Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 14/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Số hiệu: 14/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 03/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 14/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 QUẬN NAM TỪ LIÊM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 9547/TTr-STNMT ngày 30 tháng 9 năm 2016 và Báo cáo s 12033/BC-STNMT-CCQLĐĐ ngày 12 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Nam Từ Liêm (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đt năm 2017 của quận Nam Từ Liêm, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 12 tháng 12 năm 2016), với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Diện tích các loại đất phân b trong năm 2017

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng din tích

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

3.219,27

1

Đất nông nghiệp

NNP

487,06

1.1

Đất trồng lúa

LUA

5,38

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

5,38

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

344,00

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

72,28

1.4

Đất rng phòng hộ

RPH

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

59,99

1.8

Đất làm muối

LMU

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

5,40

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.732,21

2.1

Đất quốc phòng

CQP

163,16

2.2

Đất an ninh

CAN

40,18

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

17,50

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

223,15

2.7

Đt cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

65,19

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

2.9

Đất phát trin hạ tng cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.027,10

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

0,88

2.11

Đất danh lam thng cảnh

DDL

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

5,01

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

-

2.14

Đất tại đô thị

ODT

848,09

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

57,61

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

1,82

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

12,62

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

48,17

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng là đồ gốm

SKX

0,35

2.21

Đất sinh hoạt cộng đng

DSH

1,19

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

54,04

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

9,76

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, sui

SON

49,66

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

54,29

2.26

Đất công trình công cộng khác

DCK

-

2.27

Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác

DSK

18,47

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

33,95

3

Đất chưa sử dụng

CSD

-

b) Danh mục các Công trình, dự án

Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 kèm theo.

2. Trong năm thực hiện, UBND quận Nam Từ Liêm có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, trường hợp cn điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất đthực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bc xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Nam Từ Liêm đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường đtổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2017.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND cấp huyện:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.

đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2017.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Thực hiện thu hồi đt, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

c) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
-
UB MTTQ TP;
- Ch
tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công, P.ĐT;
- L
ưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 QUẬN NAM TỪ LIÊM - TP.HÀ NỘI

(kèm theo Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Danh mục công trình dự án

Mã loại đất

Chủ đầu tư

Diện tích (Ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh

I

Các dán không thay đổi chtiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới GPMB nhưng chưa có Quyết định giao đất…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trung tâm thể thao quân đội Bộ Quc phòng

CQP

Trung tâm phát triển quỹ đất quận Nam Từ Liêm

19.77

 

 

Nam Từ Liêm

Phú Đô

Quyết định s 3611/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 của UBND thành phHà Nội về việc giao nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Từ Liêm thực hiện công tác BT, HT và TĐC để xây dựng Trung tâm Thể thao quân đội, Thông báo số 154/TB ngày 19/4/2010 của UBND huyện

NQ/13

2

Dự án xây dựng trụ sở Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội và cụm kho vật chứng THADS thành phố Hà Nội và chi cục THADS quận Cầu Giấy

TSC

Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội

0.8

 

 

Nam Từ Liêm

M Đình 1

Quyết định số 2528/QĐ-BTP ngày 18/10/2013 của UBND thành phố về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

NQ/06

3

Xây dựng và cải tạo trạm bơm Đồng Bông 2

DTL

Công ty thoát nước Hà Nội

3.15

 

 

Nam Từ Liêm

Trung Văn, M Trì

Quyết định số 4956/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư XD công trình dự án xây dựng và cải tạo 3 trạm bơm thoát nước

NQ/06

4

Dự án Trung tâm sản xut phim truyền hình

TSC

Đài truyền hình Việt Nam

2.4

 

 

Nam Từ Liêm

Mễ Trì, Trung Văn

Thông báo thu hồi đất số 504/TB-UBND ngày 15/8/2011 của UBND huyện Từ Liêm về việc thu hồi đất để thực hiện dự án

NQ/06

5

Đấu giá và TĐC tại ô đất TT1B, TT2B giáp khu nhà ở Trung Văn

ODT

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

0.45

 

 

Nam Từ Liêm

Trung Văn

Quyết định số 2394/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo KT-KT

NQ/06

6

Trung tâm văn hóa vui chơi thể thao Mễ Trì

DTT

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

1.48

 

 

Nam Từ Liêm

M Trì

3244/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND quận Nam Từ Liêm v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 4517/QĐ-UBND ngày 9/11/2007 của UBND thành phố về thu hồi đất

NQ/06

7

Xây dựng Trường THCS Tây M 2

DGD

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

1.07

 

 

Nam Từ Liêm

Tây Mỗ

4950/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm v/v phê duyệt dự án đầu tư

NQ/06

8

Cải tạo, mở rộng tuyến đường từ Đại lộ Thăng Long đến 70 (đoạn qua vị trí cầu Đôi, phường Đại Mỗ)

DGT

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

2.98

 

 

Nam Từ Liêm

Đại M, Phú Đô

Quyết định 4954/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND qun Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi

NQ/13

9

Nâng cấp, mở rộng đường 70 (đoạn từ đường Trần Hữu Dực kéo dài đi đường 32), quận Nam Từ Liêm

DGT

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

5.8

 

 

Nam Từ Liêm

Phương Canh

6761/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án

NQ/13

10

Xây dựng trung tâm VH-TDTT phường Tây Mỗ

DTT

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

0.9

 

 

