Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 92/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Số hiệu: 92/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 04/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

v vic phê duyt K hoch s dng đt năm 2017 qun Hai Bà Trưng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 thuộc thm quyn quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 9543/TTr-STNMT ngày 30/9/2016 và Báo cáo số 12033/BC-STNMT-CCQLĐĐ ngày 12/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hai Bà Trưng (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tỷ lệ 1/2.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Hai Bà Trưng, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 12 tháng 12 năm 2016), với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích kế hoạch năm 2017 (ha)

 

Tổng diện tích tự nhiên

 

1.025,84

1

Đất nông nghiệp

NNP

10,02

1.1

Đất trồng cây hàng năm

HNK

5,55

1.2

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

4,02

1.3

Đất nông nghiệp khác

NKH

0,45

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

1.015,48

2.1

Đất quốc phòng

CQP

11,21

2.2

Đất an ninh

CAN

3,13

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

50,71

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

45,05

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quận

DHT

298,00

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

0,22

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

363,71

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

15,22

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

4,02

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

0,22

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

4,35

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

0,00

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

1,80

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

43,22

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,67

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

122,91

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

45,49

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

5,54

3

Đất chưa sử dụng

CSD

0,34

b) Danh mục các Công trình, dự án

Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 kèm theo.

2. Trong năm thực hiện, UBND quận Hai Bà Trưng có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hai Bà Trưng đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2017.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND quận Hai Bà Trưng:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phphê duyệt.

đ) Cân đi xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2017.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

c) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT
Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công, P.ĐT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT
. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 QUẬN HAI BÀ TRƯNG
(Kèm theo Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội)

TT

Danh mục công trình dự án

Mã loại đất

Chủ đầu tư

Diện tích (Ha)

Trong đó diện

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Đất trồng lúa (rừng)

Thu hồi đất

Địa danh quận

Địa Danh Phường

I

Các dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới GPMB nhưng chưa có Quyết định giao đất;)

20.8330

 

2.0241

 

 

 

31 dự án

I.1

Đất an ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trụ scông an phường Minh Khai

CAN

Công an TP

0.0600

 

 

Quận Hai Bà Trưng

TT Khóa Minh Khai - Ngõ Hòa Bình 7 phường Minh Khai

Văn bản số 684/UBND-TN&MT ngày 23/7/2014 của UBND quận HBT về việc đề nghị xây dựng trụ sở CA phường; Thông báo số 192/TB-UBND của quận HBT về việc thu hồi đất

 

2

Trụ sở công an phường Thanh Lương

CAN

Công an TP Hà Nội

0.0402

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Số 46, ngõ 325 Kim Ngưu tổ 24 - P.Thanh Lương

Quyết định số 3920/QĐ-UBND ngày 05/9/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi đất của công ty TNHH Hương Đạt; Văn bn số 3501/UBND-TNMT của UBND thành phố Hà Nội về việc sử dụng đất để xây dựng trụ sCA phường Thanh Lương

 

I.2

Đất giao thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đường Vành Đai II

DGT

Sở Giao thông vận tải

8.5879

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Minh Khai, Vĩnh Tuy, Trương Định, Đng Tâm

Quyết định số 5860/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư; Thông báo số 800/TB-UBND ngày 28/12/2014 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Thu hồi đất

 

4

Đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài

DGT

Ban quản lý chỉnh trang đô thị Hà Ni

0.7342

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Phường Lê Đại Hành

QĐ s5628/QĐ-UBND ngày 01/2/2011 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư; Thông báo số 118/TB-UBND ngày 05/4/2013 của UBND quận HBT về việc thu hồi đất; QĐ số 1862/QĐ-UBND ngày 27/2/2013 của UBND TP Hà Nội về việc điều chỉnh dán đầu tư

 

5

Xây dựng hè đường

DGT

UBND quận Hai Bà Trưng

0.0541

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Đầu ngõ 27 - Đại Cồ Việt Phường Cầu Dền

Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc điều chnh, bổ sung báo cáo kỹ thuật

 

6

Mrộng ngõ Chùa Liên Phái

DGT

UBND phường Cầu Dền (vốn thực hiện: xã hội hóa)

0.1040

 

0.1040

Quận Hai Bà Trưng

Phường Cầu Dền

Văn bản số 01/TMB&PAKT của UBND quận Hai Bà Trưng ngày 10/8/2015 về việc chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng

 

7

Hầm đào m sau ga C10 (tuyến đường sắt đô thị TPHN số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo)

DGT

UBND TP. Hà Nội

0.0015

 

0.0015

Quận Hai Bà Trưng

Phường Ngô Thì Nhậm

QĐ số 2297/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của UBND thành phố về việc chấp thuận chủ trương

 

