Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 33/2009/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã đối với huyện Giang Thành và các xã mới thành lập thuộc các huyện: Tân Hiệp, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận và Giang Thành do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Số hiệu: 33/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Bùi Ngọc Sương
Ngày ban hành: 28/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

S: 33/2009/-UBND

Rạch Giá, ngày 28 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH TỈNH, NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ ĐỐI VỚI HUYỆN GIANG THÀNH VÀ CÁC XÃ MỚI THÀNH LẬP THUỘC CÁC HUYỆN: TÂN HIỆP, GIỒNG RIỀNG, VĨNH THUẬN VÀ GIANG THÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập xã thuộc thị xã Hà Tiên và các huyện: Kiên Lương, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiên Lương để thành lập huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang;
Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị quyết số 85/2009/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, tại kỳ họp thứ hai mươi lăm về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã đối với huyện Giang Thành và các xã mới thành lập thuộc huyện Tân Hiệp, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận và Giang Thành;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang tại Tờ trình số 387/TTr-STC ngày 09 tháng 12 năm 2009 về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia đối với các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã đối với huyện Giang Thành và các xã mới thành lập thuộc huyện Tân Hiệp, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận và Giang Thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Bảng quy định tỷ lệ điều tiết ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã năm 2010 của huyện Giang Thành và các xã mới thành lập thuộc các huyện Tân Hiệp, Giồng Riềng và Vĩnh Thuận.

Thời gian thực hiện: áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành chức năng có liên quan triển khai thực hiện tỷ lệ phần trăm (%) phân chia do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Giang Thành, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã mới thành lập thuộc các huyện: Tân Hiệp, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận và Giang Thành chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước chi nhánh tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Tân Hiệp, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận và Giang Thành; Chủ tịch Ủy ban nhân các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Tân Hiệp, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận và Giang Thành; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2010 hết hiệu lực./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Sương

 


BẢNG QUY ĐỊNH

TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ NĂM 2010 CỦA HUYỆN GIANG THÀNH VÀ CÁC XÃ MỚI THÀNH LẬP THUỘC CÁC HUYỆN TÂN HIỆP, GIỒNG RIỀNG VÀ VĨNH THUẬN
(kèm theo Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: phần trăm (%)

STT

T2ên huyện, thị, thành

Nguồn thu được phân chia tỷ lệ phần trăm (%) ngân sách tỉnh hưởng

Nguồn thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) huyện, xã hưởng

Phụ ghi

Thuế nông nghiệp, thuế nhà đất

Thuế Tài nguyên

Thuế VAT, thu nhập doanh nghiệp

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Lệ phí trước bạ

Thuế nông nghiệp

Thuế nhà đất

Thuế tài nguyên

Thuế VAT, thu nhập doanh nghiệp

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Lệ phí trước bạ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I

Huyện Giang Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

- Ngân sách huyện

 

 

 

 

 

0

0

0

50

90

0

 

b

- Ngân sách xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Vĩnh Điều

0

0

0

0

0

100

100

100

50

10

100

 

2

Vĩnh Phú

0

0

0

0

0

100

100

100

50

10

100

 

3

Tân Khánh Hòa

0

0

0

0

0

100

100

100

50

10

100

 

4

Phú Mỹ

0

0

0

0

0

100

100

100

50

10

100

 

5

Phú Lợi

0

0

0

0

0

100

100

100

50

10

100

 

II

Huyện Tân Hiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

- Ngân sách huyện

 

 

 

 

 

0

0

0

50

90

0

 

b

- Ngân sách xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tân Hòa

0

0

0

0

0

100

100

100

50

10

100

 

III

Huyện Giồng Riềng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

- Ngân sách huyện

 

 

 

 

 

0

0

0

50

90

0

 

b

- Ngân sách xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thạnh Bình

0

0

0

0

0

100

100

100

50

10

100

 

IV

Huyện Vĩnh Thuận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

- Ngân sách huyện

 

 

 

 

 

0

0

0

50

90

0

 

b

- Ngân sách xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xã Bình Minh

0

0

0

0

0

100

100

100

50

10

100

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 33/2009/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã đối với huyện Giang Thành và các xã mới thành lập thuộc các huyện: Tân Hiệp, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận và Giang Thành do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.528
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132