Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 241/QĐ-BKHCN -2007 phê duyệt Danh mục các đề án cấp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ soạn thảo mới năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 241/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Lê Đình Tiến
Ngày ban hành: 09/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 241/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN CẤP CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SOẠN THẢO MỚI NĂM 2007

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 54/2003/NĐ-CP ;
Căn cứ Quyết định số 812/1999/QĐ-BKHCNMT ngày 06/5/1999 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc ban hành Quy chế soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục các đề án cấp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ soạn thảo mới năm 2007.

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan

1. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo đề án trong các danh mục quy định tại Điều 1 của Quyết định này có trách nhiệm sau:

a) Tổ chức triển khai soạn thảo các đề án theo đúng quy định của Quy chế soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 812/1999/QĐ-BKHCNMT ngày 6/5/1999 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).

b) Soạn thảo và trình duyệt các đề án được giao đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng. Đối với những đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị phải trình Lãnh đạo Bộ trước thời hạn trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ít nhất 01 tháng.

c) Các báo cáo công tác tuần, tháng, sơ kết giữa năm và tổng kết năm của đơn vị phải có mục về tiến độ và đánh giá kết quả cụ thể việc triển khai thực hiện nhiệm vụ soạn thảo các đề án được giao và gửi về Văn phòng, đồng gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ tình hình các đơn vị soạn thảo và trình duyệt các đề án trong Danh mục quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

3. Thanh tra có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế và Văn phòng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các đơn vị chủ trì soạn thảo đề án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b /c)
- Các đơn vị (để thực hiện)
- Lưu PC, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Lê Đình Tiến

 

DANH MỤC

CÁC ĐỀ ÁN CẤP CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SOẠN THẢO MỚI NĂM 2007
(Phê duyệt tại Quyết định số: 241/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Các đề án chính thức trình (gồm 08 đề án)

TT

Đề án

Cấp trình duyệt

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Ghi chú

Tháng 1

 1

Nghị định của Chính phủ ban hành hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (thay thế Nghị định 65/2001/NĐ-CP ngày 28/9/2001)

CP

TĐC

 

Tháng 4

 2

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ, khuyến khích hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN

TTgCP

Vụ CNC

 

Tháng 5

 3

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

CP

Vụ ĐTG

 

 4

Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ

CP

TTra

 

 5

Nghị định của Chính phủ về việc thành lập và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

TTgCP

Viện CLCS

 

 6

Nghị định của Chính phủ ban hành danh mục, cấm, hạn chế, khuyến khích chuyển giao công nghệ

CP

Viện CLCS

 

Tháng 6

 7

Nghị định của Chính phủ về hợp tác đầu tư với nước ngoài trong hoạt động KH&CN

CP

Vụ ĐTG

 

Tháng 11

 8

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ

TTgCP

Viện CLCS

 

 

2. Các đề án dự bị trình (gồm 03 đề án)

TT

Đề án

Cấp trình duyệt

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Ghi chú

Tháng 4

 1

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2003/NĐ-CP về ban hành Quy chế khu công nghệ cao

TTgCP

Vụ CNC

 

Tháng 5

 2

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 53/2004/QĐ-TTgCP về một số chính sách khuyến khích đầu tư tại các khu công nghệ cao

TTgCP

Vụ CNC

 

Tháng 10

 3

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư nước ngoài phát triển nguồn nhân lực và hạ tầng KH&CN trực tiếp phục vụ sản xuất, đổi mới công nghệ và sử dụng công nghệ hiện đại Vùng đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

TTgCP

Viện CLCS

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 241/QĐ-BKHCN -2007 phê duyệt Danh mục các đề án cấp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ soạn thảo mới năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.136
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231