Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Nghị định 30/2014/NĐ-CP điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển
 2. Nghị định 29/2014/NĐ-CP về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
 3. Nghị định 28/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
 4. Decree No. 27/2014/ND-CP dated April 07, 2014, guidelines for regulations of the labor code on domestic servants
 5. Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình
 6. Nghị định 26/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng
 7. Nghị định 25/2014/NĐ-CP về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao
 8. Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 9. Nghị định 23/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
 10. Nghị định 20/2014/NĐ-CP về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
 11. Nghị định 19/2014/NĐ-CP về Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
 12. Nghị định 18/2014/NĐ-CP quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
 13. Nghị định 17/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao
 14. Nghị định 16/2014/NĐ-CP về quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam
 15. Nghị định 15/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật hòa giải ở cơ sở
 16. Nghị định 14/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực về an toàn điện
 17. Nghị định 12/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc
 18. Nghị định 13/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục quốc phòng và an ninh
 19. Nghị định 11/2014/NĐ-CP về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
 20. Nghị định 10/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam
 21. Nghị định 07/2014/NĐ-CP quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp
 22. Nghị định 08/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ
 23. Nghị định 06/2014/NĐ-CP về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
 24. Decree No. 04/2014/ND-CP dated January 17, 2014, amending Decree No. 51/2010/ND-CP providing for goods sale and service provision invoices
 25. Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 26. Nghị định 05/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 27. Decree No. 03/2014/ND-CP dated January 16, 2014, detailing a number of articles of the Labor code on employment
 28. Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm
 29. Nghị định 02/2014/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
 30. Decree No. 01/2014/ND-CP of January 03, 2014, on foreign investors' purchase of shares of Vietnamese credit institutions
 31. Nghị định 01/2014/NĐ-CP về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam
 32. Decree No. 222/2013/ND-CP of December 31, 2013, on cash payment
 33. Nghị định 222/2013/NĐ-CP thanh toán bằng tiền mặt
 34. Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
 35. Nghị định 220/2013/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân
 36. Decree No. 219/2013/ND-CP dated December 26, 2013, on management of enterprises’ borrowing of foreign loans and payment of foreign debts without Government guarantee
 37. Decree No. 218/2013/NĐ-CP of December 26, 2013, detailing and guiding Law on corporate income tax
 38. Nghị định 219/2013/NĐ-CP về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
 39. Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 40. Nghị định 217/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 109/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 41. Nghị định 216/2013/NĐ-CP tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư
 42. Nghị định 215/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
 43. Decree No. 214/2013/ND-CP of December 20, 2013, amending Decree No. 103/2008/ND-CP on compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners
 44. Nghị định 213/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ
 45. Nghị định 214/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
 46. Decree No. 211/2013/ND-CP dated December 19, 2013, amending Decree No. 107/2006/ND-CP defining responsibilities of heads of agencies, organizations and units for corruption occurring in their agencies, organizations or units
 47. Decree No. 210/2013/ND-CP dated December 19, 2013, on incentive policies for enterprises investing in agriculture and rural areas
 48. Nghị định 212/2013/NĐ-CP Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
 49. Nghị định 211/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng do mình quản lý, phụ trách
 50. Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
 51. Decree No. 209/2013/ND-CP of December 18, 2013, detailing and guiding implementation of Law on value-added tax
 52. Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng
 53. Nghị định 208/2013/NĐ-CP quy định biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ
 54. Nghị quyết 63/2013/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 do tỉnh Tiền Giang ban hành
 55. Decree No. 207/2013/ND-CP of December 11, 2013, amending Decree No. 48/2010/ND-CP on contracts in construction activities
 56. Nghị định 207/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
 57. Decree No. 206/2013/ND-CP dated December 9, 2013, of management of debts of enterprises with 100% state-owned charter capital
 58. Nghị định 206/2013/NĐ-CP quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
 59. Nghị định 205/2013/NĐ-CP Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 60. Nghị định 204/2013/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết về giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014
 61. Decree No. 203/2013/ND-CP of November 28, 2013, defining the calculation method and charge for granting the mineral mining right
 62. Nghị định 203/2013/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
 63. Decree No. 202/2013/NĐ-CP dated November 27, 2013, on fertilizer management
 64. Nghị định 201/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật tài nguyên nước
 65. Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón
 66. Decree No. 200/2013/ND-CP dated November 26, 2013, of detailing article 11 of The Law on Trade Unions on the rights and responsibilities of trade unions to participate in state management and socio-economic management
 67. Nghị định 199/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 68. Nghị định 200/2013/NĐ-CP hướng dẫn Điều 11 Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội
 69. Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xuất bản
 70. Nghị định 196/2013/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm
 71. Decree No. 194/2013/ND-CP of January 21, 2013, on the re-registration, transformation of foreign-invested enterprises and renewal of investment license of investment projects in the form of business cooperation contract
 72. Nghị định 194/2013/NĐ-CP về đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh
 73. Nghị định 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật hợp tác xã
 74. Decree No. 191/2013/ND-CP of November 21, 2013, detailing on trade-union finance
 75. Nghị định 192/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
 76. Nghị định 190/2013/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
 77. Nghị định 191/2013/NĐ-CP hướng dẫn về tài chính công đoàn
 78. Decree No. 188/2013/NĐ-CP of November 20, 2013, development and management of social housing
 79. Nghị định 189/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
 80. Decree No. 187/2013/ND-CP of November 20, 2013, detailing implementation of the Commercial Law with respect to international purchases and sales of goods; and activities of agency for sale and purchase, processing and transit of goods involving foreign parties
 81. Nghị định 188/2013/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
 82. Nghị định 187/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
 83. Nghị định 186/2013/NĐ-CP về Đại học quốc gia
 84. Decree No. 185/2013/ND-CP dated November 15, 2013, providing the penalties on administrative violations in commercial activities, production of, trading in counterfeit or banned goods and protection of consumer rights
 85. Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 86. Nghị định 184/2013/NĐ-CP Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
 87. Nghị định 183/2013/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng không Việt Nam
 88. Decree No. 179/2013/ND-CP dated November 14, 2013, on the sanction of administrative violations in the domain of environmental protection
 89. Decree No. 176/2013/ND-CP dated November 14, 2013, penalties for administrative violations against medical laws
 90. Decree No. 177/2013/ND-CP of November 14, 2013, detailing and guiding the implementation of the Law on price
 91. Decree No. 181/2013/ND-CP of November 14, 2013, on elaboration of some articles of the law on advertising
 92. Decree No. 178/2013/ND-CP of November 14, 2013, on sanction of administrative violations on food safety
 93. Decree No.180/2013/ND-CP of November 14, 2013, amending Government's Decree No. 92/2007/ND-CP detailing implementation of a number of articles of Law on Tourism
 94. Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
 95. Nghị định 178/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
 96. Decree No. 182/2013/ND-CP of November 14, 2013, stipulating region-based minimum wage levels for laborers working for enterprises, cooperatives, cooperative groups, farms, households, individuals and agencies, organizations employing laborers
 97. Nghị định 179/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
 98. Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá
 99. Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quảng cáo
 100. Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động