Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Nghị định 74/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 65/2011/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội
 2. Nghị định 73/2014/NĐ-CP sửa đổi Điều 29 Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
 3. Nghị định 72/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 18/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam
 4. Nghị định 71/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh
 5. Nghị định 70/2014/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi
 6. Nghị định 69/2014/NĐ-CP về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước
 7. Nghị định 68/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 45/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm
 8. Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản
 9. Nghị định 66/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai
 10. Nghị định 65/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013
 11. Nghị định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tiếp công dân
 12. Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
 13. Nghị định 62/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
 14. Nghị định 61/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 124/2004/NĐ-CP về cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh
 15. Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
 16. Nghị định 59/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường
 17. Nghị định 58/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
 18. Nghị định 57/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
 19. Nghị định 55/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam
 20. Nghị định 56/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 18/2012/NĐ-CP về Quỹ bảo trì đường bộ
 21. Nghị định 54/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp
 22. Decree No. 53/2014/ND-CP dated May 26, 2014, providing the consultation by state management agencies with organizations representing employees and employers in the formulation of labor policies and law and industrial relation issues
 23. Nghị định 53/2014/NĐ-CP quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề quan hệ lao động
 24. Decree No. 52/2014/ND-CP dated May 23, 2014, providing conditions and procedures for granting employment service provision licenses to employment service enterprises
 25. Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
 26. Nghị định 51/2014/NĐ-CP quy định việc giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
 27. Decree No. 49/2014/ND-CP dated May 20, 2014, providing the supervision, examination and inspection of state enterprises in the observance of law and owners’ decisions
 28. Decree No. 50/2014/ND-CP dated May 20, 2014, management of state foreign exchange reserves
 29. Nghị định 50/2014/NĐ-CP về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước
 30. Nghị định 49/2014/NĐ-CP về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ quyết định của chủ sở hữu
 31. Nghị định 48/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
 32. Decree No 44/2014/ND-CP dated May 15, 2014, regulations on land prices
 33. Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
 34. Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất
 35. Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
 36. Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất
 37. Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
 38. Decree No. 42/2014/ND-CP dated May 14, 2014, on management of multi-level marketing activities
 39. Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
 40. Nghị định 41/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân
 41. Nghị định 40/2014/NĐ-CP quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
 42. Decree No. 39/2014/ND-CP dated May 07, 2014, on operation of financial company and financial leasing company
 43. Nghị định 39/2014/NĐ-CP về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính
 44. Decree No. 38/2014/NĐ-CP dated May 06, 2014, on the management of chemicals governed by Convention on the prohibition of the development, production, stockpiling and use of chemical weapons and on their destruction
 45. Nghị định 38/2014/NĐ-CP về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học
 46. Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 47. Decree No. 35/2014/ND-CP dated April 29, 2014, amending Decree No. 29/2011/ND-CP on strategic environment assessment, impact on environment assessment and commitment to environmental protection
 48. Decree No. 36/2014/ND-CP dated April 29, 2014, on raising, processing, and exporting pangasius
 49. Nghị định 35/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 29/2011/NĐ-CP về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
 50. Nghị định 34/2014/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Việt Nam
 51. Nghị định 36/2014/NĐ-CP về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra
 52. Nghị định 33/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quốc phòng
 53. Nghị định 32/2014/NĐ-CP về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
 54. Nghị định 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết và biện pháp thi hành Luật Cư trú
 55. Decree No. 30/2014/ND-CP dated April 14, 2014, on conditions for sea shipping and sea shipping support service business
 56. Nghị định 30/2014/NĐ-CP điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển
 57. Nghị định 29/2014/NĐ-CP về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
 58. Nghị định 28/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
 59. Decree No. 27/2014/ND-CP dated April 07, 2014, guidelines for regulations of the labor code on domestic servants
 60. Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình
 61. Nghị định 26/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng
 62. Nghị định 25/2014/NĐ-CP về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao
 63. Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 64. Nghị định 23/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
 65. Nghị định 20/2014/NĐ-CP về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
 66. Nghị định 19/2014/NĐ-CP về Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
 67. Nghị định 18/2014/NĐ-CP quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
 68. Nghị định 17/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao
 69. Nghị định 16/2014/NĐ-CP về quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam
 70. Nghị định 15/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật hòa giải ở cơ sở
 71. Nghị định 14/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực về an toàn điện
 72. Nghị định 12/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc
 73. Nghị định 13/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục quốc phòng và an ninh
 74. Nghị định 11/2014/NĐ-CP về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
 75. Nghị định 10/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam
 76. Decree No. 08/2014/ND-CP dated January 27, 2014, guiding the implementation of a number of Articles of the Law on Science and Technology
 77. Nghị định 07/2014/NĐ-CP quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp
 78. Nghị định 08/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ
 79. Nghị định 06/2014/NĐ-CP về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
 80. Decree No. 04/2014/ND-CP dated January 17, 2014, amending Decree No. 51/2010/ND-CP providing for goods sale and service provision invoices
 81. Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 82. Nghị định 05/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 83. Decree No. 03/2014/ND-CP dated January 16, 2014, detailing a number of articles of the Labor code on employment
 84. Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm
 85. Nghị định 02/2014/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
 86. Decree No. 01/2014/ND-CP of January 03, 2014, on foreign investors' purchase of shares of Vietnamese credit institutions
 87. Nghị định 01/2014/NĐ-CP về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam
 88. Decree No. 222/2013/ND-CP of December 31, 2013, on cash payment
 89. Nghị định 222/2013/NĐ-CP thanh toán bằng tiền mặt
 90. Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
 91. Nghị định 220/2013/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân
 92. Decree No. 219/2013/ND-CP dated December 26, 2013, on management of enterprises’ borrowing of foreign loans and payment of foreign debts without Government guarantee
 93. Decree No. 218/2013/NĐ-CP of December 26, 2013, detailing and guiding Law on corporate income tax
 94. Nghị định 219/2013/NĐ-CP về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
 95. Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 96. Nghị định 217/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 109/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 97. Nghị định 216/2013/NĐ-CP tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư
 98. Decree No. 215/2013/ND-CP dated December 23, 2013, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance
 99. Nghị định 215/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
 100. Decree No. 214/2013/ND-CP of December 20, 2013, amending Decree No. 103/2008/ND-CP on compulsory insurance for civil liability of motor vehicle owners