Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 7212/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Số hiệu: 7212/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 29/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7212/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

vỀ viỆc phê duyỆt KẾ hoẠch sỬ dỤng đẤt năm 2017 huYỆN QUỐC OAI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 9537/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 30 tháng 9 năm 2016 và Báo cáo số 12033/BC-STNMT-CCQLĐĐ ngày 12 tháng 12 năm 2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Quốc Oai (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Quốc Oai, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 12 tháng 12 năm 2016), với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Cơ cấu %

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

15.112,82

100,00

1

Đất nông nghiệp

NNP

9.789,21

64,77

1.1

Đất trồng lúa

LUA

5.264,48

34,83

 

Trong đó: Đất chuyển trồng lúa nước

LUC

5.213,80

34,50

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

702,92

4,65

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.666,07

11,02

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

356,60

2,36

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

755,80

5,00

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

535,00

3,54

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

508,84

3,37

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5.237,65

34,66

2.1

Đất quốc phòng

CQP

322,81

2,14

2.2

Đất an ninh

CAN

0,63

0,00

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

254,11

1,68

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

8,76

0,06

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

51,87

0,34

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

99,60

0,66

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

91,22

0,60

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

2.147,20

14,21

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

18,67

0,12

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

8,26

0,05

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.746,90

11,56

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

119,40

0,79

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

18,79

0,12

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

8,79

0,06

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

21,30

0,14

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

122,84

0,81

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

138,84

0,92

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

17,60

0,12

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

23,87

0,16

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

31,06

0,21

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

230,20

1,52

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

59,30

0,39

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

2,80

0,02

3

Đất chưa sử dụng

CSD

85,96

0,57

b) Danh mục các Công trình, dự án

Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 kèm theo.

2. Trong năm thực hiện, UBND huyện Quốc Oai có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Quốc Oai đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2017.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND cấp huyện:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.

đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2017.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

c) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công, P.ĐT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN QUỐC OAI
(Kèm theo Quyết định số 7212/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND Thành phố)

STT

Danh mục công trình, dự án

Mã loại đất

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Đất trồng

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

I

Các dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới GPMB nhưng chưa có Quyết định giao đất;..)

 

1

ĐTXD trường THPT Phan Huy Chú

DGD

UBND Thành phố

3,30

 

 

Huyện Quốc Oai

Sài Sơn

Quyết định số 5680/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình

CT năm 2016

2

Trường Mầm Non xã Tuyết Nghĩa

DGD

UBND huyện Quốc Oai

0,50

 

 

Huyện Quốc Oai

xã Tuyết Nghĩa

Quyết định số 2246/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND huyện V/v phê duyệt BC đề xuất chủ trương đầu tư, Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND huyện V/v phê duyệt BC KTKT

CT năm 2016

3

Mở rộng trung tâm hành chính, khu liên hiệp trung tâm văn hóa

DVD

UBND huyện Quốc Oai

5,40

 

 

Huyện Quốc Oai

Thạch Thán

Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 24/1/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết mở rộng khu Hành chính - chính trị khu liên hợp văn hóa - thể thao huyện Quốc Oai

CT năm 2016

4

QH trạm biến áp 110KV (gồm 15 cột)

DNL

UBND huyện Quốc Oai

0,34

 

 

Huyện Quốc Oai

Hòa Thạch

Văn Bản số 3510/STNMT-QHKHSDD ngày 22/6/2015

CT năm 2016

5

Mở rộng trường tiểu học Thạch Thán

DGD

UBND huyện Quốc Oai

0,10

 

 

Huyện Quốc Oai

Thạch Thán

Văn Bản số 1520/UBND ngày 18/12/2014 của UBND huyện Quốc Oai về việc chấp thuận điều chỉnh quy mô trường tiểu học Thạch Thán

CT năm 2016

6

Nghĩa trang nhân dân thị trấn Quốc Oai

TON

thị trấn Quốc Oai

6,00

 

 

Huyện Quốc Oai

thị trấn Quốc Oai

Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của UBND huyện Quốc Oai về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, công trình mở rộng nghĩa trang nhân dân, khu vực Hoàng Xá, thị trấn Quốc Oai; Thông báo số 39/UBND-VP ngày 26/2/2016 về kết luận của đồng chí phó chủ tịch UBND huyện Quốc Oai làm việc với lãnh đạo thị trấn Quốc Oai về quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn thị trấn

CT năm 2016

7

Dự án khu nghiên cứu sinh thái thực nghiệm của TT nhiệt đới Việt Nga/BQP

DKH

Bộ quốc phòng

19,79

 

 

Huyện Quốc Oai

Xã Đông Xuân

Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 9/11/2015 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đất và tài sản trên đất dự án khu nghiên cứu sinh thái thực nghiệm nhiệt đới Việt Nga

CT năm 2016

8

Chuyển đổi mục đích đất trồng cây hàng năm khác sang trồng cây lâu năm

NKH

Hộ gia đình cá nhân có nhu cầu

50,00

 

 

Huyện Quốc Oai

Các xã

UBND huyện chấp thuận chủ trương tại VB số 1520/UBND-TNMT ngày 18/12/2014 về việc chấp thuận chủ trương thực hiện đấu giá, chuyển đổi mục đích, chuyển đổi mô hình NN trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015. Thông báo 81a/TB-UBND ngày 13/5/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v thực hiện chuyển mục đích sử dụng vườn, ao liền kề và đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất ở

Không cắm mốc GPMB

9

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng và dự án trang trại nông nghiệp tổng hợp

NKH

Hộ gia đình cá nhân có nhu cầu

130,00

 

 

Huyện Quốc Oai

Các xã

UBND huyện chấp thuận chủ trương tại VB số 1520/UBND-TNMT ngày 18/12/2014 về việc chấp thuận chủ trương thực hiện đấu giá, chuyển đổi mục đích, chuyển đổi mô hình NN trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015. Thông báo 81a/TB-UBND ngày 13/5/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v thực hiện chuyển mục đích sử dụng vườn, ao liền kề và đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất ở

Không cắm mốc GPMB

10

ĐTXD đường trục chính Bắc - Nam đô thị Quốc Oai (đoạn kéo dài tại điểm cuối tuyến Km3+938 đấu nối với đường tỉnh lộ 421B).

DGT

UBND Thành phố

1,90

 

 

Huyện Quốc Oai

Thạch Thán

Quyết định số 7153/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục chính Bắc - Nam khu đô thị Quốc Oai, huyện Quốc Oai, tp. Hà Nội;

 

11

Trạm biến áp 220kV Tây Hà Nội

DNL

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

 

 

 

Huyện Quốc Oai

 

Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của UBND Thành phố V/v phê duyệt KHSDD huyện Quốc Oai năm 2016

CT năm 2016

12

Trạm biến áp 500kV Tây Hà Nội

DNL

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

6,10

 

 

Huyện Quốc Oai

 

Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của UBND Thành phố V/v phê duyệt KHSDD huyện Quốc Oai năm 2016

CT năm 2016

13

Đường dây 220kV Hoà Bình - Tây Hà Nội

DNL

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

2,10

 

 

Huyện Quốc Oai

 

Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của UBND Thành phố V/v phê duyệt KHSDD huyện Quốc Oai năm 2016

CT năm 2016

14

Khu TĐC đường Bắc Nam đô thị Quốc Oai (phần bổ sung)

ONT

UBND huyện

0,11

 

 

Huyện Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

Văn bản số 5964/UBND-TNMT ngày 19/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội V/v bố trí tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất để GPMB dự án đường trục chính Bắc - Nam đô thị Quốc Oai

 

II

Các dự án chưa thực hiện trong KHSDĐ năm 2016, chuyển sang thực hiện trong KHSDĐ 2017

1

Trường mầm non thị trấn Quốc Oai (khu vực Hoa Vôi, Đình Tổ), thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai

DGD

UBND huyện

0,50

0,50

0,50

Huyện Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình

Chuyển tiếp 2016

2

Trung tâm KTTH-HN, dạy nghề huyện Quốc Oai định hướng thành Trung tâm giáo dục nghề nghiệp huyện

DGD

UBND Thành Phố

1,04

1,04

1,04

Huyện Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

Quyết định số 5863/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 5171/QĐ-UBND ngày12/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt chủ trương đầu tư án

