Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 21/2024/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 23/02/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hệ số tăng thêm để tính mức tiền lương bình quân kế hoạch với quản lý DNNN

Ngày 23/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2016/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định 52/2016/NĐ-CP tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Hệ số tăng thêm để tính mức tiền lương bình quân kế hoạch

Theo đó, thay đổi hệ số tăng thêm gắn với mức tăng lợi nhuận kế hoạch so với thực hiện của năm trước liền kề để tính mức tiền lương bình quân kế hoạch đối với người quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, đơn cử:

Đối với công ty có năng suất lao động không giảm và lợi nhuận kế hoạch cao hơn so với thực hiện của năm trước liền kề thì được áp dụng hệ số tăng thêm không vượt quá hệ số tăng thêm theo quy định như sau:

- Công ty thuộc lĩnh vực ngân hàng, tài chính (không bao gồm tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, lưu ký chứng khoán), viễn thông:

+ Lợi nhuận dưới 500 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 0,5

+ Lợi nhuận từ 500 đến dưới 1.500 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 1,0

+ Lợi nhuận từ 1.500 đến dưới 2.000 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 1,5

+ Lợi nhuận từ 2.000 đến dưới 3.000 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 2,0

+ Lợi nhuận từ 3.000 tỷ đồng trở lên: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 2,5

- Công ty thuộc lĩnh vực khai thác và chế biến dầu khí, khoáng sản, điện, thương mại, dịch vụ:

+ Lợi nhuận dưới 300 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 0,5

+ Lợi nhuận từ 300 đến dưới 1.000 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 1,0

+ Lợi nhuận từ 1.000 đến dưới 1.500 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 1,5

+ Lợi nhuận từ 1.500 đến dưới 2.000 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 2,0

+ Lợi nhuận từ 2.000 tỷ đồng trở lên: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 2,5

- Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, lưu ký chứng khoán và các lĩnh vực còn lại:

+ Lợi nhuận dưới 200 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 0,5

+ Lợi nhuận từ 200 đến dưới 700 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 1,0

+ Lợi nhuận từ 700 đến dưới 1.000 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 1,5

+ Lợi nhuận từ 1.000 đến dưới 1.500 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 2,0

+ Lợi nhuận từ 1.500 tỷ đồng trở lên: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 2,5

Trường hợp công ty có lợi nhuận kế hoạch cao hơn nhiều lần so với mức lợi nhuận thấp nhất tương ứng với hệ số tăng thêm 2,5 trong Bảng hệ số tăng thêm, giữ vai trò trọng yêu trong nên kinh tế quốc dân, hoạt động trong lĩnh vực mà các doanh nghiệp trên thị trường đang trả lương cho lao động quản lý cao hơn so với chức danh tương đương của công ty, cần thiết áp dụng cao hơn hệ số tăng thêm theo quy định để khuyến khích lao động quản lý thì báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu khi xem xét, quyết định quỹ tiền lương của người quản lý, Kiểm soát viên phù hợp với mặt bằng tiền lương của chức danh tương đương cùng lĩnh vực hoạt động trên thị trường, sau khi tham khảo ý kiến của Bộ LĐ-TB&XH để bảo đảm cân đối chung.

Nghị định 21/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2024.

 

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2024/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

 

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2016/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2016/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 51/2016/NĐ-CP)

1. Sửa đổi Điều 4 như sau:

“Điều 4. Thang lương, bảng lương, phụ cấp lương

1. Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, công ty xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương, phụ cấp lương làm cơ sở để xếp lương, trả lương và thực hiện các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động.

2. Các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do công ty quyết định, nhưng phải bảo đảm quỹ tiền lương tính theo các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương không được vượt quá quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động theo quy định tại Nghị định này.

3. Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, công ty phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định, báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu cho ý kiến và công khai tại công ty trước khi thực hiện.”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 3 Điều 5 như sau:

“a) Nhà nước điều chỉnh giá, hạn mức sản xuất, kinh doanh (đối với sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá hoặc quy định hạn mức sản xuất, kinh doanh), ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng hoặc giảm vốn nhà nước, yêu cầu công ty di dời, thu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh, điều chỉnh cơ chế, chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu năng suất lao động và lợi nhuận của công ty.

b) Công ty tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện việc đầu tư, tiếp nhận hoặc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ; tiếp nhận, mua, bán, khoanh, giãn và xử lý nợ, tài sản, mua, bán sản phẩm, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện điều khoản về hồi tố theo quy định của Chính phủ; tăng khấu hao để thu hồi vốn nhanh theo quy định của pháp luật về thuế; điều chỉnh chính sách hoạt động theo các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các Hiệp định, Hiệp ước hoặc quy định của tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên; thực hiện đề án cơ cấu lại, bổ sung hoặc thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp khác; đầu tư mới, mở rộng sản xuất, kinh doanh; điều chỉnh hoặc phát sinh mới trích dự phòng rủi ro tài chính, tín dụng theo quy định của pháp luật; cung cấp sản phẩm, dịch vụ do nhà nước định giá và cơ chế điều chỉnh giá nhưng chưa được điều chỉnh giá đủ bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý khi yếu tố hình thành giá thay đổi theo quy định của Luật Giá; thực hiện phân bổ chi phí các dự án tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí không thành công theo quy định của Chính phủ, xác định thuế thu nhập doanh nghiệp theo hợp đồng dầu khí đối với công ty tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí theo quy định của pháp luật về thuế; doanh số mua nợ, xử lý nợ chưa được ghi nhận vào doanh thu, lợi nhuận đối với công ty mua bán nợ theo quy định của pháp luật; biến động doanh thu từ hoạt động tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán và các hoạt động nghiệp vụ lưu ký chứng khoán; chênh lệch trả thưởng so với thực hiện năm trước đối với công ty kinh doanh xổ số; thay đổi môi trường, điều kiện khai thác khoáng sản đối với công ty khai thác khoáng sản”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 52/2016/NĐ-CP)

1. Cụm từ “người quản lý” tại tên gọi và các cụm từ “người quản lý” hoặc “người quản lý công ty” trong các điều, khoản, Phụ lục của Nghị định được thay thế bằng cụm từ “người quản lý, Kiểm soát viên”.

2. Sửa đổi Điều 3 như sau:

“Điều 3. Xếp lương đối với người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách

1. Căn cứ vào cơ cấu tổ chức quản lý, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty xây dựng, ban hành bảng lương và xếp lương đối với người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách làm cơ sở để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

2. Các mức lương trong bảng lương do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định, nhưng phải bảo đảm quỹ tiền lương tính theo các mức lương trong bảng lương không được vượt quá quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách theo quy định tại Nghị định này.

3. Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung bảng lương của người quản lý, Kiểm soát viên, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định, báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận và công khai tại công ty trước khi thực hiện”.

3. Bổ sung khoản 8 vào Điều 4 như sau:

“8. Đối với trường hợp Ban kiểm soát của công ty chỉ có 01 Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 103 Luật Doanh nghiệp thì Kiểm soát viên được hưởng tiền lương, thù lao, tiền thưởng của chức danh Trưởng Ban kiểm soát”.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau:

“2. Mức tiền lương bình quân kế hoạch được xác định trên cơ sở mức tiền lương cơ bản theo hạng công ty quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này và hệ số tăng thêm so với mức lương cơ bản theo mức tăng lợi nhuận kế hoạch so với thực hiện của năm trước liền kề như sau:

a) Công ty có năng suất lao động không giảm và lợi nhuận kế hoạch cao hơn so với thực hiện của năm trước liền kề thì được áp dụng hệ số tăng thêm không vượt quá hệ số tăng thêm theo quy định như sau:

Bảng hệ số tăng thêm

Hệ số tăng thêm

 

 

Mức lợi nhuận

theo nhóm lĩnh vực hoạt động

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1. Nhóm 1: Ngân hàng, tài chính (không bao gồm tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, lưu ký chứng khoán), viễn thông