Nam Từ Liêm

Tây M

4946/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

NQ/06

11

Xây dựng THCS Đại Mỗ 2

DGD

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

1.8

 

 

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

4956/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

NQ/13

12

Chợ dân sinh phường Đại Mỗ

DCH

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

0.4

 

 

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

1366/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc báo cáo kinh tế kỹ thuật

NQ/13

13

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD xen kẹt DG 1 tại phường Phương Canh

ODT

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

2.18

 

 

Nam Từ Liêm

Phương Canh

Quyết đnh 2488/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuẩn bị cho phép đầu tư dự án

NQ/06

14

Xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đi đường Lê Đức Thọ

DGT

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

9.6

 

9.6

Nam Từ Liêm

M Đình 2

4962/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

 

15

Xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì

DGT

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

2.3

 

2.3

Nam Từ Liêm

Mễ Trì

4963/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

 

16

Trụ sở 4 đồn công an các phường

CAN

Công an quận Nam Từ Liêm

0.80

 

0.20

Nam Từ Liêm

M Đình 1

Quyết định số 5916/QĐ-BCA-H41 ngày 21/10/2015 của Bộ Công an về ủy quyền phê duyệt chủ trương, quyết định đầu tư một số dự án công trình thuộc công an thành phố Hà Nội

 

0.20

 

Phú Đô

0.20

 

Xuân Phương

0.20

 

Mễ Trì

17

Xây dựng đường từ đường Tố Hữu đến đường 70 kéo dài (đoạn từ làng Vạn Phúc, quận Hà Đông đến TDP Tháp, phường Đại Mỗ)

DGT

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

6.2

 

 

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

4952/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo nghiên cu tính khả thi dự án

NQ/13

18

Xây dựng trường mầm non Mễ Trì

DGD

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

0.5

 

 

Nam Từ Liêm

Mễ Trì

4987/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm v/v thực hiện ch trương đu tư dự án

 

19

Xây dựng trường mầm non phường Mỹ Đình 2

DGD

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

0.49

 

 

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 2

4947/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

 

20

Xây dựng chợ dân sinh phường Xuân Phương

DCH

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

0.5

 

 

Nam Từ Liêm

Xuân Phương

4944/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm v vic phê duyệt dự án đầu tư xây dng công trình

NQ/13

21

Xây dựng các NVH TDP trên địa bàn các phường

DSH

Ban QLDA quận Nam Từ Liêm, UBND các phường

2.20

 

 

Nam Từ Liêm

Các phường

4191/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

NQ/06

22

Xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao phường Đại Mỗ

DTT

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

1.9

 

 

Nam Từ Liêm

Đại M

Quyết định số 3252/QĐ-UBND ngày 30/10/2010 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt đầu tư xây dựng Trung tâm VHTT Đại Mỗ

NQ/13

23

Xây dựng HTKT khu TĐC DD1 phục vụ GPMB khu đất xây dựng Đề-pô

ODT

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

1.67

 

 

Nam Từ Liêm

Xuân Phương

Quyết đnh s 1795/QĐ-UBND ngày 01/4/2013 của UBND Tp. Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng HTKT khu TĐC phục vụ GPMB khu đất xây dựng Đề-pô, đường vào khu Đề-pô tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội

NQ/13

24

Trung tâm Doping Y học và thể thao

DYT

Trung tâm Doping Y học và thể thao

0.83

 

 

Nam Từ Liêm

M Đình 1

Quyết định số 3741/QĐ-BVHTTDL ngày 29/10/2013 của Bộ văn hóa thể thao về việc phê duyệt dự án đầu tư. Dự án đã được giao mốc giới GPMB

NQ/13

25

Khu văn phòng, nhà ở dịch vụ công cộng Xuân Phương

ODT

Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Coninco

1.21

 

0.1

Nam Từ Liêm

Phương Canh

Giấy chứng nhận đu tư số 01121000401 ngày 26/4/2010

 

26

Khu chức năng đô thị Đại Mỗ (ALaska)

ODT

Công ty cổ phn FLC

0.62

 

 

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

Thông báo 591/TB-UBND ngày 07/11/2011 của UBND huyện Từ Liêm về thu hồi đất để thực hiện dự án

NQ/13

27

Khu đất ở Xuân phương tại Phương Canh (Đất giãn dân)

ODT

UBND phường Phương Canh

1.39

 

 

Nam Từ Liêm

Phương Canh

Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 08/02/2007 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch của UBND huyện Từ Liêm để sử dụng đất giãn dân

NQ/13

28

Mở rộng nghĩa trang Trung Văn

NTD

liên danh công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội và công ty cổ phần xây dựng, đô thị

1.84

 

 

Nam Từ Liêm

Trung Văn

Công văn số 2830/UBND-GT ngày 20/4/2011 của UBND thành phố Hà Nội về di chuyển, mở rộng nghĩa trang Trung Văn

NQ/06

29

Đầu tư, xây dựng khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ (VINACONEX VIETEL)

ODT

Công ty Vinaconex-Viettel

209.86

 

 

Nam Từ Liêm

Tây M - Đại Mỗ

Công văn số 1565/UBND-XD ngày 10/3/2010 của UBND thành phố giao nhiệm vụ GPMB

NQ/13

30

Xây dựng trường mm non Bo Tiến

DGD

Cty TNHH phát triển giáo dục Việt Linh

1.28

 

 

