Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Nghị định 63/2015/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
 2. Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa do Chính Phủ ban hành
 3. Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự
 4. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 150/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh
 5. Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Căn cước công dân
 6. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch
 7. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
 8. Nghị định 61/2015/NĐ-CP Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
 9. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
 10. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
 11. Dự thảo Nghị định quy định quỹ hưu trí tự nguyện
 12. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
 13. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
 14. Decree No. 60/2015/ND-CP date June 26, 2015, amending Decree No. 58/2012/ND-CP on providing specific provisions for the implementation of certain articles of the Law on securities and the Law on amending and supplementing a number of articles of the law on securities
 15. Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi
 16. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
 17. Decree No. 59/2015/ND-CP dated June 18, 2015, on construction project management
 18. Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 19. Dự thảo Nghị định về hòa giải thương mại
 20. Decree No. 58/2015/ND-CP dated June 16, 2015, amending and supplementing a number of articles of the Decree No. 192/2013/ND-CP on penalty for administrative violations of management and use of owned- state property; thrift practice and waste combat; national reserve; state treasury
 21. Decree No. 57/2015/ND-CP dated June 16, 2015, providing amendments to a number of articles of the Decree No. 152/2013/ND-CP on management of motor vehicles brought into Vietnam by foreigners for tourism purpose
 22. Nghị định 58/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 192/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
 23. Nghị định 57/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 152/2013/NĐ-CP quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch
 24. Decree No. 55/2015/ND-CP dated June 9, 2015, the credit policy for agricultural and rural development
 25. Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
 26. Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
 27. Decree 54/2015/NĐ-CP dated June 08, 2015, providing for incentives for economical and efficient water use activities
 28. Nghị định 54/2015/NĐ-CP Quy định ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả do Chính phủ ban hành
 29. Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
 30. Nghị định 52/2015/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
 31. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội tự nguyện
 32. Decree No. 51/2015/ND-CP dated May 26, 2015, on issuance of legal opinions
 33. Nghị định 51/2015/NĐ-CP về cấp ý kiến pháp lý
 34. Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế
 35. Nghị định 50/2015/NĐ-CP về thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc
 36. Decree No. 48/2015/ND-CP dated May 15, 2015, on guidelines for Law on Vocational Education
 37. Nghị định 48/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp
 38. Nghị định 49/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2006/NĐ-CP về việc quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
 39. Dự thảo Nghị định quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước do Chính phủ ban hành
 40. Nghị định 47/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 41. Decree No. 46/2015/ND-CP dated May 12, 2015, on quality control and maintenance of construction works
 42. Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
 43. Decree No. 44/2015/ND-CP dated May 06, 2015, detailed regulations on construction planning
 44. Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
 45. Nghị định 45/2015/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ
 46. Nghị định 43/2015/NĐ-CP Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
 47. Decree No. 42/2015/ND-CP dated May 5, 2015, derivative securities and derivative securities market
 48. Nghị định 41/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú"
 49. Nghị định 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
 50. Decree No. 40/2015/ND-CP dated April 27, 2015, providing amendments Decree No. 157/2013/ND-CP on penalties for administrative violations to the against the regulations on forest management, development, protection and forest product management
 51. Nghị định 40/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 157/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
 52. Nghị định 39/2015/NĐ-CP Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số
 53. Decree No. 38/2015/ND-CP dated April 24, 2015, on management of waste and discarded materials
 54. Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu
 55. Decree No. 37/2015/ND-CP dated April 22, 2015, detailed regulations on construction contract
 56. Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng
 57. Decree No. 36/2015/ND-CP dated April 17, 2015, setting criteria for establishment of Customs Departments of provinces, inter-provinces and Centrally run Cities; and prescribing organization, tasks and operation of Customs Offices at all levels
 58. Nghị định 36/2015/NĐ-CP Quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp
 59. Decree No. 35/2015/ND-CP dated April 13, 2015, management and use of paddy land
 60. Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
 61. Decree No. 34/2015/ND-CP dated March 31, 2015, providing amendments to a number of articles of the Decree No. 53/2013/ND-CP on establishment, organization and operation of Vietnam asset management company
 62. Nghị định 34/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
 63. Decree No. 33/2015/ND-CP dated March 27, 2015 prescribing the implementation of inspection conclusions
 64. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 102/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Chính phủ ban hành
 65. Nghị định 33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
 66. Decree No. 32/2015/ND-CP dated March 25, 2015, construction cost management
 67. Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 68. Decree No. 31/2015/ND-CP dated March 24, 2015, detailing a number of articles of the Law on employment regarding assessment and grant of certificates of National occupational skills
 69. Nghị định 31/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
 70. Decree No. 30/2015/ND-CP dated March 17, 2015, guidelines for some articles on investor selection of the Law on bidding
 71. Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
 72. Decree No. 29/2015/ND-CP dated March 15, 2015, elaboration of and guidelines for the law on notarization
 73. Nghị định 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công chứng
 74. Decree No. 28/2015/ND-CP dated March 12, 2015, detailing the implementation of a number of articles on unemployment insurance of the Law on employment
 75. Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
 76. Nghị định 27/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu 'Nhà giáo Nhân dân', 'Nhà giáo Ưu tú'
 77. Nghị định 26/2015/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
 78. Dự thảo Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
 79. Nghị định 24/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
 80. Decree No. 22/2015/NĐ-CP dated February 16, 2015, providing detailed regulations on implementation of several articles of the bankruptcy Law for the asset management officer, asset management and liquidation practicing
 81. Decree No. 23/2015/NĐ-CP dated February 16, 2015, issuing copies from master registers, certification of true copies from originals, authentication of signatures and contracts
 82. Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
 83. Nghị định 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
 84. Decree No. 16/2015/ND-CP dated February 14, 2015, stipulating the mechanism for exercising the autonomy of Public Administrative units
 85. Decree No. 19/2015/ND-CP dated 14 February 2015, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Environmental Protection
 86. Decree No. 18/2015/ND-CP dated February 14, 2015, on environmental protection planning, strategic environmental assessment, environmental impact assessment and environmental protection plans
 87. Decree No. 15/2015/ND-CP dated February 14, 2015, on investment in the form of public-private partnership
 88. Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường
 89. Nghị định 21/2015/NĐ-CP quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác
 90. Nghị định 16/2015/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
 91. Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
 92. Nghị định 20/2015/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
 93. Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
 94. Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
 95. Decree No. 14/2015/ND-CP dated February 13, 2015, detailing and guiding the implementation of a number of articles of The Railway Law
 96. Nghị định 14/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt
 97. Decree No. 12/2015/ND-CP dated February 12, 2015, on elaboration of the Law on amendments to tax Laws and amendments to some articles of Decrees on taxations
 98. Nghị định 13/2015/NĐ-CP sửa đổi Điều 9 Nghị định 86/2009/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam
 99. Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
 100. Nghị định 11/2015/NĐ-CP Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường