Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 616/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Số hiệu: 616/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 06/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 616/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN NGHI XUÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư s29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đt trong năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 4130/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đt kỳ đầu (2011 - 2016) huyện Nghi Xuân;

Xét đề nghị của y ban nhân dân huyện Nghi Xuân tại Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 14/02/2017; của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 481/TTr-STMMT ngày 28/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Nghi Xuân, (kèm Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tỷ lệ 1/25.000), với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã

Diện tích

Tỷ lệ (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Tổng diện tích đất tự nhiên

 

22.245,81

100,00

1

Đất nông nghiệp

NNP

13.632,13

61,28

1.1

Đất trồng lúa

LUA

3.860,54

17,35

 

Trong đó: Đt chuyên trng lúa nước

LUC

2.129,91

9,57

 

Đất trồng lúa nước còn lại

LUK

1.730,63

7,78

1.2

Đất trng cây hàng năm khác

HNK

2.136,33

9,60

1.3

Đất trng cây lâu năm

CLN

2.019,33

9,08

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

3.171,78

14,26

1.5

Đất rừng sản xut

RSX

1.379,36

6,20

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

854,48

3,84

1.7

Đất nông nghiệp khác

NKH

210,35

0,95

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5.806,18

26,10

2.1

Đất quc phòng

CQP

110,12

0,50

2.2

Đất an ninh

CAN

0,96

0,00

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

45,87

0,21

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

9,00

0,04

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

124,54

0,56

2.6

Đất cơ sở sản xut phi nông nghiệp

SKC

207,71

0,93

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

13,83

0,06

2.8

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.820,65

8,18

2.9

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

15,50

0,07

2.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

8,09

0,04

2.11

Đất ở tại nông thôn

ONT

660,51

2,97

2.12

Đất ở tại đô thị

ODT

154,41

0,69

2.13

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

13,30

0,06

2.14

Đất xây dựng trụ sở ca tổ chức sự nghiệp

DTS

1,27

0,01

2.15

Đất cơ s tôn giáo

TON

10,58

0,05

2.16

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

441,24

1,98

2.17

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

43,84

0,20

2.18

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

25,15

0,11

2.19

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

70,80

0,32

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

1.499,70

6,74

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

523,74

2,35

2.22

Đt phi nông nghiệp khác

PNK

5,44

0,02

3

Đất chưa sử dụng

CSD

2.807,50

12,62

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2017

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Đất nông nghiệp

NNP

359,21

1.1

Đt trồng lúa

LUA

80,48

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

23,10

 

Đất trồng a nước còn lại

LUK

57,38

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

78,68

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

20,59

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

80,71

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX

36,86

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

61,71

1.7

Đất nông nghiệp khác

NKH

0,18

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

15,67

2.1

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

0,88

2.2

Đất ở tại nông thôn

ONT

5,39

2.3

Đất ở tại đô thị

ODT

2,32

2.4

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,13

2.5

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

2,25

2.6

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

4,70

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

298,16

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

72,28

 

Trong đó: Đt chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

23,10

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

55,74

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

16,59

1.4

Đt rừng phòng hộ

RPH/PNN

80,71

1.5

Đt rừng sn xuất

RSX/PNN

14,56

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

58,10

1.7

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

0,18

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

 

Trong đó:

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

5,00

2.2

Đất rừng sn xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/NKR(a)

22,30

2.3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

2,73

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2017

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Đất nông nghiệp

NNP

46,42

1.1

Đất nông nghiệp khác

NKH

46,42

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

66,70

2.1

Đất quốc phòng

CQP

4,20

2.2

Đất công nghiệp

SKK

3,10

2.3

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

10,74

2.4

Đất cơ sở sn xuất phi nông nghiệp

SKC

9,50

2.5

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

14,40

2.6

Đất ở tại nông thôn

ONT

13,02

2.7

Đất tại đô thị

ODT

3,14

2.8

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

7,00

2.9

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

1,60

(Chi tiết thể hiện ở các Biểu 01, 02, 03, 04 kèm theo).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này:

1. y ban nhân dân huyện Nghi Xuân có trách nhiệm:

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; tổng hợp kết quả báo cáo UBND tnh và Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng thẩm quyền và kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của UBND huyện Nghi Xuân theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);

- TT Tỉnh ủy, HĐND tnh (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT
UBND tỉnh;
- TT. Huyện
y, HĐND huyện Nghi Xuân;
- Phó VP/UB phụ trách NN;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, NL2.
Gửi: + VB giấy: TP không nhận VB ĐT;

       
+ Điện tử: Các thành phần khác.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn

BIỂU 01

DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT PHÂN BỔ TRONG NĂM 2017 CỦA HUYỆN NGHI XUÂN
(Kèm theo Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT Nghi Xuân

TT Xuân An

Xuân Hội

Xuân Trường

Xuân Đan

Xuân Phổ

Xuân Hải

Xuân Giang

Tiên Điền

Xuân Yên

Xuân Mỹ

Xuân Thành

Xuân Viên

Xuân Hồng

Cổ Đạm

Xuân Liên

Xuân Lĩnh

Xuân Lam

Cương Gián

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+… +(36)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

1

Đt nông nghip

NNP

13.632,13

18,67

555,25

486,26

465,49

425,05

366,38

381,79

598,95

229,35

375,54

914,08

562,61

1.531,05

1.225,62

1.792,90

721,81

1.060,89

779,96

1.140,48

1.1

Đất trồng lúa

LUA

3.860,54

 

160,22

217,59

203,84

123,83

115,41

92,73

167,23

87,40

117,21

265,44

174,03

379,04

438,26

437,36

203,08

202,19

215,99

259,69

 

Trong đó: Đất chuyên trng lúa nước

LUC

2.129,91

 

67,22

48,46

1,58

123,83

47,69

18,39

108,50

43,02

74,98

67,43

91,92

212,4

252,95

424,45

31,22

114,29

194,69

206,82

1.2

Đất trng cây hàng năm khác

HNK

2.136,33

0,61

105,90

25,87

60,66

80,16

36,09

39,73

267,36

53,20

44,94

267,41

214,15

283,76

89,72

263,27

129,30

19,08

21,40

133,72

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2.019,33

16,49

119,71

41,67

68,22

58,55

86,27

123,44

121,12

58,36

412,97

140,36

125,64

183,12

116,83

276,39

122,03

59,79

38,63

119,74

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

3.171,78

 

115,88

66,58

8,96

22,39

12,91

33,55

24,44

16,46

6,96

 

7,94

564,20

312,44

655,93

119,49

585,01

360,91

257,73

1.5

Đất rng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đt rng sản xut

RSX

1.379,36

 

20,23

13,51

 

22,42

34,82

65,14

 

7,40

17,40

161,37

21,35

98,62

132,66

122,67

101,27

188,29

126,58

245,63

1.7

Đt nuôi trồng thủy sn

NTS

854,48

1,56

33,32

116,22

123,81

117,70

80,89

23,58

11,92

5,36

46,06

21,01

6,45

6,53

131,97

20,61

42,64

1,33

15,45

47,77

1.8

Đất làm mui

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

210,35

 

 

4,82

 

 

 

3,63

6,88

1,17

 

58,49

13,05

15,49

3,74

16,68

4,00

5,20

1,00

76,20

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5.806,18

105,26

540,20

635,05

212,00

171,55

180,80

173,51

496,60

122,57

171,48

225,53

312,90

389,69

461,91

533,13

189,99

171,47

229,64

482,90

2.1

Đất quốc phòng

CQP

110,12

0,68

9,43

0,17

 

 

7,15

0,38

 

 

 

13,24

 

68,85

 

 

6,45

 

 