8

Đất giao thông (dự án hạ tầng kỹ thuật khu di dân t24, 25)

DGT

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng và Đô thị Vĩnh Hưng

4.1095

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Tổ 24, 25 phường Vĩnh Tuy

Văn bản số 5049/VP-QHXDGT ngày 17/9/2013 của UBND thành phố Hà Nội về điều chỉnh mặt bằng dự án; Văn bản số 1490/UBND-QLĐT ngày 27/12/2013 của UBND quận HBT về việc phê duyệt QH mặt bằng dự án

 

9

Đất giao thông (trong dự án nhà ở của CT MTV thực phẩm Hà Nội)

DGT

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam

0.0515

 

 

Quận Hai Bà Trưng

54 - ngõ 459 Bạch Mai phường Bạch Mai

Công văn số 9767/UBND-CT ngày 9/10/2009 của UBND thành phố về việc chấp thuận chủ trương

 

10

Đất giao thông (Công ty cổ phần văn phòng phẩm Cửu Long)

DGT

Công ty cổ phần văn phòng phẩm Cửu Long

0.1160

 

 

Quận Hai Bà Trưng

536A - Minh Khai phường Vĩnh Tuy

QĐ số 1367/QĐ-UBND ngày 10/3/2014 của UBND thành phố về việc cho phép thực hiện dự án

 

I.3

Đất ở tại đô thị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Đất ở (Công ty cổ phần văn phòng phẩm Cửu Long)

ODT

Công ty cổ phần văn phòng phẩm Cửu Long

0.5460

 

 

Quận Hai Bà Trưng

536A - Minh Khai phường Vĩnh Tuy

QĐ số 1367/QĐ-UBND ngày 10/3/2014 của UBND thành phố về việc cho phép thực hiện dự án

 

12

Đất (công ty MTV thực phẩm Hà Nội)

ODT

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam

0.1027

 

 

Quận Hai Bà Trưng

54 - ngõ 459 Bạch Mai phường Bạch Mai

Công văn số 9767/UBND-CT ngày 9/10/2009 của UBND thành phố về việc chấp thuận chủ trương

 

13

Dự án xây dựng khu nhà ở Ao Mơ

ODT

Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Vĩnh Hưng

0.1691

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ao Mơ phường Vĩnh Tuy

Văn bản số 6329/UBND-XDGT ngày 25/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận đầu tư dự án, Văn bản số 5702/STNMT-KHTH ngày 10/10/2014 của sở TN&MT Thành phố Hà Nội về việc xác định ranh giới; Văn bn số 1099/UBND-TN&MT ngày 10/11/2014 của UBND quận HBT về việc rà soát danh mục thu hồi đất.

 

14

Đất ở (trong khu dự án hạ tầng kỹ thuật khu di dân tổ 24,25)

ODT

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng và Đô thị Vĩnh Hưng

2.8471

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Tổ 24,25 phường Vĩnh Tuy

Văn bản số 5049/VP-QHXDGT ngày 17/9/2013 của UBND thành phố Hà Nội về điều chnh mặt bằng dự án; Văn bản số 1490/UBND-QLĐT ngày 27/12/2013 của UBND quận HBT về việc phê duyệt QH mặt bằng dự án

 

I.4

Đt xây dựng trụ sở cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Trụ sở UBND phường Lê Đại Hành

TSC

UBND quận Hai Bà Trưng

0.0165

 

 

Quận Hai Bà Trưng

161 Mai Hắc Đế phường Lê Đại Hành

Quyết định số 2933/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND quận HBT về việc phê duyệt dự án đầu tư

 

I.5

Đất sinh hoạt cộng đng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Nhà văn hóa, câu lạc bộ phường, khu vui chơi

DSH

UBND phường Thanh Lương

0.1156

 

0.1156

Quận Hai Bà Trưng

Ao Bà Đắc, tổ 14A phường Thanh Lương

Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 của UBND quận HBT về việc phê duyệt dự án đầu tư

 

17

Nhà văn hóa, nơi hội họp dân cư

DSH

UBND phường Bạch Đằng

0.0791

 

0.0791

Quận Hai Bà Trưng

Tổ 71 Dốc Trâu Bò Sữa Ngõ 53 Nguyễn Khoái Phường Bạch Đằng

Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của UBND quận HBT về việc phê duyệt dự án đầu tư

 

18

Nhà văn hóa khu dân cư 5

DSH

UBND phường Vĩnh Tuy

0.0063

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Khu dân cư số 5 - Ngõ 487 - Kim Ngưu phường Vĩnh Tuy

Văn bản số 1053/UBND-TCKH ngày 29/9/2011 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc chấp thuận chuẩn bị đầu tư; Quyết định 4601/QĐ-UBND ngày 3/12/2013 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc điều chnh dự toán; Văn bản số 150/UBND-QLĐT ngày 27/1/2014 của UBND quận HBT về việc phê duyệt dự án đầu tư

