Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 93/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Số hiệu: 93/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 04/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 93/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 QUẬN ĐỐNG ĐA

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s9549/TTr-STNMT ngày 30 tháng 9 năm 2016 và Báo cáo số 12033/BC-STNMT-CCQLĐĐ ngày 12 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Đống Đa (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tỷ lệ 1/5.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Đống Đa, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 12 tháng 12 năm 2016), với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích (ha)

 

Tổng diện tích đất tự nhiên

 

994,71

1

Đất nông nghiệp

NNP

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA

 

 

Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

 

1.3

Đất trng cây lâu năm

CLN

 

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

 

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

994,71

2.1

Đất quốc phòng

CQP

15,55

2.2

Đất an ninh

CAN

3,14

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

69,9

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

1,24

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

359,18

2.10

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

7,26

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

0,29

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

433,58

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

6,48

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

23,08

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

4,63

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

8,64

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

0,78

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đng

DSH

0,74

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

10,38

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

2,92

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, sui

SON

10,74

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

36,17

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

 

b) Danh mục các Công trình, dự án

Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 kèm theo.

2. Trong năm thực hiện, UBND quận Đống Đa có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Đống Đa đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2017.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND quận Đống Đa:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; Kiên quyết không quyết định chấp thuận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyn mục đích sử dụng đất đối với nhng dự án, công trình không nm trong danh mục kế hoạch sử dụng đất.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.

đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2017.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

b) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đng Đa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguy
ên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công, P.ĐT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
TM. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 QUẬN ĐỐNG ĐA
(Kèm theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội)

TT

Danh mục công trình dự án

Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)

Chủ đầu tư

Diện tích (Ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Dự án có trong Nghị quyết /2016 của HĐND thành phố Hà Nội

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh Quận

Địa danh Phường

I

Các dự án Không làm thay đi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mộc giới GPMB, chưa có QĐ giao đất)

15

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng mở rộng tuyến Lương Đình Của ra Trường Chinh

DGT

Ban quản lý giao thông đô th

0.6051

 

0.6051

Đống Đa

Phương Mai

Quyết định s 5781/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 ca UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chnh dự án Xây dựng mở rộng tuyến đường Lương Đình Của ra đường Trường Chinh

 

2

Đường từ khu A, E Kim Liên đến đường Đào Duy Anh theo quy hoch

DGT

Ban Quản lý dự án qun

0.3086

 

0.3086

Đống Đa

Phương Mai, Kim Liên

Thông báo s97/TB-UBND ngày 9/11/2011 của UBND quận Đống Đa vviệc thu hồi đất để thực hiện dự án

 

3

Đường Phương Mai - Sông Lừ

DGT

Sở Giao thông vận tải

0.2000

 

0.20

Đống Đa

Phương Mai, Kim Liên

Thông báo s 64/TB-UBND ca UBND quận Đng Đa về việc thu hi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Phương Mai - Sông Lừ, quận Đống Đa

 

4

Xây dng tuyến đường từ nút Bộ tư lệnh Thông tin trên đường Cát Linh - La Thành đến đường Tôn Đức Thắng (thuộc tuyến đường Ga Hà Nội - Tôn Đức Thắng - Hào Nam - Núi Trúc)

DGT

Sở Giao thông vận tải

1.3170

 

1.317

Đống Đa

Ô Chợ Dừa, Hàng Bột, Quốc Tử Giám

Quyết định 4888/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 của UBND Thành phố về phê duyệt dự án đầu tư Xây dng tuyến đường từ nút Bộ tư lệnh Thông tin trên đường Cát Linh - La Thành đến đường Tôn Đức Thắng (thuộc tuyến đường Ga Hà Nội - Tôn Đức Thng - Hào Nam - Núi Trúc

 

5

Trung tâm văn hóa quận Đống Đa

DVH

Ban quản lý dự án quận Đống Đa

0.8500

 

0.85

Đống Đa

Trung Liệt, Quang Trung

Quyết định s 4859/QĐ-UBND ngày 7/10/2011 của UBND quận Đng Đa về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng công trình Trung tâm văn hóa quận Đống Đa