Nam Từ Liêm

Xuân Phương

Công văn số 3530/UBND-KH&ĐT ngày 13/6/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh nhà đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000964 ngày 31/3/2015; Bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

NQ/13

31

Xây dựng trường Tiểu học, THCS cơ sở tư thục Lê Quý Đôn

DGD

Trường Trung học Lê Quý Đôn

2.73

 

 

Nam Từ Liêm

Phương Canh

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000914 do UBND thành phố HN cấp ngày 09/12/2010 cho trường trung học cơ sở tư thục Lê Quý Đôn, điều chỉnh ngày 26/12/2014

NQ/13

32

Xây dựng Trường Trung học cơ sở TD School

DGD

Công ty CP thương mại thủ đô

0.71

 

 

Nam Từ Liêm

M Trì

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000294 do UBND thành phố HN cấp ngày 11/5/2009 cho Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Thủ đô

NQ/13

33

Khu nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên Báo Kinh tế và Đô thị

ODT

Báo Kinh tế và Đô th

0.33

 

 

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 2

Quyết định số 9005/QĐ-UBND ngày 11/10/2011 của UBND huyện Từ Liêm giao TTQĐ giải phóng mặt bằng

NQ/13

34

Khu đô thị mới Trung Văn mở rộng

ODT

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Hà Nội

2.36

 

 

Nam Từ Liêm

Trung Văn

Quyết định số 2645/QĐ-UBND ngày 13/6/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ chi tiết huyện Từ Liêm 1/500 tại khu đất chức năng công cộng trong ô QH 90 thuộc xã Trung Văn; Văn bản số 2376/UBND-XDDT ngày 18/4/2008 của UBND thành phố Hà Nội.

NQ/13

35

Xây dựng nhà hỗn hợp cục CS tội phạm KT C15

ODT

Công ty cổ phần XD và thương mại Bắc Hà

3.02

 

 

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 2

Quyết định s 5797/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận đu tư dự án xây dng khu nhà ở hỗn hp dành một phần để bán cho cán bộ chiến sỹ thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm KT C15

NQ/13

36

Xây dựng tổ hợp làm việc, văn phòng cho thuê, khách sạn Balack Diomand

TMD

Công ty cổ phần Gia lộc phát

0.93

 

 

Nam Từ Liêm

M Trì, Trung Văn

Văn bản s 1459/UBND-KH&ĐT ngày 04/3/2010 của UBND thành phố Hà Nội vviệc chấp thuận địa điểm cho Công ty Cphần Gia Lộc thực hiện dự án

NQ/13

37

Trụ sở làm việc của công ty CP thiết bị y tế Medisico-D14 Khu đô thị Cầu Giấy

TSC

Công ty Medinsico

0.55

 

 

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 2

Thông báo số 510/TB-UBND ngày 20/10/2010 của UBND huyện Từ Liêm về việc thu hồi đất để thực hiện dự án, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 01121000122 ngày 27/3/2014 của UBND thành phố Hà Nội

NQ/13

38

Công viên trí thức QMS - Quang Minh

TMD

Công ty cphần Quang Minh

2.31

 

0.03

Nam Từ Liêm

Phương Canh

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001675 do UBND thành phố HN cấp ngày 15/01/2014 cho Công ty; Công văn số 212/CV-QMS ngày 16/9/2014 của công ty Cp trường học Quang Minh

 

39

Xây dựng Trung tâm thể thao Pháp Việt

TMD

Công ty cphần dịch vụ Pháp Việt

2.3

 

 

Nam Từ Liêm

Phương Canh

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000946 ngày 21/02/2011 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 02- Sở KHĐT Hà Nội cấp đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4 ngày 10/5/2010, Thông báo số 291/TB-UBND ngày 30/3/2011 của UBND huyện Từ Liêm về việc thu hồi đất để thực thi

NQ/13

40

Trung tâm dạy nghề giáo dục thường xuyên

TMD

Công ty TNHH Sn xuất Đại Phát

1.06

 

 

Nam Từ Liêm

M Trì

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000411 do UBND thành phố HN cấp ngày 04/11/2011 cho Công ty TNHH sản xuất - Xuất nhập khẩu Đại Phát

NQ/13

41

Công viên giải trí, trường học và Tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ Golden Palace A

TMD

Dự án Mai Linh

22.4

 

22.4

Nam Từ Liêm

Mễ Trì, Phú Đô

Công văn s 251/TTg-KTN ngày 13/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ cho phép đổi chủ đầu tư

 

42

Khu nhà ở Phú Mỹ (Hải Đăng city) (Giai đoạn 2)

ODT

Công ty CP Đầu tư địa ốc Hải Đăng

0.43

 

 

Nam Từ Lm

Mỹ Đình 2

Công văn số 717/UBND-KH&ĐT ngày 31/01/2012 của UBND thành phố Hà Nội về chấp thuận đầu tư dự án, Công văn số 3500/UBND-QHXDGT ngày 19/5/2014 của UBND thành phố Hà Nội về điều chỉnh chấp thuận một số nội dung của dự án

NQ/13

43

Khu nhà ở Tây M và khu nhà Xây dựng nhà ở cho cán bộ chiến sỹ Cục Cơ Yếu - Bộ Công An kết hợp hoạt động nghiệp vụ an ninh

ODT

Trung tâm phát triển quỹ đất quận Nam Từ Liêm

3.12

 