3,77

2.2

Đt an ninh

CAN

0,96

0,70

0,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

45,87

 

35,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,20

 

 

 

 

 

 

2.4

Đt khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đt cụm công nghiệp

SKN

9,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,00

 

 

2.6

Đt thương mại, dịch vụ

TMD

124,54

0,13

2,24

55,00

 

 

1,16

 

0,33

 

4,65

 

29,32

11,47

 

0,71

 

13,36

1,64

4,53

2.7

Đt cơ ssản xuất phi nông nghiệp

SKC

207,71

0,64

39,07

13,29

 

 

0,03

4,47

2,05

 

 

0,85

68,89

23,80

12,47

19,32

3,70

 

16,77

2,36

2.8

Đt sdụng cho hoạt động khoáng sn

SKS

13,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,90

 

 

9,93

2.9

Đất phát trin hạ tầng cấp quốc gia, cp tnh, cp huyện, cp xã

DHT

1,820,65

33,00

147,96

84,02

78,01

61,57

62,83

59,32

114,23

46,50

77,37

100,48

113,33

162,61

139,92

149,24

86,63

72,42

69,69

161,52

2.10

Đất có di tích lịch s - văn hóa

DDT

15,50

3,59

1,00

0,81

 

0,02

 

 

0,28

2,77

 

 

 

5,79

 

 

 

 

1,24

 

2.11

Đất danh lam thng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đt bãi thi, x lý cht thi

DRA

8,09

 

0,02

 

-

1,50

0,42

1,00

0,16

0,15

0,55

 

1,29

 

 

0,16

 

0,08

0,76

2,00

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

660,51

 

 

33,73

33,63

20,57

29,56

26,72

42,41

23,32

35,19

36,02

45,22

31,61

38,18

80,92

47,09

36,80

17,88

81,66

2.14

Đt tại đô th

ODT

154,41

19,09

135,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ s cơ quan

TSC

13,30

2,12

0,58

0,26

0,27

0,47

0,50

1,05

1,63

0,92

0,71

0,31

0,28

0,54

0,82

1,37

0,60

0,25

0,40

0,22

2.16

Đất xây dựng trụ s ca tchức sự nghiệp

DTS

1,27

1,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ stôn giáo

TON

10,58

 

3,41

 

 

 

0,41

 

1,56

 

0,22

1,14

 

 

0,52

 

2,24

 

 

1,08

2.19

Đt làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

441,24

3,03

29,85

11,88

19,32

23,70

26,14

31,85

21,51

29,79

49,48

16,21

40,70

12,57

17,34

31,80

23,47

6,24

12,10

34,26

2.20

Đất sn xut vt liệu xây dựng, làm đồ gm

SKX

43,84

 

1,00

 

 

 

 

0,26

0,60

 

 

 

 

 

5,80

9,35

11,20

8,38

7,25

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

25,15

0,60

0,79

0,34

0,58

1,06

0,70

1,14

0,84

1,45

1,09

4,17

2,53

1,67

1,97

2,06

0,90

1,89

0,42

0,95

2.22

Đt khu vui chơi, gii trí công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ s tín ngưng

TIN

70,80

0,59

8,75

0,71

0,93

1,12

1,69

1,03

3,20

1,25

2,23

1,19

0,96

34,50

1,16

8,21

1,84

0,28

0,24

0,92

2.24

Đt sông, ngòi, kênh, rạch, sui

SON

1.499,70

39,73

112,54

377,14

70,38

58,40

49,39

46,23

282,40

15,87

 

 

4,19

 

220,40

1,21

1,91

18,40

96,01

105,50

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

523,74

 

12,32

57,71

8,87

3,13

0,84

0,07

25,35

0,53

 

51,92

6,20

26,07

23,10

228,78

0,06

4,39

5,23

69,17

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

5,44

0,09

 

 

 

 

 

 

