Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 389/QĐ-VPCP năm 2006 ban hành mẫu trình bày các loại văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 389/QĐ-VPCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 10/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số: 389/QĐ-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU TRÌNH BÀY CÁC LOẠI VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ,

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về thể thức và kỹ thuật trình bày pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu trình bày các loại văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

Phông chữ sử dụng để trình bày văn bản là phông chữ tiếng Việt Unicode (Times New Roman), theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6009:2001.

Số trang của văn bản được trình bày tại chính giữa trên đầu trang giấy (phần header) bằng chữ số Ả rập, cỡ chữ 12, kiểu chữ đứng.

Điều 2. Vụ Hành chính phối hợp với Trung tâm Tin học có trách nhiệm cài đặt mẫu trình bày các loại văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ vào máy tính của từng cán bộ, chuyên viên và kỹ thuật viên đánh máy trong cơ quan Văn phòng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

 

Các quy định trước đây trái với quy định ban hành kèm theo Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Vụ Hành chính có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định này và kiến nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ xem xét, quyết định việc bổ sung, sửa đổi khi cần thiết.

Điều 5. Vụ trưởng, Cục trưởng, Trưởng các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ và cán bộ, công chức có liên quan của Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

Đoàn Mạnh Giao

 


 

MẪU CÁC LOẠI VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ,

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 389/QĐ-VPCP ngày 10 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

 

MẪU SỐ

LOẠI VĂN BẢN

Trang số

 

1. VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

 

01

Nghị quyết (quy phạm pháp luật) phiên họp Chính phủ

24

02

Nghị quyết (quy phạm pháp luật) của Chính phủ có phần Quyết nghị

25

03

Nghị quyết (quy phạm pháp luật) của Chính phủ chia thành các mục từ lớn đến nhỏ (I, 1, a……)

26

04

Nghị quyết liên tịch của Chính phủ

27

05

Nghị quyết (cá biệt) xây dựng hoặc điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết, nghị định của Chính phủ.

28

06

Nghị định (quy phạm pháp luật) của Chính phủ quy định trực tiếp (không kèm Quy định, Quy chế……

29

07

Nghị định (quy phạm pháp luật) của Chính phủ kèm quy định, quy chế…

30

07A

Quy định hoặc Quy chế…… ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ

31

08

Nghị định (cá biệt) của Chính phủ phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

32

09

Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng ký

33

10

Báo cáo của Chính phủ do Bộ trưởng ký thừa ủy quyền

34

11

Tờ trình của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng ký

35

12

Tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng ký thừa ủy quyền

36

13

Công văn của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng ký

37

14

Công văn của Chính phủ do Bộ trưởng ký thừa ủy quyền

38

15

Công văn đính chính văn bản của Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký thừa ủy quyền

39

16

Công văn thu hồi văn bản của Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký thừa ủy quyền

40

 

II. VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

17

Quyết định (quy phạm pháp luật) của Thủ tướng Chính phủ quy định trực tiếp

41

18

Quyết định (quy phạm pháp luật) của Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc phê duyệt kèm theo chiến lược, điều lệ (trừ điều lệ của các Hội, các tổ chức phi Chính phủ), quy định, quy chế, quy hoạch, kế hoạch, đề án, hệ thống chỉ tiêu……

42

18A

Quy chế (hoặc quy định, chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, đề án…) ban hành kèm theo Quyết định (quy phạm pháp luật) của Thủ tướng Chính phủ.

43

19

Quyết định (quy phạm pháp luật) của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Chương trình hành động của Chính phủ

44

19A

Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định (quy phạm pháp luật) của Chính phủ.

45

20

Quyết định (cá biệt) của Thủ tướng Chính phủ quy định trực tiếp

46

21

Quyết định (cá biệt) của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo chương trình, kế hoạch, quy hoạch, đề án, danh mục………

47

21A

Chương trình (kế hoạch, quy hoạch, đề án, danh mục……) ban hành kèm theo quyết định (cá biệt) của Thủ tướng Chính phủ

48

22

Quyết định (cá biệt) của Thủ tướng Chính phủ về tặng Cờ thi đua của Chính phủ

49

23

Chỉ thị (quy phạm pháp luật) của Thủ tướng Chính phủ

50

24

Chỉ thị (cá biệt) của Thủ tướng Chính phủ

51

25

Báo cáo của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng ký

52

26

Báo cáo của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng ký thừa ủy quyền

53

27

Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng ký

54

28

Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng ký thừa ủy quyền

55

29

Công văn của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng ký

56

30

Công văn của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng ký thừa ủy quyền

57

31

Công văn của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng ký thừa lệnh

58

32

Công văn đính chính văn bản của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký thừa ủy quyền

59

33

Công văn thu hồi văn bản của Thủ tướng Chính phủ

60

34

Công điện của Thủ tướng Chính phủ

61

35

Điện mật của Thủ tướng Chính phủ

62

36

Thư công tác của Thủ tướng Chính phủ hoặc các Phó Thủ tướng (gửi các cơ quan hoặc cá nhân ở trong nước).

63

37

Công văn mời họp Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ.

64

 

III. VĂN BẢN CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

38

Công văn mời họp Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký

65

39

Công văn của Văn phòng Chính phủ mời dự hội nghị, họp do Thủ tướng Chính phủ (hoặc Phó Thủ tướng) chủ trì

66

40

Công văn mời dự hội nghị, họp do Bộ trưởng, Chủ nhiệm (Phó Chủ nhiệm) Văn phòng Chính phủ  chủ trì  

67

41

Công văn đổi lịch họp do Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng chủ trì

68

42

Công văn đổi lịch họp do Bộ trưởng, Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì

69

43

Công văn hoãn các cuộc họp do Thủ tướng Chính phủ (hoặc Phó Thủ tướng) chủ trì

70

44

Công văn hoãn các cuộc họp do lãnh đạo Văn phòng Chính phủ chủ trì

71

45

Công văn mời báo đưa tin

72

46

Công văn xử lý công việc thuộc thẩm quyền của Văn phòng Chính phủ

73

47

Công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ

74

48

Công văn do Vụ trưởng, Cục trưởng, trưởng các đơn vị ký thừa lệnh

75

49

Công văn do Vụ trưởng, Cục trưởng, trưởng các đơn vị ký lưu hành nội bộ

76

50

Công văn đính chính văn bản của Văn phòng Chính phủ

77

51

Công văn thu hồi văn bản của Văn phòng Chính phủ

78

52

Công điện của Văn phòng Chính phủ

79

53

Điện mật của Văn phòng Chính phủ

80

54

Quyết định (quy phạm pháp luật) của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định trực tiếp (không kèm quy định, quy chế…)

81

55

Quyết định (quy phạm pháp luật) của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành kèm theo quy định, quy chế

82

55A

Quy định (quy chế…) ban hành kèm theo quyết định (quy phạm pháp luật) của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

83

56

Quyết định (cá biệt…) ban hành kèm theo quyết định (quy phạm pháp luật) của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

84

57

Quyết định (cá biệt) của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành kèm theo chương trình (kế hoạch, quy hoạch, đề án…)

85

87A

Chương trình (kế hoạch, quy hoạch, đề án…) ban hành kèm theo quyết định (cá biệt) của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

86

58

Chỉ thị (quy phạm pháp luật) của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

87

59

Chỉ thị (cá biệt) của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

88

60

Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

89

61

Thông tư liên tịch

90

62

Báo cáo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

91

63

Tờ trình của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

92

64

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị (cuộc họp, buổi làm việc) với Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

93

65

Thông báo giao ban Văn phòng Chính phủ

94

66

Biên bản phiên họp Chính phủ

95

67

Hợp đồng lao động

96

68

Phiếu báo

99

69

Phiếu gửi lại văn bản

100

70

Phiếu chuyển văn bản

101

71

Thư công tác của Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ

102

72

Giấy giới thiệu

103

73

Giấy đi đường

104

74

Giấy nghỉ phép

105

75

Mẫu bản sao văn bản

106

 

VĂN BẢN CỦA CÁC BAN CHỈ ĐẠO, TỔ CÔNG TÁC, HỘI ĐỒNG…… DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LẬP

 

76

Công văn

107

77

Báo cáo

108

 


Mẫu số 01. Nghị quyết (quy phạm pháp luật) phiên họp Chính phủ

 

CHÍNH PHỦ

*****

 

Số:………/năm/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

 

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng …… năm 200…

 

Trong ……[1] ngày, từ ngày …… đến ngày …… tháng …… năm 200… Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng……, bàn và quyết nghị các vấn đề sau:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

………[2]………………………./.

 

Nơi nhận:

- ………………;

- Lưu: VT ([3]), ([4])

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG[5]

(Chữ ký, dấu)

 

Họ và tên

 


Mẫu số 02. Nghị quyết (quy phạm pháp luật) của Chính phủ có phần Quyết nghị

 

CHÍNH PHỦ

*****

 

Số:………/năm/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

 

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc[6]……………………………………

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ …………………………………… [7]..............................................................................

.....................................................................................................................................................

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. …………………………[8]...............................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

Điều 2. ........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

Điều 3. ........................................................................................................................................

…………………………………………………/.

 

Nơi nhận:

- …………;

- …………;

- Lưu: VT, ……([9]) ([10])

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG[11]

(Chữ ký, dấu)

 

Họ và tên

 

 


Mẫu số 03. Nghị quyết (quy phạm pháp luật) của Chính phủ chia thành các mục từ lớn đến nhỏ

 

CHÍNH PHỦ

*****

 

Số:………/năm/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

 

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc: …………[12]…………………………

………………………………[13]………………………………………………………………… tại phiên họp ngày … tháng …, Chính phủ đã quyết nghị[14]

 

I. ………………………………[15]………………………………………………………………

1. ................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

 

II. ...............................................................................................................................................

1. ................................................................................................................................................

2. ………………………………………………………………………/.

 

Nơi nhận

- ………;

- ………;

- Lưu: VT, ……([16]) ([17])

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG[18]

 

(Chữ ký, dấu)

 

Họ và tên

 


Mẫu số 04. Nghị quyết liên tịch

 

CHÍNH PHỦ - CƠ QUAN[19]

*****

 

Số:……[20]…/năm/NQLT-CP-…[21]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

 

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH

Về việc[22]…………………………………………………

 

CHÍNH PHỦ[23]

 

Căn cứ…………………[24]………………………

 

QUYẾT NGHỊ:

…………………………………[25]……………………………………………………

……………………………………………………/.

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG[26]

(Chữ ký, dấu)

 

Họ và tên

CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ[27]

 

(Chữ ký, dấu)

 

Họ và tên

 

Nơi nhận

- ………;

- ………;

- Lưu: VT, …([28])……([29])

 

 


Mẫu số 05. Nghị quyết (cá biệt) xây dựng hoặc điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ

 

CHÍNH PHỦ

*****

 

Số:………/ NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

 

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

NGHỊ QUYẾT

……………………[30]…………………

 

…………………………[31]…………………………………………………………………

Xét đề nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chính phủ quyết nghị chương trình xây dựng Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ (hoặc[32]…) như sau:

………………………………………………[33]…………………………………………………

………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………

………………………………………………/.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- ………;

- ………;

- Lưu: VT, ……([34])([35])

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG[36]

 

(Chữ, ký, dấu)

 

Họ và tên

 

 


Mẫu số 06. Nghị định (quy phạm pháp luật) của Chính phủ quy định trực tiếp (không kèm quy định, quy chế…)

 

CHÍNH PHỦ

*****

 

Số:………/năm/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

 

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

NGHỊ ĐỊNH

Về việc.…………………………………………[37]

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ..................................................................................................................................... ;[38]

Xét đề nghị của........................................................................................................................ ;[39]

 

NGHỊ ĐỊNH

Chương I

…………………[40]

 

Điều 1. .......................................................................................................................................

1. ................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

 

Điều 2. .......................................................................................................................................

 

Chương II

…………………………[41]

Điều 3. ..................................................................................................................................... /.

 

Nơi nhận:

- ………………;

- Lưu: VT, ([42]) ([43])

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG[44]

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Mẫu số 7. Nghị định (quy phạm pháp luật) của Chính phủ kèm quy định, quy chế……

 

CHÍNH PHỦ

*****

 

Số:………/năm/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

 

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

NGHỊ ĐỊNH

Ban hành……………………………………[45]

 

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ..................................................................................................................................... ;[46]

Xét đề nghị của........................................................................................................................ ;[47]

 

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy định (Quy chế) ........................................... ;[48]

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực........................................................................................... ;[49]

Điều 3. .......................................................................................................................................

