Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 55/2005/NQ-QH11 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 29/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 55/2005/NQ-QH11

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005 

 

 

 NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 8
(Từ ngày 18 tháng 10 năm 2005 đến ngày 29 tháng 11 năm 2005)

Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ vào Luật hoạt động giám sát của Quốc hội;
Trên cơ sở xem xét các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội
,

QUYẾT NGHỊ:

1. Quốc hội tán thành báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về đánh giá kết quả đã đạt được, những hạn chế, khuyến điểm, nguyên nhân và một số giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng ban hành văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Trong những năm qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, Nghị quyết. Việc bảo đảm tiến độ cũng như việc thực hiện quy định về thẩm quyền, trình tự và thủ tục ban hành văn bản đã có nhiều tiến bộ; nội dung các văn bản về cơ bản phù hợp với quy định của Hiến pháp, luật, pháp lệnh, Nghị quyết, góp phần quan trọng vào việc tiếp tục thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, làm cho hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, đầy đủ hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.

Tuy nhiên, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết nhìn chung còn chậm, không ít trường hợp quá chậm, chưa đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện ngay sau khi luật, pháp lệnh, Nghị quyết có hiệu lực. Công tác thẩm định có trường hợp còn hình thức, chất lượng chưa cao, chưa có sự phối hợp thống nhất giữa các bộ, ngành, một số văn bản có nội dung còn thiếu chi tiết, chưa phù hợp với quy định của luật, pháp lệnh, Nghị quyết hoặc còn chồng chéo, mâu thuẩn. Việc kiểm tra các văn bản có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được tiến hành thường xuyên và xử lý kịp thời.

Quốc hội nhấn mạnh một số nguyên nhân chủ yếu sau đây của những hạn chế, khuyến điểm trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật:

Thứ nhất, lãnh đạo một số cơ quan được giao nhiệm vụ soạn thảo dự thảo văn bản pháp luật chưa nhận thức đầy đủ và quan tâm đúng mức đến nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật như là một trong những hoạt động chủ yếu của công tác quản lý nhà nước, là chức năng cơ bản của cơ quan nhà nước, nên chưa đầu tư thích đáng thời gian, công sức cho việc thực hiện nhiệm vụ này. Do đó, việc ban hành thường không kịp thời, một số dự thảo văn bản không đạt yêu cầu. Sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản liên ngành chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ và còn hình thức. Việc xử lý vi phạm trong việc ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, Nghị quyết chưa tốt;

Thứ hai, trong một số luật, pháp lệnh, nghị quyết, nhiều quy định còn thiếu chi tiết, cụ thể, mới dừng lại ở những nguyên tắc chung, chưa xác định rõ những nội dung cụ thể cần hướng dẫn thi hành cũng như chưa chỉ rõ số lượng văn bản, cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo, thời hạn ban hành nên đã gây khó khăn cho cơ quan được giao nhiệm vụ ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành;

Thứ ba, nhìn chung đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu, nghiên cứu, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật ở các cơ quan có thẩm quyền còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng. Một số lãnh đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có biểu hiện cục bộ đã đưa ra những quy định tạo thuận lợi cho hoạt động của bộ, ngành hoặc lĩnh vực do mình quản lý;

Thứ tư, chưa đầu tư kinh phí hợp lý cho việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; chưa đáp ứng kịp thời và đầy đủ các yêu cầu của việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thứ năm, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại biểu Quốc hội chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực do mình phụ trách.

2. Để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, Quốc hội yêu cầu Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện tốt một số giải pháp sau đây:

a) Đề cao trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo và ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết; nâng cao chất lượng công tác thẩm định của Bộ Tư pháp và công tác thẩm tra của Văn phòng Chính phủ đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thường xuyên kiểm tra việc soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để phát hiện kịp thời và xử lý những tồn tại, vướng mắc trong công tác này. Trước mắt cần tổ chức rà soát, xử lý ngay những văn bản quy phạm pháp luật có vi phạm về nội dung, hình thức, thẩm quyền ban hành và báo cáo kết quả với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội. Đồng thời, trong báo cáo công tác hằng năm trước Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần bổ sung nội dung đánh giá, kiểm điểm việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của mình;

