Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 7209/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Số hiệu: 7209/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 29/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7209/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 9523/TTr-STNMT ngày 30/9/2016 và Báo cáo số 12033/BC-STNMT-CCQLĐĐ ngày 12/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đan Phượng (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đan Phượng, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 12/12/2016), với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017

TT

CH TIÊU

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2017

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

7.800,37

1

Đất nông nghiệp

NNP

3.417,72

1.1.1.1

Đất trồng lúa

LUA

1.569,23

1.1.1.1.1.1

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

1.502,48

1.1.1.2.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1.281,87

1.1.2

Đất trng cây lâu năm

CLN

361,96

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

173,66

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

30,99

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3.335,51

2.1

Đất quốc phòng

CQP

16,08

2.2

Đất an ninh

CAN

0,53

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

68,19

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

5,60

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

76,11

2.8

Đất cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

832,87

 

Đất giao thông

DGT

495,23

 

Đất thủy lợi

DTL

244,09

 

Đất công trình năng lượng

DNL

2,46

 

Đất công trình bưu chính viễn thông

DBV

0,28

 

Đất cơ sở văn hóa

DVH

3,58

 

Đất cơ sở y tế

DYT

5,83

 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

62,48

 

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

14,6

 

Đất cơ sở nghiên cứu khoa học

DKH

 

 

Đất cơ sở dịch vụ về xã hội

DXH

0,73

 

Đất chợ

DCH

3,59

2.10

Đất có di tích lịch sử-văn hóa

DDT

2,09

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

0,30

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

6,58

2.13

Đất ở tại đô thị

ODT

46,30

2.14

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.204,45

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

13,85

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

3,03

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

2.18

Đất tôn giáo

TON

11,88

2.19

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

55,71

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

SKX

135,21

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DHS

12,39

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

0,04

2.23

Đất tín ngưỡng

TIN

16,34

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

787,07

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

40,13

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

0,77

3

Đất chưa sử dụng

DCS

1.047,14

b) Danh mục các Công trình, dự án

Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 kèm theo.

2. Trong năm thực hiện, UBND huyện Đan Phượng có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đan Phượng đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2017.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND cấp huyện:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.

đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2017.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

c) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công, P.ĐT;

- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Quốc Hùng

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN ĐAN PHƯỢNG
(Kèm theo Quyết định số 7209/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Danh mục công trình dự án

Mục đích sử dụng đất (mã loại đất)

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Dự án có trong NQ19/NQ- HĐND ngày 06/12/2016

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Huyện

xã, thị trấn

(Có bn sao gửi kèm theo)

I

Các dự án không thay đi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc gii GPMB nhưng chưa có Quyết định giao đất,...)

 

 

 

 

 

139.802

 

 

 

 

 

 

1

Cải tạo đường dây 372 E10.6 đoạn từ cột 93 đến cột 102.

DNL

Công ty Điện lực Đan Phượng

0.042

 

 

Đan Phượng

Thị trấn Phùng

Quyết định số 2751/QĐ-EVN HANOI ngày 01/07/2016; Quyết định số 292/QĐ-PC DANPHUONG ngày 20/07/2016

 

2

Xây dựng mới các TBA trên địa bàn huyện Đan Phượng giai đoạn 1 năm 2017

DNL

Công ty Điện lực Đan Phượng

0.047

 

 

Đan Phượng

Liên Trung, Phương Đình, Thượng Mỗ, Thọ Xuân, Thọ An, Hạ Mỗ, Trung Châu

Quyết định số 2751/QĐ-EVN HANOI ngày 01/07/2016; Quyết định số 225/QĐ-PCĐP ngày 15/06/2016

 

3

Lp đặt CDPT trên lưới điện trung áp huyện Đan Phượng

DNL

Công ty Điện lực Đan Phượng

0.000

 

 

Đan Phượng

 

Quyết định số 2751/QĐ-EVN HANOI ngày 01/07/2016; Quyết định số 226/QĐ-PCĐP ngày 15/06/2016

 

4

Xây dựng đường dây để xóa mạch cộc nhánh điểm Công nghiệp Liên Hà lộ 375E1.6 và nhánh Hạ Mỗ 8 lộ 375E1.31

DNL

Công ty Điện lực Đan Phượng

0.003

 

 

Đan Phượng

Hạ Mỗ, Liên Hà

Quyết định số 2751/QĐ-EVN HANOI ngày 01/07/2016; Quyết định số 288/QĐ-PC DANPHUONG ngày 19/07/2016

 

5

Nhà hội họp cụm 5

DVH

UBND xã

0.07

 

 

Đan Phượng

Hạ Mỗ

Thông báo số 501-TB/HU ngày 13/10/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chủ trương đu tư xây dựng một số công trình đảm bảo xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014; Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND Hạ Mỗ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nhà hội họp cụm 5, Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng

 

6

Nhà văn hóa thôn 5

DVH

UBND xã

0,063

 

 

Đan Phượng

Thượng Mỗ

Quyết định s4964, 4965, ngày 21/11/2012 của UBND huyện Đan Phượng về việc thu hồi 630 m2 đất nông nghiệp, để xây dng nhà văn hóa

 

7

Nhà Văn hóa thôn Cổ Ngõa

DVH

UBND xã

0,10

 

 

Đan Phượng

Phương Đình

Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND xã Phương Đình về việc phê duyệt báo cáo KTKT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nhà văn hóa Tri Cổ Ngõa, xã P Đình.

 

8.

Nhà Văn hóa thôn cổ Thượng

DVH

UBND xã

0,10

 

 

Đan Phượng

Phương Đình

Quyết định số 3762a/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt báo cáo KTKT công trình: Nhà văn hóa thôn Cổ Thượng, xã Phương Đình.

 

9

Kênh tiêu TO

DTL

UBND huyện

1

 

 

Đan Phượng

thị trấn Phùng

Quyết định phê duyệt dự án số 219/QĐ-KHĐT ngày 24/10/2012 của Sở KHĐT

 

10

Dự án mrộng điểm CN-TTCN làng nghề Thượng Thôn xã Liên Hà

SKN

UBND huyện

11.39

 

 

Đan Phượng

Liên Hà

QĐ 2153/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND TP Hà Nội v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng đấu giá QSD đất phát triển làng nghề Thượng Thôn, xã Liên Hà

 

11

Cụm tiu thcông nghiệp làng nghề Liên Trung

SKN

UBND xã

15

 

 

Đan Phượng

Liên Trung

Công văn số 9036/BCT-CNĐP ngày 16/9/2014 của Bộ Công Thương

 

12

Mở rộng nghĩa trang thôn Hạ Mỗ để xây nhà tro cốt

NDT

UBND xã Hạ Mỗ

0.52

 

 

Đan Phượng

Hạ Mỗ

QĐ 2823/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND huyện Đan Phượng v/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn xã Hạ Mỗ

 

13

Dự án mrộng nghĩa trang thôn Đông Lai

NDT

UBND xã

0.56

 

 

Đan Phượng

Liên Hồng

QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án số 697/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND huyện Đan Phượng

 

14

Dự án mở rộng nghĩa trang thôn Hữu Cước

NDT

UBND xã

0.72

 

 

Đan Phượng

Liên Hồng

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án số 695/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND huyện Đan Phượng

 

15

Dự án mrộng nghĩa trang thôn Tổ

NDT

UBND xã

0.74

 

 

Đan Phượng

Liên Hồng

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án s696/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND huyện Đan Phượng

 

16

Dự án đường giao thông kết hp mương tưới tiêu nước quanh khu nhà máy nước mặt sông Hồng (thôn Tổ, thôn Hữu Cước) - Tuyến M3 và M4

DGT+DTL

UBND xã

0.55

 

 

Đan Phượng

Liên Hồng

QĐ số 5329/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Đan Phượng v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường giao thông kết hợp mương tưới tiêu nước quanh khu nhà máy nước mặt sông Hồng

 

17

Dự án đường giao thông kết hợp mương tưới tiêu nước quanh khu nhà máy nước mặt sông Hồng (thôn Tổ, thôn Hữu Cước, thôn Đông Lai) - Tuyến M1

DGT+DTL

UBND xã

0.46

 

 