Dưới 500 tỷ đồng

Từ 500 đến dưới 1.500 tỷ đồng

Từ 1.500 đến dưới 2.000 tỷ đồng

Từ 2.000 đến dưới 3.000 tỷ đồng

Từ 3.000 tỷ đồng trở lên

2. Nhóm 2: Khai thác và chế biến dầu khí, khoáng sản, điện, thương mại, dịch vụ

Dưới 300 tỷ đồng

Từ 300 đến dưới 1.000 tỷ đồng

Từ 1.000 đến dưới 1.500 tỷ đồng

Từ 1.500 đến dưới 2.000 tỷ đồng

Từ 2.000 tỷ đồng trở lên

3. Nhóm 3: Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, lưu ký chứng khoán và các lĩnh vực còn lại

Dưới 200 tỷ đồng

Từ 200 đến dưới 700 tỷ đồng

Từ 700 đến dưới 1.000 tỷ đồng

Từ 1.000 đến dưới 1.500 tỷ đồng

Từ 1.500 tỷ đồng trở lên

Trường hợp công ty có lợi nhuận kế hoạch cao hơn nhiều lần so với mức lợi nhuận thấp nhất tương ứng với hệ số tăng thêm 2,5 trong Bảng hệ số tăng thêm, giữ vai trò trọng yếu trong nền kinh tế quốc dân, hoạt động trong lĩnh vực mà các doanh nghiệp trên thị trường đang trả lương cho lao động quản lý cao hơn so với chức danh tương đương của công ty, cần thiết áp dụng cao hơn hệ số tăng thêm theo quy định để khuyến khích lao động quản lý thì báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu khi xem xét, quyết định quỹ tiền lương của người quản lý, Kiểm soát viên phù hợp với mặt bằng tiền lương của chức danh tương đương cùng lĩnh vực hoạt động trên thị trường, sau khi tham khảo ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để bảo đảm cân đối chung.

b) Công ty có lợi nhuận kế hoạch không cao hơn so với lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề thì được áp dụng hệ số tăng thêm không vượt quá mức 70% hệ số tăng thêm tương ứng với mức lợi nhuận trong Bảng hệ số tăng thêm quy định tại điểm a khoản này nhân với tỷ lệ giữa lợi nhuận kế hoạch so với lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề.

c) Công ty không có lợi nhuận thì mức tiền lương bình quân kế hoạch phải thấp hơn mức tiền lương cơ bản, nhưng không thấp hơn 50% mức tiền lương cơ bản. Trường hợp lỗ thì mức tiền lương bình quân kế hoạch bằng 50% mức tiền lương cơ bản.

d) Công ty giảm lỗ so với thực hiện năm trước liền kề, công ty mới thành lập hoặc mới hoạt động thì căn cứ vào mức độ giảm lỗ hoặc kế hoạch sản xuất, kinh doanh để xác định tiền lương, bảo đảm tương quan chung và báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét quyết định,

đ) Đối với trường hợp lợi nhuận kế hoạch bằng hoặc cao hơn lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề, sau khi xác định theo điểm a và điểm b khoản này mà mức tiền lương bình quân kế hoạch thấp hơn mức tiền lương bình quân thực hiện của năm trước liền kề thì mức tiền lương bình quân kế hoạch được tính bằng mức tiền lương bình quân thực hiện của năm trước liền kề”.

5. Bỏ nội dung “hoặc công ty hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận” tại khoản 4 Điều 5.

6. Bổ sung khoản 4a vào sau khoản 4 Điều 5 như sau: “4a. Công ty hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, khi xác định tiền lương theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này thì chỉ tiêu lợi nhuận được thay bằng chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí”.

7. Sửa đổi khoản 6 Điều 5 như sau:

“6. Khi xác định mức tiền lương bình quân, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý, Kiểm soát viên, công ty loại trừ các yếu tố khách quan (nếu có) ảnh hưởng đến năng suất lao động, lợi nhuận kế hoạch so với thực hiện của năm trước liền kề. Các yếu tố khách quan được quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 3 Điều 5 Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”.

