Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 52/2016/NĐ-CP tiền lương thù lao tiền thưởng người quản lý công ty nhà nước nắm vốn điều lệ

Số hiệu: 52/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 13/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Nghị định 52/2016/NĐ-CP quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Giám đốc… công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng Nghị định số 52/2016

- Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ như công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ… là các công ty thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 52.

- Khác với Nghị định 51/2013 sử dụng thuật ngữ viên chức quản lý gọi chung cho các đối tượng như Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc, Kiểm soát viên… thì Nghị định 52/2016 sử dụng thuật ngữ người quản lý công ty.

- Đối tượng áp dụng vẫn là các đối tượng như thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc, Kế toán trưởng… và có thêm đối tượng là Trưởng ban kiểm soát và cơ quan đại diện chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân có liên quan đến tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty.

2. Nguyên tắc xác định, trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng

Nghị định số 52 của Chính phủ không có sự thay đổi trong cách xác định tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho người quản lý công ty, vẫn tương tự so với Nghị định 51.  Có thêm quy định đối với trường hợp Chủ tịch công ty kiêm Tổng Giám đốc, Giám đốc thì chỉ được nhận tiền lương của một chức danh cao nhất và cách xác định mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho đối tượng Trưởng ban kiểm soát.

3. Xác định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch

Theo Nghị định 52/2016/NĐ-CP, quỹ tiền lương kế hoạch được xác định trên cơ sở số người quản lý công ty chuyên trách và mức tiền lương bình quân kế hoạch. Trong đó, mức tiền lương bình quân kế hoạch xác định trên cơ sở mức lương quy định và hệ số tăng thêm gắn với mức tăng lợi nhuận kế hoạch so với thực hiện của năm trước liền kề và có quy định cụ thể riêng biệt xác định đối với công ty bảo toàn và phát triển vốn nhà nước có lợi nhuận, công ty lỗ hay giảm lỗ, công ty thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích…

4. Xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện

Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách được căn cứ vào số người quản lý công ty chuyên trách và mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ thực hiện các chỉ tiêu theo quy định tại Nghị định số 52 năm 2016 vượt lợi nhuận kế hoạch thì cứ vượt 1% lợi nhuận, người quản lý công ty được tính thêm tối đa 1% tiền lương, nhưng không quá 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch.

Ngoài ra, các quy định về quỹ tiền thưởng, trả lương, thù lao, tiền thưởng Chính phủ quy định tại Nghị định 52 cũng tương tự với Nghị định 51/2013/NĐ-CP.

Nghị định 52/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/8/2016.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, bao gồm:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này sau đây gọi tắt là công ty.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người quản lý công ty chuyên trách và người quản lý công ty không chuyên trách, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty; Thành viên Hội đồng thành viên; Trưởng ban kiểm soát; Kiểm soát viên; Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng (không bao gồm Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng làm việc theo hợp đồng lao động).

2. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu đối với công ty (sau đây gọi chung là cơ quan đại diện chủ sở hữu).

3. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty.

Điều 3. Xếp lương đối với người quản lý công ty chuyên trách

Người quản lý công ty chuyên trách tiếp tục xếp lương theo hạng công ty quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này làm căn cứ để thực hiện các chế độ theo quy định của pháp luật cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Điều 4. Nguyên tắc xác định, trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng

1. Tiền lương đối với người quản lý công ty chuyên trách được xác định và trả lương gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát, có khống chế mức hưởng tối đa và bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương của người lao động trong công ty.

2. Thù lao đối với người quản lý công ty không chuyên trách tại công ty được tính theo công việc và thời gian làm việc, nhưng không vượt quá 20% tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách; đối với người quản lý công ty được cử đại diện vốn góp ở nhiều công ty, doanh nghiệp khác thì Khoản thù lao do công ty, doanh nghiệp khác trả được nộp về công ty để chi trả theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tối đa không vượt quá 50% mức tiền lương thực tế được hưởng tại công ty. Phần còn lại (nếu có) được hạch toán vào thu nhập khác của công ty.

3. Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý công ty được xác định theo năm, tách riêng với quỹ tiền lương của người lao động, do công ty xây dựng và trình chủ sở hữu phê duyệt. Hàng tháng, người quản lý công ty được tạm ứng bằng 80% của số tiền lương, thù lao tạm tính cho tháng đó; số 20% còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm.

4. Tiền lương, thù lao của người quản lý công ty được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh và được thể hiện thành một mục trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty.

5. Tiền thưởng của người quản lý công ty được xác định theo năm tương ứng với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát, được trả một phần vào cuối năm, phần còn lại sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

6. Đối với trường hợp Chủ tịch công ty kiêm Tổng Giám đốc, Giám đốc thì chỉ được nhận tiền lương của một chức danh cao nhất.

7. Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên xác định theo quy định tại Nghị định này, sau khi trừ khoản phải nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản khác theo quy định của pháp luật để trích nộp cho cơ quan bảo hiểm, công ty nộp cho cơ quan đại diện chủ sở hữu để hình thành quỹ chung và chi trả cho Kiểm soát viên theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với Kiểm soát viên tài chính tại tập đoàn kinh tế nhà nước thì nộp cho Bộ Tài chính để đánh giá, chi trả.

Điều 5. Xác định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch

1. Quỹ tiền lương kế hoạch được xác định trên cơ sở số người quản lý công ty chuyên trách và mức tiền lương bình quân kế hoạch theo Khoản 2 Điều này.