Điều 4. Các………………………… chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.[50]

 

Nơi nhận

- ………;

- Lưu: VT, ([51])([52])

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG[53]

(Chữ ký, dấu)

 

Họ và tên

 


Mẫu số 07A. Quy định (hoặc quy chế……… ban hành kèm theo nghị định của Chính phủ.

 

CHÍNH PHỦ

*****

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

 

QUY ĐỊNH (QUY CHẾ………)

Về……………………………………………………………………………………

(Ban hành kèm theo Nghị định số…………/năm/NĐ-CP

ngày …… tháng …… năm …… của Chính phủ)

 

Chương I

 

Điều 1. .......................................................................................................................................

 

Điều 2. .......................................................................................................................................

 

Điều 3. .......................................................................................................................................

 

Chương II

 

Điều 4.………[54]

 

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG[55]

(Chữ ký, dấu )

 

Họ và tên

 

 


Mẫu số 08. Nghị định (cá biệt) của Chính phủ phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

CHÍNH PHỦ

*****

 

Số:………/ NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

NGHỊ ĐỊNH

Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu

được bầu ở  mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân……[56]

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Bầu cửa đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 

Căn cứ..................................................................................................................................... ;[57]

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân ……[58] và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

 

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê chuẩn số lượng …………[59]……

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân [60] ……… Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

- …………;

- Lưu: VT ([61])([62])

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG[63]

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 09. Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng ký

 

CHÍNH PHỦ

*****

 

Số:………/BC-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

 

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

BÁO CÁO

Về………………………………………[64]

 

Kính gửi: ………………………………

 

………………………………[65]………………………………………………..........................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. /.

 

 

 

Nơi nhận:

- …………;

- Lưu: VT, ([66]) ([67]).

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG[68]

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

 


Mẫu số 10. Báo cáo của Chính phủ do Bộ trưởng ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ

 

CHÍNH PHỦ

*****

 

Số:………/BC-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

 

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

BÁO CÁO

Về………………………………………[69]

 

Kính gửi:……………………………………………

 

…………………………………………………………[70]………………………………………

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

………………/.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- ……………;

- Lưu: VT, ([71]) ([72])

TM. CHÍNH PHỦ

TUQ. THỦ TƯỚNG

BỘ TRƯỞNG……………[73]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 11. Tờ trình của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng ký

 

CHÍNH PHỦ

*****

 

Số:………/TTr-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

 

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

TỜ TRÌNH

Về…………………………[74]

 

Kính gửi………………………………………………………[75]

 

………………………………………………[76]…………………………………………

....................................................................................................................................................

………………………………………………

 

....................................................................................................................................................

………………………

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- ………;

- Lưu: VT, ([77]) ([78])

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG[79]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 12. Mẫu tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng ký ủy quyền Thủ tướng Chính phủ

 

CHÍNH PHỦ

*****

 

Số:………/TTr-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

 

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

TỜ TRÌNH

Về…………………………[80]

 

Kính gửi: ………………………………………[81]

 

………………………………[82]……………………………………………………

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

……………………………………………………./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

-……………;  

- Lưu: VT ([83]) ([84])

TM. CHÍNH PHỦ

TUQ. THỦ TƯỚNG

BỘ TRƯỞNG BỘ ………[85]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 13. Công văn của Chính phủ do thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng ký

 

CHÍNH PHỦ

*****

 

Số:………/CP-……[86]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

 

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

V/v………………[87]

 

Kính gửi:

 

 

 

- ……….……[88]…………………………….

 

 

- ……………………………………………

 

 

Xét đề nghị của …………[89]……, tại văn bản số: …… ngày …… tháng …… năm …… về việc………; Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ (hoặc thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ) có ý kiến như sau:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

…………………………………/.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- ……[90];

- Lưu: VT, ([91])([92])

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG[93]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 14. Công văn của Chính phủ do Bộ trưởng ký thừa ủy quyền

 

CHÍNH PHỦ

*****

 

Số:………/CP-……[94]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

 

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

V/v…………………[95]

 

Kính gửi:

 

 

 

- ……….……[96]…………………………….

 

 

- ……………………………………………

 

 

Xét đề nghị của……………[97]……, tại văn bản số: …… ngày …… tháng …… năm …… về việc……; Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ (hoặc thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ) có ý kiến như sau:

 

....................................................................................................................................................

……………………………/.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- ………[98]

- Lưu: VT, ([99]) ([100])

TM. CHÍNH PHỦ

TUQ. THỦ TƯỚNG

BỘ TRƯỞNG BỘ ………[101]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 15. Công văn đính chính văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ sai về lỗi chính tả và về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản.

 

CHÍNH PHỦ

*****

 

Số:………/CP-……[102]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

 

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

ĐÍNH CHÍNH

…………[103]……………

 

Do sơ suất trong khâu ………[104]……, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ xin đính chính một số sai sót trong văn bản ………[105]……… như sau:

 

Tại trang ………[106]……… dòng thứ ……… từ trên xuống (hoặc dưới lên), viết là: “…………”

 

Nay xin sửa lại là: “…………………”./.

 

 

 

Nơi nhận:

- ……… [107];

- Lưu: VT, ([108])([109])

TM. CHÍNH PHỦ

TUQ. THỦ TƯỚNG

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 16. Công văn thu hồi văn bản của Chính phủ

 

CHÍNH PHỦ

*****

 

Số:………/CP-……[110]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

V/v……………[111]

 

 

Kính gửi:

 

 

 

- ……….……[112]…………………………….

 

 

- ……………………………………………

 

 

Do sai sót trong khâu …[113], thừa ủy quyền Thủ tướng (hoặc thừa lệnh Thủ tướng) Văn phòng Chính phủ xin thu hồi văn bản số: ………/…………-……… ngày ……… tháng ……… năm……… của Chính phủ đã gửi cho cơ quan.

 

Đề nghị cơ quan gửi lại văn bản về Văn phòng Chính phủ trước ngày………… tháng ……… năm………/.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên:

- ………[114]

- Lưu: VT, ([115])([116])

TM. CHÍNH PHỦ

TUQ. THỦ TƯỚNG

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP[117]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

 


Mẫu số 17. Quyết định (quy phạm pháp luật) của Thủ tướng Chính phủ quy định trực tiếp.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*****

 

Số:………/năm/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc………………………………[118]

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ.................................................................................................................................... ;[119]

Xét đề nghị của..................................................................................................................... ; [120]

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1...................................................................................................................................... [121]

Điều 2.........................................................................................................................................

Điều 3....................................................................................................................................... /.

 

 

 

Nơi nhận:

- ……;

- Lưu: VT, ([122])([123])

 

THỦ TƯỚNG[124]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 18. Quyết định (quy phạm pháp luật) của Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc phê duyệt kèm theo chiến lược, điều lệ (trừ điều lệ của Hội, tổ chức phi Chính phủ), quy chế, quy định, quy hoạch, kế hoạch, đề án, hệ thống chi tiêu…

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*****

 

Số:……/năm/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành (hoặc phê duyệt)………………………………………[125]

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ ................................................................................................................................... ;[126]

Xét đề nghị của...................................................................................................................... ;[127]

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế (Quy định) ......................................... [128]

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ………………………………………[129]...........................

Điều 3. …………………………………………………………[130]............................................

Điều 4. ..................................................................................................................................... /.

 

 

 

Nơi nhận:

- ………;

- Lưu: VT, ([131])([132])

THỦ TƯỚNG[133]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 18A. Quy chế (hoặc quy định, chiến lược, kế hoạch,…) ban hành kèm theo Quyết định (quy phạm pháp luật) của Thủ tướng Chính phủ.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

 

QUY CHẾ (QUY ĐỊNH…………)

Về…………………………………

(Ban hành kèm theo Quyết định số………/năm/QĐ-TTg

ngày …… tháng …… năm …… của Thủ tướng Chính phủ)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1.........................................................................................................................................

Điều 2.........................................................................................................................................

Điều 3.........................................................................................................................................

 

Chương ………………

 

Điều 4. .......................................................................................................................................

………………………………………[134]……………………………/.

 

 

THỦ TƯỚNG[135]

(Chữ ký, dấu)

 

Họ và tên

 


Mẫu số 19. Quyết định (quy phạm pháp luật) của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Chương trình hành động của Chính phủ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*****

 

Số:……/năm/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ…………[136]

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ…………………………………………………………[137];

Xét đề nghị của…………………………………………………[138];

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Chính phủ………[139]

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực……………[140]

 

Điều 3. ……………[141] Chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

- ………;

- Lưu: VT, ([142])([143])

THỦ TƯỚNG[144]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 19A. Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định (quy phạm pháp luật) của Thủ tướng Chính phủ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số………/năm/QĐ-TTg

ngày …… tháng …… năm …… của Thủ tướng Chính phủ)

 

A……………[145]……………

 

I. .................................................................................................................................................

1. ................................................................................................................................................

a).................................................................................................................................................

b).................................................................................................................................................

2..................................................................................................................................................

II.................................................................................................................................................

 

B……………………………

 

I. .................................................................................................................................................

1..................................................................................................................................................

…………………………[146]....................................................................................................... /.

 

 

THỦ TƯỚNG[147]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 20. Quyết định (cá biệt) của Thủ tướng Chính phủ quy định trực tiếp

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*****

 

Số:……/ QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

QUYẾT ĐỊNH

……………………………[148]…………………………

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ ………[149]....................................................................................................................... ;

Xét đề nghị của…………[150].......................................................................................................

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. ……[151]............................................................................................................................

1..................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực……………[152]....................................................................

Điều 3. [153].................................................................................................................................. /.

 

 

 

Nơi nhận:

- …………;

- Lưu: VT, ([154])([155])

THỦ TƯỚNG[156]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

 


Mẫu số 21. Quyết định (cá biệt) của Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc phê duyệt kèm theo chương trình (kế hoạch, quy hoạch, đề án,…)

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*****

 

Số:……/ QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành (hoặc phê duyệt)…………………………………………[157]

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ.................................................................................................................................... ;[158]

Xét đề nghị của...................................................................................................................... ;[159]

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình……[160]

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực …………………………[161]………………………………

Điều 3. …………………………………………[162]

Điều 4. ……………………………………………………………[163]........................................

 

 

 

Nơi nhận:

- ………;

- Lưu: VT, ([164]), ([165])

THỦ TƯỚNG [166]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 21A. Chương trình (kế hoạch, quy hoạch, đề án…) của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định (cá biệt) của Thủ tướng Chính phủ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*****

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

 

CHƯƠNG TRÌNH

………………………………[167]……………………………

(Ban hành kèm theo Quyết định số:…………/QĐ-TTg

ngày …… tháng …… năm …… của Thủ tướng Chính phủ)

 

A……………[168]………………

 

I. .................................................................................................................................................

1. ................................................................................................................................................

a) ................................................................................................................................................

b) ................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

II. ...............................................................................................................................................

 

B……………………

 

I. .................................................................................................................................................

1. …………………………………………[169].............................................................................

 

 

THỦ TƯỚNG[170]

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

 


Mẫu số 22. Quyết định về tặng Cờ thi đua của Chính phủ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*****

 

Số:……/ QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho ……………[171]

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của ……[172] (Tờ trình số……[173]) và Trưởng Ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số……[174]),

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho ……[175]……, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 20…… (hoặc từ năm …… đến năm ……), góp phần vào……

Điều 2. Bộ trưởng Bộ ……[176], Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và các tập thể (hoặc tập thể) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- ………;

- Lưu: VT, ([177])([178])

THỦ TƯỚNG [179]

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 23. Chỉ thị (quy phạm pháp luật) của Thủ tướng Chính phủ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*****

 

Số:……/năm/CT-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

CHỈ THỊ

Về việc………………………[180]

 

....................................................................................................................................................

……………………………[181].....................................................................................................

1. ................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

3. …………………………………[182].........................................................................................

 

 

 

Nơi nhận:

- ……;

- Lưu: VT, ([183])([184])

THỦ TƯỚNG[185]

 

(Chữ ký, dấu)

 

Họ và tên

 


Mẫu số 24. Chỉ thị (cá biệt) của Thủ tướng Chính phủ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*****

 

Số:……/CT-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

CHỈ THỊ

Về việc ……………………[186]

 

....................................................................................................................................................

………………………………………[187].....................................................................................

………………………

 

1. ................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

3. …………………………………………[188]

 

 

 

 

Nơi nhận:

- ……;

- Lưu: VT ([189])([190])

THỦ TƯỚNG[191]

 

(Chữ ký, dấu)

 

Họ và tên

 


Mẫu số 25. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng ký

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*****

 

Số:……/BC-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

BÁO CÁO

Về ………………………………[192]

 

Kính gửi: ……………………………………………………

 

…………………………[193]……………………………

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

……………………………

....................................................................................................................................................