Đan Phượng

Liên Hồng

QĐ số 5328/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Đan Phượng v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường giao thông kết hợp mương tưới tiêu nước quanh khu nhà máy nước mặt sông Hồng

 

18

Dự án đường giao thông kết hợp mương tưới tiêu nước quanh khu nhà máy nước mặt sông Hồng (Thôn Hữu Cước, thôn Đông Lai) - Tuyến M2

DGT+DTL

UBND xã

0.59

 

 

Đan Phượng

Liên Hồng

QĐ số 5330/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Đan Phượng v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường giao thông kết hợp mương tưới tiêu nước quanh khu nhà máy nước mặt sông Hồng

 

19

Dự án khai thác cát san nền

SKS

Công ty Kiều Lê

13.0

 

 

Đan Phượng

Liên Hồng

Quyết định số 161/QĐ-TNMT-KS ngày 20/4/2010 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản; Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001647 ngày 06/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội; Giấy phép khai thác khoáng sản số 164/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND thành phố Hà Nội.

 

20

Dự án Mở rộng Đình, Quán Thụy ng

TON

Xã hội hóa

0.2

 

 

Đan Phượng

thị trấn Phùng

Thông báo số 64/TB-UBND ngày 28/3/2014 của UBND về việc thông báo kết luận của UBND huyện về chuyển đổi vị trí đất thổ cư để xây dựng tôn tạo đình thụy ứng

 

21

Mở rộng ngõ 29 phố Phượng Trì

DGT

UB huyện

0.05

 

 

Đan Phượng

thị trấn Phùng

Quyết định s119A/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng công trình: Đường 32A đi ao cá Bác Hồ (Ngõ 29, phố Phượng Trì), hạng mục: Đường giao thông, rãnh thoát nước

 

22

Đường Nhánh N14, huyện Đan Phượng (Điểm đầu giao QL 32, điểm cuối giao với Đường tnh lộ 417)

DGT

 

3.0

 

 

Đan Phượng

Xã Đan Phượng, Đồng Tháp

QĐ s5621/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Nhánh N14, huyện Đan Phượng (Điểm đầu giao QL 32, điểm cuối giao với Đường tnh lộ 417

 

23

Đấu giá QSDĐ Khu Đồng Phung 2, cổ Ngựa, khu Gừng cụm 7, khu Trúng Trường Trong, Cụm 7, khu ven đầm cThượng (Phương Đình)

ONT

BQLDADG

2.58

 

 

Đan Phượng

Xã Hạ Mỗ, Tân Lập, Thọ Xuân, Phương Đình

UBND huyện Đan Phượng đã có các Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

24

Đấu giá khu Đồng Phung (giai đoạn 2), khu Cây Sung Trong, Khu Đồng Sậy- Trẫm Sau, khu xen kẹt cụm 1,3. 10, khu đạc 10 cụm 7

ONT

BQLDADG

2

 

 

Đan Phượng

Thượng Mỗ, Song Phượng, Đan Phượng, Thọ Xuân

UBND huyện Đan Phượng có các Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đấu giá QSD đất huyện Đan Phượng năm 2016

 

25

Khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư (bãi Ngũ Châu)

NKH

UBND xã

10

 

 

Đan Phượng

Trung Châu

QĐ 3086/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 v/v phê duyệt dự án đầu tư phát triển chăn nuôi tập trung, kết hợp vườn trại xã Trung Châu, huyện Đan Phượng

 

26

Khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư (thôn La Thạch)

NKH

UBND xã

25

 

 

Đan Phượng

Phương Đình

QĐ 3087/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 v/v phê duyệt dự án đầu tư phát triển chăn nuôi tập trung, kết hợp vườn tri xã Phương Đình, huyện Đan Phượng

 

27

Dự án xây dựng Khu trung tâm ththao Trường cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội kết hợp cây xanh khu vc

DTT

Trường CĐ Công nghệ và Thương mại Hà Nội

0.68

 

 

Đan Phượng

xã Tân Lập

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001743 ngày 22/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội

 

28

Dự án đầu tư xây dựng trụ sở UBND thị trấn Phùng

TSC

UB huyện

0.62

 

 

Đan Phượng

thị trấn Phùng

Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đu tư các dự án trên đa bàn thtrấn Phùng

