Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi
 2. Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 3. Decree No. 58/2015/ND-CP dated June 16, 2015, amending and supplementing a number of articles of the Decree No. 192/2013/ND-CP on penalty for administrative violations of management and use of owned- state property; thrift practice and waste combat; national reserve; state treasury
 4. Decree No. 57/2015/ND-CP dated June 16, 2015, providing amendments to a number of articles of the Decree No. 152/2013/ND-CP on management of motor vehicles brought into Vietnam by foreigners for tourism purpose
 5. Nghị định 58/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 192/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
 6. Nghị định 57/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 152/2013/NĐ-CP quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch
 7. Decree No. 55/2015/ND-CP dated June 9, 2015, the credit policy for agricultural and rural development
 8. Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
 9. Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
 10. Decree 54/2015/NĐ-CP dated June 08, 2015, providing for incentives for economical and efficient water use activities
 11. Nghị định 54/2015/NĐ-CP Quy định ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả do Chính phủ ban hành
 12. Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
 13. Nghị định 52/2015/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
 14. Decree No. 51/2015/ND-CP dated May 26, 2015, on issuance of legal opinions
 15. Nghị định 51/2015/NĐ-CP về cấp ý kiến pháp lý
 16. Nghị định 50/2015/NĐ-CP về thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc
 17. Nghị định 48/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp
 18. Nghị định 49/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2006/NĐ-CP về việc quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
 19. Nghị định 47/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 20. Decree No. 46/2015/ND-CP dated May 12, 2015, on quality control and maintenance of construction works
 21. Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
 22. Decree No. 44/2015/ND-CP dated May 06, 2015, detailed regulations on construction planning
 23. Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
 24. Nghị định 45/2015/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ
 25. Nghị định 43/2015/NĐ-CP Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
 26. Nghị định 41/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú"
 27. Nghị định 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
 28. Decree No. 40/2015/ND-CP dated April 27, 2015, providing amendments Decree No. 157/2013/ND-CP on penalties for administrative violations to the against the regulations on forest management, development, protection and forest product management
 29. Nghị định 40/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 157/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
 30. Nghị định 39/2015/NĐ-CP Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số
 31. Decree No. 38/2015/ND-CP dated April 24, 2015, on management of waste and discarded materials
 32. Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu
 33. Decree No. 37/2015/ND-CP dated April 22, 2015, detailed regulations on construction contract
 34. Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng
 35. Nghị định 36/2015/NĐ-CP Quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp
 36. Decree No. 35/2015/ND-CP dated April 13, 2015, management and use of paddy land
 37. Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
 38. Decree No. 34/2015/ND-CP dated March 31, 2015, providing amendments to a number of articles of the Decree No. 53/2013/ND-CP on establishment, organization and operation of Vietnam asset management company
 39. Nghị định 34/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
 40. Nghị định 33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
 41. Decree No. 32/2015/ND-CP dated March 25, 2015, construction cost management
 42. Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 43. Nghị định 31/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
 44. Decree No. 30/2015/ND-CP dated March 17, 2015, guidelines for some articles on investor selection of the Law on bidding
 45. Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
 46. Decree No. 29/2015/ND-CP dated March 15, 2015, elaboration of and guidelines for the law on notarization
 47. Nghị định 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công chứng
 48. Decree No. 28/2015/ND-CP dated March 12, 2015, detailing the implementation of a number of articles on unemployment insurance of the Law on employment
 49. Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
 50. Nghị định 27/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu 'Nhà giáo Nhân dân', 'Nhà giáo Ưu tú'
 51. Nghị định 26/2015/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
 52. Nghị định 24/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
 53. Decree No. 22/2015/NĐ-CP dated February 16, 2015, providing detailed regulations on implementation of several articles of the bankruptcy Law for the asset management officer, asset management and liquidation practicing
 54. Decree No. 23/2015/NĐ-CP dated February 16, 2015, issuing copies from master registers, certification of true copies from originals, authentication of signatures and contracts
 55. Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
 56. Nghị định 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
 57. Decree No. 19/2015/ND-CP dated 14 February 2015, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Environmental Protection
 58. Decree No. 18/2015/ND-CP dated February 14, 2015, on environmental protection planning, strategic environmental assessment, environmental impact assessment and environmental protection plans
 59. Decree No. 15/2015/ND-CP dated February 14, 2015, on investment in the form of public-private partnership
 60. Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường
 61. Nghị định 21/2015/NĐ-CP quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác
 62. Nghị định 16/2015/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
 63. Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
 64. Nghị định 20/2015/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
 65. Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
 66. Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
 67. Decree No. 14/2015/ND-CP dated February 13, 2015, detailing and guiding the implementation of a number of articles of The Railway Law
 68. Nghị định 14/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt
 69. Decree No. 12/2015/ND-CP dated February 12, 2015, on elaboration of the Law on amendments to tax Laws and amendments to some articles of Decrees on taxations
 70. Nghị định 13/2015/NĐ-CP sửa đổi Điều 9 Nghị định 86/2009/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam
 71. Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
 72. Nghị định 11/2015/NĐ-CP Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường
 73. Decree No. 10/2015/ND-CP dated January 28, 2015, on giving birth through in vitro fertilization and conditions for altruistic gestational surrogacy
 74. Nghị định 10/2015/NĐ-CP Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân tạo
 75. Nghị định 09/2015/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
 76. Decree No. 08/2015/ND-CP dated January 21, 2015, providing specific provisions and guidance on enforcement of the customs law on customs procedures, examination, supervision and control procedures
 77. Nghị định 08/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
 78. Nghị định 07/2015/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh
 79. Nghị định 06/2015/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 80. Decree No. 05/2015/NĐ-CP dated January 12, 2015, defining and providing guidance on the implementation of a number of contents of the labor code
 81. Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động
 82. Nghị định 04/2015/NĐ-CP thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
 83. Decree No. 03/2015/ND-CP dated January 6, 2015, on environmental damage assessment
 84. Nghị định 03/2015/NĐ-CP quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
 85. Nghị định 02/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 162/2006/NĐ-CP về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước
 86. Nghị định 01/2015/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
 87. Decree No. 127/2014/ND-CP dated 31 December 2014, regulating the requirements applicable to environmental monitoring service activities
 88. Decree No. 126/2014/ND-CP dated December 31, 2014, detailing a number of articles and measures for implementation of the Law on marriage and family
 89. Nghị định 128/2014/NĐ-CP về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
 90. Nghị định 127/2014/NĐ-CP quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
 91. Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình
 92. Decree No. 125/2014/ND-CP dated December 29, 2014, on amendments to commercial assessment services in the Decree No. 120/2011/ND-CP and the Decree No. 20/2006/ND-CP
 93. Decree No. 124/2014/ND-CP dated December 29, 2014, amending Decree No. 73/2012/ND-CP on foreign cooperation and investment in education
 94. Nghị định 125/2014/NĐ-CP sửa đổi quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định 120/2011/NĐ-CP và 20/2006/NĐ-CP
 95. Nghị định 124/2014/NĐ-CP sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định 73/2012/NĐ-CP về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
 96. Nghị định 122/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế
 97. Nghị định 123/2014/NĐ-CP về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ
 98. Nghị định 121/2014/NĐ-CP hướng dẫn Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển
 99. Decree No. 119/2014/ND-CP dated 17 December 2014, stipulating in detail a number of articles of Labor code, Law on vocational training and Law on Vietnamese employee working abroad under contract about the complaint and denunciation
 100. Decree No. 120/2014/ND-CP dated December 17, 2014, amending Decree No. 133/2008/ND-CP detailing and guiding the implementation of a number of articles of the law on technology transfer