3.12

Nam Từ Liêm

Tây M

Văn bản số 912/UBND-GT ngày 3/2/2010 về việc giao nhiệm vụ GPMB; Biên bản bàn giao mốc giới ngày 29/1/2011

 

44

Khu chức năng đô thị Tây Nam đường 70 (giai đoạn 1 và giai đoạn 2)

ODT

Công ty cổ phn thương mại Ngôi nhà mới

13.83

4

13.83

Nam Từ Liêm

Đại M

Quyết định số 4180/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị Tây Nam đường 70; Văn bản số 965/BC-KH&ĐT ngày 12/8/2016 của Sở Kế hoạch đầu tư về việc chủ trương đầu tư dự án

 

45

Nhà cho cán bộ chiến sTổng cục cảnh sát - phòng chống tội phạm

ODT

Công ty CP thương mại 379

1.9

 

0.14

Nam Từ Liêm

Phương Canh

Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 5/3/2012 của Tổng cục cảnh sát Bộ công an về giao chủ đầu tư thực hiện dự án; Quy hoạch tổng mặt bằng số 3879/QHKT ngày 27/8/2015

 

46

Khu công viên Hồ điều hòa CV1 và Khu tổ hợp công trình hỗn hợp ô đất E1.3 khu đô thị Cầu Giấy

TMD

Tập Đoàn INDOCHINA

27.49

 

 

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 1 - M Đình 2

Quyết định số 4336/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1 thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phần còn lại Khu đô thị mới Cầu Giấy

NQ/13

47

Trung m giao lưu và phát triển văn hóa cộng đồng

TMD

Công ty CP thương mại Min Bc

0.45

 

 

Nam Từ Liêm

M Đình 2

Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 6/5/2015 của UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án đã có Giấy phép quy hoạch, đang xin phê duyệt tổng mặt bằng

NQ/13

48

Xây dựng nhà ở tái định cư và kinh doanh dịch vụ tổng hợp Công ty cổ phần xây lắp và sản xuất công nghiệp

TMD

Công ty cổ phn xây lắp và sản xuất công nghiệp

1.95

 

1.95

Nam Từ Liêm

Phương Canh

Thông báo số 203/TB-UBND ngày 17/5/2010 của UBND huyện Từ Liêm về thu hồi đất

 

49

Khu nhà ở Hateco 6

ODT

Công ty cp đầu tư hạ tng và công trình kiến trúc Hà Nội

3.48

 

 

Nam Từ Liêm

Phương Canh

Văn bản s 3321/UBND-TNMT ngày 14/5/2014 của UBND TP về sử dụng đất để triển khai dự án

NQ/13

50

Khu nhà HATECO 3

ODT

Công ty cp đầu tư hạ tng và công trình kiến trúc Hà Nội

1.3

 

 

Nam Từ Liêm

Xuân Phương

Công văn số 33/2014 ngày 12/9/2014 của Công ty cp đầu tư hạ tầng và công trình kiến trúc Hà Nội, Văn bản số 1998/UBND-KH&ĐT ngày 23/3/2014 của UBND TP về chủ trương lập dự án

NQ/13

51

Khu nhà HATECO 5

ODT

Công ty cp đầu tư hạ tng và công trình kiến trúc Hà Nội

0.63

 

 

Nam Từ Liêm

Xuân Phương

Công văn số 32/2014/Hateco ngày 12/9/2014 của Công ty cp đầu tư hạ tầng và công trình kiến trúc Hà Nội, Văn bản số 1998/UBND-KH&ĐT ngày 23/3/2014 của UBND TP về chủ trương lập dự án

NQ/13

52

Khớp nối HTKT khu nhà ở Sinh thái liền kề Xuân Phương

ODT

Công ty c phn Tasco

0.11

 

 

Nam Từ Liêm

Xuân Phương

Quyết đnh s 1636/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 về phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu nhà sinh thái Xuân Phương; Quyết định 4324/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 phê duyệt đu tư Dự án Khu nhà ở Sinh thái

NQ/13

53

Đường Lương Thế Vinh kéo dài

DGT

TT quỹ đất thành phố Hà Nội

0.57

 

0.21

Nam Từ Liêm

M Trì

Quyết định 6534/QĐ-UBND ngày 14/12/2009 của UBND thành phố vphê duyệt dự án

 

54

Trung tâm thương mại văn phòng, căn hộ chung cư và các chức năng công cộng khác

ODT

Công ty CP tập đoàn Tân Mai và Cty đô thị địa ốc Mỹ Đình

0.5

 

 

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 2

Vàn bản s 244/UBND-KH&ĐT ngày 03/10/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận chỉ định nhà đầu tư; Quy hoạch tổng thể mặt bằng sở QHKT chấp thuận ngày 25/11/2015

 

53

Dự án Thành phố công nghệ Xanh Hà Nội

TMD

Công ty TNHH Thành phố công nghệ Xanh Hà Nội

57.50

17.50

57.50

Nam Từ Liêm

Đại M

Công văn s07/2016 ngày 19/5/2016 của Công ty TNHH Thành phố công nghệ Xanh Hà Nội

NQ bổ sung

56

Khu Chức năng đô thị Nam Đại Lộ Thăng Long

TMD

Công ty cổ phần trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam

74.23

 

74.23

Nam Từ Liêm

Mễ Trì, Phú Đô, Trung Văn

Thông báo s 25/TB-VPCP ngày 28/1/2015 của Văn phòng Chính phủ, Thông báo s 30/TB-VPCP ngày 3/2/2016 của Văn phòng Chính phủ

NQ bổ sung

57

Xây dựng Khu chức năng đô thị Xuân Phương (giai đoạn 2)

ODT

Công ty đầu tư hạ tầng và đô thị Viglacera

3.25

 

 

Nam Từ Liêm

Xuân Phương, Tây Mỗ

Quyết định s 324/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 và Văn bản s 6483/UBND-XD ngày 05/8/2011 của UBND thành phố Hà Nội.

