Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo
 2. Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi
 3. Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu
 4. Dự thảo Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 5. Nghị định 134/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 84/2016/NĐ-CP về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
 6. Nghị định 133/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự
 7. Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
 8. Decree No. 131/2020/ND-CP dated November 02, 2020 on providing for clinical pharmacology organization and activities in healthcare establishments
 9. Nghị định 131/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 10. Decree No. 130/2020/ND-CP dated October 30, 2020 on controlling asset and income of persons holding titles and powers in agencies, organizations and entities
 11. Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
 12. Nghị định 129/2020/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam
 13. Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
 14. Decree No. 123/2020/ND-CP dated October 19, 2020 on prescribing invoices and records
 15. Decree No. 128/2020/ND-CP dated October 19, 2020 on penalties for administrative customs offences
 16. Decree No. 124/2020/ND-CP dated October 19, 2020 on guidelines for certain articles and implementation of the Law on Complaints
 17. Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế
 18. Nghị định 124/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại
 19. Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
 20. Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ
 21. Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
 22. Decree No. 122/2020/ND-CP dated October 15, 2020 on single-window cooperation in processing applications for registration of enterprises, branches, representative offices; employee declaration; social insurance participant number; use of invoices by enterprises
 23. Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp
 24. Dự thảo Nghị định sửa đổi Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
 25. Decree No. 121/2020/ND-CP dated October 9, 2020 on amendment to Clause 2 Article 12 of Decree No. 91/2015/ND-CP on state capital investment in enterprises and management, use of capital and property in enterprises with amendments thereto under Clause 5 Article 1 of Decree No. 32/2018/ND-CP on amendments to Decree No. 91/2015/ND-CP
 26. Nghị định 121/2020/NĐ-CP sửa đổi Khoản 2 Điều 12 Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP
 27. Decree No. 119/2020/ND-CP dated October 7, 2020 on penalties for administrative violations in journalistic and publishing activities
 28. Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
 29. Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
 30. Decree No. 118/2020/ND-CP dated October 2, 2020 on amendments to Decree No. 69/2010/ND-CP on biosafety for genetically modified organisms, genetic specimens and products of genetically modified organisms
 31. Nghị định 118/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
 32. Decree No. 117/2020/ND-CP dated September 28, 2020 on prescribing penalties for administrative violations in medical sector
 33. Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
 34. Dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài
 35. Decree No. 116/2020/ND-CP dated September 25, 2020 on regulating tuition support and living allowances granted to pedagogy students
 36. Decree No. 114/2020/ND-CP dated September 25, 2020 on elaborating the National Assembly’s Resolution No. 116/2020/QH14 on reduction in corporate income tax payable in 2020 by enterprises, cooperatives, public service providers and other organizations
 37. Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
 38. Nghị định 114/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
 39. Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm
 40. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
 41. Decree No. 111/2020/ND-CP September 18, 2020 on Preferential Export Tariff Schedule and Special Preferential Import Tariff Schedule of Vietnam under EU-Vietnam Free Trade Agreement in the 2020 - 2022 period
 42. Decree No. 113/2020/ND-CP dated September 18, 2020 on elaboration of Point dd Clause 3 Article 3 of the Law on Amendments to the Construction Law regarding appraisal of construction designs implemented after fundamental design and construction permit exemption
 43. Nghị định 113/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Điểm đ Khoản 3 Điều 3 Luật Xây dựng sửa đổi về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng
 44. Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 45. Nghị định 111/2020/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020-2022
 46. Decree No. 109/2020/ND-CP dated September 15, 2020 prescribes extension of deadline for submission of excise tax for domestically manufactured or assembled automobiles
 47. Nghị định 109/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
 48. Nghị định 110/2020/NĐ-CP quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế
 49. Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 50. Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 51. Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
 52. Decree No. 105/2020/ND-CP dated September 08, 2020 on providing for early childhood education development policies
 53. Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non
 54. Decree No. 103/2020/ND-CP dated September 04, 2020 on certification of fragrant rice varieties exported to the European Union
 55. Nghị định 103/2020/NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu
 56. Nghị định 104/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
 57. Dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
 58. Decree No. 102/2020/ND-CP dated September 01, 2020 on Vietnam Timber Legality Assurance System
 59. Nghị định 102/2020/NĐ-CP quy định về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
 60. Decree No. 100/2020/ND-CP dated August 28, 2020 on duty-free business
 61. Nghị định 101/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ
 62. Nghị định 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế
 63. Decree No. 98/2020/ND-CP dated August 26, 2020 prescribing penalties for administrative violations against regulations on commerce, production and trade in counterfeit and prohibited goods, and protection of consumer rights
 64. Decree No. 99/2020/ND-CP dated August 26, 2020 on penalties for administrative violations against regulations on petroleum, and petrol, oil and gas trading
 65. Nghị định 97/2020/NĐ-CP về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không
 66. Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 67. Nghị định 99/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
 68. Decree No. 96/2020/ND-CP dated August 24, 2020 on penalties for administrative violations against regulations on national border management and protection
 69. Nghị định 95/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
 70. Nghị định 96/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
 71. Decree No. 94/2020/ND-CP dated August 21, 2020 regulating the preferential mechanisms and policies for Vietnam National Innovation Center
 72. Nghị định 94/2020/NĐ-CP quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia
 73. Decree No. 93/2020/ND-CP dated August 18, 2020 on detailing several Articles of the Law on Libraries
 74. Nghị định 93/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thư viện
 75. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo
 76. Nghị định 92/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh
 77. Decree No. 91/2020/ND-CP dated August 14, 2020 on fighting spam messages, spam emails and spam calls
 78. Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 79. Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
 80. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở
 81. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân
 82. Nghị định 89/2020/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 83. Decree No. 66/2020/TT-BTC dated July 28, 2020 on elaborating some Articles the Law on Occupational Safety and Health on compulsory insurance for occupational accidents and occupational diseases
 84. Decree No. 87/2020/ND-CP dated July 28, 2020 on electronic civil status database and online civil registration
 85. Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
 86. Nghị định 88/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
 87. Decree No. 86/2020/ND-CP dated July 23, 2020 on amendments to Government’s Decree No. 171/2016/ND-CP on registration, deregistration, sale and purchase, and building of ships
 88. Nghị định 86/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
 89. Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025
 90. Decree No. 85/2020/ND-CP dated July 17, 2020 on elaboration of the Law on Architecture
 91. Decree No. 84/2020/ND-CP dated July 17, 2020 on elaborating to Education Law
 92. Nghị định 85/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kiến trúc
 93. Nghị định 84/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục
 94. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 95. Decree No. 83/2020/ND-CP dated July 15, 2020 on amendments to the Government’s Decree No. 156/2018/ND-CP on guidelines for the Law on Forestry
 96. Nghị định 83/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp
 97. Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
 98. Decree No. 81/2020/ND-CP dated July 09, 2020 providing amendments to the Government’s Decree No. 163/2018/ND-CP on issuance of corporate bonds
 99. Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
 100. Decree No. 80/2020/ND-CP dated July 8, 2020 on management and use of grant aid not in the form of official development assistance of foreign agencies, organizations, and individuals for Vietnam