 

29

Khu đất SXKD dịch vụ, đất xã Tân Lập (khu pheo) (Đất cơ chế 10% và đất theo Quyết định 18 của UBND thành phố)

ONT

UBND xã

0.2

 

 

Đan Phượng

Xã Tân Lập

QĐ số 4926/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của UBND huyện Đan Phượng phê duyệt báo cáo KTKT và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình

 

30

Khu đất SXKD dịch vụ, đất xã Đồng Tháp (Đất cơ chế 10%)

ONT

UBND xã

0.7

 

 

Đan Phượng

Đồng Tháp

QĐ 19/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thut

 

31

Bãi đổ chất thải rn (TP)

RAC

SXây dựng

11.67

 

 

Đan Phượng

Xã Trung Châu

QĐ s3298/QĐ-SXD ngày 22/5/2013 của Sở Xây dựng v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án xây dựng bãi phế thi xây dựng tại xã Trung Châu, huyện Đan Phượng (X3) Hà Nội

 

32

Dự án Tổ hợp Sơn Hà

TMD

Công ty cổ phần Y tế Đức Hạnh

9.21

 

 

Đan Phượng

Xã Song Phượng

Quyết định s1789/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Thợp Sơn Hà

 

33

Ci tạo đường dây 110 kV Chèm Phúc Thọ

DNL

Tổng công ty điện lực TP HN

5.4

 

 

Đan Phượng

Xã Tân Lập, Tân Hội; Đồng Tháp, Song Phượng

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 5192 EVN HANOI ngày 30/12/2014

 

34

Dự án Di chuyn vườn ươm cây xanh tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm phục vụ đầu tư xây dựng khu chức năng đô thị Thành phố xanh

DKV

Công ty cổ phần Bất động sn Hồng Ngân

9.5

 

 

Đan Phượng

Song Phượng

Thông báo s287/TB-VP ngày 01/9/2015 của UBND TPHN về chỉ đạo KL của PCT UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng về việc chỉ đạo địa điểm di chuyển Vườn ươm cây xanh tại phường cu Diễn, quận Nam Từ Liêm

 

35

Cải tạo, nâng cấp Kênh T1.2

DTL

SNN và PTNT

10.4

 

 

Đan Phượng

Tân Hội, Hạ Mỗ, Tân Lập

QĐ s6558/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án cải tạo, nâng cấp kênh tiêu T1-2 và đoạn cuối kênh tiêu T1, huyện Đan Phượng, thành phố HN.

 

36

Dự án nhà máy nước mặt sông Hồng

DTL

Công ty CP Nước mặt sông Hồng

20,8

15

20,8

Đan Phượng

Liên Hồng, Liên Hà, Hồng Hà

Quyết định 6234/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuẩn bị đầu tư dự án

 

37

Dự án xây dựng Trung tâm Bi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Mặt trận tquốc Việt Nam

TSC

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

3.9

 

3.9

Đan Phượng

Xã Song Phượng

QĐ s2078/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của Ban thường trực UBMTTQVN v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

 

II

Các dự án chưa thực hiện trong KHSDĐ 2016, chuyn sang thực hiện trong KHSDĐ năm 2017

 

 

 

 

 

5.23

2.54

5.23

 

 

 

 

38

Dự án đấu giá QSDĐ khu B Cổng Ngói; Dự án đấu giá QSD đất khu Am, khu Đồng Quán

ONT

Ban QL các dự án đấu giá QSD đất huyện

1.38

0.4

1.38

Đan Phượng

Đồng Tháp; Liên Hồng

Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt báo cáo KTKT và kế hoạch đu thầu xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đấu giá QSD đất ở khu Trạm điện và khu Am xã Liên Hồng; Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt báo cáo KTKT và kế hoạch đu thầu xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đấu giá QSD đất khu Đồng Quán xã Liên Hồng; Quyết định số 2536/QĐ-UBND của UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất ở khu B Cổng Ngói, thôn Bãi Thụy, Đồng Tháp, huyện Đan Phượng

x

39

Dự án NVH phố Phượng Trì

DVH

UB huyện

0.1

 

0.1

Đan Phượng

thị trấn Phùng

Quyết định s1840/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn thị trấn Phùng

x

40

Đu giá QSDĐ khu HHộc (Phương Đình), Ngã ba siêu thị Tuấn Quỳnh phố Nguyễn Thái Học, cụm 9 thôn Tiên Tân (giai đoạn 2).