………………………………………/.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- ………;

- Lưu: VT ([194])([195])

THỦ TƯỚNG[196]

 

(Chữ ký, dấu)

 

Họ và tên

 


Mẫu số 26. Báo cáo của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng ký thừa ủy quyền

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*****

 

Số:……/BC-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

BÁO CÁO

Về………………………………………[197]

 

Kính gửi:…………………………………………

 

……………………………………[198].........................................................................................

…………………………………

....................................................................................................................................................

…………………………………

....................................................................................................................................................

…………………………………/.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- ……………,

- Lưu: VT, ([199])([200])

TUQ. THỦ TƯỚNG

BỘ TRƯỞNG BỘ ………[201]

 

(Chữ ký, dấu)

 

Họ và tên

 

 


Mẫu số 27. Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng ký

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*****

 

Số:……/TTr-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

TỜ TRÌNH

Về………………………………[202]

 

Kính gửi:……………………………[203]

 

………………………………[204].................................................................................................

………………………………

....................................................................................................................................................

……………………………………

....................................................................................................................................................

…………………………………………/.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- …………;

- Lưu: VT, ([205])([206])

THỦ TƯỚNG[207]

 

(Chữ ký, dấu)

 

Họ và tên

 


Mẫu số 28. Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng ký thừa ủy quyền

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*****

 

Số:……/TTr-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

TỜ TRÌNH

Về……………………………[208]

 

Kính gửi:…………………………………[209]

 

....................................................................................................................................................

……………………………[210].....................................................................................................

....................................................................................................................................................

…………………………………………………/.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- ……;

- Lưu: VT, ([211])([212])

TUQ. THỦ TƯỚNG

BỘ TRƯỞNG BỘ……………[213]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 29. Công văn của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng ký

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*****

Số:……/TTg-……[214]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

            V/v……………[215]

 

Kính gửi:

            - ……………………[216]…………………………;

            - ………………………………………………

 

Xét đề nghị của ……………[217]……, tại văn bản số:……… ngày …… tháng …… năm 200… về việc……; Thủ tướng Chính phủ[218] có ý kiến như sau:

 

1. ..................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................................

 

 

Nơi nhận

- Như trên;

- …………;

- Lưu: VT, ([219])([220])

THỦ TƯỚNG[221]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 30. Công văn của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng ký thừa ủy quyền

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*****

Số:……/TTg-……[222]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

            V/v…………[223]

 

Kính gửi:

- ……………………[224]…………………;

- ………………………………………

 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

………………./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- ………[225]

- Lưu: VT, ([226])([227])

TUQ. THỦ TƯỚNG

BỘ TRƯỞNG BỘ………[228]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 31. Công văn của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng ký thừa lệnh

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*****

Số:……/TTg-……[229]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

       V/v……………[230]

 

Kính gửi:

- ……………………[231]…………………………………;

- …………………………………………………………

 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

……………………………………/.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- ………[232]

- Lưu: VT, ([233])([234])

TL. THỦ TƯỚNG

BỘ TRƯỞNG BỘ …………[235]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 32. Công văn đính văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ sai về lỗi chính tả và về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*****

Số:……/TTg-……[236]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

ĐÍNH CHÍNH

………………[237]…………………

 

Do sơ suất trong khâu …………[238]………, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ xin đính chính một số sai sót trong văn bản:……………[239]……… như sau:

 

Tại trang ……[240]……… dòng thứ ……… từ trên xuống (hoặc dưới lên), viết là: “……………”

 

Nay xin sửa lại là: “…………”./.

 

Nơi nhận:

- …………[241];

- Lưu: VT, ([242])([243])

TUQ. THỦ TƯỚNG

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 33. Công văn thu hồi văn bản của Thủ tướng Chính phủ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*****

Số:……/TTg-……[244]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

V/v…………………[245]

 

Kính gửi:

- …………………………………[246]…………………………;

- ………………………………………………………………

 

Do sai sót trong khâu……[247], thừa ủy quyền (hoặc thừa lệnh) Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ xin thu hồi văn bản số:……/……-…… ngày …… tháng …… năm …… của Thủ tướng Chính phủ đã gửi cho cơ quan.

 

Đề nghị cơ quan gửi lại văn bản về Văn phòng Chính phủ trước ngày……… tháng …… năm……/.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- …………[248];

- Lưu: VT, ([249])([250])

TUQ. THỦ TƯỚNG

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP[251]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 34. Công điện của Thủ tướng Chính phủ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*****

Số:……/CĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

CÔNG ĐIỆN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

- …………[252]…………………

- ………………………………

 

……………………………[253]......................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

…………………………………

......................................................................................................................................................

………………………………/.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- ………;

- Lưu: VT, ([254])([255])

THỦ TƯỚNG[256]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 35. Điện mật của Thủ tướng Chính phủ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*****

Số:……/ĐM-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

ĐIỆN MẬT[257]

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện: …………[258]……………

 

……………………………[259]......................................................................................................

......................................................................................................................................................

…………………………………………………………

......................................................................................................................................................

……………………………………

......................................................................................................................................................

……………………………………………………/.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- ………;

- Lưu: HC, ([260])([261])

THỦ TƯỚNG[262]

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 36. Thư công tác của Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng gửi các cơ quan, cá nhân trong nước

 

………………[263]

…………………[264]

 

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

Kính gửi:………………[265]

 

………………………………………………[266]..........................................................................

………………………………

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

…………………………………………

......................................................................................................................................................

………………………………

......................................................................................................................................................

…………………………

.................................................................................................................................................... /.

 

 

Chữ ký

 

Họ và tên

 

 


Mẫu số 37. Công văn mời họp Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký thừa ủy quyền

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*****

Số:……/TTg-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

V/v mời họp Chính phủ

 

Kính gửi: ……………[267]……………………………

 

Trân trọng kính mời đồng chí đến dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng…… năm…… bàn về các vấn đề sau:

 

1....................................................................................................................................................

2....................................................................................................................................................

……………………………………………………

Thời gian: từ … giờ … ngày … tháng … năm 200…

Địa điểm:…………………………………………………

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TH ([268])([269])

TUQ. THỦ TƯỚNG[270]

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP

 

(Chữ ký, dấu)

 

Họ và tên

 


Mẫu số 38. Công văn mời họp Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số:……/VPCP-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

   V/v mời họp Chính phủ

 

Kính gửi: ……………[271]…………………………

 

Trân trọng kính mời đồng chí đến dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng…… năm …… bàn về các vấn đề sau:

 

1....................................................................................................................................................

2.…………………[272]...................................................................................................................

…………………………………………………………………

Thời gian:………[273] ngày, bắt đầu từ …… giờ …… ngày …… tháng …… năm 200…

 

Địa điểm........................................................................................................................................

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- …………;

- Lưu: VT, TH ([274])([275])

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM[276]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 39. Công văn của Văn phòng Chính phủ mời dự Hội nghị (cuộc họp, buổi làm việc) do Thủ tướng Chính phủ (hoặc Phó Thủ tướng chủ trì)

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số:……/VPCP-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

V/v mời họp dự hội nghị (họp)

 

Kính gửi:

- ………………………………[277]……………………………;

- ………………………………………………………………

 

Trân trọng kính mời………[278]…… đến dự Hội nghị (cuộc họp)……………………………[279]

………………

Hội nghị (cuộc họp) do Thủ tướng Phan Văn Khải (hoặc Phó Thủ tướng………[280]) chủ trì

Thời gian:…………[281]…… bắt đầu từ giờ …… ngày …… tháng …… năm ……

Địa điểm: ……[282]..........................................................................................................................

Thành phần: ………………………[283]……………………………………………………………

Đề nghị (hoặc ghi chú):............................................................................................................. [284]

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng (hoặc Phó Thủ tướng chủ trì);

- ……… [285]

- Lưu: VT, TH ([286])([287])

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM[288]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 40. Công văn của phòng Chính phủ mời dự Hội nghị (cuộc họp, buổi làm việc) do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (hoặc Phó Chủ nhiệm) chủ trì

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số:……/VPCP-……[289]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

V/v mời dự hội nghị (họp)

  

Kính gửi:

- ………………………[290]………………………

- ………………………………………………

 

Trân trọng kính mời …………[291]…… đến dự Hội nghị (cuộc họp)……………[292]……………

Hội nghị (cuộc họp) do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (hoặc Phó Chủ nhiệm…[293]) chủ trì.

Thời gian: ……[294]… bắt đầu từ giờ…… ngày …… tháng …… năm ……

Địa điểm ……[295]...........................................................................................................................

Thành phần:…………………[296]...................................................................................................

Đề nghị (hoặc ghi chú):............................................................................................................. [297]

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng (hoặc Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực);

- …………[298]

- Lưu: VT, ([299])([300])

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM[301]

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 41. Công văn đổi lịch họp do Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chủ trì

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số:……/VPCP-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

          V/v đổi lịch họp

 

Kính gửi:

- ………………[302]……………………………;

- ………………………………………………

 

Tiếp theo giấy mời họp số…………[303], ngày …… tháng …… năm …… Văn phòng Chính phủ trân trọng kính thông báo:

 

Cuộc họp do Thủ tướng (hoặc do Phó Thủ tướng)[304] chủ trì bàn (hoặc cho ý kiến) về: ………[305]……… dự kiến họp vào …… giờ …… ngày …… tháng …… năm …… nay xin chuyển sang …… giờ …… ngày …… tháng …… năm ……

 

Địa điểm: ………………………[306]..............................................................................................

 

Đề nghị (hoặc ghi chú): …………………[307]................................................................................

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng (hoặc Phó Thủ tướng chủ trì);

- ……… [308];

- Lưu: VT, TH ([309])([310])

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM[311]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 42. Công văn đổi lịch họp do Bộ trưởng, Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm chủ trì

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số:……/VPCP-……[312]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

        V/v đổi lịch họp

 

Kính gửi:

- …………[313]…………………;

- ……………………………

 

Tiếp theo giấy mời họp số ………[314], ngày … tháng … năm … Văn phòng Chính phủ trân trọng thông báo:

Cuộc họp do Bộ trưởng, Chủ nhiệm (hoặc do Phó Chủ nhiệm[315]) chủ trì bàn (hoặc cho ý kiến) về:……[316]…… dự kiến họp vào …… giờ …… ngày …… tháng …… năm …… nay xin chuyển sang …… giờ …… ngày …… tháng …… năm……

Địa điểm: ……………………[317]…………………………………………………………………

Đề nghị (hoặc ghi chú):……………[318].........................................................................................

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng (hoặc Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực);

- ……………[319];

- Lưu: VT, ([320])([321])

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM[322]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 43. Công văn hoãn họp của Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng chủ trì

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số:……/VPCP-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

         V/v hoãn họp

 

Kính gửi:

- …………………[323]……………;

- ………………………………

 

Tiếp theo giấy mời họp số…………[324], ngày … tháng … năm …., Văn phòng Chính phủ trân trọng thông báo:

 

Cuộc họp do Thủ tướng (hoặc do Phó Thủ tướng)[325] chủ trì bàn (hoặc cho ý kiến) về: …………[326]…………………………………… dự kiến họp vào …… giờ …… ngày …… tháng …… năm ……nay xin hoãn lại

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng (hoặc Phó Thủ tướng chủ trì);

- ……………[327]………;

- Lưu: VT, TH ([328])([329])

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM[330]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 44. Công văn hoãn họp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (hoặc Phó Chủ nhiệm) chủ trì

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số:……/VPCP-……[331]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

              V/v hoãn họp

 

Kính gửi:

- ………………[332]…………………………;

- ……………………………………………

 

 Tiếp theo giấy mời họp số……[333], ngày …… tháng …… năm ……, Văn phòng Chính phủ trân trọng thông báo:

 

Cuộc họp do Bộ trưởng, Chủ nhiệm (hoặc do Phó Chủ nhiệm)[334] chủ trì bàn (hoặc cho ý kiến) về:………………………[335]……………… dự kiến họp vào …… giờ …… ngày …… tháng …… năm …… nay xin hoãn lại.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng (hoặc Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực);

- ……… [336]………;

- Lưu: VT, ……([337])([338])

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM[339]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 45. Công văn mời báo đưa tin

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số:……/VPCP-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

             V/v mời đưa tin

 

Kính gửi:

- ……………[340]……………

- …………………………

 

Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị quý cơ quan cử 01 phóng viên đến theo dõi và đưa tin về:

…………………[341]......................................................................................................................

Phiên họp (Hội nghị) do Thủ tướng (hoặc Phó Thủ tướng:……[342]…) chủ trì.