 

19

Nhà văn hóa khu dân cư số 4

DSH

UBND phường Bách Khoa

0.0055

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Khu dân cư số 4 phường Bách Khoa

VB số 250/UBND-TCKH ngày 28/3/2014 của UBND quận HBT cho phép thực hiện đầu tư; QĐ 2696/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của UBND quận HBT về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán

 

20

Nhà văn hóa khu dân cư Tân Lập

DSH

UBND phường Quỳnh Lôi

0.0060

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Khu dân cư Tân Lập, ngách 269 ngõ Quỳnh phưng Quỳnh Lôi

VB số 250/UBND-TCKH ngày 28/3/2014 của UBND quận HBT cho phép thực hiện đầu tư; QĐ 2696/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của UBND quận HBT về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán

 

I.6

Đất giáo dục - đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Trường THCS Lê Ngọc Hân (trong dự án CT rượu)

DGD

UBND quận Hai Bà Trưng

0.3535

 

0.3535

Quận Hai Bà Trưng

94 Lò Đúc - phường Phạm Đình Hổ

QĐ số 7130/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 340,9m2 đất tại số 67 Ngô Thì Nhậm và 3194,1m2 đất tại số 94 Lò Đúc để thực hiện dự án xây dựng trường THCS Lê Ngọc Hân

 

22

Trường tiểu học Ngô Thì Nhậm (trong dự án CT Dệt kim Đông Xuân)

DGD

UBND quận Hai Bà Trưng

0.4016

 

0.4016

Quận Hai Bà Trưng

67 Ngô Thì Nhậm phường Ngô Thì Nhậm

Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 13/1/2014 của UBND quận HBT về việc cho phép chuẩn bị đầu tư; QĐ số 137/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND quận về phê duyệt dự toán

 

23

Mrộng trường tiểu học Trung Hiền

DGD

UBND quận Hai Bà Trưng

0.0844

 

0.0844

Quận Hai Bà Trưng

Ao Trung Hin - phường Trương Định

Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của UBND quận HBT về phê duyệt dự án đầu tư

 

24

Trường mầm non (dự án hạ tầng kỹ thuật khu di dân tổ 24, 25)

DGD

Nằm trong khu dự án tổ 24,25

0.3398

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Tổ 24,25 - phường Vĩnh Tuy

Văn bản số 5049/VP-QHXDGT ngày 17/9/2013 của UBND thành phố Hà Nội về điều chỉnh mặt bằng dán; Văn bản số 1490/UBND-QLĐT ngày 27/12/2013 của UBND quận HBT về việc phê duyệt QH mặt bằng dự án

Chưa xác định chủ đầu tư

25

Trường tiểu học (dự án hạ tầng kỹ thuật khu di dân tổ 24, 25)

DGD

Nm trong khu dự án tổ 24,25

0.2790

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Tổ 24,25 - phường Vĩnh Tuy

26

Trường THCS (dự án hạ tầng kỹ thuật khu di dân tổ 24, 25)

DGD

Nằm trong khu dự án tổ 24,25

0.2875

 

 

Quận Hai Bà Tng

Tổ 24,25 - phường Vĩnh Tuy

I.7

Đất tín ngưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Mrộng miếu Hai Bà Trưng

TIN

UBND quận Hai Bà Trưng

0.0586

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Phường Bạch Đằng

Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 13/3/2014 của UBND quận HBT về việc phê duyệt dự án đầu tư, Quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 8/8/2014 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

I.8

Đất công trình năng lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Trạm điện 110kV

DNL

Tng công ty Điện lực Hà Nội

0.2000

 

0.2000

Quận Hai Bà Trưng

Công viên Thống Nhất - P.Lê Đại Hành

Quyết định số 4887/QĐ-UBND ngày 19/2/2014 của Tổng công ty điện lực Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư

 

I.9

Đất thương mại - dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Công ty TMDVKS Tân Hoàng Minh (Bãi đỗ xe ngầm và nổi)

TMD

Công ty TNHH TMDV khách sạn Tân Hoàng Minh

0.6844

 

0.6844

Quận Hai Bà Trưng

Phía Nam đường Đại Cồ Việt, ô đất B1, B2 thuộc phường Bách Khoa, Lê Đại Hành

Thông báo số 60/TB-UBND ngày 1/4/2014 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thu hồi đất

 

30

Hồng Hà Office Tower (Trung tâm giao dịch thương mại, văn phòng làm việc và cho thuê)

TMD

Cty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà và Cty CP Đầu tư Phát triển Văn Phòng