Chuyển tiếp 2016

3

Đường giao thông thị trấn Quốc Oai (tuyến từ Trung tâm y tế dự phòng đi đê sông Đáy) huyện Quốc Oai)

DGT

UBND huyện

0,32

0,28

0,32

Huyện Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

Quyết định số 26497/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện V/v Phê duyệt BCKTKT công trình giao thông thị trấn Quốc Oai (tuyến từ Trung tâm y tế dự phòng đến đê Sông Đáy)

Chuyển tiếp 2016

4

Đường Thị trấn Quốc Oai (tuyến từ sau chợ phủ đi Ngô Sài)

DGT

 

0,44

0,04

0,44

Huyện Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đường giao thông thị trấn Quốc Oai (tuyến từ sau Chợ Phủ đi Ngô Sài) huyện Quốc Oai, TP Hà Nội;

Chuyển tiếp 2016

5

Cải tạo đường dây 110kv Hà Đông-Sơn Tây

DNL

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

0,40

0,40

0,40

Huyện Quốc Oai

Yên Sơn, TT Quốc Oai và Ngọc Mỹ

Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của UBND Thành phố V/v phê duyệt KHSDD huyện Quốc Oai năm 2016

Chuyển tiếp 2016

6

Trạm biến áp 110kv Phú Cát và nhánh rẽ

DNL

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

0,60

0,60

0,60

Huyện Quốc Oai

Phú Cát

Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của UBND Thành phố V/v phê duyệt KHSDD huyện Quốc Oai năm 2016

Chuyển tiếp 2016

III

Các dự án đăng ký mới thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017

1

Trường mầm non Đông Yên A

DGD

UBND huyện

0,72

0,72

0,72

Huyện Quốc Oai

Đông Yên

Quyết định số 2483/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND huyện V/v phê duyệt BC đề xuất chủ trương đầu tư; Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt BCKTKT công trình.

 

2

Trường mầm non Cấn Hạ

DGD

UBND huyện

0,23

 

0,23

Huyện Quốc Oai

Cấn Hữu

Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND huyện V/v phê duyệt BC đề xuất chủ trương đầu tư; Quyết định số 2641a/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND huyện V/v phê duyệt BC KTKT

 

3

Nhà văn hóa Đại Thành

DVD

UBND huyện

0,25

 

0,25

Huyện Quốc Oai

Xã Đại Thành

Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt Báo cáo KT - KT xây dựng công trình

 

4

Nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 421A & 421B qua địa phận huyện Quốc Oai (từ cầu vượt Sài Sơn đi Chùa Thầy đến đường 421A giáp huyện Phúc Thọ)

DGT

UBND huyện

3,60

0,50

3,60

Huyện Quốc Oai

Sài Sơn, Phượng Cách, Yên Sơn

Quyết định số 4970/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 421A & 421B qua địa phận huyện Quốc Oai (từ cầu vượt Sài Sơn đi Chùa Thầy đến đường 421A giáp huyện Phúc Thọ)

 

5

Trường Mầm non xã Đại Thành

DGD

UBND huyện

0,53

 

0,53

Huyện Quốc Oai

Xã Đại Thành

QĐ số 3095/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

 

6

Trường Mầm non xã Tân Phú

DGD

UBND huyện

1,50

1,50

1,50

Huyện Quốc Oai

Tân Phú

QĐ số 3369/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

 

7

Trường mầm non thôn Đồng Bụt

DGD

UBND huyện

0,80

0,80

0,80

Huyện Quốc Oai

Ngọc Liệp

Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 26/5/2011 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt BCKTKT công trình; Quyết định số 7307/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt BCKTKT - dự toán

 

8

ĐTXD công trình đắp cơ đê Tả Tích đoạn từ K28+952 đến K32+020

DTL

UBND huyện

1,42

0,97

1,42

Huyện Quốc Oai

Cấn Hữu

Quyết định số 297/QĐ-KHSĐT ngày 16/9/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v phê duyệt dự án ĐTXD công trình đắp cơ đê Tả Tích đoạn từ K28+952 đến K32+020

 

9

Đất dịch vụ thị trấn Quốc Oai

ODT

UBND huyện

0,95

0,95

0,95

Huyện Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 22/5/2012 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 3922/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình

 