2. Mức tiền lương bình quân kế hoạch được xác định trên cơ sở mức lương quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này (sau đây gọi tắt là mức tiền lương cơ bản) và hệ số tăng thêm gắn với mức tăng lợi nhuận kế hoạch so với thực hiện của năm trước liền kề như sau:

a) Công ty bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, nộp ngân sách theo quy định, năng suất lao động không giảm và lợi nhuận kế hoạch cao hơn so với thực hiện của năm trước liền kề thì được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 0,5 lần mức lương cơ bản, nếu công ty thuộc lĩnh vực ngân hàng, tài chính, viễn thông, có lợi nhuận dưới 500 tỷ đồng, công ty thuộc lĩnh vực khai thác và chế biến dầu khí, khoáng sản, điện, thương mại, dịch vụ có lợi nhuận dưới 300 tỷ đồng, công ty thuộc lĩnh vực còn lại có lợi nhuận kế hoạch dưới 200 tỷ đồng; áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 0,7 lần mức lương cơ bản, nếu công ty thuộc lĩnh vực ngân hàng, tài chính, viễn thông, có lợi nhuận từ 500 tỷ đến dưới 1.000 tỷ đồng, công ty thuộc lĩnh vực khai thác và chế biến dầu khí, khoáng sản, điện, thương mại, dịch vụ có lợi nhuận từ 300 tỷ đến dưới 700 tỷ đồng, công ty thuộc lĩnh vực còn lại có lợi nhuận từ 200 tỷ đến dưới 500 tỷ đồng; áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 1,0 lần mức lương cơ bản, nếu công ty thuộc lĩnh vực ngân hàng, tài chính, viễn thông, có lợi nhuận từ 1.000 tỷ đồng trở lên, công ty thuộc lĩnh vực khai thác và chế biến dầu khí, khoáng sản, điện, thương mại, dịch vụ có lợi nhuận kế hoạch từ 700 tỷ đồng trở lên, công ty thuộc lĩnh vực còn lại có lợi nhuận từ 500 tỷ đồng trở lên.

b) Công ty bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, nộp ngân sách theo quy định, lợi nhuận kế hoạch bằng lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề thì mức tiền lương bình quân kế hoạch bằng mức tiền lương cơ bản. Trường hợp lợi nhuận kế hoạch thấp hơn lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề hoặc không có lợi nhuận thì mức tiền lương bình quân kế hoạch phải thấp hơn mức tiền lương cơ bản.

c) Công ty lỗ (trừ các trường hợp khách quan quy định tại Khoản 6 Điều này) thì mức tiền lương bình quân kế hoạch bằng mức tiền lương chế độ trên cơ sở hệ số lương theo Điều 3 Nghị định này và mức lương cơ sở.

d) Công ty giảm lỗ so với thực hiện năm trước hoặc công ty mới thành lập thì căn cứ vào mức độ giảm lỗ hoặc kế hoạch sản xuất, kinh doanh để xác định tiền lương, bảo đảm tương quan chung và báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét quyết định.

Đối với trường hợp lợi nhuận kế hoạch bằng hoặc cao hơn lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề nhưng mức tiền lương bình quân kế hoạch xác định theo Điểm a và Điểm b nêu trên thấp hơn mức tiền lương bình quân thực hiện của năm trước liền kề thì mức tiền lương bình quân kế hoạch được tính bằng mức tiền lương bình quân thực hiện của năm trước liền kề.

3. Công ty sản xuất, kinh doanh những sản phẩm, dịch vụ nhà nước có quy định hạn mức sản xuất, kinh doanh dẫn đến năng suất lao động, lợi nhuận kế hoạch so với thực hiện của năm trước liền kề không tăng thì được tính mức tăng tiền lương bình quân tối đa không vượt quá mức tăng chỉ số giá tiêu dùng dự báo trong năm theo Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm.

4. Công ty thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch hoặc công ty hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận thì chỉ tiêu lợi nhuận được thay bằng chỉ tiêu khối lượng sản phẩm, dịch vụ, nhiệm vụ, trong đó khối lượng sản phẩm, dịch vụ, nhiệm vụ không thấp hơn so với thực hiện của năm trước liền kề thì mức tiền lương bình quân thực hiện được tính tối đa bằng mức lương cơ bản nhân với chỉ số giá tiêu dùng dự báo trong năm theo Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Mức tiền lương cụ thể do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định phù hợp với mặt bằng tiền lương trên địa bàn.

5. Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý công ty không chuyên trách được tính trên cơ sở số người quản lý công ty không chuyên trách, thời gian làm việc và mức thù lao theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định này.

6. Khi xác định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch, công ty loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, lợi nhuận kế hoạch so với thực hiện của năm trước liền kề, bao gồm:

a) Nhà nước điều chỉnh giá (đối với sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá), ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng hoặc giảm vốn nhà nước, điều chỉnh cơ chế chính sách hoặc yêu cầu công ty di dời, thu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu năng suất lao động và lợi nhuận của công ty.

b) Công ty tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện việc tiếp nhận hoặc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với doanh nghiệp tái cơ cấu, xử lý và tái cơ cấu nợ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đầu tư mới, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tăng khấu hao để thu hồi vốn nhanh được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chênh lệch trả thưởng so với thực hiện năm trước đối với công ty kinh doanh xổ số.

c) Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh và các nguyên nhân khách quan bất khả kháng khác.