0.2810

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ô số 3 - lô đất 94 Lò Đúc - P. Phạm Đình Hổ

VB số 914/QHKT-P2 ngày 14/3/2014 của SQHKT HN về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đất; Giấy chng nhận đầu tư số: 01121000364 ngày 7/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội

 

31

Tòa nhà hỗn hợp Văn phòng Làm việc

TMD

Cty CP Xây lắp Giao thông Công chính

0.1104

 

 

Quận Hai Bà Trưng

42 - Lê Ngọc Hân - P. Phạm Đình Hổ

QĐ s4189/QĐ-UBND ngày 01/08/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu hồi đất tại 42 Lê Ngọc Hân giao cho công ty CP Xây lắp Giao thông Công chính

 

II

Các dự án chưa thực hiện trong KHSDĐ 2016, chuyển sang thực hiện trong KHSDĐ 2017

6.4254

 

3.2271

 

 

 

36 dự án

II.1

Đt an ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Mrộng trụ sở Công an TP HN

CAN

Công an TP

0.0161

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Số 90 Nguyễn Du - phưng Nguyễn Du

Văn bn số 8328/UBND-TNMT ngày 06/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về chấp thuận chủ trương

 

33

Trụ sở công an phường Quỳnh Mai

CAN

Công an TP Hà Nội

0.0303

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Công ty Hà Lâm (đối diện trụ sở phường) E16-E17 - P. Quỳnh Mai

Văn bản số 381/UBND-TNMT ngày 7/5/2015 của UBND quận HBT về việc xây dng trụ sở phường Quỳnh Mai; Văn bản số 4226/UBND-TNMT ngày 23/6/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc xem xét đề xuất của văn bản số 381/UBND-TNMT ngày 7/5/2015 của UBND quận HBT

 

II.2

Đất giao thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên

DGT

Công ty Cổ phần Đu tư Phát triển hạ tầng và Đô thị Vĩnh Hưng

1.6800

 

1.6800

Quận Hai Bà Trưng

Phường Vĩnh Tuy

Văn bản s6383/VP-XDGT ngày 17/9/2015 của Văn phòng UBND thành phố về việc chấp thuận chủ trương; Văn bản số 1092/TTg-KTN ngày 24/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý thực hiện đầu tư dự án.

 

35

Đất giao thông (trong dự án CT Dệt kim Đông Xuân có đường Thi Sách kéo dài)

DGT

UBND quận Hai Bà Trưng

0.2284

 

 

Quận Hai Bà Trưng

67 Ngô Thì Nhậm - phường Ngô Thì Nhậm

VB số 2758/VP-VX ngày 16/5/2014 của UBND thành phố về việc chp thuận đầu tư

 

36

Đất giao thông (trong dự án CT rượu có đường Lê Ngọc Hân kéo dài)

DGT

Công ty TNHH TMDV KS Tân Hoàng Minh

0.1842

 

 

Quận Hai Bà Trưng

94 Lò Đúc - phường Phạm Đình Hổ

VB số 914/QHKT-P2 ngày 14/3/2014 của SQHKT HN về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đất

 

37

Cống hóa mương Vĩnh Tuy (đoạn phía Bắc đường Minh Khai)

DGT

Sở Xây Dựng

0.1408

 

0.1408

Quận Hai Bà Trưng

Phường Vĩnh Tuy

QĐ số 4759/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của UBND thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

38

Cống hóa mương Lạc Trung

DGT

Sở Xây Dựng

0.4460

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Phường Vĩnh Tuy, phường Thanh Lương

Văn bản số 7663/UBND-KHĐT của UBND thành phố Hà Nội ngày 27/10/2015 phê duyệt chủ trương đầu tư

 

39

Đất giao thông (Công ty CP Vật tư và Xuất nhập khẩu)

DGT

Công ty CP Vật tư và Xuất nhập khu

0.1007

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngõ 124 - phố Vĩnh Tuy phường Vĩnh Tuy

Giấy phép Quy hoạch số 3090/GPQH cấp ngày 17/7/2015 do SQuy hoạch Kiến trúc cấp cho Công ty CP Vật tư và Xuất nhập khẩu; Văn bản số 3948/QHKT-TMB(P6) ngày 01/09/2015 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng dự án

 

II.3

Đất tôn giáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

MR chùa Hộ Quốc

TON

UBND quận Hai Bà Trưng

0.0200

 

0.0200

Quận Hai Bà Trưng

Phường Thanh Lương

QĐ số 2808/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư

Quận đang lập tổng mặt bằng dự án

II.4

Đất trụ sở cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Mở rộng trụ sở UBND phường Minh Khai

TSC

UBND phường Minh Khai

0.0075

 

0.0075

Quận Hai Bà Trưng

242U - Minh Khai - phường Minh Khai

Quyết định s3302/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của UBND quận HBT về việc cho phép thực hiện dự án