ONT, ODT

BQLDADG

0.94

0.94

0.94

Đan Phượng

Phương Đình, thị trấn Phùng, Hồng Hà

UBND huyện Đan Phượng đã có các Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

x

41

Nhà Hát huyện Đan Phượng

DVN

 

1.2

1.2

1.2

Đan Phượng

Thị trấn Phùng

QĐ số 5638/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà hát huyện Đan Phượng

x

42

Nhà văn hóa thôn Tây Sơn

DVH

UBND xã

0.1

 

0.1

Đan Phượng

Thọ An

QĐ 3759a/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng

 

43

Nhà văn hóa Cụm 6

DVH

UBND xã

0.11

 

0.11

Đan Phượng

Thọ Xuân

QĐ 4544/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND huyện Đan Phượng

x

44

Nhà văn hóa Cụm 8

DVH

UBND xã

0.9

 

0.9

Đan Phượng

Thọ Xuân

QĐ 4493/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND huyện Đan Phượng

x

45

Nhà văn hóa Cụm 6 thôn Phan Long

DVH

UBND xã

0.5

 

0.5

Đan Phượng

Tân Hội

QĐ 2431/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của UBND huyện Đan Phượng v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nhà văn hóa Cụm 6 thôn Phan Long

x

46

Trạm thu nhà máy nước mặt sông Hồng

DTL

Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội

0.3

0.3

0.3

Đan Phượng

Liên Hà

Quyết định số chủ trương số 5611/QĐ-UBND ngày 24/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội

x

III

Các dự án đăng ký mi thực hiện trong Kế hoạch sử dng đất năm 2017

 

 

 

 

 

211.864

160.983

197.341

 

 

 

 

47

Trường Mầm non Thượng Mỗ (miền bãi); hạng mục: San nền, kè đá, cổng tường rào

DGD

UBND huyện

0.7

0.7

0.7

Đan Phượng

Thượng Mỗ

QĐ số 3747/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trường Mầm non Thượng M(miền bãi); hạng mục: San nền, kè đá, cổng tường rào

x

48

Trường Mầm non Thọ Xuân; hạng mục: Nhà lp học 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ tr

DGD

UBND huyện

0.65

0.65

0.65

Đan Phượng

Thọ Xuân

QĐ s3736/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trường Mầm non Thọ Xuân; hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ

x

49

Trường Mm non Đồng Tháp; hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ

DGD

UBND huyện

0.35

0.35

0.35

Đan Phượng

Đồng Tháp

QĐ s3738/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trường Mầm non Đồng Tháp; hạng mục: Nhà lp học 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ,

x

50

Trường Tiểu học Tân Lập (khu B)

DGD

UBND huyện

1.75

1.75

1.75

Đan Phượng

Tân Lập

QĐ số 3441/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Tân Lập (khu B)

x

51

Trường Mầm non Tân Lập (điểm trường thôn Hạnh Đàn)

DGD

UBND huyện

1.3

1.3

1.3

Đan Phượng

Tân Lập

QĐ số 3442/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Mầm non Tân Lập (điểm trường thôn Hạnh Đàn)

x

52

Trường THCS Tân Hội

DGD

UBND huyện

0.65

0.65

0.65

Đan Phượng

Tân Hội

QĐ số 3440/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đu tư dự án: Trường THCS Tân Hội

x

53

Trường Mầm non 2 Tân Hội

DGD

UBND huyện

1.1

1.1

1.1

Đan Phượng

Tân Hội

QĐ số 3439/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Mầm non 2 Tân Hội

x

54

Trường Mầm non Liên Trung; hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ

DGD

UBND huyện

0.3

0.3

0.3

Đan Phượng

Liên Trung

QĐ s3447/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đu tư công trình: Trường Mầm non Liên Trung; hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ

x

55

Trường tiu học thị trn Phùng. Hạng mục Nhà bếp, nhà ăn, và phòng học bán trú

DGD

UBND thị trấn Phùng

0.05

 

