Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 62/QĐ-CTUBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Trần Quốc Văn
Ngày ban hành: 11/01/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/QĐ-CTUBND

Hưng Yên, ngày 11 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 17/TTr-STP ngày 05 tháng 01 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 Danh mục

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2022 (Mẫu số 03).

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2022 (Mẫu số 04).

Điều 2. Căn cứ kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên công bố tại Điều 1

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đăng tải Quyết định này và 02 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2022 trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và Công báo tỉnh.

2. Sở Tư pháp tổ chức tạo lập bổ sung Hệ cơ sở dữ liệu điện tử văn bản phục vụ rà soát và thông tin về tình trạng pháp lý của văn bản bằng hình thức văn bản điện tử trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh; HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Trần Quốc Văn

Mẫu số 03

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-CTUBND ngày 11/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2022

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1

Nghị quyết

Số 115/2017/NQ-HĐND 08/12/2021

Ban hành quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học; mức thưởng khuyến khích ưu đãi tài năng và thu hút nhân tài

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 168/2021/NQ- HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, thu hút nhân tài và thưởng khuyến khích tài năng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/01/2022

2

Nghị quyết

Số 167/2021/NQ-HĐND 08/12/2021

Quy định mức giá đối với dịch vụ xét nghiệm SARS - CoV -2 không thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 185/2022/NQ- HĐND ngày 16/3/2022 của HĐND tỉnh ban hành quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

26/3/2022

3

Nghị quyết

Số 253/2019/NQ-HĐND 06/12/2019

Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 189/2022/NQ- HĐND ngày 26/4/2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung chi và mức chi cho công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

06/5/2022

4

Nghị quyết

Số 153/2021/NQ-HĐND 07/12/2021

Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Hưng Yên năm 2022

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 301/2022/NQ- HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh về ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025

18/12/2022

5

Nghị quyết

Số 154/2021/NQ-HĐND 07/12/2021

Về ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Hưng Yên năm 2022

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 302/2022/NQ- HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh về ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025

18/12/2022

6

Nghị quyết

Số 224/2022/NQ-HĐND 07/7/2022

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 154/2021/NQ- HĐND 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Hưng Yên năm 2022

7

Nghị quyết

Số 189/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018

Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2022

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 338/2022/NQ- HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025

20/12/2022

8

Quyết định

Số 01/2018/QĐ-UBND ngày 12/01/2018

Ban hành Quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học; mức thưởng khuyến khích ưu đãi tài năng và thu hút nhân tài

Bị thay thế bởi Quyết định số 04/2022/QĐ- UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, thu hút nhân tài và khen thưởng khuyến khích tài năng tỉnh Hưng Yên

01/02/2022

9

Chỉ thị

Số 16/CT-UB ngày 02/5/1997

Về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2022/QĐ- UBND ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh bãi bỏ các chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

25/02/2022

10

Chỉ thị

Số 26/CT-UB ngày 01/7/1997

Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy

11

Chỉ thị

Số 29/CT-UB ngày 14/7/1997

Về việc thực hiện Nghị định số 51-CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu

12

Chỉ thị

Số 12/2007/CT-UB ngày 19/6/1997

Về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú

13

Quyết định

Số 47/2021/QĐ-UBND ngày 16/8/2021

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Hưng Yên

Bị thay thế bởi Quyết định số 08/2022/QĐ- UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/4/2022

14

Quyết định

Số 1107/QĐ-UBND ngày 18/6/2015

Về việc đổi tên Trung tâm Giới thiệu việc làm thành Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bị hết hiệu lực bởi Quyết định số 10/2022/QĐ- UBND ngày 26/04/2021 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

20/4/2022

15

Quyết định

Số 25/2021/QĐ-UBND ngày 23/6/2021

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên

Bị thay thế bởi Quyết định số 11/2022/QĐ- UBND ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên

20/4/2022

16

Quyết định

Số 22/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016

Ban hành Quy định phân cấp quản lý và phân công nhiệm vụ về lĩnh vực quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bị thay thế bởi Quyết định số 12/2022/QĐ- UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý và phân công nhiệm vụ về lĩnh vực quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

25/4/2022

17

Quyết định

Số 1661/QĐ-UBND ngày 03/9/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Bị hết hiệu lực bởi Quyết định số 14/2022/QĐ- UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương

20/5/2022

18

Quyết định

Số 12/2021/QĐ-UBND ngày 26/4/2021

Về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Công thương

19

Quyết định

Số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/3/2021

Về việc tổ chức lại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hưng Yên

Bị thay thế bởi Quyết định số 15/2022/QĐ- UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hưng Yên

20/5/2022

20

Quyết định

Số 17/2020/QĐ-UBND ngày 16/7/2020

Về việc tổ chức lại Sở Tài chính Hưng Yên

Bị thay thế bởi Quyết định số 17/2022/QĐ- UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Hưng Yên