b) Cơ quan trình dự án cần chỉ đạo Ban soạn thảo bảo đảm tiến độ chuẩn bị dự án; nghiên cứu, soạn thảo các dự thảo luật, pháp lệnh quy định cụ thể để khi được ban hành có thể thi hành được ngay, hạn chế tối đa việc phải ban hành nhiều văn bản hướng dẫn; thực hiện đúng quy định khi trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua dự thảo luật, pháp lệnh, Nghị quyết phải kèm theo đầy đủ các dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành. Quy định rõ ngay trong luật, pháp lệnh những điều, khoản, điểm cần ban hành văn bản hướng dẫn, cơ quan ban hành, hình thức văn bản và thời hạn ban hành theo đúng quy định tại Điều 7 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

c) Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cả về số lượng và chất lượng; xây dựng cơ chế huy động sự tham gia tích cực của các chuyên gia, nhà khoa học vào công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục đổi mới cách thức phối hợp giữa các cơ quan hữu quan trong công tác xây dựng pháp luật; xác định rõ trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan tham gia; đối với những luật, pháp lệnh qua thực tế áp dụng có những nội dung cần giải thích thì các cơ quan phải có văn bản đề nghị cụ thể và phải chuẩn bị dự thảo văn bản giải thích trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định; chuẩn bị kịp thời, có chất lượng các dự án luật, pháp lệnh đã được phân công;

d) Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện tốt văn bản quy phạm pháp luật về quy trình soạn thảo, thẩm định và thông qua văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết thuộc thẩm quyền của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ;

đ) Hàng năm, Chính phủ dự toán một khoản ngân sách hợp lý cho việc xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trình Quốc hội quyết định.

3. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005./.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
 
 
 
 
Nguyễn Văn An

 

NATIONAL ASSEMBLY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No: 55/2005/QH11

Hanoi, November 29, 2005

 

RESOLUTION

ON RESULTS OF SUPERVISING THE ISSUANCE OF LEGAL DOCUMENTS BY THE GOVERNMENT, THE PRIME MINISTER, MINISTRIES AND ITS EQUIVALENTS, THE PEOPLE’S SUPREME COURT, THE PEOPLE’S SUPREME BOARD OF CONTROL

NATIONAL ASSEMBLY THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
SESSION XI, THE 8th MEETING

(from 18th October to)

Pursuant to Article 84 in the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam in the year 1992 which was revised under Resolution No. 51/2001/QH10 dated December 25th 2001 by the National Assembly at its 10th session of the 10th meeting;
Pursuant to the Laws on the National Assembly’s supervision;
On considering reports by the Government, the People’s Supreme Court, the People’s Board of Control and the National Assembly’s Standing Committee on the issuance of legal documents by the Government, the Prime Minister, Ministries and its equivalents, the People’s Supreme Court, the People’s Board of Control and comments from the National Assembly members;

DECIDES:

1. The National Assembly approves the report by its Standing Committee assessing the achievements, shortcomings, reasons and main solutions to improving the quality of issued legal documents by the Government, the Prime Minister, Ministries and its equivalents, the People’s Supreme Court, the People’s Supreme Board of Control providing concrete guidance on the implementation of laws, decrees and resolutions by the National Assembly and its Standing Committee.

In the past years, the Government, the Prime Minister, Ministries and its equivalents, the People’s Supreme Court, the People’s Supreme Board of Control have done their best to carry out their task of issuing documents to guide the implementation of laws, decrees and resolutions. There have been achievements in the progress rate as well as the implementation of regulations on the jurisdiction, process and formalities of issuing legal documents; the scope of the legal documents are basically in accordance with Vietnam’s Constitution, laws, decrees, resolutions, making an important contribution to the institutionalization of the Communist Party’s policies in every socio-economic field, building up a more and more updated legal system, meeting the requirements of state administration by laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The National Assembly put stress on some of the following reasons which led to shortcomings in the issuance of legal documents:

