Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN DAM HA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 58803 văn bản

141

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về lập, quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cấp bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Ban an toàn giao thông các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam

Nam, ngày 24 tháng 6 năm 2014   QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Ban hành: 24/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2014

142

Kế hoạch 106/KH-UBND về thực hiện đảm bảo trật tự, kỷ cương về xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020

huyện trực tiếp liên quan đến trách nhiệm thực hiện công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 dưới 85%; - Chủ động cập nhật, nắm bắt trình tự thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, để đảm bảo vận hành phù hợp các bước từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng; -

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2020

143

Kế hoạch 235/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Giang, giai đoạn 2016-2020

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIANG, GIAI ĐOẠN 2016-2020 Căn cứ Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động phòng chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020; Căn cứ tình hình thực tiễn và nhiệm vụ công tác phòng chống mại dâm tại địa phương, Ủy ban

Ban hành: 15/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2016

144

Nghị định 102/2020/NĐ-CP quy định về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

-------------------- Số: 102/2020/NĐ-CP Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2020 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH HỆ THỐNG BẢO ĐẢM GỖ HỢP PHÁP VIỆT NAM Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; Căn cứ Hiệp định đối tác tự nguyện giữa nước

Ban hành: 01/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

145

Quyết định 2754/QĐ-UBND năm 2016 kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm do tỉnh Tĩnh ban hành

2754/QD-UBND,Quyết định 2754 2016,Tỉnh Tĩnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2754/QĐ-UBND Tĩnh, ngày 03 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 03/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2017

146

Kế hoạch 28/KH-UBND thực hiện giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

dân tham gia bảo đảm TTATGT, nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản về bảo đảm TTATGT tại cơ sở. - Chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thị xã, thành phố. - Đơn vị phối hợp: Các đoàn thể chính trị - xã hội; các cơ quan thông tấn, báo chí. đ) Xây dựng kế hoạch chuyên đề

Ban hành: 19/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2020

147

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAM RÔNG, TỈNH LÂM ĐỒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng

Ban hành: 27/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2015

148

Kế hoạch 10/KH-UBND năm 2020 về rà soát văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo việc thực hiện Nghị quyết 97/2019/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Nội

Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2020 KẾ HOẠCH RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NHẰM ĐẢM BẢO VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 97/2019/QH14 NGÀY 27/11/2019 CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV VỀ THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ NỘI I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Rà soát tổng thể, tập hợp các văn bản quy phạm

Ban hành: 14/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2020

149

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2013 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nam

các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện thường xuyên, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, với các nhiệm vụ sau: 1- Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Thông tri số 13-TT-TU ngày 14 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 08/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2015

150

Quyết định 128/QĐ-UBND năm 2020 về sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 12 huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Nội năm 2019

Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SÁP NHẬP, ĐẶT TÊN VÀ ĐỔI TÊN THÔN, TỔ DÂN PHỐ THUỘC 12 HUYỆN, THỊ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI NĂM 2019 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31

Ban hành: 09/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2020

151

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2020 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên

sát, rà soát để điều chỉnh tổ chức giao thông đảm bảo thuận tiện, khắc phục các vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông trên các tuyến Quốc lộ, Quốc lộ ủy thác, các tuyến đường tỉnh, đường nông thôn. Thành lập Đoàn kiểm tra đối với các cơ quan đơn vị, địa phương trong việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2020

152

Nghị quyết 829/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc tỉnh Nam do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

829/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 829 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Đơn vị hành chính cấp xã,Tỉnh Nam,Đơn vị hành chính cấp huyện,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2019

153

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND Quy định "Tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng về đảm bảo trật tự An toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tĩnh

hợp đảm đảm an ninh trật tự tại bến xe trên địa bàn. 5. Công tác duy tu, sửa chữa, làm mới kết cấu hạ tầng giao thông; xử lý điểm đen, điểm nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông; công tác tổ chức giao thông trên các tuyến đường huyện, đường nội thị, liên xã, đường giao thông nông thôn. 6. Hệ thống đèn tín hiệu, biển báo giao thông được

Ban hành: 17/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2016

154

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Lâm , tỉnh Lâm Đồng

24 tháng 4 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÂM , TỈNH LÂM ĐỒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Điều 21

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2017

155

Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2017 về hỗ trợ phát triển huyện Lâm - tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020 do Thành phố Nội ban hành

Quận/Huyện/Thị ủy, Hội đồng nhân dân cùng cấp về chủ trương, mức hỗ trợ, thời điểm hỗ trợ; chủ động trao đổi, làm việc với huyện Lâm để thống nhất phương án hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố (qua đầu mối Sở Kế hoạch và Đầu

Ban hành: 01/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2017

156

Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định tạm thời về đơn giá thuê hạ tầng tại Cụm công nghiệp Phú Thành II, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

nhiệm của các cơ quan, đơn vị 1. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy giao Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Lạc Thủy hướng dẫn Trung tâm phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thủy thực hiện việc thu tiền cho thuê đất có hạ tầng đảm bảo hiệu quả, thực hiện việc quản lý số tiền thu được theo quy định của pháp luật. 2. Cục Thuế tỉnh Hòa

Ban hành: 01/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

157

Quyết định 7258/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt danh mục công trình thuộc Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Nội và danh mục cải tạo, sửa chữa công trình hạ tầng giao thông sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách Thành phố Nội năm 2018

--------------- Số: 7258/QĐ-UBND Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÔNG TRÌNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NHẰM GIẢM THIỂU ÙN TẮC VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VÀ DANH MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG GIAO THÔNG SỬ DỤNG NGUỒN

Ban hành: 19/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2017

158

Thông báo 209/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về quy hoạch Đại học Quốc gia Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

tư xây dựng Đại học quốc gia Nội tại Hòa Lạc bảo đảm đúng quy định nhưng phải phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện tối đa để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư. 4. Ủy ban nhân dân thành phố Nội: a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất tập trung giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các dự án, công trình

Ban hành: 29/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2016

159

Kế hoạch 32/KH-UBND về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

thể, các tổ chức chính trị xã hội với các huyện, thành phố trong công tác bảo đảm TTATGT; tăng cường hiệu lực và kỷ cương của lực lượng thực thi công vụ để tạo đột phá trong công tác bảo đảm TTATGT. 3. Tiếp tục giảm tai nạn giao thông (TNGT) cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương số với năm 2019; giảm TNGT do nguyên nhân uống

Ban hành: 20/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

160

Nghị quyết 83/NQ-HĐND năm 2016 về thành lập xóm Lập nghiệp, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÓM LẬP NGHIỆP, XÃ LÝ QUỐC, HUYỆN HẠ LANG, TỈNH CAO BẰNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 4 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn,

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.71.247