Quận đang lập tổng mặt bng dự án

II.5

Đất xây dựng công trình sự nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Trạm tuần tra khu dân cư số 1; 3-4; 6

DTS

UBND phường Thanh Nhàn

0.0089

 

 

Quận Hai Bà Tng

Ngõ 354 - Trần Khát Chân; 86/40 Võ Thị Sáu; Ngõ 257 - Thanh Nhàn - phường Thanh Nhàn

VB số 250/UBND-TCKH ngày 28/3/2014 của UBND quận HBT cho phép thực hiện đầu tư; QĐ 2696/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của UBND quận HBT về việc phê duyệt bổ sung dự toán

 

II.6

Đất giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Trường mm non Đồng Tâm

DGD

UBND quận Hai Bà Trưng

0.2383

 

0.2383

Quận Hai Bà Trưng

163 Đại La - P.Đồng Tâm

Đang chờ phê duyệt chủ trương đu tư

Dự án Bức xúc dân sinh và chuẩn bị cho GPMB vành đai II

II.7

Đất thể dục - thể thao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Trung tâm văn hóa - TDTT (trong dự án mrộng Công viên tuổi trẻ)

DTT

UBND quận Hai Bà Trưng

0.9249

 

0.9249

Quận Hai Bà Trưng

Phường Thanh Nhàn

Quyết định số 3301/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của UBND quận HBT về việc cho phép thực hiện dự án

 

II.8

Đất ở đô thị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Đất ở (trong dự án CT rượu)

ODT

Công ty TNHH TMDV KS Tân Hoàng Minh

0.9490

 

 

Quận Hai Bà Trưng

94 Lò Đúc - phường Phạm Đình Hổ

VB số 914/QHKT-P2 ngày 14/3/2014 của Sở QHKT HN về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đất

 

46

Đất ở (Công ty cổ phần Thủy Sản khu vc I)

ODT

Cty cphần thủy sản khu vực 1

0.5234

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Số 36-Ngõ 61 Lạc Trung phường Vĩnh Tuy

Văn bản số 5700/UBND-TNMT ngày 1/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương

 

47

Đất ở (Công ty CP Vật tư và Xuất nhập khẩu)

ODT

Công ty CP Vật tư và Xuất nhập khẩu

0.1879

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngõ 124 - phố Vĩnh Tuy phường Vĩnh Tuy

Giấy phép Quy hoạch số 3090/GPQH cấp ngày 17/7/2015 do Sở Quy hoạch Kiến trúc cấp cho Công ty CP Vật tư và Xuất nhập khẩu; Văn bản số 3948/QHKT-TMB(P6) ngày 01/09/2015 ca Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng dự án

 

II.9

Đt sinh hoạt cộng đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Nhà văn hóa khu dân cư số 3; 5

DSH

UBND phường Bách Khoa

0.0514

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngõ 27 - Tạ Quang Bửu; K4 - Tập thể Bách Khoa

Văn bản số 1165/UBND-TCKH ngày 22/12/2015 của UBND quận HBT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư; Văn bản số 1166/UBND-TCKH ngày 22/12/2015 của UBND quận HBT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

Dự án bức xúc dân sinh (kiến nghị của nhân dân phường)

49

Nhà văn hóa cụm dân cư số 6

DSH

UBND phường Quỳnh Mai

0.0049

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Số 250 Kim Ngưu (trạm y tế cũ)

Văn bản số 879/UBND-TCKH ngày 18/8/2016 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

50

Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 12

DSH

UBND phường Minh Khai

0.0050

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngõ 195 Minh Khai

Bức xúc dân sinh

51

Nhà văn hóa khu dân cư số 7, 7A, 3

DSH

UBND phường Lê Đại Hành

0.0197

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Số 10-12-14 - Hoa Lư; Ngõ 55 - Lê Đại Hành; Ngõ 65 - Vân Hồ 3 - P. Lê Đại Hành

Văn bản số 1153/UBND-TCKH ngày 08/10/2012 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư; NQ 06/2015/NQ-HĐND ngày 2/7/2015 của Hội đồng nhân dân quận HBT về việc đầu tư vốn ngân sách thực hiện dự án

52

Nhà văn hóa phường Bùi Thị Xuân

DSH

UBND phường Bùi Thị Xuân

0.0053

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Số 25 - Triệu Việt Vương phường Bùi Thị Xuân

QĐ số 5094/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của UBND quận HBT về việc phê duyệt dự án đầu tư