10

Trường mầm non xã Tuyết Nghĩa

DGD

UBND huyện Quốc Oai

0,50

0,50

0,50

Huyện Quốc Oai

xã Tuyết Nghĩa

Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND huyện V/v phê duyệt BC KTKT; Quyết định số 2246/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND huyện V/v phê duyệt BC đề xuất chủ trương đầu tư

 

11

Xây dựng tuyến đường dây 110kV từ TBA 500/220kV Quốc Oai đấu nối vào đường dây 110kV lộ 173 Hà Đông - Sơn Tây

DNL

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

0,90

 

0,90

Huyện Quốc Oai

Xã Đồng Quang, Thị trấn Quốc Oai

Văn bản số 1156/UBND - VP của UBND huyện Quốc Oai về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất các công trình Điện năm 2017; Văn bản số 30440/HANOI PMB-X09.2 ngày 15/9/2016 của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội về việc Đăng ký kế hoạch sử dụng đất các công trình điện lực năm 2017; Quyết định số 3952/QĐ-EVN HANOI ngày 02/01/2015 của Tổng công ty Điện lực Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình.

 

12

Xây dựng đường dây 110kV từ TBA 500/220kV Tây Hà Nội (Quốc Oai) đấu nối vào đường dây 110kV lộ 182 Chèm - Phúc Thọ

DNL

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

0,90

 

0,90

Huyện Quốc Oai

Xã Sài Sơn

Văn bản số 1156/UBND - VP của UBND huyện Quốc Oai về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất các công trình Điện năm 2017; Văn bản số 30440/HANOI PMB-X09.2 ngày 15/9/2016 của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội về việc Đăng ký kế hoạch sử dụng đất các công trình điện lực năm 2017; Quyết định số 3953/QĐ-EVN HANOI ngày 02/01/2015 của Tổng công ty Điện lực Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình.

 

13

Xây dựng tuyến đường dây 110kV từ TBA 500/220kV Quốc Oai đấu nối vào đường dây 110kV Bắc An Khánh - Nam An Khánh

DNL

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

0,90

 

0,90

Huyện Quốc Oai

Xã Yên Sơn và Thị trấn Quốc Oai

Văn bản số 1156/UBND - VP của UBND huyện Quốc Oai về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất các công trình Điện năm 2017; Văn bản số 30440/HANOI PMB-X09.2 ngày 15/9/2016 của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội về việc Đăng ký kế hoạch sử dụng đất các công trình điện lực năm 2017; Quyết định số 3951/QĐ-EVN HANOI ngày 02/01/2015 của Tổng công ty Điện lực Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình.

 

14

Trạm biến áp 110kV nối cấp Quốc Oai

DNL

Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia

0,40

0,40

0,40

Huyện Quốc Oai

xã Đồng Quang

Quyết định số 3471/QĐ-EVN HANOI ngày 29/7/2016 của Tổng công ty Điện lực Hà Nội về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi công trình.

 

15

Xây dựng trạm bơm tiêu Vĩnh Phúc

DTL

UBND huyện

1,47

1,47

1,47

Huyện Quốc Oai

Liệp Tuyết

Văn Bản số 2581/QHKT-GTDD ngày 18/5/2016 của Sở quy hoạch - kiến trúc về thỏa thuận địa điểm quy hoạch; Quyết định số 505/QD-TLST của Công ty TNHH một thành viên thủy lợi sông Tích về việc phê duyệt tổng dự toán xây dựng hệ thống tiêu trạm bơm tiêu Vĩnh Phúc, xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, Tp Hà Nội; tờ trình số 708/TTr-TLST về việc thu hồi đất để thực hiện dự án

 

16

Mầm non thôn Quảng Yên, Sơn Trung, xã Yên Sơn

DGD

Cty TNHH Đồng Tiến Thành Hà Nam

0,60

 

0,60

Huyện Quốc Oai

Yên Sơn

Quyết định số 4836/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

17

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp hệ thống kênh Ngọc Mỹ-Ngọc Liệp-Nghĩa Hương-Liệp Tuyết

DTL

UBND huyện

0,10

 