Điều 6. Xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện

1. Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách được căn cứ vào số người quản lý công ty chuyên trách và mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ thực hiện các chỉ tiêu quy định tại Điều 5 Nghị định này, trong đó nếu lợi nhuận thực hiện (sau khi loại trừ yếu tố khách quan theo quy định) vượt lợi nhuận kế hoạch thì cứ vượt 1% lợi nhuận, người quản lý công ty được tính thêm tối đa 1% tiền lương, nhưng không quá 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch.

2. Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý công ty không chuyên trách được tính trên cơ sở số người quản lý công ty không chuyên trách, thời gian làm việc và mức thù lao theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định này.

3. Công ty phải đánh giá việc thực hiện các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch để loại trừ khi xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện.

4. Căn cứ quỹ tiền lương, thù lao thực hiện và quỹ tiền lương, thù lao đã tạm ứng cho người quản lý công ty, công ty xác định quỹ tiền lương, thù lao còn lại được hưởng. Trường hợp đã tạm ứng vượt quá quỹ tiền lương, thù lao thực hiện thì phải hoàn trả phần tiền lương, thù lao đã chi vượt ngay trong năm.

Điều 7. Quỹ tiền thưởng

1. Quỹ tiền thưởng hàng năm của người quản lý công ty chuyên trách và không chuyên trách thực hiện theo quy định của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

2. Quỹ tiền thưởng quy định tại Khoản 1 Điều này, hàng năm được trích 90% để thưởng cuối năm. Phần tiền thưởng còn lại (10%) được dùng để thưởng khi kết thúc nhiệm kỳ theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của cả nhiệm kỳ của người quản lý công ty.

Điều 8. Trả lương, thù lao, tiền thưởng

1. Tiền lương, tiền thưởng được trả cho người quản lý công ty gắn với mức độ đóng góp vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh và kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát của người quản lý theo quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của công ty.

2. Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng được xây dựng theo quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, có sự tham gia của Ban Chấp hành công đoàn công ty và có ý kiến chấp thuận của cơ quan đại diện chủ sở hữu trước khi thực hiện.

Điều 9. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

a) Quý I hàng năm, xây dựng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý công ty gắn với kế hoạch sản xuất, kinh doanh, bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương của người lao động, trình cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt.

b) Căn cứ kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng và báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt chậm nhất vào quý I năm sau liền kề. Đối với công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của Tổng công ty hạng đặc biệt và Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ công ích giữ vai trò trọng yếu của nền kinh tế thì đồng thời gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi.

c) Xác định, trích nộp khoản tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên cho cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định này.

d) Xây dựng quy chế, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trên cơ sở đó quyết định mức thù lao được hưởng đối với người quản lý công ty được cử đại diện vốn góp ở nhiều công ty, doanh nghiệp khác.

đ) Xây dựng quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty và báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu trước khi thực hiện.

e) Cung cấp các tài liệu, báo cáo có liên quan đến tình hình thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng khi Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên yêu cầu.

g) Quý II hàng năm, tổng hợp tiền lương, thù lao, tiền thưởng và thu nhập bình quân hàng tháng năm trước liền kề của từng người quản lý công ty để báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu; công khai trên trang thông tin điện tử (Website) của công ty theo quy định của pháp luật.

2. Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên:

a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc theo quy định tại Nghị định này.

b) Kiến nghị với Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc, Giám đốc hoặc báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu khi phát hiện nội dung thực hiện không đúng quy định của Nhà nước.

3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu:

a) Quý I hàng năm, tiếp nhận, xem xét và phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý công ty. Đối với quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế thì cơ quan đại diện Chủ sở hữu phê duyệt sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, sau khi phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng của người quản lý công ty công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của Tổng công ty hạng đặc biệt và Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ công ích giữ vai trò trọng yếu của nền kinh tế để tổng hợp, theo dõi.

c) Xây dựng quy chế đánh giá Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên; tiếp nhận và quản lý khoản tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên do công ty trích nộp; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên.

Trường hợp Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên không hoàn thành nhiệm vụ thì tùy theo mức độ hoặc sai phạm để quyết định hình thức kỷ luật không tăng lương, kéo dài thời hạn nâng bậc lương, giảm trừ tiền lương, tiền thưởng, thù lao, hạ bậc lương, khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc theo quy định của pháp luật.

d) Cho ý kiến về quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của công ty; công khai quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng và mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng và thu nhập bình quân hàng tháng năm trước liền kề của từng người quản lý công ty trên trang thông tin điện tử (Website) của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định, đồng thời tổng hợp gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, theo dõi.

đ) Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong các công ty thuộc quyền quản lý.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan hướng dẫn thực hiện tiền lương, thù lao, tiền thưởng theo quy định tại Nghị định này.

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ xem xét, điều chỉnh mức lương cơ bản của người quản lý công ty cho phù hợp với thực tế của từng thời kỳ.

c) Tham gia ý kiến để cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định quỹ tiền lương, thù lao đối với người quản lý công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế; phối hợp với cơ quan đại diện chủ sở hữu giám sát tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý công ty mẹ của Tổng công ty hạng đặc biệt và Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ công ích giữ vai trò trọng yếu trong nền kinh tế.