8. Bỏ nội dung “Đối với Kiểm soát viên tài chính tại tập đoàn kinh tế nhà nước thì nộp cho Bộ Tài chính để đánh giá, chi trả” tại khoản 7 Điều 4 và nội dung “tiếp nhận, quản lý và chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên tài chính do tập đoàn kinh tế nhà nước trích nộp” tại điểm a khoản 5 Điều 9.

9. Bãi bỏ khoản 3 Điều 10.

10. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục I theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 4 năm 2024.

2. Các chế độ về quỹ tiền lương, trả lương, thù lao, tiền thưởng quy định tại khoản 2 Điều 1, các khoản 3, khoản 4, khoản 6, khoản 7 và khoản 10 Điều 2 Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan hướng dẫn thực hiện các quy định tại Nghị định này.

2. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách đang áp dụng cơ chế tiền lương theo khoản 6 Điều 10 Nghị định số 52/2016/NĐ-CP thì tiếp tục áp dụng hệ số tăng thêm tiền lương tối đa không quá 1,0 lần mức tiền lương cơ bản để xác định tiền lương của người quản lý, Kiểm soát viên của quỹ.

3. Đối với các Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, khi có yếu tố khách quan quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định này; điểm b và điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị định số 59/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, làm biến động doanh thu tăng trên 7% hoặc giảm trên 3% thì phải loại trừ phần doanh thu tăng trên 7% (đối với trường hợp doanh thu tăng trên 7%) hoặc được tính phần doanh thu giảm trên 3% (đối với trường hợp doanh thu giảm trên 3%) vào chỉ tiêu doanh thu làm căn cứ xác định năng suất lao động, lợi nhuận gắn với tiền lương của người lao động, người quản lý và Kiểm soát viên.

4. Đối với các tổ chức quy định tại khoản 6 Điều 10 Nghị định số 51/2016/NĐ-CP, khoản 6 Điều 10 Nghị định số 52/2016/NĐ-CP và Ngân hàng Chính sách xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng theo cơ chế tiền lương do Chính phủ quy định tại Nghị định số 51/2016/NĐ-CP, Nghị định số 52/2016/NĐ-CP và Nghị định này, gắn với năng suất lao động, hiệu quả hoạt động và phù hợp với tính chất đặc thù của các tổ chức này, trong đó giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hằng năm tiếp nhận, rà soát, kiểm tra, giám sát báo cáo về kế hoạch lao động, quỹ tiền lương của người lao động; tiếp nhận, xem xét, phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý, Kiểm soát viên Ngân hàng Chính sách xã hội, sau khi trao đổi với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

5. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 2 Nghị định số 60/2022/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam và quy định pháp luật có liên quan, hướng dẫn quản lý tiền lương đối với Đài Truyền hình Việt Nam theo cơ chế tiền lương quy định tại Nghị định số 51/2016/NĐ-CP và Nghị định này, gắn với năng suất lao động và hiệu quả hoạt động, phù hợp với tính chất đặc thù của Đài.

6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

 

PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA PHỤ LỤC I KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2016/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Nghị định số 21/2024/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ)

1. Sửa đổi tên của Phụ lục I thành:

“HẠNG CÔNG TY”

2. Sửa đổi điểm 1 thành:

1. Sử dụng hạng công ty: Hạng công ty được dùng để xác định mức tiền lương cơ bản của người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách”.