0,07

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

5,03

3

Đất chưa sdụng

CSD

2.807,50

16,68

37,52

88,34

42,92

51,84

46,81

37,92

47,45

12,12

34,12

12,30

47,73

148,27

158,72

551,54

208,71

341,88

271,64

650,99

 

BIỂU 02

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2017 CỦA HUYỆN NGHI XUÂN
(Kèm theo Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT Nghi Xuân

TT Xuân An

Xuân Hội

Xuân Trường

Xuân Đan

Xuân Phổ

Xuân Hải

Xuân Giang

Tiên Điền

Xuân Yên

Xuân Mỹ

Xuân Thành

Xuân Viên

Xuân Hồng

Cổ Đạm

Xuân Liên

Xuân Lĩnh

Xuân Lam

Cương Gián

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+… +(23)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

1

Đt nông nghip

NNP

359,21

2,26

36,39

6,9

12,79

16,16

8,17

4,97

2,04

0,42

10,07

10,61

8,47

64,99

10,45

17,36

30,75

11,16

6,10

50,86

1.1

Đất trồng lúa

LUA

80,48

 

22,80

0,01

8,85

 

4,31

4,20

 

 

3,81

1,30

4,01

8,75

0,01

4,10

3,80

0,26

2,20

12,07

1.2

Đất trng cây hàng năm khác

HNK

78,68

0,01

10,59

 

0,88

 

1,80

0,21

2,04

0,14

2,20

0,90

0,40

8,89

4,64

5,00

9,33

10,55

2,90

18,20

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

20,59

2,25

 

 

 

 

 

0,50

 

0,28

0,50

 

2,26

1,00

5,80

0,20

3,30

 

 

4,50

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

80,71

 

3,00

 

2,06

2,16

0,06

0,06

 

 

2,56

 

1,80

46,35

 

3,06

6,12

0,35

 

13,13

1.5

Đất rng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đt rng sản xut

RSX

36,86

 

 

 

 

13,00

2,00

 

 

 

 

4,80

 

 

 

5,00

8,20

 

1,00

2,86

1.7

Đt nuôi trồng thủy sn

NTS

61,71

 

 

55,00

1,00

1,00

 

 

 

 

1,00

3,61

 

 

 

 

 

 

 

0,10

1.8

Đất làm mui

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

0,18

 

 

0,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

15,67

2,33

0,22

 

 

0,03

0,80

0,80

0,20

0,12

0,45

 

0,97

2,17

1,12

 

0,20

1,53

1,30

3,43

2.1

Đất quốc phòng

CQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đt an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đt khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đt cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đt thương mại, dịch vụ

TMD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đt cơ ssản xuất phi nông nghiệp

SKC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đt sdụng cho hoạt động khoáng sn

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát trin hạ tầng cấp quốc gia, cp tnh, cp huyện, cp xã

DHT

0,88

0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,48

0,30

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất có di tích lịch s - văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đt bãi thi, x lý cht thi

DRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

5,39

 

 

 

 

 

0,80

0,50

0,20

 

0,45

 

0,49

1,60

1,12

 

0,20

 

 

0,03

2.14

Đt tại đô th

ODT

2,32

2,10

0,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ s cơ quan

TSC

0,13

0,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16

Đất xây dựng trụ s ca tchức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ s tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đt làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.20

Đất sn xut vt liệu xây dựng, làm đồ gm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

2,25

 

 

 

 

0,03

 

0,30

 

0,12

 

 

 

0,27

 

 

 

1,53

 

 

2.22

Đt khu vui chơi, gii trí công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ s tín ngưng

TIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.24

Đt sông, ngòi, kênh, rạch, sui

SON

4,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,30

3,40

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU 03

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 CỦA HUYỆN NGHI XUÂN
(Kèm theo Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT Nghi Xuân