0,10

Huyện Quốc Oai

Ngọc Mỹ-Ngọc Liệp-Nghĩa Hương-Liệp Tuyết

Quyết định số 4943/QD-UBND ngày 9/9/2016 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp hệ thống kênh Ngọc Mỹ-Ngọc Liệp-Nghĩa Hương-Liệp Tuyết

 

18

Hệ thống cấp nước sạch Ngọc Mỹ

 

UBND huyện

0,27

 

0,27

Huyện Quốc Oai

Ngọc Mỹ

Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hệ thống cấp nước sạch xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai lấy từ nguồn nước sạch sông Đà

 

19

Trường mầm non xã Ngọc Liệp (điểm trường thôn Ngọc Bài)

DGD

UBND huyện

2,50

 

2,50

Huyện Quốc Oai

Ngọc Liệp

Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 v/v phê duyệt BCKTKT công trình

 

20

Chuyển đổi mô hình đất nông nghiệp hiệu quả thấp sang mô hình dự án trang trại nông nghiệp tổng hợp xã Thạch Thán

NKH

huyện Quốc Oai

4,00

 

4,00

Huyện Quốc Oai

xã Thạch Thán

Văn bản số 3490/UBND-TNMT ngày 25/5/2015 của UBND thành phố Hà Nội v/v xem xét kiến nghị của UBND huyện Quốc Oai có liên quan đến việc giao đất nông nghiệp tại xã Thạch Thán cho nhân khẩu phát sinh từ 16/10/1992 đến 15/10/1993

 

21

Các dự án Đấu giá ĐG03, ĐG05, ĐG 06 - Sài Sơn

ONT

UBND huyện

0,72

 

0,72

Huyện Quốc Oai

Xã Sài Sơn

Quyết định 1541/QĐ-UBND ngày 4/4/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao đại diện thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư. KH 33/KH-UBND ngày 17/2/2016 của UBND huyện V/v thực hiện các dự án đấu giá QSDĐ trên địa bàn huyện năm 2016; Công văn số 90/QLĐT-QHXD ngày 30/8/2016 của phòng QL đô thị V/v thông tin quy hoạch khu đất đấu giá xã Sài Sơn

 

22

Dự án đấu giá DG 07 - Đa Phúc

ONT

UBND huyện

0,20

 

0,20

Huyện Quốc Oai

Xã Sài Sơn

Quyết định 2806a/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án: hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá ĐG07-SS016, thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. Quyết định 1541/QĐ-UBND ngày 4/4/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao đại diện thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư

 

23

Đấu giá khu nhà trẻ ngõ Liễu - Yên nội (ĐG13)

ONT

UBND huyện

0,03

 

0,03

Huyện Quốc Oai

Xã Đồng Quang

Quyết định 1543/QĐ-UBND ngày 4/7/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án: hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá ĐG13-Thôn Yên Nội, xã Đồng Quang

 

24

Đấu giá thôn Văn Quang X18

ONT

UBND huyện

0,45

 

0,45

Huyện Quốc Oai

Xã Nghĩa Hương

Quyết định 3298/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND huyện Quốc Oai V/v cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư công trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá X18 khu Man Trên, thôn thế trụ, xã Nghĩa Hương

 

25

Đấu giá khu Đồng Giai - ĐG23

ONT

UBND huyện

0,06

 

0,06

Huyện Quốc Oai

Xã Tuyết Nghĩa

Quyết định 1541/QĐ-UBND ngày 4/4/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao đại diện thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư. KH 33/KH- UBND ngày 17/2/2016 của UBND huyện V/v thực hiện các dự án đấu giá QSDĐ trên địa bàn huyện năm 2016; Công văn số 43/QLĐT-QHXD ngày 12/4/2016 của phòng QL đô thị V/v thông tin quy hoạch khu đất đấu giá xã Thạch Thán, Tuyết Nghĩa, Phú Cát.

 

26

Đấu giá khu đỉnh cầu thôn Yên Thái (ĐG09)

ONT

UBND huyện

0,32

 

0,32

Huyện Quốc Oai

Xã Đông Yên

Quyết định 1544/QĐ-UBND ngày 4/3/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng khu đấu giá ĐG09 thô Yên Thái, xã Đông Yên.