3. Sửa đổi, bổ sung nội dung “lợi nhuận từ 200 tỷ đồng trở lên, nộp ngân sách nhà nước từ 200 tỷ đồng trở lên (các chỉ tiêu về vốn, lợi nhuận và nộp ngân sách tính bình quân 03 năm) và có từ 10 đơn vị thành viên hoặc có tổng số lao động của công ty mẹ và của đơn vị thành viên từ 10.000 người trở lên” tại tiết b điểm 2 thành: “lợi nhuận (hoặc chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí đối với công ty hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận) từ 200 tỷ đồng trở lên, có từ 10 đơn vị thành viên (hạch toán độc lập và phụ thuộc) trở lên hoặc có tổ chức sản xuất, kinh doanh trên phạm vi cả nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo quy định. Các chỉ tiêu về vốn, lợi nhuận hoặc chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí đối với công ty hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, được tính bình quân 03 năm”.

4. Sửa đổi, bổ sung nội dung “lợi nhuận từ 100 tỷ đồng trở lên, nộp ngân sách nhà nước từ 100 tỷ đồng trở lên và có từ 5 đơn vị thành viên hoặc có tổng số lao động của công ty mẹ và của đơn vị thành viên từ 7.000 người trở lên” tại tiết c điểm 2 thành: “lợi nhuận (hoặc chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí đối với công ty hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận) từ 100 tỷ đồng trở lên, có từ 5 đơn vị thành viên (hạch toán độc lập và phụ thuộc) trở lên hoặc có tổ chức sản xuất, kinh doanh trên phạm vi cả nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo quy định. Các chỉ tiêu về vốn, lợi nhuận hoặc chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí đối với công ty hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, được tính bình quân 03 năm”.

THE GOVERNMENT OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 21/2024/ND-CP

Hanoi, February 23, 2024

 

DECREE

AMENDMENT TO DECREE NO. 51/2016/ND-CP DATED JUNE 13, 2016 OF THE GOVERNMENT ON MANAGEMENT OF EMPLOYMENT, SALARIES, AND BONUSES FOR EMPLOYEES IN SINGLE-MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANIES OF WHICH 100% CHARTER CAPITAL IS HELD BY THE STATE AND DECREE NO. 52/2016/ND-CP DATED JUNE 13, 2016 OF THE GOVERNMENT ON SALARIES, REMUNERATION, AND BONUSES FOR MANAGERS OF SINGLE-MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANIES OF WHICH 100% CHARTER CAPITAL IS HELD BY THE STATE

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015; the Law on amendment to the Law on Government Organization and the Law on Local Government Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to the Labor Code dated November 20, 2019;

Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;

Pursuant to the Law on Management and Use of State Capital Invested in Manufacturing and Business in Enterprises dated November 26, 2014;

At request of the Minister of Labor - War Invalids and Social Affairs;

The Government promulgates Decree on amendment to Decree No. 51/2016/ND-CP dated June 13, 2016 of the Government on management of employment, salaries, and bonuses for employees in single-member limited liability companies of which 100% charter capital is held by the State and Decree no. 52/2016/ND-CP dated June 13, 2016 of the Government on salaries, remunerations, and bonuses for managers of single-member limited liability companies of which 100% charter capital is held by the State.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Amend Article 4:

 “Article 4.Pay scale, payroll and allowances

1. Depending on production and employment arrangement, a company shall develop and issue pay scale, payroll, and allowances which serve as the basis for salary offerings, payment, and provision of benefits for employees in accordance with employment laws.

2. Salaries in pay scale, payroll, and allowances are decided by the company as long as salary funds corresponding to salary tier in pay scale, payroll, and allowances do not exceed payroll budget under this Decree.

3. Where pay scale, payroll, or allowances are developed or amended, companies must consult employee representative bodies, organize negotiation at workplace, request owner’s representative entities to remark, and publicly post at their establishments prior to implementation.”

2. Amend Point a and Point b Clause 3 Article 5:

“a) The Government shall amend production and business prices and quotas (where business, production prices and quotas of products and services are stipulated by the Government), impose preferential corporate income tax, increase or decrease state capital, request companies to relocate and/or scale down business and production location, amend policies and regulations that directly affect productivity and profit of the companies.