Thời gian: ……[343] ngày, bắt đầu từ … giờ … ngày … tháng … năm ……

Địa điểm:………………………………[344]...................................................................................

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TH ([345])([346])

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM[347]

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔNG HỢP

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

 

Đề nghị đại biểu đi đúng thành phần và mang theo giấy mời họp. Điện thoại liên hệ số: 080…[348]

 


Mẫu số 46. Công văn xử lý công việc thuộc thẩm quyền của Văn phòng Chính phủ

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số:……/VPCP-……[349]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

            V/v………[350]

 

Kính gửi:

- ……………[351]………………;

- ………………………………

 

....................................................................................................................................................

………………………………

....................................................................................................................................................

…………………………

....................................................................................................................................................

……………………………………/.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- ………[352]

- Lưu: VT, ([353])([354])

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM [355]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 47. Công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số:……/VPCP-……[356]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

             V/v………[357]

 

Kính gửi:

- ……………………[358]…………………

- ………………………………………

 

Xét đề nghị của …………[359]…, tại văn bản số: …… ngày …… tháng …… năm……; Thủ tướng Chính phủ [360] có ý kiến như sau:

1. ................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

3..................................................................................................................................................

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cô quan………… biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- ………[361];

- Lưu: VT, ([362])([363])

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM[364]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 48. Công văn do Vụ trưởng, Cục trưởng, trưởng các đơn vị ký thừa lệnh

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số:……/VPCP-……[365]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

          V/v……………[366]

 

Kính gửi:

- ……………………[367]……………………………

- …………………………………………………

 

....................................................................................................................................................

……………………………

....................................................................................................................................................

…………………………

....................................................................................................................................................

……………………………/.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- …………[368];

- Lưu: VT, ([369])([370])

LT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

VỤ TRƯỞNG VỤ… (CỤC TRƯỞNG CỤC…)[371]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 49. Công văn do các Vụ trưởng, Cục trưởng, trưởng đơn vị ký, lưu hành nội bộ

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

VỤ…………………[372]

*****

Số:……/……[373]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

V/v………………[374]

 

Kính gửi:

- ……………………[375]…………………………;

- …………………………………………………

 

....................................................................................................................................................

…………………………

....................................................................................................................................................

………………………………/.

 

Nơi nhận:

- …………;[376]

- Lưu: VT, ([377])([378])

VỤ TRƯỞNG (CỤC TRƯỞNG)[379]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 50. Công văn đính chính văn bản của Văn phòng Chính phủ

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số:……/VPCP……[380]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

ĐÍNH CHÍNH

……………[381]………………

 

Do sơ suất trong khâu ……………[382]…, Văn phòng Chính phủ xin đính chính một số sai sót trong văn bản:………[383]………… như sau:

 

Tại trang ……[384]…… dòng thứ…………… trừ trên xuống (hoặc dưới lên), viết là: “…………………………”/

 

Nay sửa lại là: “...........................................................................................................................

 ………………………………………………………/.

 

 

 

Nơi nhận:

- ……………[385];

- Lưu: VT, ([386])([387])

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM[388]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 51. Công văn thu hồi văn bản

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số:……/VPCP……[389]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

         V/v……………[390]

 

Kính gửi:

- …………………………[391]……………………

- …………………………………………………

 

Do sai sót trong khâu ……[392], Văn phòng Chính phủ xin thu hồi văn bản số:…… ngày …… tháng …… năm …… của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã gửi cho cơ quan.

 

Đề nghị cơ quan gửi lại văn bản về Văn phòng Chính phủ trước ngày …… tháng …… năm……./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- ………[393];

- Lưu: VT, ([394])([395])

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM[396]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 52. Công điện của Văn phòng Chính phủ.

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số:……/CĐ-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

CÔNG ĐIỆN[397]

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ điện:………[398]…………

 

…………………………………[399].............................................................................................

....................................................................................................................................................

……………………………

....................................................................................................................................................

………………………………/.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- …………;

- Lưu: VT ([400])([401])

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM[402]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 53. Điện mật của Văn phòng Chính phủ

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số:……/ĐM-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

ĐIỆN MẬT[403]

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ điện:…………[404]…………

 

…………………………[405].........................................................................................................

....................................................................................................................................................

……………………………

....................................................................................................................................................

…………………………

....................................................................................................................................................

…………………………………/.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- …………;

- Lưu: VT, ([406])([407])

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM[408]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 54. Quyết định (quy phạm pháp luật) quy định trực tiếp của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số:……/năm/QĐ-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc…………………………………[409]

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

 

Căn cứ.................................................................................................................................... ;[410]

Xét đề nghị của...................................................................................................................... ;[411]

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1...................................................................................................................................... [412]

Điều 2.........................................................................................................................................

Điều 3. ..................................................................................................................................... /.

 

Nơi nhận:

- ………;

- Lưu: VT, ([413])([414])

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

(Chữ ký)

Họ và tên

 


Mẫu số 55. Quyết định (quy phạm pháp luật) của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành kèm theo quy định, quy chế

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số:……/năm/QĐ-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quyết định (Quy chế)……………………[415]

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

 

 Căn cứ....................................................................................................................................... ;

 

Xét đề nghị của....................................................................................................................... [416]

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế (Quy định) ……[417]

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực……………………[418]…………………………

Điều 3. Vụ ……[419]……… có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này phối hợp với các đơn vị liên quan kiến nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định bổ sung, sửa đổi khi cần thiết.

Điều 4. ……………………………[420]........................................................................................

 

 

 

Nơi nhận:

- …………;

- Lưu: VT, ([421])([422])

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM[423]

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 55A. Quy định (Quy chế) ban hành kèm theo Quyết định

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

 

QUY ĐỊNH (QUY CHẾ)

Về……………………………………………………

(Ban hành kèm theo Quyết định số……/năm/QĐ-VPCP

ngày …… tháng …… năm …… của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

 

Chương I

 

Điều 1. .......................................................................................................................................

 

Điều 2. .......................................................................................................................................

 

Điều 3. .......................................................................................................................................

 

Chương II

 

Điều 4. .......................................................................................................................................

………………………[424]……………………/.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM[425]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 56. Quyết định (cá biệt) của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định trực tiếp (không kèm quy định hoặc quy chế)

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số:……/QĐ-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc………………………………[426]

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

 

Căn cứ……………………………………;[427]

Xét đề nghị của……………………………,[428]

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. .................................................................................................................................... [429]

 

Điều 2. .......................................................................................................................................

 

Điều 3. ..................................................................................................................................... /.

 

 

Nơi nhận:

- …………;

- Lưu: VT, ([430])([431])

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM[432]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 57. Quyết định (cá biệt) của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bàn hành hoặc phê duyệt chương trình (kế hoạch, quy hoạch, đề án, danh mục……)

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số:……/QĐ-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành……………………………[433]

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

 

Căn cứ........................................................................................................................................ ;

 

Xét đề nghị của...................................................................................................................... [434],

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình (kế hoạch)……………[435]

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực…………[436]…………

Điều 3. Vụ[437]… có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình (Kế hoạch, Đề án…) kèm theo Quyết định này và phối hợp với các đơn vị có liên quan kiến nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.

Điều 4. ……[438]…/.

 

 

 

Nơi nhận:

- ………;

- Lưu: VT: ([439])([440])

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM[441]

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 57A. Chương trình (kế hoạch, quy hoạch, đề án…) của Văn phòng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định cá biệt của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

 

CHƯƠNG TRÌNH

…………[442]……………

(Ban hành kèm theo Quyết định số: ………/QĐ-VPCP

ngày … tháng … năm … của Thủ tướng Chính phủ)

 

A. [443]………………………………

 

I. .................................................................................................................................................

1. ................................................................................................................................................

a) ................................................................................................................................................

b) ................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

II. ...............................................................................................................................................

 

B. ………………………

 

I. .................................................................................................................................................

1. ................................................................................................................................................

…………………………………………[444].................................................................................

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM[445]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 58. Chỉ thị (quy phạm pháp luật) của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số:……/năm/CT-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

CHỈ THỊ

Về việc…………………………[446]

 

....................................................................................................................................................

………………[447].........................................................................................................................

…………………………………

1. ................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

3. ………………………[448]....................................................................................................... /.

 

 

 

Nơi nhận:

- ……;

- Lưu: VT, ([449])([450])

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM[451]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 59. Chỉ thị (cá biệt) của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số:……/CT-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

CHỈ THỊ

Về việc……………………[452]

....................................................................................................................................................

…………[453].................................................................................................................................

………………………………………

1. ................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

3. …………………[454].................................................................................................................

 

 

Nơi nhận:

- …………;

- Lưu: VT, ([455])([456])

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM[457]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

 Mẫu số 60. Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số:……/TT-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

 

THÔNG TƯ

Về…………………………[458]

 

…………………………[459].........................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

…………………………

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

……………………………………/.

 

 

 

Nơi nhận:

- …………;

- Lưu VT, ([460])([461])

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM[462]

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

 

 

 

 


Mẫu số 61. Thông tư liên tịch

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

BỘ……[463]……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

Số: …/năm/TTLT-VPCP-…[464]

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Về …………………………[465]

 

…………………………[466].........................................................................................................

....................................................................................................................................................

…………………………………………………………/.

 

BỘ TRƯỞNG

BỘ……………[467]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ[468]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Nơi nhận:

- …………;

- Lưu: VT, ([469])([470])

 

 


Mẫu số 62. Báo cáo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số: ……/BC-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

BÁO CÁO

 

Về………………………[471]

Kính gửi: …………………………………………………

 

………………………………[472].................................................................................................

……………………………………………………

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. /./

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- ………;

- Lưu: VT, ([473])([474])

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM[475]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 63. Tờ trình của Bộ trưởng, Chù nhiệm Văn phòng Chính phủ

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số…/TTr-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

TỜ TRÌNH

Về……………………[476]

 

Kính gửi: ……………………[477]

 

……………………………[478].....................................................................................................

....................................................................................................................................................

………………………………………………………

....................................................................................................................................................

…………………………………………/

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- …………;

- Lưu: VT, ([479])([480])

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM[481]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 64. Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị, cuộc họp với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số…/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ[482]…………………[483]

 

Ngày … tháng … năm … 200…, tại ……[484]…, Thủ tướng Chính phủ…[485] (hoặc Phó Thủ tướng…[486]) đã chủ trì Hội nghị (cuộc họp hoặc buổi làm việc)…[487] Cùng dự Hội nghị (họp hoặc làm việc) với Thủ tướng (Phó Thủ tướng) có đại diện lãnh đạo các……[488]

Sau khi nghe báo cáo của……[489] và ý kiến của đại diện lãnh đạo……[490], Thủ tướng Chính phủ (Phó Thủ tướng) đã kết luận như sau:

…………………………([491])......................................................................................................

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan (hoặc cơ quan) biết, thực hiện./.

 

 

 

Nơi nhận:

- …………[492];

- Lưu: VT, ([493])([494])

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM[495]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu 65. Thông báo họp giao ban Văn phòng Chính phủ

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số…/TBGB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

THÔNG BÁO

Họp giao ban Văn phòng Chính phủ ngày … tháng … năm 200……[496]

 

Sáng ngày … tháng … năm 200…, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ……[497] đã chủ trì họp giao ban Văn phòng Chính phủ; cùng dự có các Phó Chủ nhiệm… và các đại diện các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ (vắng có lý do:…; vắng không có lý do:…)[498].

Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo và ý kiến của các đồng chí Phó Chủ nhiệm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm[499] đã kết luận một số vấn đề sau:

 

I. CÔNG VIỆC CỦA CHÍNH PHỦ

 

1. ................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

……………………………

 

II. CÔNG VIỆC CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

1. ................................................................................................................................................

2. .............................................................................................................................................. /. 

 

Nơi nhận:

- ………[500];

- Lưu: VT, HC ([501])([502])

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

VỤ TRƯỞNG VỤ HÀNH CHÍNH[503]

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 66. Mẫu biên bản phiên họp Chính phủ

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số…/BB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

BIÊN BẢN

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng … năm …

(Từ ngày … đến ngày … tháng … năm …)

 

Chủ trì: ................................................................................................................................... [504]

Địa điểm:.....................................................................................................................................

Thành phần dự họp:................................................................................................................ [505]

Phiên họp bắt đầu từ … giờ … ngày … tháng … năm …

 

NỘI DUNG[506]:

 

1. ................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

Phiên họp kết thúc vào …… giờ …… ngày …… tháng …… năm …

Biên bản này ghi tại phiên họp, gồm… trang./.

