Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1538/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 1538/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Phạm Minh Huấn
Ngày ban hành: 31/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1538/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TUYÊN QUANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quyết định số 1275/QĐ-LĐTBXH ngày 07/9/2015 về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội; Quyết định số 1261/QĐ-LĐTBXH ngày 07/9/2015; Quyết định số 158/QĐ-LĐTBXH ngày 01/02/2016 về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 1724/QĐ-LĐTBXH ngày 07/9/2015 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 1858/QĐ-LĐTBXH ngày 21/12/2015 về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động; Quyết định số 1938/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2015 về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực bảo trợ xã hội; Quyết định số 1683/QĐ-LĐTBXH ngày 16/11/2015 về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực an toàn lao động; Quyết định số 1828/QĐ-LĐTBXH ngày 10/12/2015 của về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 1632/QĐ-LĐTBXH ngày 06/11/2015 của về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 1872/QĐ-LĐTBXH ngày 22/12/2015 về việc công bố thủ tục hành chính ban hành lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 và Quyết định số 1025/QĐ-LĐTBXH ngày 03/8/2016 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (có danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ www.tuyenquang.gov.vn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Quyết định trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính về các lĩnh vực được nêu tại Điều 1 đều hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (báocáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Sở Tư pháp (theo dõi);
- Sở Nội vụ;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC (P.Hà).

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH

I. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC: 02 thủ tục

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

1

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2

Đăng ký hợp đồng cá nhân

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

II. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ: 01 thủ tục

Số TT

Tên TTHC

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

1

Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

- Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập;

- Thông tư số 18/2006/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội.

UBND tỉnh

III. LĨNH VỰC VIỆC LÀM: 22 thủ tục

Số TT

Tên TTHC

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

1

Tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Luật Việc làm 2013; Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015; Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015

Bảo hiểm xã hội tỉnh

2

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Luật Việc làm 2013; Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015; Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015

Sở Lao động  Thương binh và Xã hội tỉnh; Trung tâm Dịch vụ việc làm

3

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Luật Việc làm 2013; Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015; Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015

Sở Lao động  Thương binh và Xã hội; Trung tâm Dịch vụ việc làm

4

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Luật Việc làm 2013; Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015; Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015

Sở Lao động  Thương binh và Xã hội; Trung tâm Dịch vụ việc làm

5

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Luật Việc làm 2013; Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015; Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015

Sở Lao động  Thương binh và Xã hội; Trung tâm Dịch vụ việc làm

6

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

Luật Việc làm 2013; Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015; Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015

Sở Lao động  Thương binh và Xã hội; Trung tâm Dịch vụ việc làm

7

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

Luật Việc làm 2013; Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015; Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015

Sở Lao động  Thương binh và Xã hội; Trung tâm Dịch vụ việc làm

8

Giải quyết hỗ trợ học nghề

Luật Việc làm 2013; Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015; Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015

Sở Lao động  Thương binh và Xã hội; Trung tâm Dịch vụ việc làm

9

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

Luật Việc làm 2013; Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015; Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015

Sở Lao động  Thương binh và Xã hội; Trung tâm Dịch vụ việc làm

10

Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng

Luật Việc làm 2013; Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015; Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015

Sở Lao động  Thương binh và Xã hội; Trung tâm Dịch vụ việc làm

11

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Luật Việc làm 2013; Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015; Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015

Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

12

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Bộ luật lao động năm 2012; Luật Doanh nghiệp 2005; Luật Việc làm 2013; Nghị định số 52/2014 ngày 23/5/2014

Ủy ban nhân dân tỉnh,  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nếu được ủy quyền)

13

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Bộ luật lao động năm 2012; Luật Doanh nghiệp 2005; Luật Việc làm 2013; Nghị định số 52/2014 ngày 23/5/2014

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Nếu được ủy quyền)