53

Nhà văn hóa cụm dân cư số 3, 6, 6,5,10,7,4

DSH

UBND phường Trương Định

0.0296

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Phường Trương Định

Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt dự án đầu tư; VB số 250/UBND-TCKH ngày 28/3/2014 của UBND quận HBT cho phép thực hiện đầu tư; QĐ 2696/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của UBND quận HBT về việc phê duyệt bổ sung dự toán

Dự án bức xúc dân sinh (kiến nghị của nhân dân và UBND phưng)

54

Nhà văn hóa cụm dân cư (tổ 37), khu 10, 2,3, tổ 2

DSH

UBND phường Đồng Tâm

0.0256

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Phường Đồng Tâm

VB số 239/UBND-TCKH ngày 12/3/2013 của UBND quận HBT về việc cho phép chuẩn bị đầu tư; Quyết định số 3237/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt chuẩn bị đầu tư;

Dự án bức xúc dân sinh (kiến nghị của nhân dân và UBND phường)

55

Câu lạc bộ khu dân cư số 3

DSH

UBND phường Bạch Mai

0.0028

 

 

Quận Hai Bà Trưng

64 - Tạ Quang Bửu phường Bạch Mai

VB số 250/UBND-TCKH ngày 28/3/2014 của UBND quận HBT cho phép thực hiện đầu tư; QĐ 2696/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của UBND quận HBT về việc phê duyệt bổ sung dự toán

56

Nhà văn hóa khu dân cư số 9, 1, 7

DSH

UBND phường Thanh Nhàn

0.0242

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Phường Thanh Nhàn

QĐ 2696/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của UBND quận HBT về việc phê duyệt bổ sung dự toán; Văn bản số 246/UBND-QLĐT ngày 07/4/2015 của UBND quận HBT về việc cho phép chuẩn bị đu tư d án

57

Nhà văn hóa cụm dân cư số 1,6,10,11

DSH

UBND phường Thanh Lương

0.0185

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Phường Thanh Lương

Văn bản số 957/UBND-TCKH ngày 4/9/2012 của UBND quận Hai Bà Trưng cho phép chuẩn bị đầu tư; QĐ số 4601/QĐ-UBND ngày 03/12/2013 của UBND quận HBT bổ sung dự toán;

58

Nhà văn hóa khu dân cư số 7

DSH

UBND phường Đồng Nhân

0.0101

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Khu B - tập thể dệt kim Đông Xuân - phường Đồng Nhân.

VB số 250/UBND-TCKH ngày 28/3/2014 của UBND quận HBT cho phép thực hiện đầu tư; QĐ 2696/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của UBND quận HBT về việc phê duyệt bổ sung dự toán

59

Nhà văn hóa khu dân cư số 3,12

DSH

UBND phường Bạch Đằng

0.0147

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Phường Bạch Đằng

QĐ 2696/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của UBND quận về việc điều chnh bổ sung dự toán; NQ 06/2015/NQ-HĐND ngày 2/7/2015 của Hội đồng nhân dân quận HBT về việc đầu tư vốn ngân sách thực hiện dự án; Văn bản số 879/UBND-TCKH ngày 18/8/2016 của UBND quận Hai Bà Tng về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

60

Nhà văn hóa cụm dân cư 1,2,4B

DSH

UBND phường Đống Mác

0.0131

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Phường Đống Mác

VB s648/UBND-QLĐT ngày 14/6/2013 của UBND quận HBT về việc phê duyệt tổng thể mặt bằng dự án; QĐ 2696/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của UBND quận HBT về việc phê duyệt bổ sung dự toán

61

Nhà văn hóa khu dân cư

DSH

UBND phường Quỳnh Lôi

0.0100

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Khu dân cư C, ngõ 159 phố Hồng Mai phường Quỳnh Lôi

VB số 250/UBND-TCKH ngày 28/3/2014 của UBND quận HBT cho phép thực hiện đầu tư; QĐ 2696/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của UBND quận HBT về việc phê duyệt bổ sung dự toán

62

Nhà văn hóa khu dân cư 12,22

DSH

UBND phường Vĩnh Tuy

0.0138

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Phường Vĩnh Tuy

NQ 06/2015/NQ-HĐND ngày 2/7/2015 của Hội đồng nhân dân quận HBT về việc đầu tư vốn ngân sách thực hiện dự án

II.10

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Vườn hoa, cây xanh (trong dự án CT Dệt kim Đông Xuân)

DKV

Công ty TNHH TMDV KS Tân Hoàng Minh

0.0625

 

 

Quận Hai Bà Trưng

67 Ngô Thì Nhậm phường Ngô Thì Nhậm

VB số 2758/VP-VX ngày 16/5/2014 của UBND thành phố về việc chp thuận đầu tư

 

64

Vườn hoa, cây xanh (trong dự án CT rượu)

DKV

Công ty TNHH TMDV KS Tân Hoàng Minh

0.1774

 

 

