cơ chế một cửa quốc gia

111

4

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu

Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018

Số 10 - Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội;

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

112

5

Sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018

Số 10 - Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội;

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

113

6

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP)

Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018

Số 10 - Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội; Chi cục Trung Bộ, Nam Bộ

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Chi cục Trung Bộ, Nam Bộ

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Fax;

- Email

114

7

Miễn kiểm tra giám sát cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm

- Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT- BNNPTNT ngày 01/8/2013;

- Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/8/2011

Số 10 - Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội;

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

115

8

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 9/11/2018

Số 10 - Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội;

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

116

9

Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 9/11/2018

Số 10 - Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

117

10

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 9/11/2018

Số 10 - Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

118

11

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 9/11/2018

Số 10 – Số 10 - Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

ổ Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

119

12

Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 9/11/2018

Số 10 - Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

120

13

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 9/11/2018

Số 10 - Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

121

14

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 9/11/2018

Số 10 - Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

122

15

Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 9/11/2018

Số 10 - Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

123

16

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 9/11/2018

Số 10 - Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

124

17

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 9/11/2018

Số 10 - Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

125

18

Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 9/11/2018

Số 10 - Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

126

19

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 9/11/2018

Số 10 - Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

VII

LĨNH VỰC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

127

1

Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

- Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014;

- Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/01/2015

Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Vụ Quản lý doanh nghiệp

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

VIII

LĨNH VỰC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

128

1

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Luật đấu thầu số 43/2014/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2015;

- Thông tư số 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Cục Quản lý xây dựng công trình

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

129

2

Thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015.

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Cục Quản lý xây dựng công trình

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

130

3

Thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015.

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Cục Quản lý xây dựng công trình

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

131

4

Thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015.

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Cục Quản lý xây dựng công trình

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

IX

LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

132

1

Xét khen thưởng cấp Bộ (Cờ thi đua Bộ, Chiến sỹ thi đua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen của Bộ trưởng, Kỷ niệm chương, Bức trướng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Thông tư số 08/2018/TT-BNNPTNT ngày 6/8/2018

Tâng 2 nhà A10 Số 2 Ngọc Hà - Ba Đình -Hà Nội

Vụ Tổ chức cán bộ

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

133

2

Xét khen thưởng cấp nhà nước (Cờ thi đua Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, cờ thi đua của Chính phủ, Danh hiệu vinh dự Nhà nước, Huân chương các loại, Bằng khen thủ tướng Chính phủ)

Thông tư số 08/2018/TT-BNNPTNT ngày 6/8/2018

Tâng 2 nhà A10 Số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Vụ Tổ chức cán bộ

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

134

3

Xét công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp Bộ, hiệu quả áp dụng, cấp toàn quốc của sáng kiến

Thông tư số 08/2018/TT-BNNPTNT ngày 6/8/2018

Tầng 2 nhà A10 Số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Vụ Tổ chức cán bộ

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

135

4

Xét tặng giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam

Thông tư số 06/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/02/2014

Tâng 2 nhà A10 Số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Vụ Tổ chức cán bộ

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

X

LĨNH VỰC THÚ Y

136

1

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền của Cục Thú y (gồm Sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y)

- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội;

- Nghị định số 35/2016/NĐCP ngày 15/5/2016

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công cấp bộ

137

2

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)

- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội;

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công cấp bộ

138

3

Cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (GMP) đối với cơ sở sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016;

- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018;

- Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016;

- Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

139

4

Gia hạn Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (GMP)

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19 / 6/ 2015 ;

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016;

- Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016;

- Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

140

5

Cấp lại Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký)

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày ;15/5/2016;

- Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016;

- Thông tư số 18/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công cấp bộ

141

6

Cấp Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y; Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y (trong trường hợp thay đổi thành phần, công thức, dạng bào chế, đường dùng, liều dùng, chỉ định điều trị của thuốc thú y; thay đổi phương pháp, quy trình sản xuất mà làm thay đổi chất lượng sản phẩm; đánh giá lại chất lượng, hiệu quả, độ an toàn của thuốc thú y theo quy định)

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016;

- Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016;

- Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công cấp bộ

142

7

Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi, bổ sung tên sản phẩm; tên, địa điểm cơ sở đăng ký; tên, địa điểm cơ sở sản xuất; quy cách đóng gói của sản phẩm; hình thức nhãn thuốc; hạn sử dụng và thời gian ngừng sử dụng thuốc; chống chỉ định điều trị; liệu trình điều trị; những thay đổi nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả, độ an toàn của thuốc thú y)

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015;.