TT Xuân An

Xuân Hội

Xuân Trường

Xuân Đan

Xuân Phổ

Xuân Hải

Xuân Giang

Tiên Điền

Xuân Yên

Xuân Mỹ

Xuân Thành

Xuân Viên

Xuân Hồng

Cổ Đạm

Xuân Liên

Xuân Lĩnh

Xuân Lam

Cương Gián

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+… +(23)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

1

Đất nông nghiệp chuyn sang phi nông nghip

NNP/PNN

298,16

2,26

36,39

55,19

7,79

9,16

6,17

4,97

2,04

0,42

10,07

1,30

8,47

62,69

6,71

12,36

27,75

11,16

5,10

28,16

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

72,28

 

22,80

0,01

3,85

 

4,31

4,20

 

 

3,81

0,40

4,01

6,45

0,01

4,10

3,80

0,26

2,20

12,07

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

55,74

0,01

10,59

 

0,88

 

1,80

0,21

2,04

0,14

2,20

0,90

0,40

8,89

0,90

5,00

6,33

10,55

2,90

2,00

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

16,59

2,25

 

 

 

 

 

0,50

 

0,28

0,50

 

2,26

1,00

5,80

0,20

3,30

 

 

0,50

1.4

Đất rng phòng hộ

RPH/PNN

80,71

 

3,00

 

2,06

2,16

0,06

0,06

 

 

2,56

 

1,80

46,35

 

3,06

6,12

0,35

 

13,13

1.5

Đt rng đặc dụng

RDD/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rng sản xuất

RSX/PNN

14,56

 

 

 

 

6,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,20

 

 

0,36

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

58,10

 

 

55,00

1,00

1,00

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,10

1.8

Đt làm mui

LMU/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

0,18

 

 

0,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuyn đổi cơ cấu sử dụng đất trong ni bộ đất nông nghip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trng lúa chuyn sang đt trng cây lâu năm

LUA/CLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất trng lúa chuyển sang đt trồng rng

LUA/LNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất trồng lúa chuyn sang đt nuôi trồng thủy sn

LUA/NTS

5,00

 

 

 

5,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đt trồng lúa chuyn sang đất làm muối

LUA/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đt trng cây hàng năm khác chuyn sang đất nuôi trng thủy sản

HNK/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyn sang đất làm muối

HNK/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyn sang đất nông nghiệp không phi là rừng

RPH/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyn sang đất nông nghiệp không phải là rng

RDD/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất rng sn xut chuyển sang đất nông nghiệp không phi là rng

RSX/NKR(a)

22,30

 

 

 

 

7,00

2,00

 

 

 

 

4,80

 

 

 

5,00

 

 

1,00

2,50

2.10

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

2,73

 

 

 

 

0,03

 

0,30

 

0,12

 

 

0,48

0,27

 

 

 

1,53

 

 

 

BIỂU 04

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2017 CỦA HUYỆN NGHI XUÂN
(Kèm theo Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT Nghi Xuân

TT Xuân An

Xuân Hội

Xuân Trường

Xuân Đan

Xuân Phổ

Xuân Hải

Xuân Giang

Tiên Điền

Xuân Yên

Xuân Mỹ

Xuân Thành

Xuân Viên

Xuân Hồng

Cổ Đạm

Xuân Liên

Xuân Lĩnh

Xuân Lam

Cương Gián

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+… +(23)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

1

Đt nông nghip

NNP

46,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,23

 

6,00

 

15,99

1,00

2,10

 

15,00

1.1

Đất trồng lúa

LUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trng cây hàng năm khác

HNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đt rng sản xut

RSX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đt nuôi trồng thủy sn

NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất làm mui

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

46,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,23

 

6,00

 

15,99

1,00

2,20

 

13,00

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

66,70

5,02

4,16

0,50

1,68

5,13

1,13

5,27

1,39

0,58

3,83

0,95

6,88

6,10

 

2,41

5,73

9,80

0,90

5,24

2.1

Đất quốc phòng

CQP

4,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,20

 

 

 

2.2

Đt an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

3,10

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,10