Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Nghị định 161/2016/NĐ-CP Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
 2. Dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm
 3. Dự thảo Nghị định về biểu thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia
 4. Nghị định 160/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển
 5. Nghị định 159/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
 6. Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản
 7. Dự thảo Nghị định quy định các biện pháp thi hành Bộ luật Dân sự về giao dịch bảo đảm
 8. Dự thảo Nghị định quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
 9. Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại
 10. Nghị định 157/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 150/2006/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Cựu chiến binh
 11. Decree No. 156/2016/ND-CP dated November 21, 2016, on amendments to the Government's Decree No. 27/2007/ND-CP on e-transactions in financial operations
 12. Nghị định 156/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
 13. Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
 14. Nghị định 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
 15. Decree No. 153/2016/ND-CP dated November 14, 2016, providing for regional minimum wage rates applied to employees working under an employment contract
 16. Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
 17. Decree No. 149/2016/ND-CP dated November 11, 2016, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 177/2013/ND-CP on the implementation of a number of articles of the Law on Pricing
 18. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
 19. Dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
 20. Nghị định 150/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ
 21. Nghị định 149/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá
 22. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
 23. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định về lĩnh vực thủy sản năm 2016
 24. Nghị định 148/2016/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường
 25. Decree No. 146/2016/ND-CP dated November 02, 2016, regulations on publishing of freights and surcharges of ocean container shipping and seaport charges
 26. Nghị định 146/2016/NĐ-CP quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển
 27. Nghị định 147/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
 28. Decree No. 144/2016/ND-CP dated November 01, 2016, providing for a number of peculiar mechanism relating to investment, finance, budget and management of Da Nang city
 29. Decree No. 145/2016/ND-CP dated November 01, 2016, on amendments to the Government’s Decree No. 108/2013/ND-CP on penalties for administrative violations against regulations on securities and securities market
 30. Nghị định 144/2016/NĐ-CP quy định cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng
 31. Nghị định 145/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
 32. Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
 33. Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải và việc cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải cho tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải năm 2016
 34. Dự thảo Nghị định quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 35. Dự thảo Nghị định bãi bỏ Nghị định trong lĩnh vực ngân hàng
 36. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
 37. Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
 38. Dự thảo Nghị định Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
 39. Dự thảo Nghị định hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm
 40. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 66/2006/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn
 41. Dự thảo Nghị định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non
 42. Dự thảo Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
 43. Decree No. 142/2016/ND-CP dated October 14, 2016, on the prevention of online information conflicts
 44. Nghị định 142/2016/NĐ-CP về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng
 45. Decree No. 143/2016/ND-CP dated October 14, 2016, on investment and operation in vocational education
 46. Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
 47. Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
 48. Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 49. Dự thảo Nghị định quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý và khai thác cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc
 50. Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
 51. Nghị định 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
 52. Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 53. Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai; Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Đê điều
 54. Dự thảo Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
 55. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 67/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
 56. Dự thảo Nghị định về quản lý tiếp cận, sử dụng nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen
 57. Decree No. 139/2016/ND-CP dated October 04, 2016, regulation on licensing fees
 58. Dự thảo Nghị định Quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài
 59. Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài
 60. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng
 61. Nghị định 138/2016/NĐ-CP Quy chế làm việc của Chính phủ
 62. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng
 63. Dự thảo Nghị định quy định việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp
 64. Nghị định 137/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tư do giữa một bên là Nhà nước Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2016-2018
 65. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
 66. Dự thảo Nghị định về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn
 67. Dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
 68. Dự thảo Nghị định quy định về quản lý giá chuyển nhượng của giao dịch liên kết, chống chuyển giá, chống thất thu ngân sách nhà nước do Chính phủ ban hành
 69. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá
 70. Dự thảo Nghị định quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội
 71. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 48/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục nghề nghiệp
 72. Dự thảo Nghị định quy định chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
 73. Dự thảo Nghị định quy định cơ chế đặc thù về tài chính, ngân sách đối với thành phố Hải Phòng
 74. Decree No. 135/2016/ND-CP dated September 09, 2016, amendments and supplements to a number of articles of Decrees on land levy, land and water surface rents
 75. Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
 76. Nghị định 136/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
 77. Dự thảo Nghị định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 78. Dự thảo Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
 79. Dự thảo Nghị định về báo cáo tài chính nhà nước
 80. Dự thảo Nghị định quy định việc áp dụng chức danh chuyên gia cao cấp
 81. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 162/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam
 82. Decree No. 126/2016/ND-CP dated September 01, 2016, special preferential import tariff schedule of Vietnam for the implementation of the ASEAN - India Agreement on Trade in Goods in the 2016 - 2018 period
 83. Decree No. 125/2016/ND-CP dated September 01, 2016, Vietnam’s special preferrential import tariff schedule in implementation of the Vietnam – Japan economic partner agreement during 2016 – 2019
 84. Decree No. 127/2016/ND-CP dated September 01, 2016 on establishment of Asian- Australia – New Zealand free trade area in 2016 - 2018
 85. Decree No. 131/2016/ND-CP dated September 1, 2016, on promulgation of special preferential import tariff schedule of Vietnam for implementation of Vietnam – Korea Free Trade Agreement in the period of 2016 – 2018
 86. Decree No. 134/2016/ND-CP dated September 01, 2016, guidelines for the Law on Export and import duties
 87. Decree No. 128/2016/ND-CP dated September 01, 2016, special preferential import tariff schedule of Vietnam for the implementation of the ASEAN - China Agreement on Trade in Goods from 2016 to 2018
 88. Decree No. 129/2016/ND-CP dated September 01, 2016, Vietnam’s special preferrential import tariff in implementation of the ASEAN Trade in Goods Agreement during 2016 – 2018
 89. Decree No. 122/2016/ND-CP dated September 01, 2016, schedules of import tariffs and preferential import tarrifs, list of goods and its flat tax, compound tariff, and out- of - quota import tarrif
 90. Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 91. Decree No. 124/2016/ND-CP dated September 1, 2016, on Special Preferential Import Tariff implementing Bilateral Trade Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of Lao People's Democratic Republic
 92. Nghị định 133/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016-2019
 93. Nghị định 132/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Chi Lê giai đoạn 2016-2018
 94. Nghị định 131/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016-2018
 95. Nghị định 130/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2016-2018
 96. Nghị định 129/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018
 97. Nghị định 128/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016-2018
 98. Dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ logistics
 99. Nghị định 127/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016-2018
 100. Nghị định 126/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016-2018