 

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔNG HỢP[507]

(Chữ ký)

Họ và tên

CHUYÊN VIÊN GHI BIÊN BẢN

(Chữ ký)

Họ và tên

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm ……

CHỨNG THỰC BIÊN BẢN

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

 

 


Mẫu số 67. Hợp đồng lao động

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số…/HĐ-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là ông, bà:....................................................................................................

Chức vụ:......................................................................................................................................

Đại diện cho:...............................................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................................

Và một bên là ông bà:.................................................................................................................

Sinh ngày:……………… tháng ………………… năm ............................................................

Nghề nghiệp:...............................................................................................................................

Thường trú tại: ...........................................................................................................................

Mang CMND hoặc số lao động số:.............................................................................................

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều kiện sau đây:

 

Điều 1.

Ông, bà làm việc theo loại hợp đồng lao động:...........................................................................

từ ngày …… tháng …… năm …… đến ngày …… tháng …… năm ………

Thời gian thử việc từ ngày …… tháng …… năm …… đến ngày …… tháng …… năm……

Tại địa điểm:................................................................................................................................

Chức vụ và công việc phải làm:..................................................................................................

 

Điều 2. Chế độ làm việc:

- Thời gian làm việc:

- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:

....................................................................................................................................................

- Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Điều 3. Nghĩa vụ, quyền hạn và các quyền lợi người lao động được hưởng như sau:

 

1. Nghĩa vụ: Trong công việc chịu sự điều hành trực tiếp của ông, bà: Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động. Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật lao động, an toàn lao động và các quy định trong thỏa ước lao động tập thể.

 

2. Quyền hạn: Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

 

3. Quyền lợi:

- Phương tiện đi lại làm việc:......................................................................................................

....................................................................................................................................................

- Mức lương chính hoặc tiền công:.............................................................................................

được trả … lần vào các ngày …………… và ngày …… … hàng tháng.

- Phụ cấp gồm:............................................................................................................................

....................................................................................................................................................

- Được trang bị bảo hộ lao động gồm:........................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng):...................................

....................................................................................................................................................

- Bảo hiểm xã hội:.......................................................................................................................

....................................................................................................................................................

- Được hưởng các phúc lợi:........................................................................................................

....................................................................................................................................................

- Được hưởng các khoản thưởng, tăng lương, bồi dưỡng nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ họp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị ở trong hoặc ngoài nước:............................................................................

....................................................................................................................................................

- Được hưởng các chế độ ngừng việc, trợ cấp thôi việc, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật lao động.

 

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

 

1. Nghĩa vụ: Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để người lao động làm việc đạt hiệu quả. Bảo đảm việc làm cho người lao động theo quy định như hợp đồng đã ký. Thanh toán đầy đủ, dứt điểm các chế độ và quyền lợi của người lao động đã cam kết trong hợp đồng lao động.

 

2. Quyền hạn: Có quyền chuyển tạm thời người lao động, tạm ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt HĐLĐ và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật lao động.

 

Điều 5. Điều khoản chung:

1. Những thỏa thuận khác: .........................................................................................................

 

2. Hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày ……… tháng ……… năm ……… đến ngày ……… tháng ……… năm ……………

 

Điều 6. Hợp đồng lao động này được lập thành 6 bản:

 

- 1 bản người lao động giữ.

- 1 bản do người sử dụng lao động giữ.

- 1 bản lưu tại Văn thư.

- 3 bản lưu tại Vụ Tổ chức Cán bộ.

 

Làm tại: .................................................................................................................................... /.

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

(Chữ ký)

Họ và tên

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

Mẫu số 68. Phiếu báo

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số…/PB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

Lần thứ:…………

 

PHIẾU BÁO

 

Kính gửi: ………[508]……………………

 

Văn phòng Chính phủ đã nhận được Tờ trình số: …… ngày …… tháng …… năm …… của …… (1) trình Thủ tướng Chính phủ về việc…………………………………………

Theo quy định tại Điều 9 và 16 Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 23/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2003, văn bản của ……………(1) còn thiếu các thủ tục cần thiết sau đây:

 

- ……………………[509]..............................................................................................................

- ..................................................................................................................................................

Vì vậy, Văn phòng Chính phủ chưa đủ cơ sở để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Văn phòng Chính phủ thông báo để ……… (1) biết và tiếp tục bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- …………(3)

- …………[510]

- Lưu: VT, ([511])([512])

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

VỤ TRƯỞNG ………[513]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 69. Phiếu gửi lại văn bản

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số…/PGLVB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

PHIẾU GỬI LẠI VĂN BẢN

 

Kính gửi: …………[514]………………………………

 

Văn phòng Chính phủ đã nhận được văn bản số:………… ngày ……… tháng ……… năm của ……… của ………(1) gửi trình Thủ tướng Chính phủ kiến nghị về việc: ...................................................

....................................................................................................................................................

Theo quy định tại Điều 9 và 16 Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 23/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2003, Văn phòng Chính phủ không có thẩm quyền giải quyết việc trên.

 

Văn phòng Chính phủ xin thông báo và gửi lại văn bản này để cơ quan biết và thực hiện đúng thủ tục đã quy định./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- …………[515];

- Lưu: VT, ([516])([517])

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

VỤ TRƯỞNG VỤ ……………[518]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 70. Phiếu chuyển văn bản

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số…/PCVB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

PHIẾU CHUYỂN VĂN BẢN

 

Kính gửi: …………………………[519]…………………………

 

Văn phòng Chính phủ đã nhận được văn bản số: …… ngày …… tháng …… năm …… của ……[520] gửi trình Thủ tướng Chính phủ kiến nghị về việc:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

Theo quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 23/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2003, Văn phòng Chính phủ chuyển ……[521]………… để xem xét giải quyết và trả lời………[522] biết./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- ………([523])

- ………([524])

- Lưu: VT, ([525])([526])

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÙ NHIỆM

VỤ TRƯỞNG VỤ …………[527]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


 

Mẫu số 71. Thư công tác lãnh đạo Văn phòng Chính phủ

 

………………………[528]

………………………[529]

 

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm …… 200…

Kính gửi: ……………[530]…………………………

 

…………………………[531].........................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………/.

 

 

(Chữ ký)

 

Họ và tên

 


Mẫu số 72. Giấy giới thiệu (cỡ văn bản  khổ giấy A4)

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số…/GGT-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

GIẤY GIỚI THIỆU

 

Văn phòng Chính phủ giới thiệu ông (bà)..................................................................................

Chức vụ:......................................................................................................................................

Được cử đến...............................................................................................................................

Về việc........................................................................................................................................

 

Đề nghị quý cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ để ông (bà) có tên trên hoàn thành nhiệm vụ./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM[532]

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Có giá trị hết ngày ………

tháng …… năm 200…

 

 


Mẫu số 73. Giấy đi đường

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số…/GĐĐ-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

 

Cấp cho ông (bà).........................................................................................................................

Chức vụ.......................................................................................................................................

Được đi công tác tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Từ ngày ……………………… đến ngày ..................................................................................

 

VỤ TRƯỞNG VỤ HÀNH CHÍNH VPCP[533]

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

NƠI ĐI

VÀ NƠI ĐẾN

Ngày giờ

Phương tiện sử dụng

Thời gian lưu trú

Chứng nhận của cơ quan (ký tên, đóng dấu)

Xác nhận của lãnh đạo đơn vị cử người đi công tác

Nơi đi………………

………………………

 

 

 

 

 

Nơi đến ……………

………………………

 

 

 

 

 

Nơi đi………………

………………………

………………………

 

 

 

 

 

 

Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp:

Duyệt tiền được thanh toán là: ……………đ

 

Tại đồng bằng: ………… ngày

 

Tại miền núi: .…………… ngày

 

NGƯỜI ĐI

CÔNG TÁC KÝ

(Chữ ký)

Họ và tên

KẾ TOÁN

THANH TOÁN

(Chữ ký)

Họ và tên

TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG TÀI VỤ[534]

(Chữ ký)

Họ và tên

CỤC TRƯỞNG

CỤC QTTV[535]

(Chữ ký)

Họ và tên

 


Mẫu số 74. Giấy nghỉ phép (cỡ văn bản bằng 1/2 khổ giấy A4)

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

*****

Số…/GNP-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

GIẤY NGHỈ PHÉP

 

Căn cứ vào chế độ nghỉ phép hàng năm của cơ quan.

 

Xét đề nghị được nghỉ phép của ông (bà) ..................................................................................

 

Chức vụ.......................................................................................................................................

 

Văn phòng Chính phủ đồng ý cho ông (bà) ……………………… được phép năm …… từ ngày …… tháng …… năm …… đến ngày …… tháng …… năm……

 

Nơi nghỉ phép ............................................................................................................................

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

CHÍNH QUYỀN NƠI NGHỈ PHÉP

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ[536]

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 


Mẫu số 75. Mẫu bản sao văn bản

 

BỘ ……………

*****

Số…/200…/TT-B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

THÔNG TƯ

……………………………………

………………………………………

 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

………………………………/.

 

 

 

Nơi nhận:

- ………;

- ……………;

- Lưu: VT, KG (3b). (Hòa 300b)

BỘ TRƯỞNG

 

(Chữ ký, dấu)

Nguyễn Văn A

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

 

Số: ……[537]……/SY[538]

 

 

Nơi nhận:

- …………;

- …………;

- Lưu: VT.

SAO Y BẢN CHÍNH[539]

 

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

VỤ TRƯỞNG VỤ HÀNH CHÍNH[540]

(Chữ ký, dấu)

 

Họ và tên

 


Mẫu số 76.  Công văn của các Ban Chỉ đạo, Tổ công tác, Hội đồng……… do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập

 

……………[541]

*****

Số…/……[542]/……[543]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

         V/v………………[544]

 

Kính gửi:

- …………………………………[545]……………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………

 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

………………………………………/.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- …………[546];

- Lưu: VT,([547])([548])

[549]TRƯỞNG BAN[550]

 

(Chữ ký, dấu)

Chức danh chính quyền, họ và tên[551]

 


Mẫu số 77. Báo cáo của các Ban Chỉ đạo, Tổ công tác, Hội đồng… do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập

 

……………[552]

*****

Số…/BC-……[553]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

 

 

BÁO CÁO

…………………………[554]………………………

 

Kính gửi: ………………………………………

 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

……………………………

 

Nơi nhận:

- ………[555];

- Lưu: VT, ([556])([557])

[558]TRƯỞNG BAN[559]

 

(Chữ ký, dấu)

Chức danh chính quyền, họ và tên[560]

 

 

 [1] Ghi rõ số ngày họp

[2] Nội dung thường không chia thành điều khoản mà chia thành các phần I, II, III… trước khi đi vào nội dung các phần có thể nhận xét, đánh giá tình hình nhưng cần ngắn gọn, rõ ràng, chính xác. Với những vấn đề có nội dung ngắn, đơn giản có thể chia thành từng điểm 1, 2, 3…

[3] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần)

[4] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành.

[5] Nếu Phó Thủ tướng ký thì đề:

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[6] Trích yếu nội dung nghị quyết.

[7] Các căn cứ khác để ban hành nghị quyết

[8] Nội dung của Nghị quyết.

[9] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần).

[10] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành.

[11] Nếu Phó Thủ tướng ký thì đề:

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[12] Trích yếu nội dung nghị quyết

[13] Nêu ngắn gọn thực trạng vấn đề cần ban hành Nghị quyết.

[14] Nếu chỉ quyết nghị một vấn đề thì ghi rõ trích yếu nội dung vấn đề quyết nghị; nếu quyết nghị nhiều vấn đề thì ghi Chính phủ đã quyết nghị những vấn đề sau:

[15] Nội dung nghị quyết có thể chia thành các Mục, Khoản, Điểm I.1.a.

[16] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần).

[17] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành.

[18] Nếu Phó Thủ tướng ký thì đề:

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[19] Tên cơ quan (tổ chức) tham gia ban hành Nghị quyết.

[20] Đăng ký theo số của cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị quyết.

[21] Chữ viết tắt của tên cơ quan tham gia ban hành nghị quyết.

[22] Trích yếu nội dung nghị quyết.

[23] Tên cơ quan tham gia ban hành Nghị quyết.

[24] Căn cứ để ban hành Nghị quyết.

[25] Nội dung nghị quyết có thể chia thành các điều hoặc các phần, mục, khoản, điểm.

[26] Nếu Phó Thủ tướng ký thì để:

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[27] Chức vụ người đứng đầu (hoặc cấp phó nếu được người đứng đầu ủy nhiệm ký thay) cơ quan hoặc tổ chức tham gia ban hành Nghị quyết.

[28] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản của cơ quan chủ trì và cơ quan (tổ chức) tham gia ban hành nghị quyết và số lượng bản lưu (nếu cần).

[29] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[30] Trích yếu nội dung Nghị quyết.

[31] Nêu ngắn gọn tình hình đặc điểm của năm ban hành Nghị quyết.

[32] Hoặc điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ.

[33] Nội dung Nghị quyết

[34] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[35] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành.

[36] Nếu Phó Thủ tướng ký thì đề:

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[37] Ghi tóm tắt nội dung, vấn đề ban hành.

[38] Nêu căn cứ trực tiếp để ban hành nghị định này.

[39] Ghi rõ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ…

[40] Tiêu đề của Chương

[41] Tiêu đề của Chương

[42] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu có)

[43] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành.

[44] Nếu Phó Thủ tướng ký thì đề:

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[45] Nêu rõ tên bản quy định hay quy chế

[46] Nêu căn cứ trực tiếp để ban hành nghị định này

[47] Ghi rõ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ…

[48] Ghi rõ và thống nhất với tiêu đề văn bản (1).

[49] Thông thường quy định:

[50] Nêu tất cả Thủ trưởng các cơ quan liên quan.

[51] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần). 

[52] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành.

[53] Nếu Phó Thủ tướng ký thì đề:

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[54] Phần cuối không phải để điều khoản thi hành vì đã có trong Nghị định rồi. Nội dung thường có:

Chương I. Nguyên tắc chung (Quy định chung).

Chương II. Quy định những nội dung cụ thể.

Chương… Điều khoản cuối cùng.

Nếu điều lệ dài thì trong từng chương có thể chia thành mục I, II, III…, trong từng mục có thể chia thành các điều 1, 2, 3,…, trong từng điều có thể chia ra các khoản a, b, c…, trong từng khoản có thể chia ra các điểm dùng dấu gạch ngang (-).

[55] Nếu Phó Thủ tướng ký thì đề:

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[56] Tên tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương và nhiệm kỳ từ năm đến năm.

[57] Nêu căn cứ trực tiếp để ban hành nghị định này.

[58] Ghi rõ tên tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương.

[59] Ghi rõ số lượng đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử có kèm theo danh sách cụ thể.

[60] Ghi rõ tên tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương

[61] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[62] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản lưu (nếu cần)

[63] Nếu Phó Thủ tướng ký thì đề:

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[64] Ghi tóm tắt nội dung, vấn đề báo cáo

[65] Nội dung báo cáo, có thể phân đoạn, mục, điểm cho phù hợp.

[66] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[67] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[68] Nếu Phó Thủ tướng ký thì đề:

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[69] Ghi tóm tắt nội dung, vấn đề báo cáo

[70] Nội dung báo cáo, có thể phân đoạn, mục, điểm cho phù hợp

[71] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[72] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành.

[73] Ghi rõ tên Bộ

[74] Ghi tóm tắt nội dung, vấn đề trình.

[75] Tên cá nhân, cơ quan nhận tờ trình để chủ trì giải quyết

[76] Nội dung tờ trình, có thể phân đoạn, mục, điểm cho phù hợp

[77] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[78] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành.

[79] Nếu Phó Thủ tướng ký thì đề:

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[80] Ghi rõ, vắn tắt nội dung, vấn đề trình

[81] Tên cá nhân, cơ quan nhận tờ trình để chủ trì giải quyết.

[82] Nội dung tờ trình, có thể phân đoạn, mục, điểm cho phù hợp

[83] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần).

[84] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành.

[85] Ghi rõ tên Bộ.

[86] Tên đơn vị thuộc VPCP soạn thảo văn bản.

[87] Ghi trích yếu nội dung của công văn

[88] Tên cơ quan có trách nhiệm giải quyết

[89] Cơ quan có văn bản đề nghị Thủ tướng giải quyết công việc.

[90] Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, để biết

[91] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành.

[92] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[93] Nếu Phó Thủ tướng ký thì đề:

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[94] Tên đơn vị thuộc VPCP soạn thảo văn bản.

[95] Ghi trích yếu nội dung của công văn.

[96] Tên cơ quan có trách nhiệm giải quyết

[97] Tên cơ quan có văn bản đề nghị giải quyết công việc

[98] các cơ quan để báo cáo, phối hợp, để biết

[99] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[100] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành.

[101] Ghi rõ tên Bộ.

[102] Chữ viết tắt tên đơn vị thuộc VPCP soạn thảo văn bản.

[103] Ghi tên, số, ngày tháng và trích yếu văn bản phải đính chính.

[104] Nêu lý do phải đính chính.

[105] Như (2)

[106] Ghi rõ số, nếu có Điều, khoản thì ghi cụ thể

[107] Như các cơ quan nhận văn bản phải đính chính (2)

[108] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[109] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành.

[110] Tên đơn vị thuộc VPCP soạn thảo văn bản.

[111] Ghi trích yếu nội dung của văn bản

[112] Tên cơ quan có trách nhiệm giải quyết

[113] Nêu lý do thu hồi văn bản

[114] Các cơ quan, cá nhân để báo cáo, để biết.

[115] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[116] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành.

[117] Nếu Thủ tướng ủy nhiệm cho BT, CN ký thừa lệnh thì đề:

TM. CHÍNH PHỦ

TL. THỦ TƯỚNG

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP

 

 

hoặc

TM. CHÍNH PHỦ

TL. THỦ TƯỚNG

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

[118] Ghi tóm tắt nội dung, vấn đề ban hành

[119] Nêu căn cứ trực tiếp đối với chính sách, chế độ, thể lệ định ban hành

[120] Ghi rõ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ…

[121] Nội dung nêu cách chính sách, chế độ…

Kết thúc: nêu trách nhiệm thi hành, hiệu lực thời gian, không gian.

[122] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu có)

[123] chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành.

[124] Nếu Phó Thủ tướng ký thì đề:

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[125] Ghi rõ họ tên Quy định, quy chế …… ban hành

[126] Nêu căn cứ trực tiếp đối với chính sách, chế độ, thể lệ định ban hành

[127] Ghi rõ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ…

[128] Ghi rõ họ tên Quy định, quy chế…… ban hành

[129] Thông thường quy định hiệu lực thi hành và nêu văn bản bị sửa đổi hoặc bãi bỏ (nếu có)

[130] Trách nhiệm của cơ quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra.

[131] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[132] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[133] Nếu Phó Thủ tướng ký thì đề:

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[134] Phần cuối không phải để điều khoản thi hành vì đã có trong Quyết định rồi. Nội dung thường có:

Chương I, Nguyên tắc chung (Quy định chung).

Chương II. Quy định những nội dung cụ thể.

Chương…… Điều khoản cuối cùng.

Nếu điều lệ dài thì trong từng chương có thể chia thành mục I, II, III…, trong từng mục có thể chia thành các điều 1, 2, 3… trong từng điều có thể chia ra các điểm a), b), c)…, trong từng điểm có thể chia ra các khoản sử dụng dấu gạch ngang (-).

[135] Nếu Phó Thủ tướng ký thì đề:

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[136] Ghi rõ trích yếu nội dung của Chương trình.

[137] Các căn cứ khác nếu có.

[138] Tên cơ quan đề nghị

[139] Ghi rõ trích yếu nội dung của Chương trình;

[140] Ghi rõ hiệu lực của Quyết định.

[141] Ghi chức danh thủ trưởng các cơ quan chịu trách nhiệm thi hành.

[142] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[143] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành.

[144] Nếu Phó Thủ tướng ký thì đề:

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[145] Tùy theo nội dung của chương trình dài hay ngắn để lựa chọn các phần, mục, điểm, khoản cho phù hợp

[146] Phần cuối cùng không phải để điều khoản thi hành vì đã có trong Quyết định rồi

[147] Nếu Phó Thủ tướng ký thì đề:

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[148] Trích yếu nội dung Quyết định

[149] Căn cứ trực tiếp để ban hành Quyết định.

[150] Ghi rõ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ…

[151] Nội dung của Quyết định được thể hiện trong điều 1 hoặc thêm một số điều tiếp theo, trong mỗi điều có thể có các khoản, điểm.

[152] Thông thường quy định hiệu lực thi hành và nêu văn bản bị sửa đổi hoặc bãi bỏ (nếu có).

[153] Trách nhiệm của cơ quan thi hành, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra.

[154] Chữ viết tắt của đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[155] Chữ viết tắt của tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[156] Nếu Phó Thủ tướng ký thì đề:

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[157] Ghi rõ tên Chương trình (kế hoạch…) ban hành

[158] Nêu căn cứ trực tiếp để ban hành.

[159] Ghi rõ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ…

[160] Thông thường quy định hiệu lực thi hành và nêu văn bản bị sửa đổi hoặc bãi bỏ (nếu có)

[161] Thông thường quy định hiệu lực thi hành và nêu văn bản bị sửa đổi hoặc bãi bỏ (nếu có)

[162] Trách nhiệm của cơ quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra.

[163] Nêu tất cả các thủ trưởng cơ quan có liên quan phải thực hiện

[164] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[165] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành.

[166] Nếu Phó Thủ tướng ký thì đề:

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[167] Nêu tên chương trình (kế hoạch, quy hoạch, đề án…)

[168] Tùy theo nội dung chương trình (kế hoạch, quy hoạch, đề án…) dài hay ngắn để lựa các phần, mục, khoản, điểm… cho phù hợp.

[169] Phần cuối không phải để điều khoản thi hành vì đã có trong Quyết định rồi.

[170] Nếu Phó Thủ tướng ký thì đề:

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[171] Tên tập thể, cơ quan được tặng Cờ thi đua

[172] Tên Bộ (hoặc cơ quan) đề nghị tặng Cờ thi đua cho Bộ (cơ quan) hoặc cho các tập thể trực thuộc Bộ (cơ quan)

[173] Ghi đầy đủ số, ký hiệu, ngày tháng năm của Tờ trình

[174] Ghi đầy đủ số, ký hiệu, ngày tháng năm của Tờ trình

[175] Tên tập thể, cơ quan được tặng Cờ thi đua

[176] Tên Bộ (hoặc cơ quan) đề nghị tặng Cờ thi đua cho Bộ (cơ quan) hoặc cho các tập thể trực thuộc Bộ (cơ quan).

[177] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[178] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành (nếu cần)

[179] Nếu Phó Thủ tướng ký thì đề:

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[180] Ghi rõ trích yếu nội dung, ngắn gọn

[181] Mở đầu thường đi thẳng vào vấn đề định chỉ thị, trong trường hợp cần thiết có thể nói qua tình hình nhưng phải ngắn gọn

[182] Nội dung thường trình bày theo điểm 1, 2, 3… không chia ra các chương, mục, điều.

[183] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[184] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[185] Nếu Phó Thủ tướng ký thì đề:

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[186] Ghi rõ trích yếu nội dung, ngắn gọn

[187] Mở đầu thường đi thẳng vào vấn đề định chỉ thị, trong trường hợp cần thiết có thể nói qua tình hình nhưng phải ngắn gọn.

[188] Nội dung thường trình bày theo điểm 1, 2, 3… không chia ra các chương, mục, điều

[189] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[190] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[191] Nếu Phó Thủ tướng ký thì đề:

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[192] Ghi rõ, vắn tắt nội dung, vấn đề báo cáo.

[193] Nội dung báo cáo, có thể phân đoạn, mục, điểm cho phù hợp

[194] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[195] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[196] Nếu Phó Thủ tướng ký thì đề:

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[197] Ghi rõ, vắn tắt nội dung, vấn đề báo cáo

[198] Nội dung báo cáo, có thể phân đoạn, mục, điểm cho phù hợp

[199] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[200] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[201] Tên Bộ được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền

[202] Ghi tóm tắt nội dung, vấn đề trình

[203] Tên cá nhân, cơ quan nhận tờ trình để giải quyết.

[204] Nội dung tờ trình, có thể phân đoạn, mục, điểm cho phù hợp

[205] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo, văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[206] Chữ viết tắt tên người đánh và số lượng bản phát hành

[207] Nếu Phó Thủ tướng ký thì đề:

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[208] Ghi tóm tắt nội dung, vấn đề trình

[209] Tên cá nhân, cơ quan nhận tờ trình để chủ trì giải quyết.

[210] Nội dung tờ trình, có thể phân đoạn, mục, điểm cho phù hợp

[211] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[212] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành.

[213] Tên Bộ được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền

[214] Chữ viết tắt tên đơn vị thuộc VPCP soạn thảo văn bản.