0.05

Đan Phượng

thị trấn Phùng

Quyết định s1840/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 v/v phê duyệt chủ tơng đầu tư các dự án trên địa bàn thị trấn Phùng

x

56

Mở rộng trường mầm non Phượng Trì

DGD

UBND thị trấn Phùng

0.05

 

0.05

Đan Phượng

thị trấn Phùng

Quyết định s1840/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 v/v phê duyệt chủ tơng đầu tư các dự án trên địa bàn thị trấn Phùng

x

57

Trường Tiểu học Tô Hiến Thành (HM: Nhà lp học và các hạng mục phụ trợ)

DGD

UBND huyện

0.31

0.31

0.31

Đan Phượng

Hạ Mỗ

QĐ s4513/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt ch trương đầu tư dự án trường tiểu học Tô Hiến Thành. Hạng mục: Nhà thể chất và các hạng mục phụ trợ

x

58

Trường THCS Tô Hiến Thành (HM: Nhà giáo dục thể chất và các hạng mục phụ trợ)

DGD

UBND huyện

0.38

0.38

0.38

Đan Phượng

Hạ Mỗ

QĐ số 4512/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Tô Hiến Thành. Hạng mục Nhà thể chất và các hạng mục phụ trợ

x

59

Trường tiểu học: Nhà giáo dục thể chất

DGD

UBND xã

0.02

0.02

0.02

Đan Phượng

Thọ An

Quyết định s1838/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn xã Thọ An

x

60

Mở rộng trường Tiểu học

DGD

UBND xã

0.17

0.17

0.17

Đan Phượng

xã Đan Phượng

Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn xã Đan Phượng; Quyết định số 3733/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nhà giáo dục thể chất Trường tiểu học Đan Phượng

x

61

Xây dựng trạm y tế Phương Đình

DYT

UBND huyện

0.7

0.7

0.7

Đan Phượng

Phương Đình

QĐ số 5803/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trạm y tế Phương Đình, huyện Đan Phượng

x

62

Hội trường UBND Phương Đình

TSC

UBND huyện

0.2

0.2

0.2

Đan Phượng

Phương Đình

QĐ số 1849/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc chủ trương đầu tư công trình: Hội Trường UBND Phương Đình

x

63

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất khu Đạc 4 cụm 2 trên TL417

ONT

UBND huyện

0.18

 

0.18

Đan Phượng

Thọ Xuân

Quyết định s5373/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện Đan Phượng

x

64

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu Cửa Thảm

ONT

UBND huyện

0.48

 

0.48

Đan Phượng

Thọ An

Quyết định s5371/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện Đan Phượng

x

65

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất khu Đồng Phung 3, xã Thượng Mỗ; Khu Quán; Khu Đệ Nhị, giai đoạn 1, Khu Tế Tự, Ích Vịnh, phường Phương Đình giai đoạn 1; khu Hùng Đông, khu Sau Thày

ONT

UBND huyện

2.581

0.93

0.581

Đan Phượng

Thượng Mỗ, Hạ Mỗ, Phương Đình, Đan Phượng

Quyết định số 5378/QĐ-UBND ngày 31/12/2015, số 5376/QĐ-UBND ngày 31/12/2015, số 5372/QĐ-UBND ngày 31/12/2015, số 5377/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện Đan Phượng

x

66

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất khu Đồng Sậy, Trẫm Sau 2; khu Ao Nam Tiên giai đoạn 1; khu Quây giai đoạn 2; Khu Chăn nuôi giai đoạn 1; khu Cửa Lỗ Trong; cụm 13 ; khu Gốc Vối

ONT

UBND huyện

2.82

 

2.82

Đan Phượng

Xã Đan Phượng

Quyết định số 5377/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; s5379/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; số 5382/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; số 5374/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; số 5380/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; số 3591/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện Đan Phượng

x

67

Xây dựng HTKT đu giá QSD đất ở khu Cửa Việt;

ONT

UBND huyện

0.35

 

0.35

Đan Phượng

Hồng Hà

Quyết định số 5381/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện Đan Phượng

x

68

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất khu Cây Sung Trong 2; khu Cây Sung Trong 3; khu Gò Mèo, Tám Tấn, Mạn; khu Trạm điện

