Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Nghị định 50/2015/NĐ-CP về thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc
 2. Nghị định 49/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2006/NĐ-CP về việc quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
 3. Nghị định 47/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 4. Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
 5. Decree No. 44/2015/ND-CP dated May 06, 2015, detailed regulations on construction planning
 6. Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
 7. Nghị định 45/2015/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ
 8. Nghị định 43/2015/NĐ-CP Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
 9. Nghị định 41/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú"
 10. Nghị định 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
 11. Decree No. 40/2015/ND-CP dated April 27, 2015, providing amendments Decree No. 157/2013/ND-CP on penalties for administrative violations to the against the regulations on forest management, development, protection and forest product management
 12. Nghị định 40/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 157/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
 13. Nghị định 39/2015/NĐ-CP Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số
 14. Decree No. 38/2015/ND-CP dated April 24, 2015, on management of waste and discarded materials
 15. Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu
 16. Decree No. 37/2015/ND-CP dated April 22, 2015, detailed regulations on construction contract
 17. Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng
 18. Nghị định 36/2015/NĐ-CP Quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp
 19. Decree No. 35/2015/ND-CP dated April 13, 2015, management and use of paddy land
 20. Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
 21. Decree No. 34/2015/ND-CP dated March 31, 2015, providing amendments to a number of articles of the Decree No. 53/2013/ND-CP on establishment, organization and operation of Vietnam asset management company
 22. Nghị định 34/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
 23. Nghị định 33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
 24. Decree No. 32/2015/ND-CP dated March 25, 2015, construction cost management
 25. Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 26. Nghị định 31/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
 27. Decree No. 30/2015/ND-CP dated March 17, 2015, guidelines for some articles on investor selection of the Law on bidding
 28. Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
 29. Decree No. 29/2015/ND-CP dated March 15, 2015, elaboration of and guidelines for the law on notarization
 30. Nghị định 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công chứng
 31. Decree No. 28/2015/ND-CP dated March 12, 2015, detailing the implementation of a number of articles on unemployment insurance of the Law on employment
 32. Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
 33. Nghị định 27/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu 'Nhà giáo Nhân dân', 'Nhà giáo Ưu tú'
 34. Nghị định 26/2015/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
 35. Nghị định 24/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
 36. Decree No. 22/2015/NĐ-CP dated February 16, 2015, providing detailed regulations on implementation of several articles of the bankruptcy Law for the asset management officer, asset management and liquidation practicing
 37. Decree No. 23/2015/NĐ-CP dated February 16, 2015, issuing copies from master registers, certification of true copies from originals, authentication of signatures and contracts
 38. Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
 39. Nghị định 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
 40. Decree No. 19/2015/ND-CP dated 14 February 2015, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Environmental Protection
 41. Decree No. 18/2015/ND-CP dated February 14, 2015, on environmental protection planning, strategic environmental assessment, environmental impact assessment and environmental protection plans
 42. Decree No. 15/2015/ND-CP dated February 14, 2015, on investment in the form of public-private partnership
 43. Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường
 44. Nghị định 21/2015/NĐ-CP quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác
 45. Nghị định 16/2015/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
 46. Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
 47. Nghị định 20/2015/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
 48. Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
 49. Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
 50. Decree No. 14/2015/ND-CP dated February 13, 2015, detailing and guiding the implementation of a number of articles of The Railway Law
 51. Nghị định 14/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt
 52. Decree No. 12/2015/ND-CP dated February 12, 2015, on elaboration of the Law on amendments to tax Laws and amendments to some articles of Decrees on taxations
 53. Nghị định 13/2015/NĐ-CP sửa đổi Điều 9 Nghị định 86/2009/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam
 54. Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
 55. Nghị định 11/2015/NĐ-CP Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường
 56. Decree No. 10/2015/ND-CP dated January 28, 2015, on giving birth through in vitro fertilization and conditions for altruistic gestational surrogacy
 57. Nghị định 10/2015/NĐ-CP Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân tạo
 58. Nghị định 09/2015/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
 59. Decree No. 08/2015/ND-CP dated January 21, 2015, providing specific provisions and guidance on enforcement of the customs law on customs procedures, examination, supervision and control procedures
 60. Nghị định 08/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
 61. Nghị định 07/2015/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh
 62. Nghị định 06/2015/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 63. Decree No. 05/2015/NĐ-CP dated January 12, 2015, defining and providing guidance on the implementation of a number of contents of the labor code
 64. Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động
 65. Nghị định 04/2015/NĐ-CP thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
 66. Decree No. 03/2015/ND-CP dated January 6, 2015, on environmental damage assessment
 67. Nghị định 03/2015/NĐ-CP quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
 68. Nghị định 02/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 162/2006/NĐ-CP về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước
 69. Nghị định 01/2015/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
 70. Decree No. 127/2014/ND-CP dated 31 December 2014, regulating the requirements applicable to environmental monitoring service activities
 71. Decree No. 126/2014/ND-CP dated December 31, 2014, detailing a number of articles and measures for implementation of the Law on marriage and family
 72. Nghị định 128/2014/NĐ-CP về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
 73. Nghị định 127/2014/NĐ-CP quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
 74. Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình
 75. Decree No. 125/2014/ND-CP dated December 29, 2014, on amendments to commercial assessment services in the Decree No. 120/2011/ND-CP and the Decree No. 20/2006/ND-CP
 76. Decree No. 124/2014/ND-CP dated December 29, 2014, amending Decree No. 73/2012/ND-CP on foreign cooperation and investment in education
 77. Nghị định 125/2014/NĐ-CP sửa đổi quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định 120/2011/NĐ-CP và 20/2006/NĐ-CP
 78. Nghị định 124/2014/NĐ-CP sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định 73/2012/NĐ-CP về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
 79. Nghị định 122/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế
 80. Nghị định 123/2014/NĐ-CP về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ
 81. Nghị định 121/2014/NĐ-CP hướng dẫn Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển
 82. Decree No. 120/2014/ND-CP dated December 17, 2014, amending Decree No. 133/2008/ND-CP detailing and guiding the implementation of a number of articles of the law on technology transfer
 83. Decree No. 118/2014/ND-CP dated December 17, 2014, on restructuring, development and improvement of agriculture and forestry companies
 84. Nghị định 120/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 133/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ
 85. Nghị định 119/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo
 86. Nghị định 118/2014/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
 87. Nghị định 117/2014/NĐ-CP về Y tế xã, phường, thị trấn
 88. Decree No. 116/2014/ND-CP dated December 04, 2014, providing detailed instructions on the implementation of Law on Plant protection and Quarantine
 89. Nghị định 116/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
 90. Nghị định 115/2014/NĐ-CP quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước
 91. Decree No. 114/2014/ND-CP dated November 26, 2014, on subjects eligible and conditions for licensed import and dismantlement of used ships
 92. Decree No. 113/2014/ND-CP dated November 26, 2014, on the management of international legal cooperation
 93. Nghị định 114/2014/NĐ-CP về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
 94. Nghị định 113/2014/NĐ-CP về quản lý hợp tác quốc tế pháp luật
 95. Decree No. 112/2014/ND-CP dated November 21, 2014, providing the management of land border gates
 96. Nghị định 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền
 97. Decree No. 111/2014/ND-CP dated November 20, 2014, providing the useful life of inland waterway vessels and the useful life of vessels permitted for import
 98. Decree No. 109/2014/ND-CP dated November 20, 2014, on the regulation on protection of seaport and navigable channel facilities
 99. Decree No. 110/2014/ND-CP dated November 20, 2014, on conditions for inland waterway transportation business
 100. Nghị định 109/2014/NĐ-CP Quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải