Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Nghị định 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền
 2. Nghị định 109/2014/NĐ-CP Quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải
 3. Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
 4. Nghị định 111/2014/NĐ-CP quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được phép nhập khẩu
 5. Nghị định 110/2014/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa
 6. Nghị định 107/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 171/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 7. Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế
 8. Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất
 9. Decree No. 103/2014/ND-CP dated November 11, 2014, regulating region-based minimum wages for employees working for companies, cooperatives, cooperative groups, farms, households, individuals and organizations hiring employees under labor contracts
 10. Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động
 11. Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 12. Nghị định 101/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội
 13. Nghị định 100/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngâm nhân tạo
 14. Nghị định 99/2014/NĐ-CP quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học
 15. Nghị định 98/2014/NĐ-CP về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
 16. Nghị định 94/2014/NĐ-CP thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
 17. Nghị định 97/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam
 18. Nghị định 96/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
 19. Nghị định 95/2014/NĐ-CP quy định về đầu tư và cơ chế tài chính hoạt động khoa học và công nghệ
 20. Nghị định 93/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
 21. Nghị định 92/2014/NĐ-CP sửa đổi Khoản 1 Điều 16 Nghị định 97/2011/NĐ-CP quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
 22. Decree No. 91/2014/ND-CP dated October 1, 2014, on amendments to Decrees on Taxes
 23. Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế
 24. Nghị định 90/2014/NĐ-CP "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật
 25. Nghị định 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"
 26. Nghị định 88/2014/NĐ-CP quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm
 27. Decree No. 87/2014/ND-CP dated September 22, 2014, regulation on attracting individuals who are Vietnamese people living abroad and foreign experts to participate in science and technology activities in Vietnam
 28. Nghị định 87/2014/NĐ-CP về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
 29. Decree No. 86/2014/ND-CP dated September 10, 2014, on business and conditions for transportation business by auto
 30. Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
 31. Nghị định 85/2014/NĐ-CP quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng
 32. Nghị định 84/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 33. Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu
 34. Nghị định 82/2014/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 35. Nghị định 81/2014/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng
 36. Decree No. 80/2014/ND-CP dated August 06th, 2014, on the drainage and treatment of wastewater
 37. Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải
 38. Decree No. 79/2014/NĐ-CP dated July 31, 2014, guidelines for the Law on fire safety and firefighting and the Law on amendments to the Law on fire safety and firefighting
 39. Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi
 40. Nghị định 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
 41. Decree No. 76/2014/ND-CP dated July 29, 2014, guidelines for Ordinance on amendments to the Ordinance on management and use of weapons, explosive materials, and combat gear
 42. Nghị định 76/2014/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
 43. Decree No.75/2014/NĐ-CP dated July 28th, 2014, detailing the implementation of Labor code on recruiting and managing Vietnamese employees working for foreign organizations & individuals in VietNam
 44. Nghị định 75/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
 45. Decree No. 73/2014/NĐ-CP dated July 23, 2014, amendments to Article 29 of Decree No. 55/2013/ND-CP on implementation of Clause 3 Article 54 of the Labor Code on licensing outsourcing services, deposit payment, and list of permissible outsourced jobs
 46. Nghị định 74/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 65/2011/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội
 47. Nghị định 73/2014/NĐ-CP sửa đổi Điều 29 Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
 48. Nghị định 72/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 18/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam
 49. Decree No. 71/2014/ND-CP dated July 21, 2014, regulations of Law on Competition on imposition of penalties for violations against law on Competition
 50. Nghị định 71/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh
 51. Decree No.70/2014/ND-CP dated July 17, 2014, detailing the implementation of several provisions of the Ordinance and the amended Ordinance on the foreign exchange
 52. Nghị định 70/2014/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi
 53. Nghị định 69/2014/NĐ-CP về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước
 54. Nghị định 68/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 45/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm
 55. Decree No.67/2014/ND-CP dated July 07, 2014, several policies on fishery development
 56. Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản
 57. Nghị định 66/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai
 58. Nghị định 65/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013
 59. Decree No. 63/2014/ND-CP dated June 26, 2014, detailing the implementation of several provisions of Law on Bidding regarding the selection of contractors
 60. Nghị định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tiếp công dân
 61. Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
 62. Nghị định 62/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
 63. Nghị định 61/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 124/2004/NĐ-CP về cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh
 64. Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
 65. Nghị định 59/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường
 66. Nghị định 58/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
 67. Nghị định 57/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
 68. Nghị định 55/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam
 69. Nghị định 56/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 18/2012/NĐ-CP về Quỹ bảo trì đường bộ
 70. Nghị định 54/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp
 71. Decree No. 53/2014/ND-CP dated May 26, 2014, providing the consultation by state management agencies with organizations representing employees and employers in the formulation of labor policies and law and industrial relation issues
 72. Nghị định 53/2014/NĐ-CP quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề quan hệ lao động
 73. Decree No. 52/2014/ND-CP dated May 23, 2014, providing conditions and procedures for granting employment service provision licenses to employment service enterprises
 74. Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
 75. Nghị định 51/2014/NĐ-CP quy định việc giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
 76. Decree No. 49/2014/ND-CP dated May 20, 2014, providing the supervision, examination and inspection of state enterprises in the observance of law and owners’ decisions
 77. Decree No. 50/2014/ND-CP dated May 20, 2014, management of state foreign exchange reserves
 78. Nghị định 50/2014/NĐ-CP về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước
 79. Nghị định 49/2014/NĐ-CP về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ quyết định của chủ sở hữu
 80. Nghị định 48/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
 81. Decree No. 46/2014/ND-CP dated May 15, 2014, regulations on collection of land rent and water surface rent
 82. Decree No 44/2014/ND-CP dated May 15, 2014, regulations on land prices
 83. Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
 84. Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất
 85. Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
 86. Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất
 87. Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
 88. Decree No. 42/2014/ND-CP dated May 14, 2014, on management of multi-level marketing activities
 89. Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
 90. Nghị định 41/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân
 91. Nghị định 40/2014/NĐ-CP quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
 92. Decree No. 39/2014/ND-CP dated May 07, 2014, on operation of financial company and financial leasing company
 93. Nghị định 39/2014/NĐ-CP về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính
 94. Decree No. 38/2014/NĐ-CP dated May 06, 2014, on the management of chemicals governed by Convention on the prohibition of the development, production, stockpiling and use of chemical weapons and on their destruction
 95. Nghị định 38/2014/NĐ-CP về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học
 96. Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 97. Decree No. 35/2014/ND-CP dated April 29, 2014, amending Decree No. 29/2011/ND-CP on strategic environment assessment, impact on environment assessment and commitment to environmental protection
 98. Decree No. 36/2014/ND-CP dated April 29, 2014, on raising, processing, and exporting pangasius
 99. Nghị định 35/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 29/2011/NĐ-CP về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
 100. Nghị định 34/2014/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Việt Nam