ONT

UBND huyện

1.64

 

1.64

Đan Phượng

Xã Song Phượng

Quyết định số 5375/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; số 5375/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; số 5383/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; số 2392/QĐ-UBND ngày 03/7/2012; của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện Đan Phượng

x

69

Dự án xây dựng HTKT để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho nhân dân thôn Vạn Vỹ

ONT

UBND xã

0.65

 

0.65

Đan Phượng

Trung Châu

Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật giao đất có thu tiền sử dụng đất cho nhân dân thôn Vạn Vỹ, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng

x

70

Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao liền kề và đt nông nghiệp xen kẹt nằm trong khu dân cư sang đất trên địa bàn huyện

ONT

 

5

 

 

Đan Phượng

16 xã, thị trấn

Chuyển mục đích sử dụng đất theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội

 

71

Khu đô thị mới Hồng Thái

KDT

Công ty cổ phn bất động sản Vinalines và Công ty cphần đầu tư bất động sn Đan Phượng

48.6

48.6

48.6

Đan Phượng

xã Thượng Mỗ (32,4 ha); xã Đan Phượng (16,2 ha)

Quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày UBND tnh Hà Tây về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tlệ 1/2000 khu đô thị Hồng Thái huyện Đan Phượng; Bản vẽ chỉ giới đường đỏ tlệ 1/500 số 130/10 do Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội lập ngày 22/2/2016

x

72

Dự án NVH Phan Đình Phùng

DVH

UBND thị trấn Phùng

0.1

 

0.1

Đan Phượng

thị trấn Phùng

Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 v/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn thị trấn Phùng

x

73

Dự án NVH Nguyễn Thái Học

DVH

UBND thị trấn Phùng

0,1

 

 

Đan Phượng

thị trấn Phùng

Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 v/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn thị trấn Phùng

 

74

Nhà văn hóa thôn Đông Hải

DVH

UBND xã

0.1

 

0.1

Đan Phượng

Thọ An

Quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT số 3760a/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng

x

75

Dự án Nhà văn hóa xã

DVH

UBND xã

0,11

 

0,11

Đan Phượng

Thượng Mỗ

Quyết định số 1685, quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của UBND thành phố Hà Nội, quyết định 1843, quyết định về việc phê duyệt chtrương đầu tư các dự án trên địa bàn xã Thượng Mỗ

x

76

Đường Nhánh N10 giai đoạn 1 (Từ QL32 đến nhánh N6)

DGT

UBND huyện

0.4

0.4

0.4

Đan Phượng

thị trấn Phùng, Song Phượng

QĐ số 1854/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường nhánh N10 giai đoạn 1 (Từ QL32 đến đường N6); QĐ 3682 ngày 30/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường nhánh N10 giai đoạn 1 (Từ QL32 đến dường N6)

x

77

Đường Nhánh N10 giai đoạn 2 (Đoạn Từ đường nhánh N6 đến xã Minh Khai, huyện Hoài Đức)

DGT

BQL DA

0.25

0.25

0.25

Đan Phượng

Song Phượng

QĐ số 5303/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chtrương đầu tư công trình: Đường Nhánh N10 giai đoạn 2 (Đoạn Từ đường nhánh N6 đến xã Minh Khai, huyện Hoài Đức)

x

78

Dự án xây dựng mở rộng đường từ NVH Phùng Hưng đến chợ Phùng

DGT

UBND thị trấn Phùng

0.07

0

0.07

Đan Phượng

thị trấn Phùng

Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 v/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn thị trấn Phùng

x

79

Dự án xây dựng mở rộng đường từ HTX Thụy Ứng đến trường Mầm non (ngõ 62 phố Thụy Ứng)

DGT

UBND thị trấn Phùng

0.07

0

0.07

Đan Phượng

thị trấn Phùng

Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 v/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn thị trấn Phùng

x

80

Đường ven đình Đại

DGT

UBND xã

0.02

 

0.02

Đan Phượng

xã Đan Phượng

Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn xã Đan Phượng

x

81

Đường giao thông nông thôn Trại C Ngõa đi N4

DGT

UBND xã

0,15

 

0,15

Đan Phượng

Phương Đình

Quyết định số 1270a/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt báo cáo KTKT công trình: Đường làng Trại cổ Ngõa đi N4, xã Phương Đình: hạng mục Đường giao thông, rãnh thoát nước, tường chắn, điện chiếu sáng.

x

82

Dự án đường từ Dốc đê đến đường nhánh N2

DGT

UBND xã

0,38

 

0,38

Đan Phượng

Thượng Mỗ

Quyết định số 5579/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, đường từ dốc đê đến đường nhánh N2 xã Thượng Mỗ, hạng mục nền mặt đường, hè, cống, rãnh, kè đá, ATGT

x

83

Dự án đường giao thông vào tiêu thoát nước (từ dốc đông thôn Hạ đến Cống Tây)

DGT

UBND xã

0.3

 

0.3

Đan Phượng

xã Liên Trung

Quyết định 1842/QĐ-UBND ngày 12/7/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn xã Liên Trung

x

84

Dự án cửa hàng xăng dầu Đồng Tháp

DNL

Cty c phn xăng dầu chất đốt Hà Ni

0.3

0.3

 

Đan Phượng

Đồng Tháp

Quyết định chtrương đầu tư số 3812/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND thành phố Hà Nội.

x

85

Dự án xây dựng cây xăng xã Tân Hội

DNL

Công ty Cổ phần Thượng An

1.623

1.623

 

Đan Phượng

Tân Hội

Văn bản s2139/UBND-CT ngày 13/4/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu tại xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội;

x

86

Sân thể thao thôn Hạ Mỗ

DKV

 

0.9

 

0.9

Đan Phượng

Hạ Mỗ

QĐ số 2823/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các d án trên đa bàn HMỗ

x

87

Sân chơi vườn hoa cây xanh cụm 5

DKV

 

0.12

 

0.12

Đan Phượng

Hạ Mỗ

Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND Hạ Mỗ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Điểm vui chơi, giải trí cụm 5 HMỗ

x

88

Mở rộng khu kỳ đài, công viên cây xanh huyện

DKV

UBND huyện

1.00

0.30

1.00

Đan Phượng

xã Đan Phượng

Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Công viên cây xanh huyện Đan Phượng

x

89

Mở rộng quán Đoài

DDL

UBND xã

0.03

 

0.03

Đan Phượng

xã Đan Phượng

Quyết định số 3701/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa quán Đoài Khê. Hạng mục: Đại Đình, Nhà cầu, Phương Đình, Tà Mc, Hữu Mạc.

x

90

Dự án xây dựng bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng và trung chuyển hàng hóa

TMD

CTCP sản xuất XDĐT và TM Hùng Cường

5.4

 

 

Đan Phượng

Trung Châu

Quyết định ch tơng đầu tư số 2155/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội; Quyết định số 3345/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc đính chính địa chtrụ sở chính của Nhà đu tư tại Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND Thành phố

 

91

Đất thương mại dịch vụ (hộ ông Nguyễn Trung Thành)

TMD

Hộ gia đình

0.1

 

 

Đan Phượng

xã Đan Phượng

Thông báo s51/TB-UBND ngày 24/3/2014 của UBND huyện Đan Phượng về việc chấp thuận dự án đu tư sn xuất kinh doanh vật liệu xây dựng của hộ gia đình ông Nguyễn Trung Thành phố Phượng Trì, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng.

 

92

Đất thương mại dịch vụ (hộ ông Nguyễn Đình Lập)

TMD

Hộ gia đình

0.10

 

 

Đan Phượng

xã Đan Phượng

Thông báo s53/TB-UBND ngày 26/3/2014 của UBND huyện Đan Phượng về việc chấp thuận dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng của hộ gia đình ông Nguyễn Đình Lập thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng

 

93

Khu chức năng đô thị Green City

ONT

Tập đoàn VinGroup

130.00

100.00

130.00

Đan Phượng

Xã Tân Hội, Liên Trung

Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1:500 tại Quyết định số 6746/QĐ-UBND ngày 08/12/2015; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 01121001822 ngày 27/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội

x

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 7209/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.747

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.157