Quận Hai Bà Trưng

94 Lò Đúc phường Phạm Đình Hổ

VB số 914/QHKT-P2 ngày 14/3/2014 của Sở QHKT HN về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đất

 

65

Khu vui chơi và cây xanh

DKV

UBND quận Hai Bà Trưng

0.2156

 

0.2156

Quận Hai Bà Trưng

Ao Đông Ba (ao chùa Quỳnh) P. Quỳnh Lôi

Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 8/6/2009 của UBND quận HBT về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật chuẩn bị mặt bằng để xây dựng

 

66

Cây xanh, sân chơi (Công ty CP Vật tư và Xuất nhập khu)

DKV

Công ty CP Vật tư và Xuất nhập khẩu

0.0348

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngõ 124 - phố Vĩnh Tuy phường Vĩnh Tuy

Giấy phép Quy hoạch số 3090/GPQH cấp ngày 17/7/2015 do SQuy hoạch Kiến trúc cấp cho Công ty CP Vật tư và Xuất nhập khẩu; Văn bản số 3948/QHKT-TMB(P6) ngày 01/09/2015 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc chấp thuận bản vẽ tng mặt bằng dự án

 

III

Những dự án đăng ký mi thực hiện trong KHSDĐ 2017

2.0828

 

0.1153

 

 

 

23 dự án

III.1

Đất an ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

Trạm cấp phát xăng dầu Tổng cục An ninh

CAN

 

0.0444

 

 

Quận Hai Bà Trưng

P. Bách Khoa

P. Cầu Dền

Văn bản số 1110/TTPTQĐHN-GPMB ngày 13/9/2016 của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Hà Nội đăng ký KHSDĐ năm 2017

 

68

Trụ sở công an phường Lê Đại Hành

CAN

Công an TP Hà Nội

0.0466

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài - P. Lê Đại Hành

Văn bản số 719/UBND-TNMT ngày 6/7/2016 của UBND quận HBT về việc báo cáo khu đất còn lại sau GPMB đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài và phương án sử dụng

 

69

Trụ scông an phường Bạch Đng

CAN

Công an TP Hà Nội

0.0300

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Số 3 - Lương Yên - P. Bạch Đng

Văn bn số 474/UBND-TNMT ngày 12/5/2016 của UBND quận HBT về việc xây dựng trụ sphường Bạch Đằng; Văn bản số 5755/VP-ĐT ngày 12/7/2016 của VP UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương

 

III.2

Đất Quốc phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Mrộng Nhà tang lễ Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108

CQP

Bộ Quốc phòng

1.2130

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Số 5 Trần Thánh Tông - Phường Bạch Đằng

Thông báo số 236/TB-VPCP ngày 22/7/2015 của Văn phòng Chính phvề Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc giao cho Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư lập dự án mrộng nhà tang lễ; Thông báo số 103/TB-UBND ngày 9/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội về Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố về việc mở rộng nhà tang lễ

 

III.3

Đất giao thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Cống hóa mương 108 làm bến xe tĩnh

DGT

UBND quận Hai Bà Trưng

0.1225

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngách 34/153 phố Vĩnh Tuy - P. Vĩnh Tuy

Bức xúc dân sinh

Dự án bức xúc dân sinh (kiến nghị của nhân dân và UBND phường)

72

Mở ngõ đi giữa trường Tô Hoàng và UBND quận

DGT

UBND quận Hai Bà Trưng

0.0100

 

0.0100

Quận Hai Bà Trưng

Ngõ 27 Đại Cồ Việt - P. Cầu Dền

QĐ số 3127/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc chấp thuận ch trương

73

Dự án đường vào nghĩa trang Hợp Thiện

DGT

UBND quận Hai Bà Trưng

0.0050

 

0.0050

Quận Hai Bà Trưng

P. Vĩnh Tuy

Văn bản s425/UBND-TCKH ngày 04/5/2016 của UBND quận về việc giao nhiệm vụ lập hồ sơ đề xuất chủ trương; QĐ số 2818/QĐ-UBND ngày 3/8/2016 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc chấp thun chủ trương

 

III.4

Đất sinh hoạt cộng đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Trạm tuần tra KDC s3 và Nhà sinh hoạt cộng đồng địa bàn dân cư số 7,9,10A, 10B,10C

DSH

UBND phường Đồng Tâm

0.0163

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Phường Đồng Tâm

Văn bản số 879/UBND-TCKH ngày 18/8/2016 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Dự án bức xúc dân sinh (kiến nghị của nhân dân và UBND phường)

75

Nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư số 6,8

DSH

UBND phường Bạch Mai

0.0215

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Phường Bạch Mai

76

Nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư số 2,6,9 và tập thể xăng dầu