01/6/2022

21

Quyết định

Số 17/2021/QĐ-UBND ngày 24/5/2021

Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Hưng Yên

Bị thay thế bởi Quyết định số 19/2022/QĐ- UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Hưng Yên

01/7/2022

22

Quyết định

Số 37/2019/QĐ-UBND ngày 01/11/2019

Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 4 các Quyết định của UBND tỉnh ngày 18 tháng 01 năm 2019 về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế

Bị thay thế bởi Quyết định số 23/2022/QĐ- UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Kim Động trực thuộc Sở Y tế

01/7/2022

23

Quyết định

Số 19/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, cá nhân trong công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bị thay thế bởi Quyết định số 32/2022/QĐ- UBND ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

12/8/2022

24

Quyết định

Số 44/2021/QĐ-UBND ngày 16/8/2021

Về việc hợp nhất Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng với Trung tâm Văn hóa tỉnh thành Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bị thay thế bởi Quyết định số 33/2022/QĐ- UBND ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh đổi tên Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh thành Trung tâm Văn hóa tỉnh và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/8/2022

25

Quyết định

Số 26/2020/QĐ-UBND ngày 08/9/2020

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Hưng Yên

Bị hết hiệu lực bởi Quyết định số 39/2022/QĐ- UBND ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Hưng Yên

10/10/2022

26

Quyết định

Số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/4/2021

Về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải

27

Quyết định

Số 19/QĐ-UB ngày 04/01/2006

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Thanh tra giao thông vận tải trực thuộc Sở Giao thông vận tải

28

Quyết định

Số 448/QĐ-UBND ngày 26/02/3016

Về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3.1 Điều 3 Quyết định số 19/QĐ-UB ngày 04/01/2006 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Thanh tra giao thông vận tải trực thuộc Sở Giao thông vận tải

29

Quyết định

Số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/4/2021

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Bị thay thế bởi Quyết định số 44/2022/QĐ- UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

01/12/2022

30

Quyết định

Số 56/2021/QĐ-UBND ngày 18/8/2021

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bị thay thế bởi Quyết định số 45/2022/QĐ- UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

01/12/2022

31

Quyết định

Số 2717/QĐ-UBND ngày 6/11/2018

Về Sáp nhập các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế

Bị bãi bởi Quyết định số 47/2022/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế

01/12/2022

32

Quyết định

Số 2540/QĐ-UBND ngày 16/10/2018

Về việc Sáp nhập các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế

Bị thay thế bởi Quyết định số 49/2022/QĐ- UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế

01/12/2022

33

Quyết định

Số 2372/QĐ-UBND ngày 21/9/2018

Về việc thành lập Văn phòng đại diện Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bị thay thế bởi Quyết định số 50/2022/QĐ- UBND ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

15/12/2022

TỔNG SỐ: 33 VĂN BẢN

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có văn bản nào

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2022: Không có văn bản nào

Mẫu số 04

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2022

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1

Nghị quyết

Số 292/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

Sửa đổi, bãi bỏ khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị quyết

Bị sửa đổi, bãi bỏ bởi Nghị quyết số 213/2022/NQ-HĐND ngày 07/07/2022 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 292/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

18/7/2022

2

Nghị quyết

Số 277/2020/NQ-HĐND ngày 07/5/2020 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng và một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết

Bị sửa đổi bởi Nghị quyết số 172/2021/NQ- HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 07/5/2020 của HĐND tỉnh

01/01/2022

3

Quyết định

Số 2428/QĐ-UBND ngày 01/12/2008 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Bãi Điều 2, Điều 3 của Quyết định

Bị bãi bởi Quyết định số 16/2022/QĐ- UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

01/6/2022

4

Quyết định

Số 04/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thành phố trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên

Bãi Điều 2, Điều 3, Điều 4 của Quyết định

Bị bãi bởi Quyết định số 20/2022/QĐ- UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thành phố trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên

01/7/2022

5

Quyết định

Số 08/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Ân Thi trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên

Bãi Điều 2, Điều 3, Điều 4 của Quyết định

Bị bãi bởi Quyết định số 21/2022/QĐ- UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Ân Thi trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên

01/7/2022

6

Quyết định

Số 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên

Bãi Điều 2, Điều 3, Điều 4 của Quyết định

Bị bãi bởi Quyết định số 22/2022/QĐ- UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu trực thuộc Sở Y tế

01/7/2022

7

Quyết định

Số 11/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Kim Động trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên

Bãi Điều 2, Điều 3, Điều 4 của Quyết định

Bị bãi bởi Quyết định số 23/2022/QĐ- UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Kim Động trực thuộc Sở Y tế