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ban hành tiêu chuẩn xếp hạng công ty làm cơ sở để xếp lương, xác định mức lương cơ bản đối với người quản lý công ty theo quy định tại Nghị định này.

đ) Phối hợp với cơ quan đại diện chủ sở hữu thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong các công ty. Trường hợp phát hiện việc xác định quỹ tiền lương, thù lao không đúng quy định thì có ý kiến để cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo công ty điều chỉnh hoặc xuất toán theo quy định.

e) Tổng hợp tình hình tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý công ty và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Bộ Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan hướng dẫn việc trích lập, quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên theo quy định tại Nghị định này; tiếp nhận, quản lý và chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên tài chính do tập đoàn kinh tế nhà nước trích nộp.

b) Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tiêu chuẩn xếp hạng công ty làm cơ sở để xếp lương, xác định mức lương cơ bản đối với người quản lý công ty.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2016. Các chế độ quy định tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành Viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

3. Đối với người được cơ quan đại diện chủ sở hữu cử làm đại diện không chuyên trách phần vốn góp ở công ty có cổ phần, vốn góp của Nhà nước, sau khi nhận các khoản thù lao, tiền thưởng do công ty có cổ phần, vốn góp chi trả, người đại diện vốn phải nộp cho cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước để hình thành quỹ chung và chi trả cho người đại diện vốn theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Tập đoàn Viễn thông Quân đội tiếp tục áp dụng thí điểm quản lý tiền lương đối với người quản lý công ty theo quy định của Chính phủ.

5. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty mẹ của công ty tại Điều 1 Nghị định này, căn cứ vào nội dung quy định tại Nghị định này để tổ chức thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ.

6. Đối với tổ chức được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của Luật chứng khoán, Luật các tổ chức tín dụng, Luật bảo hiểm tiền gửi, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức xử lý mua bán nợ của Nhà nước đang áp dụng cơ chế tiền lương theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, căn cứ các nguyên tắc quy định tại Nghị định này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý gắn với hiệu quả hoạt động phù hợp với tính chất đặc thù của các tổ chức, sau khi thống nhất ý kiến với các bộ ngành liên quan.

7. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội xem xét, quyết định việc áp dụng các quy định tại Nghị định này đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nắm giữ 100% vốn điều lệ.

8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (3b).KN 350

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC I

BẢNG HỆ SỐ MỨC LƯƠNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY CHUYÊN TRÁCH
(Kèm theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ)

1. Các hệ số mức lương:

Hạng công ty

Chức danh

HỆ SỐ MỨC LƯƠNG

Tập đoàn kinh tế

Tổng công ty đặc biệt

Tổng công ty và tương đương

Công ty

I

II

III

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chuyên trách

8,80 - 9,10

8,20 - 8,50

7,78 - 8,12

6,97 - 7,30

6,31 - 6,64

5,65 - 5,98

2. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc

8,50 - 8,80

7,85 - 8,20

7,45 - 7,78

6,64 - 6,97

5,98 - 6,31

5,32 - 5,65

3. Trưởng ban kiểm soát

8,10 - 8,40

7,53 - 7,83

7,12 - 7,45

6,08 - 6,41

5,42 - 5,75

4,76 - 5,09

4. Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên chuyên trách, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc

7,90 - 8,20

7,33 - 7,66

6,97 - 7,30

5,98 - 6,31

5,32 - 5,65

4,66 - 4,99

5. Kế toán trưởng

7,60 - 7,90

7,00 - 7,33

6,64 - 6,97

5,65 - 5,98

4,99 - 5,32

4,33 - 4,66

Ghi chú: Các hệ số mức lương nêu trên được tính so với mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.

2. Hạng công ty:

a) Hạng Tập đoàn kinh tế được áp dụng đối với công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế nhà nước.

b) Hạng Tổng công ty đặc biệt áp dụng đối với công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con đủ các điều kiện: Giữ vai trò trọng yếu trong nền kinh tế; Có vốn nhà nước từ 2.500 tỷ đồng trở lên, lợi nhuận từ 200 tỷ đồng trở lên, nộp ngân sách nhà nước từ 200 tỷ đồng trở lên (các chỉ tiêu về vốn, lợi nhuận và nộp ngân sách tính bình quân 03 năm) và có từ 10 đơn vị thành viên hoặc có tổng số lao động của công ty mẹ và của đơn vị thành viên từ 10.000 người trở lên.

Công ty đủ điều kiện nêu trên thì đề nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu để thống nhất ý kiến với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

c) Hạng Tổng công ty và tương đương áp dụng đối với công ty mẹ được chuyển đổi từ Tổng công ty nhà nước hoặc chuyển đổi từ công ty nhà nước đã được xếp lương theo hạng Tổng công ty; công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con đủ các điều kiện: Giữ vai trò trọng yếu trong nền kinh tế, có vốn nhà nước từ 1.800 tỷ đồng trở lên, lợi nhuận từ 100 tỷ đồng trở lên, nộp ngân sách nhà nước từ 100 tỷ đồng trở lên và có từ 5 đơn vị thành viên hoặc có tổng số lao động của công ty mẹ và của đơn vị thành viên từ 7.000 người trở lên.

Công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con đủ điều kiện nêu trên thì đề nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.

d) Hạng công ty I, II, III áp dụng đối với công ty đủ điều kiện theo tiêu chuẩn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định.

đ) Xếp lại hạng Tổng công ty đặc biệt, Tổng công ty:

Công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con, sau thời gian 03 năm kể từ ngày được xếp hạng Tổng công ty đặc biệt, Tổng công ty thì phải rà soát lại các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn xếp hạng để định lại hạng doanh nghiệp. Trường hợp vẫn đủ các Điều kiện theo hạng đang xếp thì báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định tiếp tục xếp hạng Tổng công ty đặc biệt, Tổng công ty sau khi thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp không đủ các điều kiện theo hạng đang xếp thì cơ quan đại diện chủ sở hữu xếp hạng thấp hơn theo quy định.

PHỤ LỤC II

BẢNG MỨC TIỀN LƯƠNG CƠ BẢN ĐỂ XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY CHUYÊN TRÁCH
(Kèm theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ)

Đơn vị: triệu đồng/tháng

Hạng công ty

Chức danh

Mức tiền lương

Tập đoàn kinh tế

Tổng công ty đặc biệt

Tổng công ty và tương đương

Công ty

I

II

III

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chuyên trách

36

33

31

27

25

22

2. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc

35

32

30

26

24

21

3. Trưởng ban kiểm soát

33

30

28

24

22

19

4. Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên chuyên trách, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc

32

29

27

23

21

18

5. Kế toán trưởng

29

27

25

21

19

16

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 52/2016/ND-CP

Hanoi, June 13, 2016

 

DECREE

PROVIDING FOR SALARY, REMUNERATION AND BONUS PAYMENT TO MANAGERS OF SINGLE-MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANIES OF WHICH CHARTER CAPITAL IS WHOLLY OWNED BY THE STATE

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Labor Code dated June 18, 2012;

Pursuant to the Corporate Law dated November 26, 2014;

Pursuant to the Law on Management and Use of state-owned capital invested in production and trading activities of enterprises dated November 26, 2014;

Upon the request of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs;

The Government hereby introduces the Decree providing for salary, remuneration and bonus payment to managers of single-member limited liability companies of which charter capital is wholly owned by the State (hereinafter referred to as wholly state-owned SMLLC).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Decree sets out regulations on salary, remuneration and bonus payment to managers of wholly state-owned SMLLCs, including:

1. Wholly state-owned SMLLCs which are parent companies of state-owned economic corporations, parent companies of state-owned incorporations and parent companies that belong to the group of parent - subsidiary companies.

2. Wholly state-owned single-member private LLCs.

SMLLCs referred to in Clause 1 and Clause 2 of this Article (hereinafter referred to as Company).

Article 2. Subject of application

1. Full-time and part-time executive officers, including Chairpersons of the Board of Members (BOM) or company President, Members of BOM, Heads of the Control Board, Comptrollers, Directors General, Directors, Deputy Directors General, Deputy Directors, Chief Accountants (excluding Directors General, Directors, Deputy Directors General, Deputy Directors and Chief Accountants hired under an employment contract).

2. Ministries, Ministry-level agencies, Government bodies, People's Committees of centrally-affiliated cities and provinces, or organizations established under laws and regulations which are designated by the Government to exercise rights and take on duties as the owner’s representatives to companies (hereinafter referred to as the owner’s representative entity).

3. Entities, organizations and individuals related to salary, remuneration and bonus payments to company managers.

Article 3. Classification of pay bands by full-time company managers

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Principles of determination, payment of salaries, remunerations and bonuses

1. Salaries paid to full-time company managers shall be determined in relation to production and business performance, outcomes achieved from management, administration and control efforts, and be restricted to maximum payment levels as well as ensure due proportion to salaries paid to company employees

2. Remunerations awarded to part-time company managers working in other companies shall be calculated in relation to work duties and working hours and do not exceed 20% of salary amount paid to full-time company managers. With regard to company managers that may be appointed as representatives for contributed capital in many other companies or enterprises, remunerations paid by these companies or enterprises shall be remitted to their designating companies to decide payment of these remunerations in proportion to their performance, but restricted to a maximum of 50% of the actual amount of salaries paid by these designating companies. The remaining portion of remunerations (if any) shall be recorded as other earnings in the designating companies’ financial reports.

3. The payroll and total remuneration for company managers shall be determined on a yearly basis, separated from the payroll for employees, established and submitted by designating companies at their discretion to owners for approval. Company managers shall be paid monthly salary in advance which equals 80% of the temporarily calculated amount of salaries or remunerations in that month; 20% of the remaining amount shall be subject to year-end financial settlements and payments.

4. Salaries and remunerations paid to company managers shall be accounted for in the business cost or expense and posted as separate entries in annual financial statements prepared by their designating companies.

5. Bonuses awarded company managers shall be determined by years in proportion to their production, business performance, outcomes produced from their management, administration or control efforts, and shall be partially paid at the end of a year and fully paid at the end of their terms of office.

6. If a company President holds his/her second office as a Director General or Director, (s)he shall only be eligible to receive salary applicable to the highest position.

7. After deducting amounts paid for social insurance and health insurance contributions and other payables to insurance agencies from salary, bonus and remuneration paid to the Head of the Control Board and Comptroller as provided for by this Decree, the designating company shall remit the difference to the owner’s representative entity to establish a general fund and pay comptrollers in proportion to their performance. As for financial comptrollers working at state-owned economic corporations, that difference shall be subject to transfer to the Ministry of Finance that will consider and decide to pay these comptrollers.

Article 5. Determination of payroll and total remuneration budget

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The budgeted average pay rate shall be determined on the basis of the pay rates referred to in the Appendix II hereto (hereinafter referred to as basic pay rate) and the salary increase factor associated with the increment of planned profit compared with the profit realized in the immediately preceding year as provided for in the following regulations:

a) Where designating companies have managed to conserve and develop state-owned capital, discharge their debt obligations to the state budget in accordance with laws and regulations, prevent any reduction in labor productivity and have planned profits greater than that earned in the immediately preceding year, the maximum salary increase factor of 0.5 by which the basic pay rate is multiplied shall be applied to those operating in the sector of banking, finance, telecommunications gaining the profit of under VND 500 billion, or those operating in the area of oil and gas extraction and processing, minerals, electricity, commerce and service gaining the profit of under VND 300 billion, or those operating in the remaining industries with the planned profit of less than VND 200 billion; that of 0.7 shall be applied with respect to those operating in the field of banking, finance, telecommunications with the profit ranging from VND 500 billion to less than VND 1,000 billion, or those operating in the oil and gas extraction and processing, minerals, electricity, commerce and service industry with the profit ranging from VND 300 billion to below VND 700 billion, or those operating in other industries with the profit ranging from VND 200 billion to less than VND 500 billion; that of 1.0 shall be applied to those operating in the field of banking, finance, telecommunications gaining the profit of at least VND 1,000 billion, or those operating in the oil and gas extraction and processing, minerals, electricity, commerce and service industry having the planned profit of at least VND 700 billion, or those operating in other industries gaining the profit of at least VND 500 billion.

b) If designating companies have managed to conserve and develop state-owned capital, and fulfilled payment obligations to the state budget in accordance with laws and regulations, planned profit equal to the profit earned in the immediately preceding year, the budgeted average pay rate shall be equal to the base pay rate. If the planned profit is less than the profit earned in the immediately preceding year or there is no profit, the budgeted average pay rate must be lower than the base pay rate.

c) If the designating company is running at a loss (except in unexpected events referred to in Clause 6 of this Article), the budgeted average pay rate shall be equal to the pay rate paid as a statutory benefit contingent on salary factors referred to in Article 3 hereof and the base pay rate.

d) If the designating company has a reduction in its loss compared with that recognized in the previous year, or is newly established, the degree of reduction in such loss or the production and business plan must be taken into account to determine the payroll required to be proportional and report to the owner's representative entity for its consideration and decision.

If the planned profit is equal to or greater than the profit earned in the immediately preceding year, but the budgeted average pay rate determined under Point a and b mentioned above is the average pay rate recognized in the immediately preceding year, the budgeted average pay rate shall be equal to the average pay rate recognized in the immediately preceding year.

3. If the designating company has its labor productivity and planned profit which has not increased in comparison with that realized in the immediately preceding year because of respectively producing or trading goods or services subject to the State’s production or business limits, the maximum amount of average salary increase shall not exceed the amount of increase in the consumer price index forecast in a year in accordance with the National Assembly’s Resolution on the annual socio-economic development plan.

4. If the designating company delivers public sector products or perform public services respectively under the State’s commissioning or plan authorization, or operating to meet non-profit objectives, with respect to which the profit standard is replaced by the product, service and task volume standard to the extent that such volume is not less than the immediately preceding year's recognized volume thereof, the average realized pay rate shall be equal to the base pay rate multiplied by the consumer price index forecast in a year in accordance with the National Assembly’s Resolution on the annual socio-economic development plan. The specific pay rate shall be decided by the owner’s representative entity at its discretion provided that it is aligned with the locality pay level.

5. Total remuneration budget for part-time company managers shall be calculated on the basis of the number of part-time company managers, work hours and remuneration rates referred to in Clause 2 Article 4 hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Price adjustment by the State (with respect to products or services subject to the State's pricing), corporate income tax incentives, state-owned capital increases or decreases, regulatory policy modifications, or company relocation requests, production or business site contraction, that directly affect labor productivity and profit standards of the company.

b) The company’s involvement in discharge of political, social welfare assurance, economic demand-supply balancing tasks under the Prime Minister’s decisions, acquisition or transfer of interests in representing the owner of state-owned capital with respect to those enterprises subject to restructuring, debt treatment and restructuring under the direction of the Prime Minister, investment in establishment or expansion of production and business projects, increase in amortization for the purpose of fast capital recovery as approved by competent authorities, and difference in lottery payouts compared with those realized in the previous year with respect to lottery companies.

c) Natural disasters, fires, epidemic diseases, wars and any other force majeure events.

Article 6. Determination of realized payroll and total remuneration

1. The realized payroll for full-time company managers shall be established on the basis of the number of full-time company managers and the budgeted average pay rates associated with the degree of conformity to standards referred to in Article 5 hereof, whereby a company manager will get a maximum 1% pay raise per a 1% by which the realized profit (without taking into account objective elements) exceeds the planned profit.

2. Realized total remuneration paid to part-time company managers shall be calculated on the basis of the number of part-time company managers, work hours and remuneration rates referred to in Clause 2 Article 4 hereof.

3. On determining its realized payroll or total remuneration, the company must take into account objective elements that may cause impacts on the labor productivity, or the realized profit compared with the planned profit.

4. On consulting the realized payroll, total remuneration and these paid in advance to company managers, the company shall determine the remaining payroll or total remuneration that must be paid. In the event that advance payments exceed the realized payroll or total remuneration, the excess portion of payroll or remuneration paid within an accounting year must be refunded.

Article 7. Total bonus

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. 90% of total bonus as provided for in Clause 1 of this Article shall be set aside for payment of bonuses at the end of each year. The remaining portion of bonus (10%) shall be used for payment of bonuses determined in proportion to company managers’ performance upon expiration of their term of office.

Article 8. Payment of salaries, remunerations and bonuses

1. Salaries or bonuses paid to company managers shall be associated with their contribution to production and business performance, and outcomes achieved from their management, administration and control efforts, as provided for in the company’s regulations on salary, remuneration and bonus payment.

2. Regulations on salary, remuneration and bonus payment shall be established in accordance with laws, ensure democracy, public access and transparency with the involvement of the Executive Committee of Trade Union of the company and consent of the owner’s representative entity before being implemented.

Article 9. Implementation responsibility

1. The Board of Members or the President of the company:

a) In the first quarter every year, formulate the payroll and total remuneration budget for company managers associated with the production and business plan, which ensures due proportion to the payroll for employees, for submission to the owner’s representative entity for its approval.

b) With reference to the outcomes achieved from efforts to meet production and business standards, determine the realized payroll, total remuneration and total bonus, and report to the owner’s representative entity for its approval no later than the first quarter of the immediately following year. With respect to a parent company – state-owned economic corporation, a parent company of specially-ranked incorporation, and an incorporation, which performs public duties and play key economic roles, send it through to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs for its supervision.

c) Identify and remit a portion of salary, remuneration and bonus paid to the head of Control Board or Comptrollers to the owner’s representative entity under the provisions of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Establish rules for paying salaries, remunerations and bonuses to company managers and report to the owner’s representative entity before implementation of these rules.

e) Provide relevant documents and reports concerning implementation of payroll, remuneration and bonus policies upon the request of the Head of Control Board and Comptrollers.

g) In the second quarter every year, consolidate salaries, remunerations and bonuses and earnings paid on a monthly basis in the immediately preceding year to each company manager to report to the owner's representative entity; make relevant information available on the company's Website in accordance with laws.

2. The Head of Control Board and Comptrollers:

a) Inspect and monitor compliance of the Board of Members or the company President, the Director General and the Director with this Decree.

b) Make any recommendation to the Board of Members or the company President, the Director General and the Director, or report to the owner's representative agency on any violation against the State's regulations.

3. The owner’s representative entity:

a) In the first quarter every year, consider and approve the previous year’s realized payroll, total remuneration and total bonus, and the payroll and total remuneration budget for company managers. With regard to the payroll and total remuneration for managers of parent companies – economic corporations, the owner’s representative entity shall approve it after obtaining consent from the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.

b) Submit to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs the approved payroll, total remuneration, total bonus for managers of parent companies – state-owned economic corporations, parent companies of specially-ranked incorporations, and incorporations, which perform public duties and play key economic roles for consolidation and monitoring purposes.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Where the Head of Control Board or any Comptroller fails to fulfill their assigned duties, depending on the severity or type of violation, disciplinary actions may be imposed, including refusal to offer a pay raise, extended time limit for salary grade increase, reductions in salaries, remunerations or bonuses, pay grade decrease, reprimand, warning, dismissal or forced termination of term of office in accordance with laws.

d) Give its comments on salary, remuneration and bonus payment regulations of the company; publish the realized payroll, total remuneration, total bonus and pay, remuneration and bonus rate, and monthly earnings of each company manager in the immediately preceding year on the website of the owner’s representative entity in accordance with laws, and consolidate these comments for submission to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs for aggregation and monitoring purposes.

dd) Assume accountability to the Government, the Prime Minister for implementation of payroll, remuneration and bonus policies in companies within its jurisdiction.

4. The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs:

a) Take charge of and cooperate with relevant ministries in provision of guidance on regulations on salary, remuneration and bonus laid down in this Decree.

b) Take charge of and cooperate with relevant ministries or agencies in making recommendations to the Government for its consideration of approval of or adjustment in base pay rate paid to company managers so that the adjusted pay rate conforms to practical conditions over periods of time.

c) Confer with the owner’s representative entity about the decision on the payroll and total remuneration paid to managers of parent companies – economic corporations; collaborate with the owner’s representative entity in monitoring salaries, remunerations or bonuses paid to managers of parent companies of specially-ranked incorporations and incorporations performing public duties and playing key economic roles.

d) Take charge of and collaborate with the Ministry of Finance in introducing standards for categorization of companies as the basis for salary classification and identification of base pay rate for company managers as provided by this Decree.

dd) Collaborate with the owner’s representative entity in conducting inspections, audits and examinations of compliance of companies with payroll, remuneration and bonus policies. Where determination of the payroll and total remuneration is in violation of regulations, it must make recommendations to the owner's representative entity that directs the designating company to carry out any adjustment to or disallowance of violating payroll or remunerations in accordance with laws and regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. The Ministry of Finance:

a) Take charge of and collaborate with relevant Ministries or agencies in provision of guidance on creation and management of the payroll, total remuneration and total bonus paid to the Head of Control Board, Comptrollers under the provisions of this Decree; accept, manage and pay salaries, remunerations and bonuses to financial comptrollers remitted by state-owned economic corporations.

b) Collaborate with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs in introducing standards for ranking of companies as the basis for salary classification and identification of base pay rate for company managers.

Article 10. Effect

1. This Decree shall enter into force from August 1, 2016. Policies on salaries, remunerations and bonuses referred to in this Decree shall take effect from January 1, 2016.