 

27

Đấu giá ĐG27, ĐG28, ĐG29, ĐG30 xã Đông Yên

ONT

UBND huyện

1,54

 

1,54

Huyện Quốc Oai

Xã Đông Yên

Quyết định 1541/QĐ-UBND ngày 4/4/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao đại diện thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư. KH 33/KH- UBND ngày 17/2/2016 của UBND huyện V/v thực hiện các dự án đấu giá QSDĐ trên địa bàn huyện năm 2016; Công văn số 40/QLĐT-QHXD ngày 6/4/2016 của phòng QL đô thị V/v thông tin quy hoạch khu đất đấu giá xã Hòa Thạch, Đông Yên, Tuyết Nghĩa

 

28

Đấu giá khu Bạch Thạch (ĐG21)

ONT

UBND huyện

0,04

 

0,04

Huyện Quốc Oai

Xã Hòa Thạch

Quyết định 2678a/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất ở ĐG21, thôn Bạch Thạch xã Hòa Thạch

 

29

Đấu giá thôn Cấn Thượng ĐG16

ONT

UBND huyện

0,26

 

0,26

Huyện Quốc Oai

Xã Cấn Hữu

Quyết định 1542/QĐ-UBND ngày 4/4/2016 của UBBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá ĐG16, xã Cấn Hữu

 

30

Đấu giá khu Đồng Mực, Cấn Thượng ĐG17

ONT

UBND huyện

0,50

 

0,50

Huyện Quốc Oai

Xã Cấn Hữu

Quyết định 4833/QĐ-UBND ngày 8/8/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá ĐG17 xã Cấn Hữu

 

31

Đấu giá khu Sau Gia ĐG11

ONT

UBND huyện

0,04

 

0,04

Huyện Quốc Oai

Xã Tân Phú

Quyết định 1541/QĐ-UBND ngày 4/4/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao đại diện thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư. KH 33/KH-UBND ngày 17/2/2016 của UBND huyện V/v thực hiện các dự án đấu giá QSDĐ trên địa bàn huyện năm 2016; Công văn số 38/QLĐT-QHXD ngày 6/4/2016 của phòng QL đô thị V/v thông tin quy hoạch khu đất đấu giá khu Sau Gia, xã Tân Phú

 

32

Đấu giá khu nhà chè ĐG26

ONT

UBND huyện

0,05

 

0,05

Huyện Quốc Oai

Xã Phú Cát

Quyết định 1541/QĐ-UBND ngày 4/4/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao đại diện thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư. KH 33/KH-UBND ngày 17/2/2016 của UBND huyện V/v thực hiện các dự án đấu giá QSDĐ trên địa bàn huyện năm 2016; Công văn số 43/QLĐT-QHXD ngày 6/4/2016 của phòng QL đô thị V/v thông tin quy hoạch khu đất đấu giá xã Thạch Thán, Tuyết Nghĩa, Phú Cát.

 

33

Đấu giá ĐG03

ODT

UBND huyện

2,80

 

2,80

Huyện Quốc Oai

thị trấn Quốc Oai

Văn bản số 1446/QHKT-P5 ngày 15/4/2014 của Sở quy hoạch kiến trúc V/v thỏa thuận địa điểm quy hoạch khu đề xuất đấu giá QSDĐ ĐG03, ĐG04 tại thị trấn Quốc Oai

 

34

Đấu giá ĐG04

ODT

UBND huyện

1,22

1,22

1,22

Huyện Quốc Oai

thị trấn Quốc Oai

Văn bản số 1446/QHKT-P5 ngày 15/4/2014 của Sở quy hoạch kiến trúc V/v thỏa thuận địa điểm quy hoạch khu đề xuất đấu giá QSDĐ ĐG03, ĐG04 tại thị trấn Quốc Oai

 

35

Đấu giá ĐG 05

ODT

UBND huyện

1,66

1,66

1,66

Huyện Quốc Oai

thị trấn Quốc Oai

Văn bản số 5971/QHKT-P5 ngày 18/12/2014 của Sở quy hoạch kiến trúc V/v thỏa thuận địa điểm quy hoạch khu đề xuất đấu giá QSDĐ ĐG03, Đg05, ĐG06 tại thị trấn Quốc Oai

 