Companies participate in implementation of political, national security, social welfare, supply-demand balancing tasks according to decision of the Prime Minister; invest, receive, or transfer the right to represent owner of state capital according to direction of the Government or Prime Minister; receive, purchase, sell, write off as uncollectable, extend payment deadline, and dispose debts, assets, purchase, sell products and services as per the law or at request of competent authority; implement retrospective clauses according to regulations of the Government; increase depreciation to expedite capital recovery in accordance with tax laws; amend operating policies at request of competent authority, Conventions, Treaties, or regulations of international regulations to which Vietnam is a signatory; implement schemes for restructuring, additional investment or divestment in other enterprises; invest, expand production and business; amend or implement new financial, credit provisions as per the law; provide products and services whose prices and pricing regulations are stipulated by the Government where prices have not been adjusted to adequately cover actual, reasonable production and business costs where price constituents change according to the Law on Prices; distribute costs for unsuccessful petroleum exploration and production according to regulations of the Government, determine corporate income tax according to petroleum contracts in respect of petroleum exploration, discovery, and production in accordance with tax laws; revenues of debt purchase and handling have not been recorded in revenues and profits of debt financing companies as per the law; changes to revenues caused by operation of securities trading organizations and professional operations pertaining to securities depository; differences in payout compared to the previous year in respect of lottery companies; changes to mineral extraction environment and conditions in respect of mining companies”.

Article 2. Amendment to Decree No. 52/2016/ND-CP dated June 13, 2016 of the Government on management of employment, salaries, and bonuses for managers of single-member limited liability companies of which 100% charter capital is held by the State (hereinafter referred to as “Decree No. 52/2016/ND-CP”)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Amend Article 3:

“Article 3. Salary offerings for full-time managers and Comptrollers

1. Depending on organizational structure, Board of Members or company President shall develop, issue payroll and salary offerings for full-time managers and Comptrollers so as to implement social insurance, health insurance, unemployment insurance, and other benefits according to employment laws.

2. Salary tiers in payroll shall be decided by Board of Members or company President as long as salary fund corresponding to the salary tiers in payroll does not exceed salary budget of full-time managers and Comptrollers under this Decree.

3. Where payroll of managers or Comptrollers is developed or amended, Board of Members or company President must consult employee representative bodies, organize negotiation at workplace, request owner’s representative entities to approve, and publicly post at their establishments prior to implementation.”.

3. Insert Clause 8 to Article 4 as follows:

“8. Where Control Board only consists of 1 Comptroller according to Article 103 of the Law on Enterprise, the Comptroller also benefits from salaries, remuneration, and bonuses of Heads of the Control Board.”.

4. Amend Clause 2 Article 5:

“2. The average salary budget is determined on the basis of minimum wage dependent on company ranks under Appendix I and Appendix II attached hereto and salary increase factor associated with the increment of planned profit compared with the profit realized in the previous year as follow:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Salary increase factor schedule

Salary increase factor

 

 

Profits

by field of operation

0,5

1,0

1,5

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2,5

1. Group 1: Banking, financial (excluding securities trading organizations, securities depository), telecommunication

Less than 500 billion VND

From 500 billion VND to less than 1.500 billion VND

From 1.500 billion VND to less than 2.000 billion VND

From 2.000 billion VND to less than 3.000 billion VND

From 3.000 billion VND

2. Group 2: Petroleum production and processing, mining, electricity, commercial, service

Less than 300 billion VND

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.From 1.000 billion VND to less than 1.500 billion VND

From 1.500 billion VND to less than 2.000 billion VND

From 2.000 billion VND

3. Group 3: Securities trading organizations, securities depository, and remaining sectors

Less than 200 billion VND

From 200 billion VND to less than 700 billion VND

From 700 billion VND to less than 1.000 billion VND

From 1.000 billion VND to less than 1.500 billion VND

From 1.500 billion VND

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Where companies have planned profits not higher than profits realized in the previous year, increase factor not exceeding 70% of the increase factor corresponding to the profits under the aforementioned Schedule multiplied by the ratio of planned profits to realized profits of the previous year shall apply to the companies. .