 

6

Xây dựng trường mầm non Hoa Mai

DGD

Ban quản lý dự án quận Đống Đa

0.3000

 

0.3

Đống Đa

Hàng Bột

Quyết định số 6603/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của UBND quận về việc phê duyệt dự án đu tư xây dựng công trình

 

7

Cải tạo chung cư L1, L2 khu Nam Thành Công tại 93 Láng Hạ

ODT

Công ty CP BĐS Vinaconex

0.5100

 

 

Đống Đa

Láng Hạ

Văn bản số 1378/UBND-QLĐT chấp thuận dự án đầu tư xây dựng cải tạo chung cư cũ L1, L2

 

8

Dự án di dời hộ dân ra khỏi khuôn viên Đình Trung Tự

TIN

Ban quản lý dự án

0.1500

 

0.15

Đống Đa

Phương Liên

Quyết định s 2343/QĐ-UBND ca UBND TP Hà Nội ngày 17/6/2008 về việc phê duyệt nhiệm vụ GPMB di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực I các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn quận Đống Đa; Công văn số 3408/UBND-VX ngày 21/5/2015 của UBND thành phố Hà Nội thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ

 

Quyết định 2706/BVHTTDL-DSVH của bộ văn hóa th thao ngày 08/7/2015 về việc thỏa thun chủ trương đầu tư tu b chùa, đình

 

9

Dự án di dời hộ dân ra khỏi khuôn viên chùa Thanh Nhàn

TON

Ban quản lý dự án quận

0.5640

 

0.564

Đống Đa

Ô Chợ Dừa

Quyết định s2343/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ngày 17/6/2008 về việc phê duyệt nhiệm vụ GPMB di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực I các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn quận Đống Đa; Công văn số 3408/UBND-VX ngày 21/5/2015 của UBND thành phố Hà Nội thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ

 

Quyết định 2706/BVHTTDL-DSVH của bộ văn hóa th thao ngày 08/7/2015 về việc thỏa thun chủ trương đầu tư tu bổ chùa, đình

 

10

Dự án di dời hộ dân ra khi khuôn viên Đình Thổ Quan

TIN

Ban quản lý dự án

0.2000

 

0.2

Đống Đa

Th Quan

Quyết định s 2343/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ngày 17/6/2008 về việc phê duyệt nhiệm vụ GPMB di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực I các di tích đã được xếp hạng; Quyết định số 8417/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình

 

11

Xây dựng đường vành đai 2 (đoạn Ngã Tư S- Ngã Tư Vọng)

DGt

Ban QL các dự án trọng điểm PTĐT Hà Ni

6.8000

 

6.8

Đống Đa

Phương Mai, Ngã Tư Sở, Khương Thượng

4454/QĐ-UBND 23/9/2011

 

12

Dự án di dời hộ dân ra khỏi khuôn viên Chùa Trung tự

TON

Ban quản lý dự án

0.0500

 

0.05

Đống Đa

Phương Liên

Quyết định s2343/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ngày 17/6/2008 về việc phê duyệt nhiệm vụ GPMB di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực I các di tích đã được xếp hạng trên đa bàn quận Đống Đa

 

13

Dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội

DGT

Ban quản lý dự án đường sắt HN

1.3950

 

1.3950

Đống Đa

Cát Linh, Văn Miếu, Văn Chương

Thông báo số 218/TB-UBND; 219/TB-UBND của UBND quận Đống Đa về việc thu hồi đất để thực hiện dự án

 

14

Dự án xây dựng cải tạo nâng cấp Viện Lão Khoa Trung ương tại 1A, Phương Mai

DYT

Viện Lão Khoa Trung ương

0.0258

 

0.0258

Đống Đa

Phương Mai

Thông báo số 194/TB-UBND ngày 15/7/2013 của UBND quận Đống Đa về việc thu hồi đất để thực hiện dự án

 