DSH

UBND phường Đồng Nhân

0.0333

 

 

Quận Hai Bà Tng

Phường Đồng Nhân

77

Nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư số 7,12C,12D

DSH

UBND phường Thanh Lương

0.0176

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngõ 184 Trần Khát Chân - P. Thanh Lương

78

Nhà sinh hoạt cộng đồng, câu lạc bộ địa bàn dân cư số 3,7,11

DSH

UBND phường Minh Khai

0.0273

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Phường Minh Khai

79

Nhà sinh hoạt cộng đồng địa bàn khu dân cư số 3,4,5

DSH

UBND phường Cầu Dền

0.0198

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Phường Cầu Dền

80

Nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư số 1,3,15 và K9

DSH

UBND phường Bạch Đng

0.0285

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Phường Bạch Đằng

Văn bản số 879/UBND-TCKH ngày 18/8/2016 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; QĐ số 2852/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc chấp thuận chủ trương

Dự án bức xúc dân sinh (kiến nghị của nhân dân và UBND phường)

81

Câu lạc bộ phường

DSH

UBND phường Thanh Nhàn

0.0200

 

 

Quận Hai Bà Trưng

94 C1 Võ Thị Sáu - P. Thanh Nhàn

QĐ s2397/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi đất cty CP vật tư công nghiệp và thực phẩm. Biên bản bàn giao ngày 09/8/2016 của UBND quận giao cho UBND phường đề xuất sử dụng

82

Nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư số 7

DSH

UBND phường Phố Huế

0.0168

 

 

Quận Hai Bà Trưng

TT Nguyễn Công Trứ - P. Phố Huế

VB số 442/UBND-TCKH ngày 4/5/2016 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

Dự án bức xúc dân sinh (kiến nghị của nhân dân và UBND phường)

83

Nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư số 4

DSH

UBND phường Quỳnh Lôi

0.0175

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Số 2 ngõ 187 Hồng Mai - P. Quỳnh Lôi

QĐ số 880/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc chấp thuận chủ trương

84

Trạm tuần tra khu dân cư số 2 và Câu lạc bộ cụm dân cư số 1,4,11

DSH

UBND phường Trương Định

0.0103

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Phường Trương Định

Văn bản số 260/UBND-TCKH ngày 29/03/2016 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc giao nhiệm vụ lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

85

Nhà văn hóa KDC số 1 và Nhà văn hóa phường Vĩnh Tuy, nhà sinh hoạt KDC số 1,2,7,19

DSH

UBND phường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Tuy

0.1890

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngõ 7 Thể Giao - P. Lê Đại Hành; P. Vĩnh Tuy

Bức xúc dân sinh

III.5

Đất tôn giáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

Mở rộng khuôn viên chùa Liên Phái

TON

UBND quận Hai Bà Trưng

0.0227

 

0.0227

Quận Hai Bà Trưng

Số 86 ngõ chùa Liên Phái - P. Cầu Dền

QĐ số 3125/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc chấp thuận chủ trương

Quận đang lập mặt bằng dự án

III.6

Đất giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

Mrộng trường mầm non Vân Hồ

DGD

UBND quận Hai Bà Trưng

0.0638

 

0.0638

Quận Hai Bà Trưng

Đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài

Văn bản s719/UBND-TNMT ngày 6/7/2016 của UBND quận HBT về việc báo cáo khu đất còn lại sau GPMB đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài và phương án sử dụng

 

III.7

Đất văn hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

Mrộng khuôn viên bia tưng niệm anh hùng liệt sỹ Đồng Tâm

DVH

UBND quận Hai Bà Trưng

0.0138

 

0.0138

Quận Hai Bà Tng

Ngõ 341 phố Vọng - P. Đồng Tâm

Văn bản số 212/UBND-TCKH ngày 17/3/2016 của UBND quận HBT về việc giao nhiệm vụ lập hồ sơ đề xuất chủ trương

 

III.8

Đất ở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

Khu hỗn hợp Dịch vụ, thương mại, văn phòng và nhà

ODT

Cty CP vật tư kỹ Thuật

0.0931

 

 

Quận Hai Bà Trưng

534 - Phố Minh Khai - P. Vĩnh Tuy

Văn bản số 9514/VP-ĐT ngày 17/10/2016 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất

 

90

Khu hỗn hợp dịch vụ Thương mại, văn phòng, nhà ở thấp tầng và trường mầm non

ODT

Cty TNHH Phát triển dự án Toàn Cầu

1.0228

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Số 67A - phố Trương Định - P. Trương Định

QĐ số 6166/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương đầu tư. Văn bản số 4170/QHKT-TMB-PAKT(P2) ngày 29/07/2016 của sQuy hoạch kiến trúc chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 92/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.240

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155