Firstly, leaders of some agencies responsible for drafting legal documents are not fully aware of their tasks of developing the documents; they do not consider the task one of the main part in the state administration activities, one basic function of national agencies; therefore they pay inadequate attention and spend not enough time on fulfilling the task. The issuance, is therefore often outdated, some draft legal documents do not meet the demands. The collaboration among relevant agencies in issuing the legal documents, especially joint ministerial ones, lacks synchronism and practicality. The seeing to violations in issuing legal documents guiding the implementation of laws, decrees and resolutions is still poor;

Secondly, some laws, decrees and resolutions lack details, for example they only cover general stipulations; they do not define clearly specific points which need guiding for implementation or the number of documents, or which agency to be in charge of drafting, the exact time for issuing … this causes difficulties to agencies responsible for issuing these documents with specific guidance on implementation;

Thirdly, the group of officers giving advice, studying and drafting legal documents in competent agencies is still limited in the number and poor in the quality. Some leaders of the agencies take the initiative to create favorable conditions for their own area of state administration;

Forthly, not much investment was paid to the issuance of legal documents; the requirements of the work have not been met;

Fifthly, the Ethnic Group’s Council and the National Assembly’s Committees do not pay proper attention to the supervision of issuing legal documents within their control.

2. In order to upgrade the quality of legal documents, the National Assembly has asked its Standing Committee, the Government, the Prime Minister, Ministries and its equivalents, the People’s Supreme Court, and the People’s Supreme Board of Control to follow the below mentioned solutions:

a) More attention and responsibilities should be given to the steering and developing the legal documents with detailed guidance; hastening the process of developing and issuing legal documents guiding the implementation of laws, decrees and resolutions; upgrading the quality of the Ministry of Justice’s examining and approving and that of the Government Office’s verification of the draft legal documents. The government, Ministries and its equivalents, the People’s Supreme Court, the People’s Supreme Board of Control are in constant charge of the drafting and issuing of legal documents to timely discover and solve problems in the field. In the short term, we should revise all legal documents and see to those having problems with the content, the form, the issuing competence and reporting results to the National Assembly and the National Assembly’s Standing Committee. At the same time, in the annual report to the National Assembly, the government, the People’s Supreme Court, the People’s Supreme Board of Control, it should be added one part for evaluation and review of the issuing legal documents within each agency’s control;

b) The agency which submit the plan need to give advice to the Drafting Committee timely; studying, drafting the laws, decrees with specific stipulations for the practical use after issuing them, trying to avoid the issuance of too many guiding documents for their implementation; attaching the guiding documents as defined in the regulations when submitting the draft ones to the National Assembly, the National Assembly’s Standing Committee for the adoption. In the laws and decrees it should be clearly defined the clause and provisions on the dates to issue guiding documents, on the issuing agencies, the forms of those documents and the time limit for the issuance as stipulated in Article 7 of the Laws on issuing the legal documents;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) The government issue and well manage the implementation of the legal documents on the process of drafting, considering and adopting of the documents providing concrete guidance on the performance of laws, decrees and resolutions under the supervision of the Government, Ministries and its equivalents;

d) Annually the government estimates one specific sum of money suitable for the development of the laws, decrees, resolutions and documents to guide their implementation for the approval by the National Assembly.

3. The Government, the Prime Minister, Minister and leaders of equivalent organizations, president of the People’s Supreme Court, and director of the People’s Supreme Board of Control give advice and steer the implementation of this resolution in their capacity.

4. The National Assembly’s Standing Committee, the Ethnic groups’ Council, and committees of the National Assembly, members of the National Assembly must supervise the implementation of this resolution; if those documents guiding the implementation of the laws, decrees and resolutions with signs showing that the legal system is not constitutional, lawful, and united are discovered, they should be supervised under stipulations of the Laws on Supervision and Reporting of the National Assembly.

This resolution was adopted at the 8th session of the Meeting XI of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 29th 2005.

 

 

CHAIRMAN OF THE NATIONAL ASSEMBLY
Nguyễn Văn An

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 55/2005/NQ-QH11 ngày 29/11/2005 về kết quả giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.090

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!