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016;

- Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016;

- Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công cấp bộ

143

8

Gia hạn giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016;

- Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016;

- Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công cấp bộ

144

9

Cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016;

- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018;

- Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016;

- Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

145

10

Cấp lại giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc thay đổi tên thuốc thú y, thông tin của tổ chức, cá nhân đăng ký khảo nghiệm thuốc thú y)

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016;

- Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016;

- Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

146

11

Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016;

- Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016;

- Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

147

12

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

- Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016;

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

148

13

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015.

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 ;

- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018;

- Thông tư 13/2016/TT- BNNPTNT ngày 02/6/2016

- Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

149

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký)

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 - Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016

- Thông tư số 18/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

150

15

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6 / 2015

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016;

- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018;

- Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016

- Thông tư số 18/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

151

16

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký)

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016;

- Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016;

- Thông tư số 18/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

152

17

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

- Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Fax, thư điện tử;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công cấp bộ

153

18

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

- Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Fax, thư điện tử;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

154

19

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản

Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Fax, thư điện tử;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

155

20

Cấp giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại

Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Thư điện tử;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

156

21

Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh đối với cơ sở (trên cạn hoặc thủy sản) có nhu cầu chuyển đổi Giấy chứng nhận do Chi cục Thú y cấp sang Giấy chứng nhận do Cục Thú y cấp

Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Thư điện tử;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

157

22

Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Thư điện tử;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

158

23

Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật thủy sản

Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Thư điện tử;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

159

24

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Thư điện tử;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

160

25

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở toàn dịch bệnh động vật đối với vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh thủy sản

Thông tư số 14/2016/TT- BNNPTNT ngày 02/6/2016

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Thư điện tử;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

161

26

Cấp đổi Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc dưới nước)

Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Thư điện tử;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

162

27

Cấp Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 .

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Thư điện tử;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

163

28

Cấp Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với vùng, cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Thư điện tử;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

164

29

Cấp lại Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với vùng, cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại vùng, cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện vùng, cơ sở sau khi được chứng nhận;hoặc do không khắc phục lỗi theo yêu cầu của Đoàn đánh giá.

Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Thư điện tử;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

165

30

Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật nhập khẩu

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

- Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016;

- Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Fax, thư điện tử;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

166

31

Đăng ký vận chuyển mẫu bệnh phẩm động vật trên cạn

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 ;

- Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

167

32

Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, kho ngoại quan, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19 /6 /2015;

- Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016;

- Thông tư số 35/2018/TT- BNNPTNT ngày 25/12/2018.

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Fax, thư điện tử;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

168

33

Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

- Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 ;

- Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Fax, thư điện tử;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

169

34

Đăng ký vận chuyển mẫu bệnh phẩm thủy sản

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

- Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

170

35

Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

- Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016;

- Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018

Số 15 ngõ 78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Cục Thú y

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Fax, thư điện tử;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

XI

LĨNH VỰC THỦY LỢI

171

1

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018

Nhà A6 B Số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy lợi

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

172

2

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018

Nhà A6 B Số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy lợi

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

173

3

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018

Nhà A6 B Số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy lợi

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

174

4

Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018

Nhà A6 B Số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy lợi

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

175

5

Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018

Nhà A6 B Số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy lợi

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

176

6

Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018

Nhà A6 B Số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy lợi

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

177

7

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018

Nhà A6 B Số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy lợi

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

178

8

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018

Nhà A6 B Số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy lợi

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

179

9

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018

Nhà A6 B Số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy lợi

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

180

10

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018

Nhà A6 B Số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy lợi

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

181

11

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt và công trình mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 2 tỉnh trở lên do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018

Nhà A6 B Số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy lợi

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

182

12

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018

Nhà A6 B Số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy lợi

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

183

13

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018

Nhà A6 B Số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy lợi

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

184

14

Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018

Nhà A6 B Số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy lợi

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

XII

LĨNH VỰC THỦY SẢN

185

1

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (đối với giống bố mẹ)

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

186

2

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (đối với giống bố mẹ)

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

187

3

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài)