36

Đấu giá ĐG06

ONT

UBND huyện

2,41

2,41

2,41

Huyện Quốc Oai

thị trấn Quốc Oai

Văn bản số 5971/QHKT-P5 ngày 18/12/2014 của Sở quy hoạch kiến trúc V/v thỏa thuận địa điểm quy hoạch khu đề xuất đấu giá QSDĐ ĐG03, Đg05, ĐG06 tại thị trấn Quốc Oai

 

37

Đấu giá khu Quang hương 2, Quang Hương 3 xã Phú Cát

ONT

UBND huyện

0,09

 

0,09

Huyện Quốc Oai

Xã Phú Cát

Văn bản số 43/QLĐT-QHXD ngày 6/4/2016 của phòng QL đô thị V/v thông tin quy hoạch khu đất đấu giá xã Thạch Thán, Tuyết Nghĩa, Phú Cát

 

38

Đấu giá khu Rộc 1 thôn Địa Tảo (ĐG01)

ONT

UBND huyện

0,10

 

0,10

Huyện Quốc Oai

Xã Đại Thành

Quyết định 2677a/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 V/v Phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá ĐG01 xã Đại Thành

 

39

Đấu giá khu gốc gạo, thôn Ngọc Than

ONT

UBND huyện

0,48

 

0,48

Huyện Quốc Oai

Xã Ngọc Mỹ

Quyết định 3079/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá ĐG32 khu gốc gạo, xã Ngọc Mỹ

 

40

Xây dựng siêu thị gần với khu thương mại dịch vụ phụ trợ

TMD

Cty TNHH Lan Chi

1,00

 

1,00

Huyện Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

Quyết định 3415/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của UBND thành phố HN về việc bổ sung danh mục các dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015 (nguồn vốn ngoài ngân sách)

 

41

Xây dựng trung tâm thương mại thị trấn Quốc Oai

TMD

UBND huyện

0,75

 

0,75

Huyện Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 6/2/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt danh mục các dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà thầu trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quyết định 1603/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của UBND thành phố hà nội

 

42

Trưường tiểu học Sài Sơn A

DGD

UBND huyện

1,20

1,20

1,20

Huyện Quốc Oai

Sài Sơn

Văn bản số 95/HDND ngày 30/9/2016 của HDND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ đầu tư

 

43

Trường Tiểu học Tân Hòa

DGD

UBND huyện

0,90

 

0,90

Huyện Quốc Oai

Tân Hòa

Văn bản số 94/HDND ngày 30/9/2016 của HDND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ đầu tư

 

44

Đường Trại Cá - Tuyết Nghĩa - Phú Cát (giai đoạn II)

DGT

UBND huyện

3,90

3,00

3,90

Huyện Quốc Oai

Xã Tuyết Nghĩa và xã Phú Cát

QĐ số 4528/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND Thành phố V/v phê duyệt cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư;

QĐ số 1195/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của UBND Thành phố V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: xây dựng Đường Trại Cá - Tuyết Nghĩa - Phú Cát (giai đoạn II)

 

45

XD đường GT liên xã Ngọc Liệp - Cấn Hữu (tuyến giao với đại lộ Thăng Long đến đường Quốc Oai-Hòa Thạch tại trạm bơm Cấn Hữu)

DGT

UBND huyện

4,00

4,00

4,00

Huyện Quốc Oai

Xã Liệp Tuyết, Ngọc Liệp

QĐ số 5368/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội V/v cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án;

QĐ số 6643/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình XD đường GT liên xã Ngọc Liệp - Cấn Hữu (tuyến giao với đại lộ Thăng Long đến đường Quốc Oai- Hòa Thạch tại trạm bơm Cấn Hữu)

 

46

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Quốc Oai

TSC

UBND huyện

1,00

1,00

1,00

Huyện Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

VB số 606/UBND-ĐTXDCB ngày 13/7/2011 của UBND huyện Quốc Oai V/v chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND thị trấn Quốc Oai

 

47

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Sài Sơn

TSC

UBND huyện

0,20

0,20

0,20

Huyện Quốc Oai

Sài Sơn

QĐ số 2478/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo chuẩn bị đầu tư công trình: Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Tp Hà Nội

 

48

Đấu giá ĐG10 Khu sau Ao, ĐG12/20I6(X15) Khu Dốc Bàng; Đấu giá ĐG15 Khu Miễu Thảo; Đấu giá xã Phú Nam An; Đấu giá ĐG23/2016 khu Đồng Giai.