15

Dự án thoát nước mương T5A1 - Tây Sơn đoạn mở rộng (từ XN Thảm len đến phố Trung Liệt)

DGT

Trung tâm phát triển quỹ đất HN

0.1206

 

0.12064

Đống Đa

Trung Liệt

Thông báo số 125/TB-UBND ngày 20/12/2011 của UBND quận Đống Đa về việc thu hồi đất để thực hiện dự án

 

II

Các dự án chưa thực hiện trong KHSDĐ 2016, chuyển sang thực hiện trong KHSDĐ 2017

8

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Trung tâm hành chính quận Đống Đa

TSC

Ban quản lý dự án quận Đống Đa

1.0000

 

1

Đống Đa

Ô Chợ Dừa

Quyết định 5156/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND TP Hà Nội về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa quận Đống Đa tỷ l1/500

x

17

Mở rộng trụ sở UBND phường Quang Trung

TSC

Ban quản lý dự án

0.0310

 

0.031

Đống Đa

Quang Trung

Quyết định s 1227/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND quận Đng Đa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình cải tạo mở rộng trụ s làm việc HĐND - UBND phường Quang Trung

x

18

Quy hoạch giao thông khu hồ Ba Giang và Ao Hợp Tiến

DGT

Ban quản lý qun

0.5000

 

0.23

Đống Đa

Quang Trung

Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 26/2/2014 của UBND quận Đồng Đa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dng công trình.

x

19

Dự án nút giao thông Ô Chợ Dừa

DGT

Ban quản lý các dự án trọng điểm

0.0862

 

0.0862

Đống Đa

Ô Chợ Dừa

Quyết định s7070/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ chgiới đường đổ nút giao thông Ô ChDừa, t l 1/500.

x

20

Dự án xử lý các trường hợp không đ điu kiện xây dựng và tồn tại dọc theo các tuyến phố trên đa bàn phường

DGT

UBND phường

0.0025

 

0.0025

Đống Đa

Ô Chợ Dừa

Dự án bức xúc dân sinh

x

21

Dự án di dời hộ dân ra khi khuôn viên Đình Kim Liên (giai đoạn 2)

TIN

Ban quản lý dự án

0.5000

 

0.5

Đống Đa

Phương Liên

Quyết định s2343/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ngày 17/6/2008 về việc phê duyệt nhiệm vụ GPMB di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực I các di tích đã được xếp hng trên đa bàn quận Đống Đa

x

22

Dự án di dời hộ dân ra khỏi khuôn viên chùa Cổ Miễu

TON

Ban qun lý dự án

0.5000

 

0.5

Đống Đa

Láng Hạ

Quyết định s 2343/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ngày 17/6/2008 về việc phê duyệt nhiệm vụ GPMB di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực I các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn quận Đống Đa; Công văn số 3408/UBND-VX ngày 21/5/2015 của UBND thành phố Hà Nội thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ

x

Quyết định 2706/BVHTTDL-DSVH của bộ văn hóa ththao ngày 08/7/2015 về việc thỏa thun chtrương đầu tư tu bổ chùa, đình

x

23

Xây dựng nhà Sinh hoạt cộng đồng

DSH

UBND Phường

0.0035

 

0.0035

Đống Đa

S 260/17/18 phố chợ Khâm Thiên - Trung Phụng

Quyết định 2316/QĐ-UBND ngày 09/06/2016 của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ Thuật công trình xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng số 260/17/18 phố chợ Khâm Thiên phường Trung Phụng

x

III

Các dự án đăng ký mới KHSDĐ 2017

11

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Dự án đầu tư XD đường vành đai I (Hoàng Cầu - Voi Phục)

DGT

Ban quản lý dự án trọng điểm PTĐT HN

2.5000

 

2.5

Đống Đa

Ô Chợ Dừa, Nam Đồng

Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 5/1/2016 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt bổ sung dự án đu tư xây dựng đường vành đai I đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu

x

25

Dự án xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đến Voi Phục

DGT

Ban quản lý dự án quận Đống Đa

0.1299

 