14

Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Bộ luật lao động năm 2012; Luật Doanh nghiệp 2005; Luật Việc làm 2013; Nghị định số 52/2014 ngày 23/5/2014

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ( Nếu được ủy quyền)

15

Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Bộ luật lao động năm 2012; Nghị định số 102/2013 ngày 5/9/2013; Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 16/01/2014

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

16

Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Bộ luật lao động năm 2012; Nghị định số 102/2013 ngày 5/9/2013; Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 16/01/2014

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

17

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Bộ luật lao động năm 2012; Nghị định số 102/2013 ngày 5/9/2013; Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 16/01/2014

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

18

Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Bộ luật lao động năm 2012; Nghị định số 102/2013 ngày 5/9/2013; Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 16/01/2014

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

19

Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Bộ luật lao động năm 2012; Nghị định số 102/2013 ngày 5/9/2013; Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 16/01/2014

Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

20

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

Bộ luật lao động năm 2012; Nghị định số 102/2013 ngày 5/9/2013; Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 16/01/2014

Chủ tịch UBND tỉnh

21

Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập

 

Bộ luật lao động 2012; Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013; Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012

Sở Nội vụ

22

Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định

 

Bộ luật lao động 2012; Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013; Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012

Sở Nội vụ

IV. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG: 32 thủ tục

Số TT

Tên TTHC

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

1

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội;

UBND cấp xã

2

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

Sở LĐ-TB&XH;

Phòng LĐ-TBXH;  UBND cấp xã.

3

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

Sở LĐ-TB&XH,

Phòng LĐ-TBXH,  UBND cấp xã.

4

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp:

- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;

- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;

- Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ;

- Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

Sở LĐ-TB&XH,

Phòng LĐ-TBXH,  UBND cấp xã

5

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

 Sở LĐ-TB&XH, HĐGĐYK cấp tỉnh,

Phòng LĐ-TB&XH,

UBND cấp xã

6

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

UBND cấp xã,

Sở LĐ-TB&XH

 

7

Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

Sở LĐ-TB&XH,

Phòng LĐ-TBXH,  UBND cấp xã

8

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

Bộ Quốc phòng, Bộ ngành liên quan, Sở LĐTB&XH,

 Trưởng công an huyện,

UBND cấp xã

9

Thủ tục giám định vết thương còn sót

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh trở lên

10

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

Sở LĐ-TB&XH

UBND cấp xã

11

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014

TTLT số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013

TTLT số 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 25/11/2014

Bộ Quốc phòng,

Sở LĐ-TB&XH,

Sở Y tế,

Phòng LĐ-TB&XH, UBND cấp xã,

12

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014

TTLT số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013

Sở LĐ-TB&XH;

 Sở Y tế; Phòng LĐ-TB& XH; UBND cấp xã;  

 

13

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014

Bộ Công an; Bộ Quốc phòng, Sở LĐ-TB&XH,

Phòng LĐ-TB&XH, UBND cấp xã

 

14

Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

 

15

Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

Sở LĐ-TB&XH,

Phòng LĐ-TB&XH, UBND cấp xã

16

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

Sở LĐ-TB&XH, UBND cấp xã, cơ quan liên quan theo thẩm quyền

17

Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

Sở LĐTBXH, UBND cấp xã, cơ quan liên quan

18

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

Sở LĐ-TB&XH,

Phòng LĐ-TB&XH, UBND cấp xã,

19

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

Sở LĐ-TB&XH,

Phòng LĐ-TB&XH,

UBND cấp xã

20

Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

Bộ LĐ-TB&XH, Sở LĐ-TB&XH, Hội đồng giám định pháp y, các cơ quan liên quan theo thẩm quyền, UBND cấp xã

21

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014

Sở LĐ-TB&XH,

Phòng LĐ-TB&XH,  UBND cấp xã,

22

Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

Sở LĐ-TB&XH,

Phòng LĐ-TB&XH,

UBND cấp xã

23

Thủ tục giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định xác định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