ONT

UBND huyện

3,84

0,94

2,80

Huyện Quốc Oai

Thạch Thán, Tân Phú, Yên Sơn, Phú Nam Anh, Tuyết Nghĩa

Quyết định số 2630/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 6063/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 6064/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Quyết định số 3007/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 4815/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Quyết định số 5809/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư.

 

49

Đất dịch vụ và đấu giá Yên Sơn

ONT

UBND huyện

2,10

2,00

2,10

Huyện Quốc Oai

Yên Sơn

QĐ số 937/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của UBND huyện Quốc Oai V/v cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư công trình; QĐ số 1441/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch TMB; Văn bản số 1328/UBND-TNMT ngày 08/3/2016 của UBND Thành phố v/v chuyển diện tích đất dịch vụ để thực hiện đấu giá QSD đất

 

50

Trang trại nông nghiệp tổng hợp xã Phú Cát

NKH

Cá nhân

20,00

 

 

Huyện Quốc Oai

Phú Cát

Văn bản 1168/CTr-UBND v/v chấp thuận chủ trương địa điểm đầu tư dự án trang trại nông nghiệp tổng hợp

không chuyển mục đích sử dụng đất, không thu hồi đất trồng lúa

51

Chuyển đổi đất nông nghiệp của chùa Long Đầu xã Sài Sơn

NKH

Cá nhân

0,04

 

 

Huyện Quốc Oai

Sài Sơn

Văn bản số 265/UBND-TNMT ngày 9/4/2012 v/v chấp thuận việc chuyển đổi đất nông nghiệp chùa Long Đầu tại xã Sài Sơn

không chuyển mục đích sử dụng đất, không thu hồi đất trồng lúa

52

Giao đất phi nông nghiệp cho cá nhân sản xuất kinh doanh

 

Cá nhân

0,06

 

 

Huyện Quốc Oai

Xã Tân Hòa

Văn bản số 1151/CTr-UBND ngày 19/9/2016 v/v chấp thuận chủ trương giao đất cho hộ ông Nguyễn Quý Thường để sản xuất kinh doanh.

không chuyển mục đích sử dụng đất, không thu hồi đất trồng lúa

53

Trang trại nông nghiệp tổng hợp xã Thạch Thán

NKH

Cá nhân

1,90

 

 

Huyện Quốc Oai

Xã Thạch Thán

Văn bản số 682/UBND-TCKH ngày 23/6/2016 V/v chấp thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư trang trại nông nghiệp tổng hợp xã Thạch thán

không chuyển mục đích sử dụng đất, không thu hồi đất trồng lúa

54

Mô hình kinh tế trang trại xã Hòa Thạch

NKH

Cá nhân

10,00

 

 

Huyện Quốc Oai

Hòa Thạch

Văn bản số 840/UBND-TNMT ngày 10/8/2015 V/v triển khai dự án mô hình kinh tế trang trại của 03 hộ dân xã Hòa Thạch

không chuyển mục đích sử dụng đất, không thu hồi đất trồng lúa

55

Mô hình nông nghiệp sinh thái trồng cây ăn quả và cây cảnh xã Phượng Cách

CLN

Cá nhân

4,30

 

 

Huyện Quốc Oai

Xã Phượng Cách

Văn bản số 90/UBND-TNMT ngày 2/2/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v chủ trương giải quyết công tác quản lý, sử dụng đất công ích xã Phượng Cách

không chuyển mục đích sử dụng đất, không thu hồi đất trồng lúa

56

Dự án Trang trại nông nghiệp tổng hợp Khu Vai Mới, thôn 6, xã Phú Cát

NKH

Cá nhân

2,30

 

 

Huyện Quốc Oai

Phú Cát

Văn Bản số 1502a/UBND ngày 04/11/2016 của UBND huyện Quốc Oai về việc chấp thuận chủ trương địa điểm đầu tư dự án trang trại nông nghiệp tổng hợp

không chuyển mục đích sử dụng đất, không thu hồi đất trồng lúa

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 7212/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.482

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.76.41