Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 2. Nghị định 88/2018/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
 3. Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí
 4. Dự thảo Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
 5. Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
 6. Nghị định 85/2018/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân
 7. Nghị định 84/2018/NĐ-CP về ngưng hiệu lực đối với một số quy định tại Nghị định 58/2017/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý họat động hàng hải
 8. Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông
 9. Decree No. 82/2018/ND-CP dated May 22, 2018 management of industrial parks and economic zones
 10. Decree No. 81/2018/ND-CP dated May 22, 2018 elaboration of regulations of Commercial Law on trade promotion
 11. Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
 12. Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
 13. Nghị định 80/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 147/2003/NĐ-CP quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định 135/2004/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh
 14. Nghị định 79/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
 15. Nghị định 78/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
 16. Nghị định 77/2018/NĐ-CP quy định về hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
 17. Decree No. 69/2018/ND-CP dated May 15, 2018 on guidelines for the Law on Foreign Trade Management
 18. Decree No. 72/2018/ND-CP dated May 15, 2018 on statutory pay rate for public officials and public employees and armed forces’ personnel
 19. Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương
 20. Nghị định 75/2018/NĐ-CP quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu
 21. Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
 22. Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 23. Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ
 24. Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 25. Nghị định 68/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
 26. Nghị định 71/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
 27. Nghị định 73/2018/NĐ-CP quy định về danh mục chất ma túy và tiền chất
 28. Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy lợi
 29. Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường sắt
 30. Nghị định 66/2018/NĐ-CP quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước
 31. Decree No. 64/2018/ND-CP dated May 07, 2018 penalties for administrative violations against regulations on livestock breeds, animal feeds and aqua feeds
 32. Nghị định 64/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản
 33. Decree No. 63/2018/ND-CP dated May 4, 2018 on investment in the form of public-private partnership
 34. Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
 35. Nghị định 62/2018/NĐ-CP về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
 36. Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối
 37. Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 38. Decree No. 59/2018/ND-CP dated April 20, 2018 on amendments Decree 08/2015/ND-CP providing specific provisions and guidance on enforcement of the customs law on customs procedures, inspection, supervision and control procedures
 39. Nghị định 60/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
 40. Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
 41. Dự thảo Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
 42. Nghị định 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp
 43. Decree No. 57/2018/ND-CP dated April 17, 2018 incentive policies for enterprises investing in agriculture and rural development sector
 44. Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
 45. Decree No. 56/2018/ND-CP dated April 16, 2018 management and protection of railway infrastructure
 46. Decree No. 55/2018/ND-CP dated April 16, 2018 prescribing administrative penalties for violations arising in the fertilizer sector
 47. Nghị định 56/2018/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt
 48. Nghị định 54/2018/NĐ-CP về hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính
 49. Nghị định 53/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
 50. Nghị định 55/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
 51. Nghị định 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn
 52. Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 53. Decree No. 51/2018/ND-CP dated April 09, 2018 amendments Decree 158/2006/ND-CP elaborating the Commercial Law with respect to trading in commodities through commodity exchanges
 54. Nghị định 51/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 158/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa
 55. Nghị định 50/2018/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
 56. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Lâm nghiệp
 57. Decree No. 49/2018/ND-CP dated March 30, 2018 vocational education accreditation
 58. Nghị định 49/2018/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
 59. Dự thảo Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính
 60. Dự thảo Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
 61. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 62. Decree No. 48/2018/ND-CP dated March 21, 2018 on amendments 98/2013/ND-CP on penalties for administrative violations in insurance business and lottery business
 63. Nghị định 48/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số
 64. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 65. Nghị định 46/2018/NĐ-CP quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia
 66. Nghị định 44/2018/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
 67. Nghị định 45/2018/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa
 68. Dự thảo Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
 69. Decree No. 41/2018/ND-CP dated March 12, 2018 penalties for administrative violations in the fields of accounting and independent audit
 70. Decree No. 43/2018/ND-CP dated March 12, 2018 on management, use and operation of maritime infrastructure
 71. Nghị định 43/2018/NĐ-CP quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải
 72. Nghị định 42/2018/NĐ-CP về bãi bỏ Nghị định trong lĩnh vực ngân hàng
 73. Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
 74. Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
 75. Decree No. 38/2018/ND-CP dated March 11, 2018 investments in small and medium-sized startup companies
 76. Decree No. 39/2018/ND-CP dated March 11, 2018 on guidelines for Law on support for small and medium-sized enterprises
 77. Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
 78. Nghị định 39/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
 79. Nghị định 37/2018/NĐ-CP về hướng dẫn biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự
 80. Decree No. 31/2018/ND-CP dated March 8, 2018 on guidelines for the Law on Foreign Trade Management in terms of origin of goods
 81. Decree No. 32/2018/ND-CP dated March 8, 2018 amending 291/2015/ND-CP on state capital investment in enterprises, use and management of capital and assets in enterprises
 82. Nghị định 34/2018/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Chính phủ ban hành
 83. Nghị định 31/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
 84. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động
 85. Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
 86. Nghị định 30/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự
 87. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Cảnh vệ
 88. Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
 89. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương
 90. Nghị định 29/2018/NĐ-CP về quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
 91. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 60/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
 92. Decree No. 28/2018/ND-CP dated March 01, 2018 elaboration of the Law on Foreign Trade Management regarding some measures for foreign trade development
 93. Decree No. 27/2018/ND-CP dated March 1, 2018 on amendments 72/2013/ND-CP on management, provision and use of internet services and online information
 94. Nghị định 28/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về biện pháp phát triển ngoại thương
 95. Nghị định 27/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
 96. Decree No. 25/2018/ND-CP dated February 28, 2018 on amendments Decree No. 60/2014/ND-CP on printing
 97. Nghị định 26/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 98. Nghị định 25/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
 99. Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động
 100. Decree No. 22/2018/ND-CP dated February 23, 2018 on guidelines of the intellectual Property Law and Law on amendments to the intellectual Property Law 2009 in terms of the copyright and related rights