Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" PHU THU TUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 168684 văn bản

41

Quyết định 1645/QĐ-TTCP năm 2015 về Quy chế cập nhật thông tin, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ

1645/QD-TTCP,Quyết định 1645 2015,Thanh tra Chính phủ,Quy chế cập nhật thông tin,Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ,Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ,Nhiệm vụ do Chính phủ giao,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Ban hành: 15/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2015

42

Quyết định 2655/2014/QĐ-UBND về quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giao và nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Số: 2655/2014/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÀ NHIỆM VỤ DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Ban hành: 28/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2015

43

Quyết định 483/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế hoạt động của Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 03 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19

Ban hành: 11/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2017

44

Quyết định 673/QĐ-VPCP năm 2014 về Quy chế tổ chức phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC PHỤC VỤ CÁC CUỘC HỌP, HỘI NGHỊ CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 74/2012/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 25/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2014

45

Quyết định 273/QĐ-BKHCN năm 2010 phê duyệt Danh mục các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ soạn thảo mới do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

273/QD-BKHCN,Quyết định 273 2010,Bộ Khoa học và Công nghệ,Đề án trình Chính phủ,Đề án trìnhThủ tướng Chính phủ,Soạn thảo mới,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 04/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2010

46

Quyết định 3927/QĐ-BNV năm 2016 về giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

3927/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ, TỔ CHỨC DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THÀNH LẬP MÀ KHÔNG PHẢI LÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2017 BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Ban hành: 25/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2016

47

Quyết định 1222/QĐ-LĐTBXH năm 2016 thành lập Tổ công tác của Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo, kết luận, nhiệm vụ của Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Bộ và Bộ trưởng giao các đơn vị thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 1222/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC CỦA BỘ TRƯỞNG THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO, KẾT LUẬN, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG, CHỦ TỊCH NƯỚC, QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ VÀ BỘ TRƯỞNG GIAO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC

Ban hành: 16/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

48

Quyết định 1356/QĐ-VPCP năm 2013 về Quy chế công tác theo dõi, kiểm tra thực hiện văn bản, ý kiến chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ CÔNG TÁC THEO DÕI, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN, Ý KIẾN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 11/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2013

49

Quyết định 299/QĐ-TTg năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục văn bản hướng dẫn Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

299/QD-TTg,Quyết định 299 2011,Thủ tướng Chính phủ,Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án,Văn bản hướng dẫn Luật THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 299/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25

Ban hành: 25/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2011

50

Quyết định 241/QĐ-BKHCN -2007 phê duyệt Danh mục các đề án cấp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ soạn thảo mới năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

02 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN CẤP CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SOẠN THẢO MỚI NĂM 2007 BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Nghị

Ban hành: 09/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2008

51

Thông tư 25/2011/TT-BTP về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch do Bộ Tư pháp ban hành

tháng 12 năm 2011 THÔNG TƯ VỀ THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ VÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN TỊCH Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3

Ban hành: 27/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2012

52

Quyết định 335/QĐ-VPCP năm 2006 quy định tổ chức phục vụ các cuộc họp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

335/QD-VPCP,Quyết định 335 2006,Văn phòng Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ,Tổ chức cuộc họp Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 335/QĐ-VPCP Hà Nội, ngày

Ban hành: 24/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

53

Quyết định 198-QĐ/TW năm 2013 Quy chế về quan hệ công tác giữa Ban cán sự đảng Chính phủ với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đảng ủy các đơn vị sự nghiệp Trung ương, các ban đảng Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “QUY CHẾ VỀ QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA BAN CÁN SỰ ĐẢNG CHÍNH PHỦ VỚI CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, VỚI CÁC ĐẢNG ĐOÀN, BAN CÁN SỰ ĐẢNG, ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, ĐẢNG ỦY CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRUNG ƯƠNG, CÁC BAN ĐẢNG TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC TỈNH ỦY, THÀNH ỦY TRỰC THUỘC

Ban hành: 18/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

54

Quyết định 1857/QĐ-BTP năm 2012 đính chính Thông tư 25/2011/TT-BTP về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 25/2011/TT-BTP NGÀY 27/12/2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP VỀ THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ VÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN TỊCH BỘ TRƯỞNG BỘ

Ban hành: 26/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2012

55

Quyết định 1011/QĐ-BTP năm 2010 về phân công các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp soạn thảo văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TƯ PHÁP SOẠN THẢO ĐỀ ÁN, VĂN BẢN TRÌNH BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ, BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH TƯ PHÁP TRUNG ƯƠNG, QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định

Ban hành: 05/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2010

56

Quyết định 389/QĐ-VPCP năm 2006 ban hành mẫu trình bày các loại văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

389/QD-VPCP,Quyết định 389 2006,Văn phòng Chính phủ,Văn bản Chính phủ,Văn bản của Thủ tướng Chính phủ,Văn bản Văn phòng chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ***** Số: 389/QĐ-VPCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Hà Nội,

Ban hành: 10/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2006

57

Quyết định 336/QĐ-VPCP năm 2006 về xây dựng và đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

336/QD-VPCP,Quyết định 336 2006,Văn phòng Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ,Đánh giá kết quả,Chương trình công tác Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 336/QĐ-VPCP

Ban hành: 24/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

58

Nghị quyết số 55/2005/NQ-QH11 về kết quả giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành

NGHỊ QUYẾT VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 8 (Từ ngày 18 tháng 10 năm 2005 đến ngày 29 tháng 11 năm 2005) Căn cứ

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

59

Báo cáo số 5228/TM-VP ngày 20/10/2004 của Bộ Thương mại về việc báo cáo thực hiện các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 và đăng ký đề án trình tháng 11, tháng 12/2004

5228/TM-VP,Bộ Thương mại,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5228/TM-VP Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2004 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG THÁNG 10 VÀ ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN TRÌNH

Ban hành: 20/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

60

Báo cáo số 4057/BC-BTM ngày 20/08/2004 của Bộ Thương mại về việc tình hình thực hiện các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 08/2004 và dự kiến trình tháng 09/2004

4057/BC-BTM,Bộ Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4057/BC-BTM Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2004 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG THÁNG 8/2004 VÀ DỰ KIẾN

Ban hành: 20/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220