[215] Ghi trích yếu nội dung của công văn

[216] Tên cơ quan có trách nhiệm giải quyết

[217] Tên cơ quan có trách nhiệm giải quyết

[218] Hoặc Phó Thủ tướng (nêu rõ họ tên Phó Thủ tướng)

[219] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[220] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[221] Nếu Phó Thủ tướng ký thì đề:

KT.THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG          

[222] Chữ viết tắt tên đơn vị thuộc VPCP soạn thảo văn bản

[223] Ghi trích yếu nội dung của văn bản

[224] Tên cơ quan có trách nhiệm giải quyết

[225] Tên các cơ quan để báo cáo, phối hợp, để biết

[226] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu nếu cần

[227] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành.

[228] Tên Bộ được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền

[229] Chữ viết tắt tên đơn vị thuộc VPCP soạn thảo văn bản

[230] Ghi trích yếu nội dung của văn bản

[231] Tên cơ quan có trách nhiệm giải quyết

[232] Tên các cơ quan để báo cáo, phối hợp, để biết

[233] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[234] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[235] nẾU Phó Thủ tướng ký thì đề:

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[236] Chữ viết tắt tên đơn vị thuộc VPCP soạn thảo văn bản

[237] Ghi tên, số, ngày tháng và trích yếu văn bản phải đính chính.

[238] Nêu lý do phải đính chính

[239] Như (2)

[240] Ghi rõ số, nếu có Điều, khoản, điểm thì ghi cụ thể

[241] Như các cơ quan nhận văn bản phải đính chính (2)

[242] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[243] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[244] Chữ viết tắt tên đơn vị thuộc VPCP soạn thảo văn bản

[245] Ghi trích yếu nội dung của văn bản

[246] Tên cơ quan đã nhận văn bản bị thu hồi

[247] Nêu lý do thu hồi văn bản

[248] Các cơ quan, cá nhân để báo cáo, để biết.

[249] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[250] viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành nếu có

[251] Nếu Thủ tướng ủy nhiệm cho BT, CN ký thừa lệnh thì đề

TL. THỦ TƯỚNG

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP

hoặc

TL. THỦ TƯỚNG

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

[252] Tên cơ quan hoặc cá nhân nhận điện

[253] Nội dung cần rõ ràng mạch lạc, không trùng lắp, ngắn gọn

[254] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[255] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[256] Nếu Phó Thủ tướng ký thì đề:

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[257] Là loại văn bản mật, phải quản lý theo chế độ mật

[258] Tên cơ quan hoặc cá nhân nhận điện

[259] Nội dung cần rõ ràng mạch lạc, không trùng lắp, ngắn gọn

[260] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản

[261] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành.

[262] Nếu Phó Thủ tướng ký thì đề:

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[263] Họ và tên người gửi thu (Font Time Roman cỡ chữ 13 in hoa, đứng đậm)

[264] Chức vụ người gửi thư công tác (Font Time New Roman cỡ chữ 12 in hoa, đứng đậm)

[265] Tên cơ quan hoặc cá nhân nhận thu công tác

[266] Ghi rõ ràng, ngắn gọn nội dung cần trao đổi

[267] Chức danh lãnh đạo, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, người đứng đầu cơ quan trung ương các đoàn thể nhân dân được mời họp.

[268] Các vấn đề được đưa ra cuộc họp

[269] Số lượng bản lưu (nếu cần)

[270] Nếu Bộ trưởng, Chủ nhiệm đi vắng thì Phó Thủ tướng ký và thể thức để ký là:

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[271] Chức danh lãnh đạo: Thành viên Chính phủ, Thủ tướng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW, đại diện các Ban của Đảng, các Ủy ban của Quốc hội và các đại biểu khác được mời dự họp Chính phủ khi cần thiết

[272] Các vấn đề được đưa ra cuộc họp

[273] Ghi rõ một buổi sáng (chiều) hoặc mấy ngày

[274] Số lượng bản lưu (nếu cần)

[275] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[276] Nếu Phó Chủ nhệm ký thì đề:

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

[277] Tên cơ quan (cá nhân) được mời dự hội nghị

[278] Đại diện lãnh đạo cơ quan (Bộ, ngành, địa phương…) hoặc các đồng chí (đồng chí, ông, bà)

[279] Nội dung Hội nghị hoặc cuộc họp

[280] Ghi họ tên TTg hoặc PTTg

[281] Ghi rõ buổi sáng (chiều) hoặc mấy ngày

[282] Ghi cụ thể địa điểm họp, địa chỉ tổ chức Hội nghị

[283] Ghi rõ thành phần mời của các Bộ, ngành, cơ quan TW và các địa phương

[284] Phân công chuẩn bị tài liệu hoặc đăng ký nhu cầu ăn, nghỉ (nếu cần)

[285] Lãnh đạo và các đơn vị liên quan của VPCP

[286] Số lượng bản lưu (nếu cần)

[287] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[288] Nếu Phó Chủ nhiệm ký thì đề:

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

[289] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo

[290] Tên cơ quan (cá nhân) được mời dự hội nghị

[291] Đại diện lãnh đạo cơ quan (Bộ, ngành, địa phương…) hoặc các đồng chí, ông, bà)

[292] Nội dung Hội nghị hoặc cuộc họp

[293] Ghi họ tên Bộ trưởng, Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm

[294] Ghi rõ buổi sáng (chiều) hoặc mấy giờ

[295] Ghi cụ thể địa điểm họp, địa chỉ tổ chức Hội nghị

[296] Ghi rõ thành phần mời của các Bộ, ngành, cơ quan TW và các địa phương.

[297] Phân công chuẩn bị tài liệu hoặc đăng ký nhu cầu ăn, nghỉ (nếu có)

[298] Lãnh đạo và các đơn vị liên quan của VPCP

[299] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo

[300] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành.

[301] Nếu Phó Chủ nhiệm ký thì đề:                                                                    Nếu lãnh đạo Văn phòng Chính phủ giao

                                                                                                                                     Vụ trưởng Vụ Hành chính ký thì đề

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

VỤ TRƯỞNG VỤ HÀNH CHÍNH

 

[302] Tên cơ quan hoặc cá nhân được mời họp

[303] Ghi rõ số, ký hiệu và ngày tháng năm công văn mời họp đã ban hành

[304] Ghi rõ tên Phó Thủ tướng chủ trì

[305] Nội dung cuộc họp

[306] Nếu không thay đổi địa điểm thì ghi là không thay đổi (ghi địa điểm mới nếu thay đổi)

[307] Đề nghị chuẩn bị tài liệu (hoặc ghi chú tài liệu đã gửi cho các đại biểu)

[308] Lãnh đạo và các đơn vị liên quan trong Văn phòng Chính phủ.

[309] Số lượng bản lưu (nếu cần)

[310] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[311] Nếu Phó Chủ nhiệm ký thì đề:

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

[312] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản

[313] Tên cơ quan (hoặc cá nhân) được mời họp

[314] Ghi rõ số và ký hiệu giấy mời đã ban hành

[315] Ghi họ và tên Phó Chủ nhiệm chủ trì

[316] Nội dung cuộc họp

[317] Nếu địa điểm thay đổi thì ghi là không thay đổi (hoặc ghi địa điểm họp mới nếu thay đổi)

[318] Đề nghị chuẩn bị tài liệu (hoặc ghi chú tài liệu đã gửi cho các đại biểu)

[319] Lãnh đạo các đơn vị liên quan, trong VPCP

[320] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[321] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[322] Nếu Phó Chủ nhiệm ký thay thì đề:                                                           Nếu lãnh đạo Văn phòng Chính phủ

                                                                                                                           giao Vụ trưởng Vụ Hành chính ký thì đề:

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

VỤ TRƯỞNG VỤ HÀNH CHÍNH

 

[323] Tên cơ quan hoặc cá nhân được mời họp

[324] Ghi rõ số, ký hiệu công văn mời đã ban hành

[325] Ghi rõ tên Phó Thủ tướng chủ trì

[326] Nội dung cuộc họp

[327] Lãnh đạo và các đơn vị liên quan trong VPCP

[328] Số lượng bản lưu nếu cần

[329] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành.

[330] Nếu Phó Chủ nhiệm ký thì đề:

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

[331] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản

[332] Tên cơ quanhoặc cá nhân được mời họp

[333] Ghi rõ số, ký hiệu công văn mời đã phát hành

[334] Ghi rõ tên Phó Thủ tướng chủ trì

[335] Nội dung cuộc họp

[336] Lãnh đạo và các đơn vị có liên quan

[337] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[338] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[339] Nếu Phó Chủ nhiệm ký thì đề:                                                                    Nếu lãnh đạo Văn phòng Chính phủ

                                                                                                                                giao Vụ trưởng Vụ hành chính ký thì đề

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

VỤ TRƯỞNG VỤ HÀNH CHÍNH

 

[340] Tên cơ quan (hoặc cá nhân) được đưa tin

[341] Nội dung cuộc họp hoặc Hội nghị

[342] Ghi rõ tên TTg hoặc PTTg chủ trì

[343] Ghi rõ mấy ngày

[344] Ghi cụ thể phòng họp, địa điểm họp, địa chỉ…

[345] Số lượng bản lưu

[346] Chữ viết tắt tên người soạn thảo số lượng bản phát hành

[347] Nếu Phó Vụ trưởng ký thay thì đề:

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ VỤ TRƯỞNG

[348] Nếu cần đại biểu dự đúng thành phần và ghi số điện thoại của chuyên viên theo dõi

[349] Chữ viết tắt tên đơn vị thuộc VPCP soạn thảo văn bản

[350] Ghi trích yếu nội dung của công văn

[351] Tên cơ quan có trách nhiệm giải quyết

[352] Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, để biết.

[353] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[354] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[355] Nếu Phó Chủ nhiệm ký thì đề:

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

[356] Chữ viết tắt tên đơn vị thuộc VPCP soạn thảo văn bản

[357] Ghi trích yếu nội dung của công văn

[358] Tên cơ quan có trách nhiệm giải quyết

[359] Cơ quan có văn bản đề nghị Thủ tướng giải quyết công việc

[360] Hoặc Phó Thủ tướng (nêu rõ họ tên Phó Thủ tướng)

[361] Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, để biết

[362] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu có)

[363] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản lưu (nếu cần)

[364] Nếu Phó Chủ nhiệm ký thì đề:

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

[365] Chữ viết tắt tên đơn vị thuộc VPCP soạn thảo văn bản

[366] Ghi trích yếu nội dung của văn bản

[367] Tên cơ quan có trách nhiệm giải quyết

[368] Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, để biết.

[369] Tên đơn vị soạn thảo văn bản

[370] Tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[371] Nếu Phó Vụ trưởng ký thay vì trình bày như sau:

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ…

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

 

 

[372] Tên đơn vị ban hành văn bản

[373] Chữ viết tắt tên đơn vị thuộc VPCP soạn thảo văn bản

[374] Ghi trích yếu nội dung của văn bản

[375] Tên cơ quan có trách nhiệm giải quyết

[376] Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, để biết

[377] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[378] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[379] Nếu Phó Vụ trưởng ký thay thì trình bày như sau:

KT. VỤ TRƯỞNG

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

[380] Chữ viết tắt tên đơn vị thuộc VPCP soạn thảo văn bản

[381] Ghi tên, số, ngày, tháng và trích yếu văn bản phải đính chính.

[382] Nêu lý do phải đính chính.

[383] Như (2)

[384] Ghi rõ số, nếu có Điều, khoản, điểm thì ghi cụ thể

[385] Như các cơ quan nhận văn bản phải đính chính (2)

[386] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[387] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[388] Nếu Phó Chủ nhiệm ký thì đề:

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

- Nếu Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao cho Vụ trưởng, Cục trưởng, Trưởng đơn vị ký thừa lệnh thì đề:

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

VỤ TRƯỞNG VỤ…

hoặc

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ…

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

[389] Chữ viết tắt tên đơn vị thuộc VPCP soạn thảo văn bản

[390] Ghi trích yếu nội dung của văn bản

[391] Tên cơ quan đã nhận văn bản bị thu hồi

[392] Nêu lý do thu hồi văn bản

[393] Các cơ quan, cá nhân để báo cáo, để biết

[394] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[395] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[396] Nếu Phó Chủ nhiệm ký thì đề:

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

- Nếu Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao cho Vụ trưởng, Cục trưởng, Trưởng đơn vị ký thừa lệnh thì đề:

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

VỤ TRƯỞNG VỤ…

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ…

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

[397] Là loại văn bản hành chính nhưng do thời gian triển khai công việc gấp nên phải dùng hình thức điện, việc tiếp nhận, xử lý và lưu như công văn thường

[398] Tên cơ quan hoặc cá nhân nhận điện

[399] Nội dung cần rõ ràng mạch lạch, không trùng lắp, ngắn gọn

[400] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[401] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành.