Sở LĐ-TB&XH,

Hội đồng GĐYK tỉnh

24

Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013

- Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 22/10/2013

UBND tỉnh,

Bộ Giao thông vận tải,

Sở LĐ-TB&XH, Sở Nội vụ,  Phòng LĐ-TB&XH, UBND cấp xã, các cơ quan có liên quan

25

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014

Sở LĐ-TB&XH,

Phòng LĐ-TB&XH,

UBND cấp xã

26

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

- Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011;

- Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012

Sở LĐTB&XH

Sở Nội vụ

UBND cấp xã

27

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

- Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011;

- Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012

Sở Nội vụ,

Sở LĐ -TB&XH,

UBND cấp xã,

28

Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014

Sở LĐ-TB&XH,

UBND cấp xã

29

Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014

 Sở LĐ-TB&XH,

Phòng LĐ-TB&XH, UBND cấp xã, các cơ quan có liên quan

30

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 28/9/2015

Sở LĐ-TB&XH, Phòng LĐ-TB&XH, UBND cấp xã, Cơ sở giáo dục phổ thông, nghề nghiệp, đại học

31

Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014

Sở LĐ- TB& XH

 Phòng LĐ-TB&XH

UBND cấp xã

32

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực Thuộc Trung ương

Pháp lệnh Người có công với cách mạng; Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng chính phủ; Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động TB và XH.

Sở LĐ-TB& XH

 Phòng LĐ-TB&XH

UBND cấp xã

V. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI: 08 thủ tục

Số TT

Tên TTHC

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

1

Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc cấp tỉnh quản lý

Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012

Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

2

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép  cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi do cấp tỉnh quản lý

Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012

Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

3

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXHngày 12/11/2012

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

4

Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXHngày 12/11/2012

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

5

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008;

- Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012

UBND tỉnh,

Sở Nội vụ

6

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008;

- Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012

UBND tỉnh,

Sở Nội vụ

7

Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008;

- Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012

UBND tỉnh,

Sở Nội vụ

8

Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008;

- Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012

UBND tỉnh,

Sở Nội vụ.

VI. LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG: 09 thủ tục

Số TT

Tên TTHC

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

01

Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc cơ quan được ủy quyền.

02

Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra TNLĐ đến Thanh tra Sở LĐTBXH, Cơ quan bảo hiểm thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cơ Sở (nếu có).

Thông tư Liên tịch số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21/5/2012

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

03

Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động.

Thông tư Liên tịch số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21/5/2012

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

04

Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa.

Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH ngày 27/12/2012

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

05

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

06

Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động.

Thông tư Liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/11/2011

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

07

Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc.

Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11/06/2013

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

08

Khai báo thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/3/2014

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

09

Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở.

Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

VII. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI: 08 thủ tục

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

1

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013;

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2

Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013;

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

3

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013;

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

4

Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013;

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

5

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013;

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

6

Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 06/6/2012

Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh

7

Chế độ thăm gặp đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 06/6/2012

Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh

8

Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 06/6/2012

Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh

VIII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP: 07 thủ tục

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

1

Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Sở Lao động - Thương binh vàXã hội

2

Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

3

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

4

Thủ tục bổ nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố

- Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015 của Bộ Lao động TB và XH

- Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ

- Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ

Uỷ ban nhân dân tỉnh

Cơ quan được UBND tỉnh ủy quyền

5

Thủ tục công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ

- Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015 của Bộ Lao động TB và XH

Uỷ ban nhân dân tỉnh

Cơ quan được UBND tỉnh ủy quyền

6

Thủ tục miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố; trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ

- Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015 của Bộ Lao động TB và XH

Uỷ ban nhân dân tỉnh

Cơ quan được UBND tỉnh ủy quyền

7

Thủ tục công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ

- Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015 của Bộ Lao động TB và XH

Uỷ ban nhân dân tỉnh

Cơ quan được UBND tỉnh ủy quyền

IX. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG: 08 thủ tục

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

1

Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

- Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013;

- Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

- Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013;

- Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

3

Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

- Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013;

- Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

4

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia.

- Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013;

- Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014

Chủ tịch UBND tỉnh, Sở LĐTB&XH, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

5

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

- Bộ luật lao động năm 2012;
- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015

Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh

6

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu.

- Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013;

- Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013.

UBND tỉnh được phân công, phân cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu

7

Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III)

- Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013;

- Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh; Cơ quan, tổ chức được UBND tỉnh ủy quyền

 

8

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

- Bộ luật lao động năm 2012.

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ

Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

I. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG: 02 thủ tục

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

1

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014

UBND cấp xã,

Phòng LĐ-TB&XH

2

Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014

Phòng LĐ-TB&XH 

II. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI: 20 thủ tục

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

1

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

- Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008;

- Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012;

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013.

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội,

UBND cấp huyện,

UBND cấp xã

2

Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

- Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008;

-  Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012;

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013.

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội,

UBND cấp huyện,

UBND cấp xã

3

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

- Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008;

- Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012;

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013.

Người đứng đầu cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội các cấp

4

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012;

- Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014

UBND huyện, thành phố; UBND cấp xã

5

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

- Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014

UBND huyện, thành phố; UBND cấp xã;

6

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

- Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014

UBND cấp xã; UBND huyện, thành phố

7

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

- Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014

UBND huyện, thành phố; UBND cấp xã

8

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

- Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014

UBND huyện, thành phố; UBND cấp xã

9

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

- Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014

UBND huyện, thành phố; UBND cấp xã

10

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

- Nghị định số136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

- Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014

UBND huyện, thành phố; UBND cấp xã

11

Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012;

- Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014

UBND huyện, thành phố; UBND cấp xã

12

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012

- Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011

UBND huyện, thành phố; UBND cấp xã

13

Cấp lại; điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012

- Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011

UBND huyện, thành phố; UBND cấp xã

14

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008;

- Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012

Phòng Nội vụ;

UBND cấp huyện

15

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008;

- Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012

Phòng Nội vụ;

UBND cấp huyện

16

Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008;

- Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012

Phòng Nội vụ;

UBND cấp huyện

17

Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008;

- Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012

Phòng Nội vụ;

UBND cấp huyện

18

Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012;

- Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/6/2013.

Phòng Nội vụ;

UBND cấp huyện

19

Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012;

- Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/6/2013.

Phòng Nội vụ;

UBND cấp huyện

20

Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012;

- Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/6/2013.

Phòng Nội vụ;

UBND cấp huyện

III. LĨNH VỰC PHÒNG,  CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI: 03 thủ tục

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

1

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013.

Phòng LĐ-TB&XH, huyện, thành phố; UBND cấp xã,

2

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

- Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009;

- Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/11/2010.

Chủ tịch UBND cấp huyện

3

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

- Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009;

- Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/11/2010.

Chủ tịch UBND cấp huyện

IV. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG : 02 thủ tục

SốTT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

1

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

Bộ Luật lao động 2012

Phòng LĐTB&XH

2

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền.

Bộ Luật lao động 2012

UBND cấp huyện

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT Ở CẤP XÃ

I. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG: 02 thủ tục

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

1

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014

UBND cấp xã

2

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

UBND cấp xã

II. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI: 05 thủ tục

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

1

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012;

- Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012

UBND cấp xã

2

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012;

- Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012

UBND cấp xã

3

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013

UBND cấp xã

4

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013

UBND cấp xã

5

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

- Quyết định số 32/2014/QĐ-TTg ngày 27/5/2014;

- Thông tư 22/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014.

UBND cấp xã

III. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI: 04 thủ tục

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

1

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010

UBND cấp xã

2

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010

UBND cấp xã

3

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010

UBND cấp xã

4

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010

UBND cấp xã

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1538/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


389
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234