Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN GIONG RIENG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 6681 văn bản

1

Quyết định 643/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN GIỒNG RIỀNG, TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2019

2

Quyết định 703/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 HUYỆN GIỒNG RIỀNG, TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Ban hành: 28/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2018

3

Quyết định 03/2014/QĐ-UBND công bố tên đường tại Trung tâm thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

TRUNG TÂM THỊ TRẤN GIỒNG RIỀNG, HUYỆN GIỒNG RIỀNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7

Ban hành: 08/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2014

4

Nghị quyết 52/2013/NQ-HĐND về đặt tên đường tại trung tâm thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

TRẤN GIỒNG RIỀNG, HUYỆN GIỒNG RIỀNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 06/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2014

5

Quyết định 1229/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020

THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN GIỒNG RIỀNG, TỈNH KIÊN GIANG ĐẾN NĂM 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát

Ban hành: 06/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2014

6

Quyết định 24/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ QUA CẦU XÃ THẠNH HƯNG, HUYỆN GIỒNG RIỀNG, TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Ban hành: 10/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2013

7

Nghị quyết 13/2013/NQ-HĐND ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ QUA CẦU XÃ THẠNH HƯNG, HUYỆN GIỒNG RIỀNG, TỈNH KIÊN GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TÁM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

Ban hành: 10/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

8

Quyết định 08/2006/QĐ-UBND xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, định hướng sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu của thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT KỲ ĐẦU CỦA THỊ TRẤN GIỒNG RIỀNG, HUYỆN GIỒNG RIỀNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ban hành ngày ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003

Ban hành: 15/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2014

9

Quyết định 09/2006/QĐ-UBND xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015, định hướng sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu của huyện Giồng Riềng do tỉnh Kiên Giang ban hành

HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU CỦA HUYỆN GIỒNG RIỀNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ban hành ngày ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm

Ban hành: 15/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2013

10

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 về giải pháp quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản nói chung và nuôi trồng thủy sản bằng lồng, bè nói riêng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

TRỒNG THỦY SẢN NÓI CHUNG VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BẰNG LỒNG, BÈ NÓI RIÊNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH. Để bảo đảm phát triển bền vững nghề nuôi trồng thủy hải sản trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện: Đông Hòa, Tuy An và thị xã Sông Cầu khẩn trương triển khai nghiêm túc các nội dung

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

11

Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2017 về bảo tồn và phát triển giống ong nội tại 4 huyện vùng Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Hà Giang ban hành

Hà Giang xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát triển giống ong nội tại 4 huyện vùng Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2017 - 2020, như sau: I. Mục đích, yêu cầu 1. Mục đích - Bảo tồn và phát triển giống ong nội còn gọi là ong Châu Á (tên khoa học là Apis Cerana) quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng trên địa bàn tỉnh. - Huy động sức

Ban hành: 19/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2017

12

Quyết định 33/2009/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã đối với huyện Giang Thành và các xã mới thành lập thuộc các huyện: Tân Hiệp, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận và Giang Thành do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH TỈNH, NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ ĐỐI VỚI HUYỆN GIANG THÀNH VÀ CÁC XÃ MỚI THÀNH LẬP THUỘC CÁC HUYỆN: TÂN HIỆP, GIỒNG RIỀNG, VĨNH THUẬN VÀ GIANG THÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật

Ban hành: 28/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2010

13

Nghị quyết 85/2009/NQ-HĐND quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia đối với các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã đối với huyện Giang Thành và các xã mới thành lập thuộc các huyện: Tân Hiệp, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận và Giang Thành do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 25 ban hành

TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH TỈNH, NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ ĐỐI VỚI HUYỆN GIANG THÀNH VÀ CÁC XÃ MỚI THÀNH LẬP THUỘC CÁC HUYỆN: TÂN HIỆP, GIỒNG RIỀNG, VĨNH THUẬN VÀ GIANG THÀNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI LĂM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Ban hành: 02/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2010

14

Quyết định 2094/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất, chế biến tiêu thụ cây dong riềng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2025, định hướng đến 2030

Xác định tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất cây dong riềng giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030. + Xác định quy mô diện tích hợp lý, theo hướng sản xuất phù hợp với khả năng chế biến tại các huyện; quy hoạch vùng trồng dong riềng tập trung tại từng địa phương; đầu tư, xây dựng, nâng cấp các cơ sở chế biến và tiêu thụ sản phẩm gắn

Ban hành: 21/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2017

15

Nghị quyết số 29/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập xã thuộc thị xã Hà Tiên và các huyện: Kiên Lương, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiên Lương để thành lập huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang do Chính phủ ban hành

XÃ THUỘC THỊ XÃ HÀ TIÊN VÀ CÁC HUYỆN: KIÊN LƯƠNG, TÂN HIỆP, GIỒNG RIỀNG, VĨNH THUẬN; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN KIÊN LƯƠNG ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN GIANG THÀNH, TỈNH KIÊN GIANG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang,

Ban hành: 29/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2009

16

Quyết định 4652/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển giống cây, giống con chất lượng cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020

ký bản quyền và bảo hộ sở hữu trí tuệ về giống. - Giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các ngành liên quan quản lý giống theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; xác định, duy trì diện tích đất nông nghiệp phục vụ sản xuất giống; hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp trong việc bố trí diện tích đất phù hợp để đầu tư ứng dụng

Ban hành: 06/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2016

17

Nghị định 84/2001/NĐ-CP về việc thành lập các xã, phường thuộc các huyện Gò Quao, An Minh, Tân Hiệp, Giồng Riềng và Thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

VIỆC THÀNH LẬP CÁC XÃ, PHƯỜNG THUỘC CÁC HUYỆN GÒ QUAO, AN MINH, TÂN HIỆP, GIỒNG RIỀNG VÀ THỊ XÃ RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Thành lập

Ban hành: 14/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

18

Quyết định 1724/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011-2020

tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011-2020 II. Vị trí, quy mô: Vị trí: Trên địa bàn 15 huyện, thị xã Buôn Hồ và TP Buôn Ma Thuột Quy mô: Trong 16 danh mục theo Quyết định số 2733/QĐ-UBND, ngày 25/10/2010 của UBND tỉnh Đăk Lăk, về việc phê duyệt danh mục giống cây nông lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản giai đoạn 2011-2020.

Ban hành: 02/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2012

19

Quyết định 56/2015/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Sầu riêng Đạ Huoai" do tỉnh Lâm Đồng ban hành

huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng và trái Sầu riêng mang nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” phải xác định cụ thể các thông tin sau: - Doanh nghiệp/đơn vị/chủ hộ - Địa chỉ - Địa điểm sản xuất - Giống sầu riêng - Nguồn gốc giống sản xuất - Ngày thu hoạch II. TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG SẦU RIÊNG 1. Đối với trái Sầu

Ban hành: 04/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2015

20

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND Quy định về thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

tiền phí, lệ phí” và phải tổ chức hạch toán riêng khoản thu này theo chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước. 2. Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống là khoản phí thuộc Ngân sách Nhà nước, trích 100% trên tổng số tiền thu phí cho đơn vị tổ chức thu phí. Điều 6. Chế độ tài chính, kế toán

Ban hành: 06/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.182.28