01/7/2022

8

Quyết định

Số 04/2020/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc đổi tên Trung tâm Y tế, phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế, các Trạm Y tế theo đơn vị hành chính thị xã Mỹ Hào và Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào thuộc Sở Y tế

Bãi khoản 2 Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 của Quyết định

Bị bãi bởi Quyết định số 24/2022/QĐ- UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế Thị xã Mỹ Hào trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên

01/7/2022

9

Quyết định

Số 05/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức

Bãi Điều 2, Điều 3, Điều 4 của Quyết định

Bị bãi bởi Quyết định số 25/2022/QĐ- UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ

01/7/2022

lại Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên

cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ trực thuộc Sở Y tế

10

Quyết định

Số 10/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Văn Giang trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên

Bãi Điều 2, Điều 3, Điều 4 của Quyết định

Bị bãi bởi Quyết định số 26/2022/QĐ- UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Văn Giang trực thuộc Sở Y tế

01/7/2022

11

Quyết định

Số 03/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên

Bãi Điều 2, Điều 3, Điều 4 của Quyết định

Bị bãi bởi Quyết định số 27/2022/QĐ- UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ trực thuộc Sở Y tế

01/7/2022

12

Quyết định

Số 07/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên

Bãi Điều 2, Điều 3, Điều 4 của Quyết định

Bị bãi bởi Quyết định số 28/2022/QĐ- UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm trực thuộc Sở Y tế

01/7/2022

13

Quyết định

Số 06/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên

Bãi Điều 2, Điều 3, Điều 4 của Quyết định

Bị bãi bởi Quyết định số 29/2022/QĐ- UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ trực thuộc Sở Y tế

01/7/2022

14

Quyết định

Số 09/2017/QĐ-UBND ngày 02/06/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 22

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 22 của Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 02/06/2017 của UBND tỉnh

01/8/2022

15

Quyết định

Số 88/2021/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên

Sửa đổi Điều 3 Quyết định

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 88/2021/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên

15/8/2022

16

Quyết định

Số 02/2021/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Sửa đổi một số điều của Quyết định

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế tổ chức, hoạt động và tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh

22/8/2022

17

Quyết định

Số 2426/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Trung tâm Giống nông nghiệp trực thuộc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

Bãi Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 Quyết định

Bị bãi bởi Quyết định số 37/2022/QĐ- UBND ngày 09/9/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giống nông nghiệp trực thuộc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên

01/10/2022

18

Quyết định

Số 1139/QĐ-UBND ngày 30/8/1997 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Bãi Điều II, Điều III của Quyết định

Bị bãi bởi Quyết định số 38/2022/QĐ- UBND ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

10/10/2022

19

Quyết định

Số 20/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên Quy định xét, công nhận sáng kiến tỉnh Hưng Yên

Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Quy định

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 40/2022/QĐ- UBND ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Quy định xét, công nhận sáng kiến tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh

15/10/2022

20

Quyết định

Số 916/QĐ-UBND ngày 05/5/2010 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hưng Yên

Bãi Điều 2, Điều 3, Điều 4 của Quyết định

Bị bãi bởi Quyết định số 45/2022/QĐ- UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

15/12/2022

21

Quyết định

Số 24/2000/QĐ-UBND ngày 06/7/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện Lao và bệnh phổi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên

Bãi Điều 3 của Quyết định

Bị bãi bởi Quyết định số 46/2022/QĐ- UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Phổi trực thuộc Sở Y tế

01/12/2022

22

Quyết định

Số 1471/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành Bệnh viện Phổi trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên

Bãi Điều 2 của Quyết định

23

Quyết định

Số 1427/QĐ-UBND ngày 6/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên

Bãi Điều 2, Điều 3 của Quyết định

Bị bãi bởi Quyết định số 47/2022/QĐ- UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế

01/12/2022

24

Quyết định

Số 15/2004/QĐ-UBND ngày 13/4/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập bệnh viện tâm thần kinh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên

Bãi Điều 2, Điều 3 của Quyết định

Bị bãi bởi Quyết định số 48/2022/QĐ- UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện tâm thần kinh trực thuộc Sở Y tế

01/12/2022

25

Quyết định

Số 16/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên

Bãi Điều 2, Điều 3 của Quyết định

Bị bãi bởi Quyết định số 49/2022/QĐ- UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế

01/12/2022

26

Quyết định

Số 916/QĐ-UBND ngày 05/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bãi Điều 2, Điều 3, Điều 4 của Quyết định

Bị bãi bởi Quyết định số 50/2022/QĐ- UBND ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

15/12/2022

TỔNG SỐ: 26 VĂN BẢN

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có văn bản nào

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2022: Không có văn bản nào

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 62/QĐ-CTUBND ngày 11/01/2023 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2022

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


628

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!