c) Where companies do not generate profits, the planned average salaries must be lower than minimum wages to a minimum of 50% of the minimum wages. Where companies suffer losses, the planned average salaries shall equal 50% of the minimum wages.

d) Where companies suffer from less losses than they did in the previous year or companies are recently established or recently enter into operation, rely on the reduction of losses or production, business plan to determine salaries, ensure adequate proportion, and request owner's representative entities to decide.

d) Where planned profits equal or exceed realized profits of the previous year and where the planned average salaries, after determined in accordance with Point a and Point b of this Clause, are lower than the realized average salaries of the previous year, the planned average salaries shall equal the realized average salaries of the previous year”.

5. Annul the phrase “hoặc công ty hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận” (operating to meet non-profit objectives) under Clause 4 Article 5.

6. Add Clause 4a following Clause 4 Article 5: “4a. If designating company operates to meet non-profit objectives, for the purpose of determining salaries in accordance with Clause 2 and Clause 3 of this Article, the total profit criterion is replaced by total revenues less total costs”.

7. Amend Clause 6 Article 5:

“6. For the purpose of determining average salary, payroll budget, remuneration budget of managers and Comptrollers, the company shall disregard objective elements that may cause impacts on labor productivity or planned profit compared with that realized in the previous year. Objective elements are specified under Points a, b, and c Clause 3 Article 5 of Decree No. 51/2016/ND-CP dated June 13, 2016 of the Government”.

8. Annul the sentence “Đối với Kiểm soát viên tài chính tại tập đoàn kinh tế nhà nước thì nộp cho Bộ Tài chính để đánh giá, chi trả” (As for financial comptrollers working at state-owned economic corporations, that difference shall be subject to transfer to the Ministry of Finance that will consider and decide to pay these comptrollers) under Clause 7 Article 4 and the phrase “tiếp nhận, quản lý và chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên tài chính do tập đoàn kinh tế nhà nước trích nộp” (accept, manage and pay salaries, remunerations and bonuses to financial comptrollers remitted by state-owned economic corporations) under Point a Clause 5 Article 9.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.10. Amend Appendix I according to the Appendix attached hereto.

Article 3. Entry into force

1. This Decree comes into force from April 10, 2024.

2. Regulations pertaining to salary budget, payment of salaries, remunerations, and bonuses under Clause 2 Article 1, Clauses 3, 4, 6, 7, and 10 Article 2 hereof enter into force from January 1, 2024.

Article 4. Responsibilities for implementation

1. The Ministry of Labor - War Invalids and Social Affairs shall take charge and cooperate with relevant ministries in guiding implementation of this Decree.

2. Where non-budget state funds are applying salary regulations under Clause 6 Article 10 of Decree No. 52/2016/ND-CP, salary increase factor not higher than 1,0 time the minimum wages shall remain effective for the purpose of determining salaries of managers and Comptrollers of the funds.

3. Where objective elements mentioned under Point b Clause 2 Article 1 of this Decree, Point b and Point c Clause 2 Article 6 of Decree No. 59/2021/ND-CP dated June 18, 2021 of the Government in Securities Exchange or Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation cause revenues to increase by more than 7% or decrease by more than 3%, the increase in revenue in excess of 7% increase or the decrease in revenue below 3%, where applicable, shall be excluded from revenue criterion serving determination of labor productivity and profits standards associated with salaries of employees, managers, and Comptrollers.

4. In respect of organizations mentioned under Clause 6 Article 10 of Decree No. 51/2016/ND-CP, Clause 6 Article 10 of Decree No. 52/2016/ND-CP and Vietnam Bank for Social Policies, the Ministry of Labor - War Invalids and Social Affairs shall provide guidelines on managing employment, salaries, remunerations in accordance with salary regulations of the Government under Decree No. 51/2016/ND-CP, Decree No. 52/2016/ND-CP, and this Decree associated with labor productivity, operation effectiveness and conforming to characteristics of these organizations in which the Ministry of Labor - War Invalids and Social Affairs shall, on an annual basis, receive, review, examine, and supervise reports on employment plans and salary budget of employees; receive, review, and approve salary budget, remuneration budget, and bonus budget for managers and Comptrollers of Vietnam Bank for Social Policies after consulting Ministry of Industry and Trade and State Bank of Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6. Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies, Chairpersons of People's Committees of provinces and central-affiliated cities, and relevant organizations, individuals are responsible for the implementation of this Decree.