2. This Decree shall supersede the Government’s Decree No. 51/2013/ND-CP dated May 14, 2013 providing for salary, remuneration and bonus policies for members of the Board of Members or the company President, Comptrollers, Directors General or Directors, Vice Directors General or Vice Directors, Chief Accountants in wholly state-owned SMLLCs.

3. As for a person designated by the owner’s representative entity to act as a part-time representative of portion of contributed capital invested in companies which have state-owned shares or contributed capital, after receiving remunerations, bonuses paid by these companies, such representative must remit them to the owner's representative entity for state-owned capital to establish a general fund used for paying this representative in proportion to his fulfillment of assigned duties.

4. Viettel Group shall continue to pilot salary management for company managers in accordance with the Government's regulations.

5. The Board of Members or the President of the companies referred to in Article 1 hereof shall refer to regulations set out in this Decree to implement salary, remuneration and bonus policies for managers of SMLLCs of which the charter capital is wholly owned by parent companies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Political organizations or socio-political organizations shall consider and decide application of regulations laid down herein to managers of SMLLCs of which the charter capital is wholly owned by these organizations.

8. Ministers, Heads of Ministry-level agencies, Heads of Government agencies, Presidents of the People’s Committees of centrally-affiliated cities and provinces and of the Boards of Member, or Presidents of wholly state-owned SMLLCs, shall be responsible for implementing this Decree./.

 

 

 

PP. THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

APPENDIX I

TABLE OF PAY FACTORS FOR FULL-TIME COMPANY MANAGERS
(Annexed to the Government’s Decree No. 52/2016/ND-CP dated June 13, 2016)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Company rank

 

 

Title

PAY FACTOR

Economic corporation

Specially-ranked incorporation

Incorporation and equivalents

Company

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II

III

1. Full-time President of the Board of Members or full-time company President

8.80 – 9.10

8.20 – 8.50

7.78 – 8.12

6.97 – 7.30

6.31 – 6.64

5.65 – 5.98

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.50 – 8.80

7.85 – 8.20

7.45 – 7.78

6.64 – 6.97

5.98 – 6.31

5.32 – 5.65

3. Head of the Control Board

8.10 – 8.40

7.53 – 7.83

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.08 – 6.41

5.42 – 5.75

4.76 – 5.09

4. Full-time member of the Board of Members, full-time comptroller, Vice Director General or Vice Director

7.90 – 8.20

7.33 – 7.66

6.97 – 7.30

5.98 – 6.31

5.32 – 5.65

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Chief Accountant

7.60 – 7.90

7.00 – 7.33

6.64 – 6.97

5.65 – 5.98

4.99 – 5.32

4.33 – 4.66

Note: The above-mentioned pay factors are calculated on the basis of base pay rates stipulated by the Government.

2. Company ranking:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The rank of a specially-ranked incorporation shall be applicable to parent companies in the parent-subsidiary company model that meet such conditions as playing key economic roles; having state-owned capital contributions of at least VND 2,500 billion, gaining the profit of at least VND 200 billion, remitting an amount of at least VND 200 billion to the state budget (capital, profit and state budget contribution standards which are measured on average within 3 years) and having at least 10 affiliated units, or hiring at least 10,000 employees in total working for parent companies and their affiliates.

Those companies that meet the aforesaid conditions shall request the owner’s representative entity to agree with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Ministry of Finance on making a final report to the Prime Minister for his consideration and determination.

c) The rank of an incorporation or equivalent shall be applicable to parent companies transformed from state-owned incorporations or from state-owned companies of which salaries are classified by the category of an incorporation; parent companies belonging to the parent-subsidiary company model that meet such conditions as playing key economic roles; having state-owned capital contributions of at least VND 1,800 billion, gaining the profit of at least VND 100 billion, remitting an amount of at least VND 100 billion to the state budget or having at least 10 affiliated units, or hiring at least 7,000 employees in total working for parent companies and their affiliates.

Those parent companies belonging to the parent-subsidiary company model that meet the aforesaid conditions shall request consideration or decision from the owner’s representative entity after obtaining consent from the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Ministry of Finance.

d) The rank of Company I, II, III shall be applicable to those companies that meet conditions under standards specified by the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and decided by the owner’s representative entity.

dd) Re-ranking of specially-ranked companies or incorporations:

Parent companies belonging to the parent-subsidiary company model shall, after 3 years from the date upon which the rank of specially-ranked incorporation or incorporation is determined, be subject to review of ranking standards for the purpose of company re-ranking. Where they continue to meet conditions set out for such ranks, the owner's representative entity must be notified in writing to decide continuation of the existing rank of specially-ranked incorporation or incorporation after obtaining consent from the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs. Where they fail to meet specified conditions for such ranks, the owner's representative entity shall decide lower ranks in accordance with laws.

 

APPENDIX II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Unit: million dong/month

Company rank

Title

Pay rate

Economic corporation

Specially-ranked incorporation

Incorporation and equivalents

Company

I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

III

1. Full-time President of the Board of Members or full-time company President

36

33

31

27

25

22

2. Director General or Director

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

32

30

26

24

21

3. Head of the Control Board

33

30

28

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

22

19

4. Full-time member of the Board of Members, full-time comptroller, Vice Director General or Vice Director

32

29

27

23

21

18

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

29

27

25

21

19

16

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


149.806

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!