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

188

4

Cấp giấy phép nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (để trưng bày tại hội chợ, triển lãm, nghiên cứu khoa học)

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

189

5

Công nhận kết quả khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

190

6

Cấp, cấp lại giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (đối với khu vực biển ngoài 06 hải lý, khu vực biển giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khu vực biển nằm đồng thời trong và ngoài 06 hải lý)

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

191

7

Cấp, cấp lại giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

192

8

Công bố mở cảng cá loại 1

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

193

9

Khai báo trước khi cập cảng đối với tàu vận chuyển thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản có nguồn gốc từ khai thác để nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

194

10

Cấp giấy phép nhập khẩu giống thủy sản

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

195

11

Công nhận kết quả khảo nghiệm giống thủy sản

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

196

12

Cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động cho tổ chức, cá nhân nước ngoài có tàu hoạt động thuỷ sản trong vùng biển Việt Nam

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

197

13

Cấp văn bản chấp thuận cho tàu cá khai thác thuỷ sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam hoặc cấp phép cho đi khai thác tại vùng biển thuộc thẩm quyền quản lý của Tổ chức nghề cá khu vực

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

198

14

Cấp giấy phép nhập khẩu tàu cá

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

199

15

Cấp phép xuất khẩu loài thủy sản có tên trong Danh mục loài thủy sản cấm xuất khẩu hoặc trong Danh mục loài thủy sản xuất khẩu có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện (đối với mục đích nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế)

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

200

16

Cấp phép nhập khẩu thủy sản sống đối với trường hợp phải đánh giá rủi ro

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;

- Thông tư số 25/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

201

17

Cấp phép nhập khẩu thủy sản sống đối với trường hợp không phải đánh giá rủi ro

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;

- Thông tư số 25/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

202

18

Cấp thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;

- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

203

19

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;

- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

204

20

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá.

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;

- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

205

21

Chỉ định Tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu

Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

206

22

Chỉ định lại Tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu

Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

207

23

Đăng ký kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu

Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Cơ chế một cửa quốc gia

208

24

Đăng ký kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản xuất khẩu

Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

209

25

Đăng ký kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản bị triệu hồi, trả về

Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Cơ chế một cửa quốc gia

210

26

Miễn kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu có thời hạn

Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

211

27

Kiểm tra giảm chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu có thời hạn

Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

212

28

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

213

29

Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

214

30

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

215

31

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

216

32

Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

Số 10, Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

217

33

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

218

34

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

219

35

Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

220

36

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

221

37

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

222

38

Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

223

39

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

224

40

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu

Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

225

41

Điều chỉnh, cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu

Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

226

42

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Thông tư số 38/2018/TT- BNNPTNT ngày 25/12/2018

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

227

43

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

228

44

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp giấy chứng nhận vận còn nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP)

Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018

Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Tổng cục Thủy sản

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

XIII

LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

229

1

Nhập Khẩu Giống cây trồng nông nghiệp chưa có trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh để nghiên cứu, khảo nghiệm, sản xuất thử, hợp tác quốc tế, làm mẫu tham gia triển lãm, làm quà tặng hoặc để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư (trừ trường hợp giống cây trồng chưa có trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh nhưng đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là giống cây trồng nông nghiệp mới)

Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018

Nhà A6 số 02 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Cục Trồng trọt

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Cơ chế một cửa quốc gia

230

2

Xuất khẩu giống cây trồng nông nghiệp có trong Danh mục giống cây trồng cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, hội chợ, triển lãm, làm quà tặng

Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018

Nhà A6 số 02 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Cục Trồng trọt

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

231

3

Nhập khẩu nguồn gen cây trồng phục vụ nghiên cứu, trao đổi khoa học kỹ thuật

Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018

Nhà A6 số 02 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Cục Trồng trọt

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Cơ chế một cửa quốc gia

232

4

Xuất khẩu nguồn gen cây trồng phục vụ nghiên cứu, trao đổi khoa học kỹ thuật

Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018

Nhà A6 số 02 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Cục Trồng trọt

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện

233

5

Nhập khẩu Giống cây trồng biến đổi gen

Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018

Nhà A6 số 02 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Cục Trồng trọt

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện;

- Cơ chế một cửa quốc gia

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2790/QĐ-BNN-VP ngày 18/07/2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.103

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.44.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!