 

 

ON BEHALF OF. THE GOVERNMENT
PP. PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Le Minh Khai

 

APPENDIX

AMENDMENT TO APPENDIX I ATTACHED TO DECREE NO. 52/2016/ND-CP DATED JUNE 13, 2016 OF THE GOVERNMENT
(Attached to Decree No. 21/2024/ND-CP dated February 23, 2024 of the Government)

1. Change title of Appendix I into:

“COMPANY RANK”

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Use of company rank: Company rank serves to determine minimum wage of full-time managers and Comptrollers”.

3. Amend the phrase “lợi nhuận từ 200 tỷ đồng trở lên, nộp ngân sách nhà nước từ 200 tỷ đồng trở lên (các chỉ tiêu về vốn, lợi nhuận và nộp ngân sách tính bình quân 03 năm) và có từ 10 đơn vị thành viên hoặc có tổng số lao động của công ty mẹ và của đơn vị thành viên từ 10.000 người trở lên” [gaining the profit of at least VND 200 billion, remitting an amount of at least VND 200 billion to the state budget (capital, profit and state budget contribution standards which are measured on average within 3 years) and having at least 10 affiliated units, or hiring at least 10,000 employees in total working for parent companies and their affiliates] under Point b Clause 2 to: “lợi nhuận (hoặc chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí đối với công ty hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận) từ 200 tỷ đồng trở lên, có từ 10 đơn vị thành viên (hạch toán độc lập và phụ thuộc) trở lên hoặc có tổ chức sản xuất, kinh doanh trên phạm vi cả nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo quy định. Các chỉ tiêu về vốn, lợi nhuận hoặc chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí đối với công ty hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, được tính bình quân 03 năm” [gaining profits (or total revenues less total costs in respect of companies operating for non-profit objectives) of at least 200 billion VND, having at least 10 affiliates (independent and dependent accounting) or operating on a nationwide level and fulfilling state budget payment obligation as per the law. Capital, profits or total revenues less total costs in respect of companies operating for non-profit objectives are measured on average within 3 years]”.

4. Amend the phrase “lợi nhuận từ 100 tỷ đồng trở lên, nộp ngân sách nhà nước từ 100 tỷ đồng trở lên và có từ 5 đơn vị thành viên hoặc có tổng số lao động của công ty mẹ và của đơn vị thành viên từ 7.000 người trở lên” [gaining the profit of at least VND 100 billion, remitting an amount of at least VND 100 billion to the state budget or having at least 10 affiliated units, or hiring at least 7,000 employees in total working for parent companies and their affiliates] under Point c Clause 2 to: “lợi nhuận (hoặc chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí đối với công ty hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận) từ 100 tỷ đồng trở lên, có từ 5 đơn vị thành viên (hạch toán độc lập và phụ thuộc) trở lên hoặc có tổ chức sản xuất, kinh doanh trên phạm vi cả nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo quy định. Các chỉ tiêu về vốn, lợi nhuận hoặc chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí đối với công ty hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, được tính bình quân 03 năm” [gaining profits (or total revenues less total costs in respect of companies operating for non-profit objectives) of at least 100 billion VND, having at least 5 affiliates (independent and dependent accounting) or operating on a nationwide level and fulfilling state budget payment obligation as per the law. Capital, profits or total revenues less total costs in respect of companies operating for non-profit objectives are measured on average within 3 years]”.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 21/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 sửa đổi Nghị định 51/2016/NĐ-CP quy định về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định 52/2016/NĐ-CP quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.784

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!