Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Nghị định 09/2015/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
 2. Nghị định 08/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
 3. Nghị định 07/2015/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh
 4. Nghị định 06/2015/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 5. Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động
 6. Nghị định 04/2015/NĐ-CP thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
 7. Nghị định 03/2015/NĐ-CP quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
 8. Nghị định 02/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 162/2006/NĐ-CP về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước
 9. Nghị định 01/2015/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
 10. Nghị định 128/2014/NĐ-CP về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
 11. Nghị định 127/2014/NĐ-CP quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
 12. Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình
 13. Nghị định 125/2014/NĐ-CP sửa đổi quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định 120/2011/NĐ-CP và 20/2006/NĐ-CP
 14. Nghị định 124/2014/NĐ-CP sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định 73/2012/NĐ-CP về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
 15. Nghị định 122/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế
 16. Nghị định 123/2014/NĐ-CP về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ
 17. Nghị định 121/2014/NĐ-CP hướng dẫn Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển
 18. Decree No. 118/2014/ND-CP dated December 17, 2014, on restructuring, development and improvement of agriculture and forestry companies
 19. Nghị định 120/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 133/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ
 20. Nghị định 119/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo
 21. Nghị định 118/2014/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
 22. Nghị định 117/2014/NĐ-CP về Y tế xã, phường, thị trấn
 23. Decree No. 116/2014/ND-CP dated December 04, 2014, providing detailed instructions on the implementation of Law on Plant protection and Quarantine
 24. Nghị định 116/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
 25. Nghị định 115/2014/NĐ-CP quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước
 26. Nghị định 114/2014/NĐ-CP về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
 27. Nghị định 113/2014/NĐ-CP về quản lý hợp tác quốc tế pháp luật
 28. Decree No. 112/2014/ND-CP dated November 21, 2014, providing the management of land border gates
 29. Nghị định 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền
 30. Decree No. 111/2014/ND-CP dated November 20, 2014, providing the useful life of inland waterway vessels and the useful life of vessels permitted for import
 31. Decree No. 109/2014/ND-CP dated November 20, 2014, on the regulation on protection of seaport and navigable channel facilities
 32. Decree No. 110/2014/ND-CP dated November 20, 2014, on conditions for inland waterway transportation business
 33. Nghị định 109/2014/NĐ-CP Quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải
 34. Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
 35. Nghị định 111/2014/NĐ-CP quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được phép nhập khẩu
 36. Nghị định 110/2014/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa
 37. Decree No. 107/2014/ND-CP dated November 17, 2014, amendments to Decree No. 171/2013/ND-CP on administrative penalties for road traffic offenses and rail transport offenses
 38. Nghị định 107/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 171/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 39. Decree No. 105/2014/ND-CP dated November 15, 2014, providing details and directives on the implementation of several articles of the Law on Health insurance
 40. Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế
 41. Decree No. 104/2014/ND-CP dated November 14, 2014, on the land price bracket
 42. Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất
 43. Decree No. 103/2014/ND-CP dated November 11, 2014, regulating region-based minimum wages for employees working for companies, cooperatives, cooperative groups, farms, households, individuals and organizations hiring employees under labor contracts
 44. Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động
 45. Decree No. 102/2014/ND-CP dated November 10, 2014, imposing penalties for land-related administrative violations
 46. Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 47. Nghị định 101/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội
 48. Decree No. 100/2014/ND-CP dated November 6, 2014, on the trading in and use of nutritious products for infants, feeding bottles and teats
 49. Nghị định 100/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngâm nhân tạo
 50. Nghị định 99/2014/NĐ-CP quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học
 51. Decree No. 98/2014/NĐ-CP dated October 24, 2014, decision about establishment of intramural political organizations, socio-political organizations in enterprises of all economic sectors
 52. Nghị định 98/2014/NĐ-CP về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
 53. Decree No. 97/2014/NĐ-CP dated October 17, 2014, amending Decree No. 78/2009ND-CP stipulating in detail and guiding the implementation of the Law on Vietnamese nationality
 54. Nghị định 94/2014/NĐ-CP thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
 55. Nghị định 97/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam
 56. Nghị định 96/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
 57. Nghị định 95/2014/NĐ-CP quy định về đầu tư và cơ chế tài chính hoạt động khoa học và công nghệ
 58. Nghị định 93/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
 59. Nghị định 92/2014/NĐ-CP sửa đổi Khoản 1 Điều 16 Nghị định 97/2011/NĐ-CP quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
 60. Decree No. 91/2014/ND-CP dated October 1, 2014, on amendments to Decrees on Taxes
 61. Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế
 62. Nghị định 90/2014/NĐ-CP "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật
 63. Nghị định 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"
 64. Nghị định 88/2014/NĐ-CP quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm
 65. Decree No. 87/2014/ND-CP dated September 22, 2014, regulation on attracting individuals who are Vietnamese people living abroad and foreign experts to participate in science and technology activities in Vietnam
 66. Nghị định 87/2014/NĐ-CP về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
 67. Decree No. 86/2014/ND-CP dated September 10, 2014, on business and conditions for transportation business by auto
 68. Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
 69. Nghị định 85/2014/NĐ-CP quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng
 70. Nghị định 84/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 71. Decree No. 83/2014/ND-CP dated September 3, 2014, on petrol and oil trading
 72. Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu
 73. Nghị định 82/2014/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 74. Nghị định 81/2014/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng
 75. Decree No. 80/2014/ND-CP dated August 06th, 2014, on the drainage and treatment of wastewater
 76. Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải
 77. Decree No. 79/2014/NĐ-CP dated July 31, 2014, guidelines for the Law on fire safety and firefighting and the Law on amendments to the Law on fire safety and firefighting
 78. Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi
 79. Nghị định 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
 80. Decree No. 76/2014/ND-CP dated July 29, 2014, guidelines for Ordinance on amendments to the Ordinance on management and use of weapons, explosive materials, and combat gear
 81. Nghị định 76/2014/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
 82. Decree No.75/2014/NĐ-CP dated July 28th, 2014, detailing the implementation of Labor code on recruiting and managing Vietnamese employees working for foreign organizations & individuals in VietNam
 83. Nghị định 75/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
 84. Decree No. 73/2014/NĐ-CP dated July 23, 2014, amendments to Article 29 of Decree No. 55/2013/ND-CP on implementation of Clause 3 Article 54 of the Labor Code on licensing outsourcing services, deposit payment, and list of permissible outsourced jobs
 85. Nghị định 74/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 65/2011/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội
 86. Nghị định 73/2014/NĐ-CP sửa đổi Điều 29 Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
 87. Nghị định 72/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 18/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam
 88. Decree No. 71/2014/ND-CP dated July 21, 2014, regulations of Law on Competition on imposition of penalties for violations against law on Competition
 89. Nghị định 71/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh
 90. Decree No.70/2014/ND-CP dated July 17, 2014, detailing the implementation of several provisions of the Ordinance and the amended Ordinance on the foreign exchange
 91. Nghị định 70/2014/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi
 92. Nghị định 69/2014/NĐ-CP về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước
 93. Decree No. 68/2014/ND-CP dated July 9, 2014, on amendments to Decree No. 45/2007/ND-CP on providing guidance on the Law on Insurance business
 94. Nghị định 68/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 45/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm
 95. Decree No.67/2014/ND-CP dated July 07, 2014, several policies on fishery development
 96. Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản
 97. Nghị định 66/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai
 98. Nghị định 65/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013
 99. Decree No. 63/2014/ND-CP dated June 26, 2014, detailing the implementation of several provisions of Law on Bidding regarding the selection of contractors
 100. Nghị định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tiếp công dân