Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" PHU THU TUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 168684 văn bản

21

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

2018 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2018

22

Quyết định 42/2014/QĐ-TTg về Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

42/2014/QD-TTg,Quyết định 42 2014,Thủ tướng Chính phủ,Kiểm tra thực hiện,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 42/2014/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm

Ban hành: 27/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

23

Báo cáo 05/BC-CP về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017; phương hướng, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2018 do Chính phủ ban hành

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2017; PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2018 Năm 2017 là năm có nhiều thuận lợi, nhưng không ít khó khăn, thách thức; đặc biệt là tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; thiên tai, bão, lũ gây thiệt hại nặng

Ban hành: 18/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2018

24

Thông tư 12/2013/TT-BTP quy định quy trình ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH RA THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm

Ban hành: 07/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2013

25

Quyết định 1642/QĐ-TTg năm 2016 về thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

1642/QD-TTg,Quyết định 1642 2016,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Tổ công tác,Thành lập Tổ công tác kiểm tra ,Tổ công tác,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1642/QĐ-TTg

Ban hành: 19/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2016

26

Quyết định 417/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Tổ công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa thiên Huế

2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 02/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2017

27

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành

Ban hành: 01/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2017

28

Quyết định 43/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao kèm theo Quyết định 2655/2014/QĐ-UBND do thành phố Hải Phòng ban hành

năm 2018 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÀ NHIỆM VỤ DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2655/2014/QĐ-UBND NGÀY 28/11/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2019

29

Quyết định 2463/QĐ-BTP năm 2016 về thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tư pháp

Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, KẾT LUẬN, CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, LÃNH ĐẠO BỘ TƯ PHÁP BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của

Ban hành: 23/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2016

30

Quyết định 1605/QĐ-TTg năm 2015 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1605/QD-TTg,Quyết định 1605 2015,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục văn bản,Cơ quan chủ trì soạn thảo,Phân công cơ quan soạn thảo văn bản,Văn bản của Chính Phủ Thủ Tướng,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2015

31

Quyết định 3304/QĐ-BVHTTDL năm 2016 về thành lập Tổ công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, triển khai việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Số: 3304/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH RÀ SOÁT, TRIỂN KHAI VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, KẾT LUẬN, CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Căn cứ Nghị định

Ban hành: 19/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2016

32

Quyết định 931/QĐ-TTg năm 2016 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII

931/QD-TTg,Quyết định 931 2016,Thủ tướng Chính phủ,Chi tiết thi hành các luật pháp lệnh ,Cơ quan chủ trì soạn thảo,Luật trẻ em 2016,Luật tiếp cận thông tin,Luật Báo chí sửa đổi,Luật Điều ước quốc tế,Luật thuế xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2016

33

Quyết định 1078/QĐ-TTg năm 2017 về Danh mục văn bản để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

1078/QD-TTg,Quyết định 1078 2017,Thủ tướng Chính phủ,Thẩm quyền xử lý,Thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ,Thẩm quyền cơ quan ngang bộ,Thương mại,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2017

34

Quyết định 237/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH KON TUM. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/9/2015; Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy

Ban hành: 09/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2016

35

Quyết định 196/QĐ-TTg năm 2016 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII

196/QD-TTg,Quyết định 196 2016,Thủ tướng Chính phủ,Phân công cơ quan chủ trì ,Phân công cơ quan soạn thảo văn bản,Công tác soạn thảo văn bản,Soạn thảo văn bản của Chính phủ ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

36

Nghị quyết 143/2016/QH13 về công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước do Quốc hội ban hành

143/2016/QH13,Nghị quyết 143 2016,Quốc hội,Nhiệm kỳ Quốc hội,Công tác nhiệm kỳ,Chủ tịch nước Việt Nam,Thủ tướng Chính phủ,Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,Tổng Kiểm toán Nhà nước,Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 12/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2016

37

Quyết định 646/QĐ-BTC năm 2016 về Quy chế theo dõi, đánh giá, báo cáo tình hình, kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

646/QD-BTC,Quyết định 646 2016,Bộ Tài chính,Quản lý thực hiện nhiệm vụ,Thực hiện nhiệm vụ được giao,Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ,Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ ,Nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao ,Quy chế theo dõi,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 01/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

38

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND về Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO CHO ĐỊA PHƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11

Ban hành: 30/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2015

39

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND về Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên giao

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ DO UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy

Ban hành: 18/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2015

40

Quyết định 1142/QĐ-BHXH năm 2015 về Quy chế cập nhật thông tin, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam

ngày 22 tháng 10 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CẬP NHẬT THÔNG TIN, THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM Căn cứ Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban

Ban hành: 22/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220