0.1299

Đống Đa

Phường Láng Thượng

Báo cáo s 296/BC-KH&ĐT ngày 18/3/2016 của Sở Kế hoạchĐầu tư về kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đu tư xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài; Văn bản số 153/HĐND-KTNS ngày 26/4/2016 ca Hội đồng nhân dân TP HN về việc chủ trương đầu tư Xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài

x

26

Dự án cải tạo và chỉnh trang vỉa hè phố Vũ Ngọc Phan (đoạn hè bên trái từ phố Láng Hạ tới ngõ 25 Phố Vũ Ngọc Phan quận Đống Đa)

DGT

Ban quản lý dự án quận Đống Đa

0.0300

 

0.03

Đống Đa

Láng Hạ

Quyết định s1230/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND quận Đng Đa phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đầu tư xây dựng và chnh trang va hè phố Vũ Ngọc Phan bng kinh phí do Công ty TNHH Đầu tư RITM- MEKONG hỗ tr

x

27

Trường THCS Phương Mai

DGD

Ban qun lý dự án quận Đống Đa

0.3000

 

0.3

Đống Đa

Phương Mai

Quyết định số 8344/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND quận Đống Đa về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng công trình; Văn bản số 1985/QHKT-TMB-PAKT(P2) ngày 22/4/2016 của Sở QH - Kiến trúc chấp thuận bản vẽ tổng mặt bng và phương án kiến trúc

x

28

Xây dựng trụ sở CA phường Cát Linh

CAN

CA thành phố

0.0400

 

0.04

Đống Đa

Cát Linh

 

 

29

Dự án xử lý các trường hợp không đđiều kiện xây dựng và tồn tại dọc theo các tuyến phố trên địa bàn quận (Vành đai I, Vành đai II, Dự án Cải tại mương T5A1, dọc các tuyến mương và tuyến đường mới mở)

DGT

UBND quận Đống Đa

0.1500

 

0.15

Đống Đa

Phường Khương Thượng, Phương Mai, Thnh Quang, Cát Linh, Kim Liên, Quốc Tử Giám, Hàng Bột, Trung Tự, Trung Liệt, Trung Phụng, Văn Miếu, Văn Chương, Ngã Tư Sở, Nam Đống, Thổ Quan, Quang

Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông mới trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 6/5/2011 của UBND thành phố Hà Nội.

x

30

Các trường hợp đt nh l, xen kẹt, vườn ao liền trong khu dân cư

ODT

UBND quận Đống Đa

0.1000

 

0.1

Đống Đa

Quận Đống Đa

Quyết định 37/QĐ-UBND của UBND Thành Phố Hà Nội

x

31

Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Bc Thành Công và nhánh rẽ

DNL

Ban QLDA Lưới điện Hà Ni

1.2000

 

0.72

Đống Đa

Trung Liệt

Quyết định Nhiệm vụ thiết kế số 1766/QĐ-EVN HANOI ngày 25/4/2015 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội

x

32

Chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng sang đất ở

ODT

Cty TNHH 1 TV Hà Thành

0.4147

 

0.4147

Đống Đa

Quận Đng Đa

Sở QHKT có văn bản số 4003/QHKT-P3 ngày 21/12/2012 về QHTMB và PÁKTSB

 

33

Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng

DSH

UBND phường

0.0035

 

0.0035

Đống Đa

Ngách 41 ngõ Thông Phong tổ 8 khu dân cư số 3, Quốc Tử Giám

Quyết định 2314/QĐ-UBND ngày 09/06/2016 của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ Thuật công trình xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư số 3 phường Quốc Tử Giám

x

34

Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng

DSH

UBND phường

0.0050

 

0.005

Đống Đa

Ngách 53 ngõ Thông Phong tổ 9 khu dân cư số 4, Quốc Tử Giám

Quyết định 2315/QĐ-UBND ngày 09/06/2016 của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ Thuật công trình xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư số 4 phường Quốc Tử Giám

x

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 93/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.295

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251