 

58

Xây dựng khu đô thị mới Phùng Khoang

ODT

Liên danh Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng đô thị.

0.90

 

 

Nam Từ Liêm

M Trì, Trung Văn

Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 18/3/2009 của UBND thành phố Hà Nội.

 

59

Tòa nhà Mic Tower

ODT

Tcty c phn Bo hiểm quân đội

2.50

 

 

Nam Từ Liêm

Trung Văn

Văn bn s 5859/UBND-KH&ĐT giao chủ đu thực hiện D án

 

60

Trung tâm huấn luyện Tổng cục Tình báo

TSC

Tổng cục V - Bộ Công An

2.67

0.60

2.67

Nam Từ Liêm

Đại M

Thông báo s570/TB-UBND ngày 20/10/2011 của UBND huyn Từ Liêm v vic thu hồi đất tại xã Mễ Trì và xã Trung Văn để thực hiện dự án đầu tư XD khu đô thị Trung Văn mở rộng.

 

61

Khu nhà ở xã hội

ODT

Công ty cổ phần thương mại Ngôi nhà mới

6.68

3

6.68

Nam Từ Liêm

Đi Mỗ

Công văn số 717/UBND-KH&ĐT ngày 31/01/2012 của UBND thành phố Hà Nội về chấp thuận đầu tư dự án, Công văn số 3500/UBND-QHXDGT ngày 19/5/2014 của UBND thành phố Hà Nội về điều chỉnh chấp thuận một số nội dung của dự án

 

62

Làng giáo dục quốc tế

DGD

Công ty cphần Thiên Hương

31.50

 

 

Nam Từ Liêm

Tây Mỗ

Công vặn s84/UBND-TNMT ngày 05/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về giao nhiệm vụ GPMB để thực hiện dự án

NQ/13

63

Xây dựng trung tâm chỉ huy tác chiến và nhà ở cho lãnh đạo chỉ huy, cán bộ chiến sỹ cục B32-Bộ công an

ODT

Công Ty TNHH Thăng Long

5.00

 

 

Nam Từ Liêm

Đại M

Giấy chứng nhận đu tư s 01121001083 do UBND thành phố Hà Nội cp ngày 12/4/2012

NQ/13

64

Bãi đỗ xe Việt Nhật

TMD

Công ty Việt Nhật

1.18

 

 

Nam T Liêm

Đại M

S 4228/UBND-KH&ĐT ngày 04/6/2012 của UBND thành phố Hà Nội v chp thuận để thực hiện dự án

NQ/13

65

Mrộng nghĩa trang nhân dân phường Đi M

NTD

Ban quản lý dự án qun Nam Từ Lm

3.98

2

3.98

Nam Từ Liêm

Đại M

1338/QĐ-UBND ngày 07/3/2012 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

 

66

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD xen kẹt ĐG3 tại phường Phương Canh

ODT

Ban quản lý dự án qun Nam Từ Lm

0.9

 

 

Nam T Liêm

Phương Canh

4309/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án

NQ/06

67

Tòa nhà hỗn hợp - trụ sở văn phòng tại ô đất ký hiệu D14, khu đô thị Cầu Giấy

TMD

Cty cphần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech

0.50

 

0.06

Nam T Liêm

M Đình 2

Văn bản số 3144/UBND-ĐT ngày 30/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc chủ trương nhận chuyển nhượng đất để nghiên cứu lập và thực hiện dự án

 

68

Đầu tư xây dựng Trung tâm khám chữa bệnh từ thiện

DYT

Hội từ thiện tấm lòng vàng

0.31

 

0.31

Nam T Liêm

M Đình 2

Văn bản số 6812/UBND-KH&ĐT ngày 26/8/2010 về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập và triển khai thực hiện dự án đầu tư

 

69

Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè đường Lương Thế Vinh (đoạn phía trước bệnh viện Y học cổ truyền)

DGT

Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ công an

0.03

 

0.03

Nam T Liêm

Trung Văn

Văn bản số 351/UBND-KH&ĐT ngày 19/01/2015 của UBND thành phố Hà Nội

 

70

Nhóm nhà ở Đông Nam đường Lê Văn Lương kéo dài

TMD

Cty CP đầu tư và xây dựng s 4

5.33

 

 

Nam T Liêm

Trung Văn

Quyết định số 3313/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

 

71

San nền sơ bộ khu đất 49,1 ha đ chun bị đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đô thị mới Xuân Phương

ODT

Ban QLDA quận Nam Từ Liêm

47.60

 

 

Nam TLiêm

Xuân Phương

Quyết định thu hồi số 2041/QĐ-UBND ngày 4/5/2009 của UBND thành phố Hà Nội

 

72

Xây dựng HTKT đu giá QSDĐ tại xã Xuân Phương

DGT

Ban QLDA quận Nam Từ Liêm

1.60

 

 

Nam T Liêm

Xuân Phương

Quyết định thu hồi đất 5802/QĐ-UBND ngày 16/8/2005 của UBND thành phố Hà Nội

 

73

Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao trong khu dân cư trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

ODT

Ban QLDA quận Nam Từ Liêm

1.00

 

 

Nam T Liêm

quận Nam T Liêm

Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất

 

74

Đầu tư xây dựng nhóm nhà ở Tây Nam Mễ Trì

ODT

Công ty CP xây dựng và phát triển nhà DAC Hà Nội

5.75

 

 

Nam T Liêm

Phú Đô

Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 15/9/2008 và Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi và giao 57.490m2 đất tại phường Phú Đô

 

75

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Mễ Trì A35 Bộ công an

DGT

Công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà & đô thị Hà Nội

1.42

 

 

Nam Từ Liêm

Mễ Trì

Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 12/2/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 14210m2 đất tại xã Mễ Trì giao cho Cty Cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội để XD nhà ở bán cho cán bộ chiến sỹ Cục A35, Giấy chứng nhận đầu tư số: 01121000088

 

76

Xây dựng nhà ở để bán

ODT

Cty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam

0.67

 

 

Nam T Liêm

M Trì

Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 8.434m2 đất tại Mễ Trì, huyện Từ Liêm; giao cho công ty Cty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam; Quyết định số 6464/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh lại diện tích đất ghi tại Quyết định 756/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 của UBND thành phố

 

77

Xây dựng cơ sở 2 đài phát thanh và truyền hình Hà Nội

TSC

TT phát triển quỹ đất Hà Nội

8.2

 

 

Nam T Liêm

Mễ Trì

Quyết định số 4587/QĐ-UBND về việc thu hồi 82.301m2 đất xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm (nay là phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm)

 

78

Giải phóng mặt bằng và san nền sơ bộ khu cụm trường trung học chuyên nghiệp dạy nghề của thành phố

DGD

TT phát triển quỹ đất Hà Nội

68.9

 

 

Nam Từ Liêm

Tây Mỗ, Phương Canh

Quyết định số 6240/QĐ-UBND về việc thu hồi 691.955m2 đất xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm (nay là phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm)

 

79

Đơn vị 2 khu đô thị mới Xuân Phương

ODT

Công ty cổ phần TASCO

8.3

 

 

Nam Từ Liêm

Xuân Phương

Quyết định thu hồi đất số 2438/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND thành phố Hà Nội

 

80

Đơn vị 3 khu đô thị mới Xuân Phương

ODT

Công ty cổ phần TASCO

29.8

 

 

Nam T Liêm

Xuân Phương

Quyết định thu hồi đất số 2436/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND thành phố Hà Nội

 

81

Xây dựng nhà ở để bán cho cán bộ chiến sỹ Bộ công an H56

ODT

Viện kỹ thuật điện tử & cơ khí nghiệp vụ (TCKT-BCA) H56

1.6

 

 

Nam Từ Liêm

Phú Đô

Quyết định thu hồi số 1452/QĐ-UBND ngày 30/3/2009 của UBND thành phố

 

82

Khu đô thị mới Trung Văn

ODT

Tổng công ty ĐT&PT nhà Hà Nội và công ty CPĐT&XD đô thị

11.6

 

 

Nam Từ Liêm

Trung Văn, M Trì

Quyết định thu hồi số 9601/QĐ-UBND ngày 29/12/2004 của UBND thành phố

 

83

Dự án xây dựng trụ sở giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho của công ty TNHH sản xuất và dịch vụ xuất khẩu Nguyễn Hoàng

TMD

Cty Nguyễn Hoàng

0.02

 

 

Nam Từ Liêm

M Đình 2

Quyết định số 5321/QĐ-UBND ngày 15/10/2009 của UBND thành phố Hà Nội vviệc cho Công ty TNHH Sản xut và dịch vụ xut khẩu Nguyễn Hoàng thuê 5.596 m2 đt tại xã Mỹ Đình, huyn Từ Liêm

 

84

Xây dựng bệnh viện đa khoa An Sinh

DYT

công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh

2.6

 

 

Nam Từ Liêm

Phú Đô

Quyết định thu hi số 2742/QĐ-UBND ngày 11/7/2008 của UBND thành phố

 

85

Dự án Khu th thao người khuyết tật - Trung tâm vn động viên cấp cao Hà Nội

DTT

Sở Xây Dựng Hà Nội

2.98

 

 

Nam Từ Liêm

Cu Diễn

Quyết định thu hồi số 1820/QĐ-UBND ngày 21/3/2002 của UBND thành phố

 

86

Xây dựng HTKT khu TĐC phục vụ GPMB dự án Hòa Lạc

DGT

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

1.06

 

 

Nam Từ Liêm

Phú Đô

463/QĐ-UBND ngày 24/1/2008 của UBND thành phố

 

87

Khu nhà cao tng ô đất CT8 Khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì

ODT

Công ty BĐS Mỹ Đình và Công ty CPĐT XDPT nhà số 7

1.99

 

 

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 1

Quyết định số 3245/QĐ-UBND ngày 30/10/2010 của UBND qun Nam Từ Liêm về việc phê duyệt đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc phường Mỹ Đình 1

 

88

Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê ô đất CC3 - Khu đô thị Mỹ Đình II

TMD

03 đơn vị

0.35

 

 

Nam Từ Liêm

M Đình 2

Văn bn số 190/UBND-TNMT ngày 14/01/2016 của UBND thành phố Hà Nội

 

89

Hđiều hòa Nghĩa trang Mai Dịch (Hồng Ngân)

MNC

Trung tâm phát triển quỹ đất qun Nam Từ Liêm

1,6

 

0,15

Nam T Liêm

Mỹ Đình 2

Văn bn số 8013/STNMT-QHKHSDD ngày 16/8/2016 của UBND thành phố Nội v vic hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Tuyến đường T1 rộng 13,5m thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu công viên - Hồ điều hòa phía Bắc và phần mở rộng phía Nam nghĩa trang Mai Dịch theo hợp đồng BT tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy và phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm

 

II

Các dự án chưa thực hiện trong năm KHSDĐ 2016 chuyển sang thực hiện trong KHSDĐ 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dng chợ phường Mễ Trì

DCH

Ban quản lý dự án qun Nam Từ Liêm

0.51

 

0.51

Nam Từ Liêm

Mễ Trì

4955/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

 

2

Cải tạo, mở rộng tuyến đường từ trụ sở UBND phường Đại Mỗ đi đường 70 kéo dài.

DGT

Ban quản lý dự án qun Nam Từ Liêm

1.00

 

1.00

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

 

3

Xây dựng tuyến đường trục Tổ dân phố Tu Hoàng ra đường 70, phường Phương Canh.

DGT

Ban quản lý dự án qun Nam Từ Liêm

1.50

 

0.5

Nam Từ Liêm

Phương Canh

Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

4

Xây dựng tuyến đường vào khu đấu giá ĐG1 phường Mỹ Đình 2

DGT

Ban quản lý dự án qun Nam Từ Liêm

0.29

 

0.29

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 2

Quyết định số 6894/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND qun Nam Từ Liêm về việc phê duyệt chtrương đầu tư dự án

 

5

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD xen kẹt ĐG 1 tại phường Mỹ Đình 2

ODT

Ban quản lý dự án qun Nam Từ Liêm

0.32

 

0.32

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 2

2161/QĐ-UBND ngày 10/6/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

6

Xây dựng HTKT để đấu giá QSD tại khu đất xen kẹt ĐM 2 tại phường Đại Mỗ

ODT

Ban quản lý dự án qun Nam Từ Liêm

8.7

5

8.7

Nam Từ Liêm

Đại M

2570/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND thành phHà Nội về việc GPMB tạo quỹ đất sạch

 

7

Dự án “Newtatco Complex Mỹ Đình”

TMD

Công ty TNHH MTV Ứng dụng công nghệ mới và du lịch

1.07

 

 

Nam Từ Liêm

M Đình 2

Công văn số 2453/BQP-TM ngày 9/9/2011 vchuyển mục đích sử dụng đất; Dự án đã đăng ký b sung 2015 theo

 

8

Nhà hỗn hợp của Cán bộ chiến sỹ INTERPOL

ODT

Công ty CP xây dựng Bắc Hà

0.12

 

 

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 2

Quyết định s 5798/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 của UBND thành phố Hà Nội vviệc chấp thuận đầu tư xây dựng tòa nhà hỗn hợp dành một phần để bán cho cán bộ, chiến sỹ thuộc Văn phòng Interpol Việt Nam

 

9

Khu nhà ở xã hội kết hợp dịch vụ thương mại cán bộ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

TMD

Công ty cổ phn MIC

0.53

 

 

Nam Từ Liêm

Tây M

Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND thành phố về vic quyết định ch trương đầu tư

 

10

Dự án tổ hợp thương mại văn phòng và nhà ở để bán (27 đường Đông Lạnh)

ODT

Công ty Xuân Hòa và Công ty đầu tư xây dựng Nhuệ Giang

2.59

 

 

Nam Từ Liêm

Cu Diễn

Thông báo số 06/TB-UBND-H ngày 17/01/2011 của UBND huyện Từ Liêm về việc thu hồi đất để thực hiện dự án

 

11

Tổ hợp văn phòng, căn hộ chung cư 17 Phạm Hùng

TMD

Công ty TNHH MTV đầu tư và thương mại dịch vụ quốc tế

3.8

 

 

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 2

Công văn s 2070/UBND-GT ngày 28/3/2011 của UBND Tp. Hà Nội, Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000367 ngày 15/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội; Công văn số 8164/UBND-SXD ngày 22/10/2014 của UBND Tp. Hà Nội

 

12

Dự án Trung tâm thương mại

TMD

Sở Kế hoạch và đu tư

6.00

2.00

6.00

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

Văn bản số 2507/KH&ĐT-TCT ngày 31/5/2016 của Sở Kế hoạch và Đu tư về kêu gọi đầu tư các dự án giai đoạn 2016-2020 (đợt 1)

 

13

Nhà ở chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại và nhà trẻ phường Đại Mỗ quận Nam Từ Liêm

TMD

Công ty xây dựng Trường Sơn (binh đoàn 12) Công ty cổ phần kiến trúc đô thị Nam Thăng Long

0.39

 

 

Nam Từ Liêm

Đại M

Văn bn s 703/UBND-TNMT ngày 5/6/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về chấp thuận đầu tư dự án Nhà ở chung cư cao tầng

 

III

Các dự án đăng ký mới thực hiện trong KHSDĐ năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cải tạo đường, hệ thống thoát nước tuyến đường X49 đến đường T Hữu

DGT

Ban QLDA quận Nam TLiêm

0.10

 

0.10

Nam Từ Liêm

Trung Văn

Quyết định số 4692/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm vviệc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

2

Xây dựng trường THPT Mỹ Đình

DGD

Ban QLDA quận Nam T Liêm

0.97

 

 

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 1

Quyết định s52/QĐ-HĐND ngày 31/12/2015 của HĐND thành phố Hà Nội về chủ trương đầu tư dự án

 

3

Xây dựng trường tiu học Trung Văn A

DGD

Ban QLDA quận Nam T Liêm

0.55

 

 

Nam Từ Liêm

Trung Văn

152/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc điều chỉnh tên và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

4

Xây dựng trường mm non Phương Canh 2

DGD

Ban QLDA quận Nam T Liêm

0.36

 

 

Nam Từ Liêm

Phương Canh

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND quận Nam Từ Liêm

 

5

Xây dựng mới TBA 110kV Cầu Giy

DNL

Ban QLDA Lưới điện Hà Nội

0.4

 

0.12

Nam Từ Liêm

M Đình

Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế số 2930/QĐ-EVN HANOI ngày 17/8/2015 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội

 

6

Tu bổ tôn tạo di tích dinh Đại Mỗ

TON

Ban QLDA quận Nam Từ Liêm

0.03

 

0.03

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

Quyết định số 5065/QĐ-UBND ngày 30/10/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

7

Xây dựng các nhà SHCD các phường

DSH

UBND các phường

0.33

 

0.33

Nam Từ Liêm

Cầu Diễn, Tây Mỗ

Quyết định số 3457/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

8

Dự án khu nhà ở và đấu nối hạ tầng kỹ thuật tại ô đất thuộc phường Mễ Trì và phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm

ODT

Công ty CP BIC Việt Nam

1.58

 

0.4

Nam Từ Liêm

Mễ Trì, Trung Văn

Văn bản 7730/UBND-XDGT ngày 29/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội gửi các sở, ngành về việc tham gia thực hiện dự án GPMB và ĐTXD nhà ở tái định cư dự án; Văn bản 1018/BC-KH&Đt ngày 25/8/2016 của Sở kế hoạch đầu tư về việc Báo cáo dự án Khu nhà ở và đấu nối HTKT

 

9

Khu nhà ở xã hội

ODT

Cty cổ phần Đầu tư xây dựng NHS

0.50

 

0.5

Nam Từ Liêm

Phương Canh

Quyết định 4668/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc Quyết định chủ trương đầu tư

 

10

Xây dựng công trình tại khu vực Ngòi - Cầu Trại tại phường Trung Văn qun Nam T Liêm

TMD

Công ty cổ phần Gia Lộc Phát

12.98

 

12.98

Nam Từ Liêm

Trung Văn

Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực Ngòi - Cầu Trại tỷ lệ 1/500

 

11

Khớp nối hạ tng kỹ thuật khu đô thị Dương Nội

DGT

Tập đoàn Nam Cường

1.8

1

1.8

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

Văn bản số 5919/UBND-XDGT ngày 24/8/2015 của UBND Thành phố Hà Nội; Thông báo kết luận của chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm ngày 10/9/2015 thông báo số 642

 

12

Khu nhà ở Mỹ Đình tại TDP số 15, phường Cầu Diễn

TMD

Cty TNHH MTV Giống gia súc Hà Ni

2.18

 

 

Nam Từ Liêm

Cầu Diễn

Quyết định số 2835/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của UBND thành phố về việc quyết định chủ trương đầu tư

 

13

Xây dựng HTKT để đấu giá QSD tại khu đất xen kẹt ĐG 2 tại phường Xuân Phương

ODT

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

0.9

 

0.9

Nam Từ Liêm

Xuân Phương

3168/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của UBND thành phHà Nội về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án

 

14

Xây dựng HTKT để đấu giá QSD đất tại khu đất ĐG 4 tại phường Xuân Phương

ODT

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

1.5

 

1.5

Nam Từ Liêm

Xuân Phương

3064/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án

 

15

Xây dựng HTKT để đấu giá QSD tại khu đất xen kẹt ĐG 1 tại phường Đại Mỗ

ODT

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

0.9

 

0.9

Nam Từ Liêm

Đại M

3067/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 ca UBND thành phố Hà Nội về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án

 

16

Xây dựng HTKT để đấu giá QSD tại khu đất xen kẹt ĐG 2 tại phường Đại Mỗ

ODT

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

0.97

 

0.97

Nam T Liêm

Đại Mỗ

3169/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án

 

17

Khu lưu trữ văn phòng trung ương Đảng

DTS

Văn phòng trung ương đảng

3.3

1

3.3

Nam Từ Liêm

Tây Mỗ

Quyết định 62/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND thành phố về việc quyết định chủ trương đầu tư

trong khu chức năng đô thTây Mỗ - Đi Mỗ

18

Mở rộng Sở chỉ huy tổng cục II (tạo khoảng cách an toàn)

CQP

Tổng Cục II

4.0

 

4.0

Nam T Liêm

Mỹ Đình 1 và Mỹ Đình 2

Văn bản số 347/UBND-ĐT ngày 14/10/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc mở rộng sở chỉ huy tổng cục II tại phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 quận Nam Từ Liêm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.157

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.76.41