[402] Nếu Phó Chủ nhiệm ký thì đề:

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

[403] Là loại văn bản mật, phải quản lý theo chế độ mật

[404] Tên cơ quan hoặc cá nhân nhận điện

[405] Nội dung cần rõ ràng mạch lạch, không trùng lắp, ngắn gọn

[406] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[407] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[408] Nếu Phó Chủ nhiệm ký thì đề:

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

[409] Ghi rõ, vắn tắt nội dung, vấn đề ban hành

[410] Nêu căn cứ trực tiếp đối với chính sách, chế độ, thể lệ định ban hành

[411] Ghi rõ Vụ trưởng, Thủ trưởng đơn vị…

[412] Nội dung nêu các chính sách, chế độ,…

Kết thúc: nêu trách nhiệm thi hành, hiệu lực thời gian, không gian.

[413] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[414] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành.

[415] Ghi đầy đủ tên Quy định (Quy chế) và trích yếu nội dung của Quy định (Quy chế)

[416] Ghi rõ Vụ trưởng, Thủ trưởng đơn vị…

[417] Tên Quy định (Quy chế) về vấn đề gì thì phải ghi đầy đủ nguyên văn như chú thích 1

[418] Hiệu lực thi hành và nêu văn bản bị sửa đổi hoặc bãi bỏ

[419] Ghi tên đơn vị

[420] Nêu tất cả các Vụ trưởng, Cục trưởng, Trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành

[421] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[422] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[423] Nếu Phó chủ nhiệm ký thì đề:

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

[424] Phần cuối không phải để điều khoản thi hành vì đã có trong Quyết định rồi.

Nội dung thường có:

Chương I. Nguyên tắc chung (Quy định chung)

Chương II. Quy định những nội dung cụ thể.

Chương…… Điều khoản cuối cùng

Nếu điều lệ dài thì trong từng chương có thể chia thành mục A, B, C…, trong từng mục có thể chia thành các điều 1, 2, 3…, trong từng điều có thể chia ra các điểm 1, 2, 3…, trong từng điểm có thể chia ra các khoản a, b, c…

[425] Nếu Phó Chủ nhiệm ký thay thì đề:

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

[426] Ghi rõ, vắn tắt nội dung, vấn đề ban hành

[427] Nêu căn cứ trực tiếp đối với chính sách, chế độ, thể lệ định ban hành

[428] Ghi rõ Vụ trưởng, Thủ trưởng đơn vị…

[429] Nội dung nêu các vấn đề cần quyết định

Kết thúc: nêu trách nhiệm thi hành, hiệu lực thời gian, không gian

[430] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[431] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng văn bản phát hành

[432] Nếu Phó Chủ nhiệm ký thay thì đề:

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

[433] Tên Chương trình (Kế hoạch, Đề án…) và trích yếu nội dung của Chương trình.

[434] Ghi rõ Vụ trưởng, Thủ trưởng đơn vị…

[435] Trích yếu nội dung của Chương trình (Kế hoạch, Đề án…)

[436] Hiệu lực thi hành và nêu văn bản bị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ (nếu có)

[437] Ghi đầy đủ tên đơn vị.

[438] Nêu tất cả Vụ trưởng, Cục trưởng, Trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành.

[439] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[440] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[441] Nếu Phó Chủ nhiệm ký thay vì đề: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

[442] Nêu tên chương trình (kế hoạch, quy hoạch, đề án…).

[443] Tùy theo nội dung của chương trình (kế hoạch, quy hoạch, đề án, danh mục…) dài hay ngắn để lựa chọn các phần mục, khoản, điểm cho phù hợp

[444] Phần cuối không phải để điều khoản thi hành vì đã có trong Nghị định rồi.

[445] Nếu Phó Chủ nhiệm ký thì đề:

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

[446] Ghi rõ trích yếu nội dung, ngắn gọn

[447] Mở đầu thường đi thẳng vào vấn đề định chỉ thị, trong trường hợp cần thiết có thể nói qua tình hình nhưng phải ngắn gọn

[448] Nội dung thường trình bày theo điểm 1, 2, 3… không chia ra các chương, mục, điều

[449] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[450] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành              

[451] Nếu Phó Chủ nhiệm ký thay thì đề:

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

[452] Ghi rõ trích yếu nội dung, ngắn gọn

[453] Mở đầu thường đi thẳng vào vấn đề định chỉ thị, trong trường hợp cần thiết có thể nói qua tình hình nhưng phải ngắn gọn

[454] Nội dung thường trình bày theo điểm 1, 2, 3… không chia ra các chương, mục, điều

[455] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[456] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[457] Nếu Phó Chủ nhiệm ký thay thì đề:

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

[458] Trích yếu của Thông tư

[459] Phần đầu nêu văn bản phải giải thích, hướng dẫn. Có thể chia ra các chương, mục cho phù hợp với nội dung

Thông tư. Thông tư chỉ để giải thích, hướng dẫn chi tiết văn bản cần thực hiện không được trái với nội dung của văn bản đó.

[460] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[461] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[462] Nếu Phó Chủ nhiệm ký thay thì đề:

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

[463] Tên Bộ cùng ra Thông tư

[464] Chữ viết tắt tên Bộ cùng ra Thông tư

[465] Trích yếu của Thông tư

[466] Phần đầu nêu văn bản phải giải thích, hướng dẫn. Có thể chia ra các chương, mục cho phù hợp với nội dung. Thông tư chỉ để giải thích, hướng dẫn chi tiết văn bản cần thực hiện không được trái với nội dung của văn bản đó.

[467] Tên Bộ cùng ra Thông tư

[468] Nếu Phó Chủ nhiệm (hoặc Thứ trưởng) ký thay thì đề:

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM

KT. BỘ TRƯỞNG, BỘ…

THỨ TRƯỞNG

 

[469] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[470] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[471] Ghi rõ, vắn tắt nội dung, vấn đề báo cáo

[472] Nội dung báo cáo, có thể phân đoạn, mục, điểm cho phù hợp

[473] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[474] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[475] Nếu Phó Chủ nhiệm ký thì đề:

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

[476] Ghi rõ, vắn tắt nội dung, vấn đề trình

[477] Tên cá nhân, cơ quan nhận tờ trình

[478] Nội dung tờ trình, có thể phân đoạn mục, điểmc ho phù hợp

[479] Tên đơn vị soạn thảo văn bản

[480] Tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[481] Nếu Phó Chủ nhiệm ký thì đề:

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

[482] Hoặc Phó Thủ tướng (nêu rõ họ tên Phó Thủ tướng).

[483] Ghi rõ họ tên Hội nghị (cuộc họp, buổi làm việc) tại đâu

[484] Địa điểm nơi Hội nghị (cuộc họp, buổi làm việc)

[485] Ghi rõ họ và tên của Thủ tướng

[486] Ghi rõ họ và tên của Phó Thủ tướng

[487] Ghi rõ Hội nghị (cuộc họp, buổi làm việc) về vấn đề gì.

[488] Danh sách các đơn vị dự

[489] Tên đơn vị báo cáo

[490] Các Bộ, ngành hoặc địa phương

[491] Nội dung kết luận

[492] Các cơ quan có trách nhiệm thi hành

[493] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[494] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[495] Nếu Phó Chủ nhiệm ký thì đề:

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

[496] Ghi rõ ngày tháng năm họp giao ban

[497] Ghi họ tên Bộ trưởng, Chủ nhiệm; nếu Phó Chủ nhiệm chủ trì thì ghi rõ chức danh, họ tên

[498] Ghi đầy đủ chức danh họ và tên (nếu là lãnh đạo Văn phòng Chính phủ), nếu là các đơn vị thì ghi đại diện Vụ… (Cục…)

[499] Nếu là Phó Chủ nhiệm chủ trì thì ghi rõ chức danh, họ và tên

[500] Bộ trưởng, Chủ nhiệm; các Phó Chủ nhiệm; Thư ký các Phó Thủ tướng; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc; Website Chính phủ, Văn phòng Đảng ủy và Văn phòng Công đoàn.

[501] Số lượng bản lưu (nếu cần)

[502] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[503] Nếu Phó Vụ trưởng ký thì đề:

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HÀNH CHÍNH

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

[504] Họ tên, chức vụ.

[505] Ghi rõ thành phần mời họp chính thức, khách mời… nếu dài thì ghi: Có danh sách kèm theo

[506] Ghi theo thứ tự thời gian, họ tên chức vụ người báo cáo, phát biểu, kèm theo tài liệu (có hoặc không), kết luận

[507] Nếu Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp ký thì đề:

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔNG HỢP

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

[508] Tên  Bộ, ngành hoặc địa phương có văn bản kiến nghị đề xuất

[509] Ghi rõ thiếu ý kiến của Bộ, ngành liên quan nào

[510] Lãnh đạo và đơn vị liên quan trong VPCP

[511] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[512] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[513] Đơn vị ban hành văn bản; nếu Phó Vụ trưởng ký thì đề:

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ…

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

[514] Tên Bộ, ngành hoặc địa phương có văn bản kiến nghị đề xuất

[515] Lãnh đạo và đơn vị liên quan trong VPCP

[516] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[517] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[518] Tên đơn vị ban hành văn bản; nếu Phó Vụ trưởng ký thì đề:

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ…

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

[519] Tên cơ quan có trách nhiệm giải quyết các kiến nghị, đề xuất

[520] Tên cơ quan hoặc cá nhân có văn bản kiến nghị, đề xuất.

[521] Tên cơ quan có trách nhiệm giải quyết

[522] Tên cơ quan hoặc cá nhân có văn bản kiến nghị, đề xuất

[523] Tên cơ quan, cá nhân có văn bản kiến nghị, đề xuất

[524] Lãnh đạo và đơn vị liên quan trong VPCP

[525] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[526] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[527] Tên đơn vị ban hành văn bản

[528] Họ và tên người gửi thư (Font Time New Roman cỡ chữ 13 in hoa, đứng đậm).

[529] Chức vụ người gửi thư công tác (Font Time New Roman cỡ chữ 12 in hoa, đứng đậm)

[530] Tên cơ quan nhận thư công tác

[531] Ghi rõ ràng, ngắn gọn nội dung cần trao đổi

[532] Nếu người được giới thiệu là cán bộ cấp Vụ, chuyên viên chính thì do Phó Chủ nhiệm ký. Nếu là chuyên viên trở xuống do Vụ trưởng, Cục trưởng ký thì đề:

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

VỤ TRƯỞNG VỤ (CỤC TRƯỞNG CỤC)……

 

 

[533] Nếu Phó vụ trưởng ký thì đề: KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HÀNH CHÍNH

PHÓ VỤ TRƯỞNG

[534] Nếu Phó Trưởng phòng ký thì đề: KT. TRƯỞNG PHÒNG TÀI VỤ

                                                                PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

[535] Nếu Phó Cục trưởng ký thì đề: KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QT-TV

PHÓ CỤC TRƯỞNG

[536] Nếu Phó Vụ trưởng ký thay thì đề:

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

[537] Hình thức sao: sao y bản chính, trích sao hoặc sao lục.

[538] Ký hiệu bản sao

[539] Ký hiệu bản sao.

[540] Nếu Phó Vụ trưởng ký thì đề:

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HÀNH CHÍNH

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

[541] Tên cơ quan (Các Ban Chỉ đạo, Tổ công tác,…) do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc Văn phòng Chính phủ thành lập được sử dụng con dấu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc Văn phòng Chính phủ.

[542] Chữ viết tắt tên của cơ quan

[543] Tên đơn vị soạn thảo văn bản

[544] Ghi trích yếu nội dung của văn bản

[545] Tên cơ quan có trách nhiệm giải quyết

[546] Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, để biết

[547] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[548] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[549] Chức danh được phân công trong quyết định thành lập cơ quan

[550] Nếu Phó Trưởng ban ký thì đề:

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

[551] Ví dụ: Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

[552] Tên cơ quan (Các Ban Chỉ đạo, Tổ công tác,…) do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc Văn phòng Chính phủ thành lập được sử dụng con dấu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc Văn phòng Chính phủ.

[553] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo Văn bản

[554] Trích yếu nội dung báo cáo

[555] Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, để biết

[556] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

[557] Chữ viết tắt tên người đánh máy và số lượng bản phát hành

[558] Chức danh được phân công trong quyết định thành lập cơ quan

[559] Nếu Phó Trưởng ban ký thì đề:

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

[560] Ví dụ: Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 389/QĐ-VPCP năm 2006 ban hành mẫu trình bày các loại văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


16.228

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211