Sửa đổi quy định về thang lương, bảng lương trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
25/03/2024 11:46 AM

Cho tôi hỏi hiện nay đã có sửa đổi quy định về thang lương, bảng lương trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hay chưa? - Bình Ân (Nghệ An)

Sửa đổi quy định về thang lương, bảng lương trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Sửa đổi quy định về thang lương, bảng lương trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (Hình ảnh từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 23/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2016/NĐ-CP quy định về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định 52/2016/NĐ-CP quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Sửa đổi quy định về thang lương, bảng lương trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

Tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 21/2024/NĐ-CP quy định sửa đổi, bổ sung về thang lương, bảng lương, phụ cấp lương đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tại Điều 4 Nghị định 51/2016/NĐ-CP như sau:

- Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, công ty xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương, phụ cấp lương làm cơ sở để xếp lương, trả lương và thực hiện các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động.

- Các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do công ty quyết định, nhưng phải bảo đảm quỹ tiền lương tính theo các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương không được vượt quá quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động theo quy định tại Nghị định 21/2024/NĐ-CP.

- Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, công ty phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định, báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu cho ý kiến và công khai tại công ty trước khi thực hiện.

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 51/2016/NĐ-CP quy định công ty xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương, phụ cấp lương theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 2012 về tiền lương làm căn cứ để xếp lương, trả lương và thực hiện chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Sửa đổi quy định về xếp lương với người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Căn cứ theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 21/2024/NĐ-CP sửa đổi quy định về xếp lương đối với người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tại Điều 3 Nghị định 52/2016/NĐ-CP như sau:

- Căn cứ vào cơ cấu tổ chức quản lý, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty xây dựng, ban hành bảng lương và xếp lương đối với người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách làm cơ sở để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

- Các mức lương trong bảng lương do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định, nhưng phải bảo đảm quỹ tiền lương tính theo các mức lương trong bảng lương không được vượt quá quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách theo quy định tại Nghị định 52/2016/NĐ-CP.

- Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung bảng lương của người quản lý, Kiểm soát viên, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định, báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận và công khai tại công ty trước khi thực hiện.

Xem thêm Nghị định 21/2024/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2024.

Các chế độ về quỹ tiền lương, trả lương, thù lao, tiền thưởng quy định tại khoản 2 Điều 1, các khoản 3, khoản 4, khoản 6, khoản 7 và khoản 10 Điều 2 Nghị định 21/2024/NĐ-CP được thực hiện từ ngày 01/01/2024.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,219

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn