Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 7211/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Số hiệu: 7211/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 29/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7211/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN HOÀI ĐỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chc chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rng phòng hộ, rừng đc dụng năm 2017 thuộc thẩm quyền quyết định của Hi đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư s29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của BTài nguyên và Môi trưng quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 9532/TTr-STNMT ngày 30 tháng 9 năm 2016 và Báo cáo s 12033/BC- STNMT-CCQLĐĐ ngày 12 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Hoài Đức (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Hoài Đức, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 12 tháng 12 năm 2016), với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017

TT

CHỈ TIÊU

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2017

 

TNG DIN TÍCH T NHIÊN

 

8.493,16

1

Đất nông nghiệp

NNP

4.302,96

1.1

Đất trồng lúa

LUA

2.282,53

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

2.282,53

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1.129,43

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

766,49

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

93,26

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

31,25

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

4.162,09

2.1

Đất quốc phòng

CQP

60,91

2.2

Đất an ninh

CAN

9,49

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

0,47

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghip

SKC

269,69

2.8

Đất cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

989,38

 

Đất giao thông

DGT

583,56

 

Đất thủy li

DTL

250,99

 

Đất công trình năng lượng

DNL

5,47

 

Đất công trình bưu chính viễn thông

DBV

5,34

 

Đất cơ sở văn hóa

DVH

3,17

 

Đất cơ sở y tế

DYT

5,75

 

Đất cơ sở giáo dc - đào to

DGD

73,88

 

Đất cơ sở thể dc - thể thao

DTT

25,46

 

Đất cơ sở nghiên cứu khoa học

DKH

16,04

 

Đất cơ sở dịch vụ về xã hi

DXH

 

 

Đất ch

DCH

19,72

2.10

Đất có di tích lch sử-văn hóa

DDT

0,52

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

83,30

2.13

Đất ở ti đô th

ODT

930,96

2.14

Đất ở ti nông thôn

ONT

1.184,97

2.15

Đất xây dựng trsở cơ quan

TSC

37,95

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

131,99

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

2.18

Đất tôn giáo

TON

27,79

2.19

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

111,59

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

SKX

1,83

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DHS

9,13

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

0,77

2.23

Đất tín ngưỡng

TIN

25,79

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

122,38

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

49,94

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

1,74

3

Đất chưa sử dụng

DCS

28,10

b) Danh mục các Công trình, dự án

Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 kèm theo.

2. Trong năm thực hiện, UBND huyện Hoài Đức có trách nhiệm rà soát đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sdụng đất để thực hiện các dự án phát trin kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia lợi ích công cng, dự án dân sinh bc xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Hoài Đức đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phtrưc ngày 31/5/2017.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND huyện Hoài Đức:

a) Tchức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hin thu hi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đt theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; Kiên quyết không quyết định chấp thuận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất, giao đất cho thuê đất, chuyn mục đích sử dụng đất đi với những dự án, công trình không nằm trong danh mục kế hoạch sử dụng đất.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.

đ) Cân đi xác định các ngun vn đthực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2017.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

b) Tổng hp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban ngành ca Thành phố, Ch tch y ban nhân dân huyện Hoài Đức và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chtịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công, P.ĐT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
TM
. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn
Quốc Hùng

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN HOÀI ĐỨC
(Kèm theo Quyết định số 7211/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của UBND Thành phố)

TT

Danh mục công trình, dự án

Mã loại đất

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Đất lúa

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

I

Các dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới GPMB nhưng chưa có QĐ giao đất…)

163,270

0,000

0,000

 

 

 

 

1

Đấu giá QSD đất xã Lại Yên (Khu bờ Đầm)

ONT

TTPTQĐ

0,560

 

 

Hoài Đức

Lại Yên

Quyết định số 4381/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt BC KTKT xây dng công trình.

 

2

Đu giá QSD đất ở tại xã Lại Yên - vị trí X6, khu Sườn Tri

ONT

Ban QLDA

1,910

 

 

Hoài Đức

Lại Yên

Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình.

 

3

Đấu giá QSD đất xã Đông La

ONT

Ban QLDA

0,850

 

 

Hoài Đức

Đông La

Quyết định số 4549/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc cho phép chuẩn bị đầu tư.

 

4

Đấu giá QSD đất ở tại xã Đắc Sở

ONT

Ban QLDA

0,8

 

 

Hoài Đức

Đắc Sở

Quyết định số 9328/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt điều chnh thiết kế - dự toán công trình.

 

5

Khu đất đấu giá đất ở tại xã Kim Chung - Vị trí X2 (Trũng Trên Đìa Các)

ONT

Ban QLDA

4,000

 

 

Hoài Đức

Kim Chung

Quyết định số 13793/QĐ-SXD ngày 18/12/2015 của Sở xây dựng Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

 

6

Khu đất đu giá đất ở tại xã Lại Yên - Vị trí X1 (Khu Tờ Vũ xã Lại Yên).

ONT

Ban QLDA

0,35

 

 

Hoài Đức

Lại Yên

Quyết định số 4382/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND huyện về việc Phê duyệt BC KTKT xây dựng công trình.

 

7

Đất dịch vụ Thị trấn Trạm trôi, xã Song Phương, Di Trạch, Kim Chung, An Khánh, Lại Yên, La Phù, Vân Canh

TMD

Ban QLDA

57,910

 

 

Hoài Đức

Di Trạch, Kim Chung, An Khánh, Lại Yên, La Phù, Vân Canh

Quyết định số 6508/QĐ-UBND của UBND huyện Hoài Đức ngày 24/10/2014 về việc phê duyệt BC KTKT xây dựng CT Xây dựng HTKT khu đất DV Lại Yên; Quyết định số 4923/QĐ- UBND của UBND huyện Hoài Đức ngày 30/7/2014 v/v phê duyệt BC KTKT xây dựng CT

 

8

Đường Vành Đai 3.5

DGT

Ban QLDA

14,000

 

 

Hoài Đức

Vân Canh

QĐ số 10367/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Hoài Đức v/v phê duyệt cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 3,5 (các đoạn km1+700 - km2+50; km2+550-km3+340), huyện Hoài Đức

 

9

Đường Yên Sở - Song Phương dọc kênh Đan Hoài

DGT

Ban QLDA

0,300

 

 

Hoài Đức

Yên Sở, Đắc Sở

Quyết định số 10386/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Yên Sở - Song Phương dọc kênh Đan Hoài. Đoạn Đắc Sở - Tiền Yên - Song Phương

 

10

Đường ĐH.04 (GĐ 01)

DGT

Ban QLDA

0,800

 

 

Hoài Đức

Dương Liễu, Cát Quế, Yên Sở

QĐ số 6452/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Hoài Đức v/v phê duyệt dự án đầu tư công trình: Xây dựng tuyến đường ĐH04 giai đoạn I (Đoạn Dương Liễu - Cát Quế)

 

11

Xây dựng hệ thng thoát nước thải kết hợp giao thông NTM xã Dương Liễu - Cát Quế

DGT

Ban QLDA

0,500

 

 

Hoài Đức

Dương Liễu

Quyết định số 6398/QĐUBND ngày 24/10/2015 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng hệ thống thoát nước thải kết hợp đường GTNT xã Dương Liễu - Cát Quế

 

12

Cảng Nội địa (ICD) Mỹ Đình

DGT

Cty TNHH MTV ĐTTM và DV QT

18,200

 

 

Hoài Đức

Đức Thượng

QĐ số 3401/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ngày 24/06/2016 v/v Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội;

 

13

Trường PTTH Hoài Đức C

DGD

UBND huyện

2,300

 

 

Hoài Đức

Song Phương

Quyết định số 5435/ QĐ- UBND ngày 21/10/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trường THPT Hoài Đức C

 

14

Cụm công nghiệp

SKN

Công ty CP tập đoàn Minh Dương

11,67

 

 

Hoài Đức

Xã Dương Liễu

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001705 ngày 12/5/2014 do UBND Thành phố cấp

 

15

Khu đô thị Nam 32

ODT

Công ty Lũng Lô

46,990

 

 

Hoài Đức

TT.Trạm Trôi, Đức Giang, Đức Thượng

Quyết định số 748/QĐ-UBND Ngày 11/02/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt điều chnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam đường 32, tỷ lệ 1/500 tại xã Đức Giang, xã Đức Thượng, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức

 

16

Khu tái định cư xã Đông La phục vụ dự án Trạm bơm Yên Nghĩa

ONT

UBND huyện

1,76

 

 

Hoài Đức

Đông La

Văn bản số 6668/QĐ-UBND ngày 4/11/2013 của UBND TP về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án ĐTXD công trình Xây dựng khu tái định cư phục vụ công tác GPMB dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa

 

17

Đường Minh Khai - Tiền Yên ĐH05 đoạn Dương Liễu - Cầu Cát Quế

DGT

Ban QLDA

0,370

 

 

Hoài Đức

Cát Quế

Quyết định số 6475/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt BCKTKT công trình: Đường Minh Khai - Tiền Yên ĐH05 đoạn Dương Liễu - Cầu Cát Quế

 

II

Các dự án chưa thực hiện trong KHSDĐ 2016, chuyển sang thực hiện trong KHSDĐ 2017

150,127

76,190

138,767

 

 

 

 

1

Hạ tầng đấu giá QSD trên địa bàn xã Di Trạch vị trí X7; xã Sơn Đồng - Vị trí X1 (khu Cầu Nề)

ONT

Ban QLDA

7,380

7,380

7,380

Hoài Đức

Di Trạch, Sơn Đồng

Văn bản số 2871/QHKT-GTĐĐ-P5 ngày 07/7/2015; QĐ số 8038/QĐ-UBND ngày 24/10/2016

 

2

Khu tái định cư đường 3.5 xã Di Trạch

ONT

Ban Bồi thường GPMB

1,360

 

 

Hoài Đức

Di Trạch

Văn bn số 3782/QHKT-GTĐĐ -P5 ngày 21/08/2015 v/v thỏa thuận địa điểm quy hoạch khu đất dự kiến đầu tư xây dng dự án tái định cư phục vụ GPMB thực hiện dự án đường vành đai 3.5

 

3

Chuyn mục đích sử dụng đất ở tại 20 xã, thtrấn

ONT

 

10,000

5,000

 

Hoài Đức

 

Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND Thành phố

 

4

Khu đô thị Nam An Khánh phần mở rộng khu 3

ODT

Tng công ty đầu tư phát triển nhà và đô th

33,730

33,730

33,730

Hoài Đức

An Khánh

Quyết định số 4001/QĐ-UBND ngày 01/7/2014 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt phương án tổng thể BT, hỗ trợ GPMB

 

5

Hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ xã Vân Côn; xã An Thượng (vị trí X1, X2)

TMD

Ban QLDA

12,120

12,120

12,120

Hoài Đức

Vân Côn, An Thượng

Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ GPMB theo quy hoạch khu đất dịch vụ xã Vân Côn; Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 21/9/2012 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ GPMB theo QH khu đất dịch vụ xã An Thượng - vị trí X1; Quyết định số 2740/QĐ-UBND ngày 21/9/2012 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ GPMB theo QH khu đất dịch vụ xã An Thượng - vị trí X2;

 

6

Nút giao khác mức giữa đường vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng long

DGT

Sở Giao thông vận tải HN

0,9

0,9

0,9

Hoài Đức

 

Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 15/8/2012 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án

 

7

Dự án các tuyến đường giao thông đấu nối hạ tầng các khu đô thị, dân cư quận Hà Đông (tuyến số 6 và số 7)

DGT

Cty CPĐT Văn Phú và Cty CPĐT Hải Phát

3,200

3,200

3,200

Hoài Đức

Đông La, La Phù

Quyết định số 7115/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND TP Hà Nội v/v cho phép tiếp tục triển khai và phê duyệt điều chnh đề xuất dự án các tuyến đường giao thông đấu nối hạ tng các khu đô thị và dân cư quận Hà Đông theo hình thức hợp đồng Xây dựng - chuyển giao (BT)

 

8

Đường từ QL 32 vào trạm biến áp khớp nối đường sau sân vận động huyện

DGT

Ban QLDA

0,900

0,900

0,900

Hoài Đức

Thị trấn Trạm Trôi

Quyết định số 4306/QĐ-UBND ngày 24/08/2015 của UBND huyện Hoài Đức vviệc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

9

Dự án Nạo vét, cải tạo lòng dẫn sông Đáy, TP. Hà Nội

DGT

SNN và PTNT Hà Nội

60,867

 

60,867

Hoài Đức

Các xã: Dương Liễu, Cát Quế, Yên Sở, Đắc Sở, Tiền Yên, Vân Côn, An Thượng, Đông La

Quyết định số 4728/QĐ-BNN-TCTL ngày 30/10/2014 của Bộ NN và PTNT về việc phê duyệt điều chnh, bsung dự án đầu tư

 

10

Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Thành phố (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) - Giai đoạn 1

DGT

SNN và PTNT Hà Nội

14,350

7,760

14,350

Hoài Đức

Đông La, La Phù

QĐ số 1834/QĐ-UBND ngày 23/02/2013 của UBND TP Hà Nội v/v phê duyệt dự án; Văn bản số 1855/QHKT-TMB-P&-P5 ngày 15/5/2015 của Sở QHKT v/v chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng

 

11

Làng giáo dục quốc tế

DGD

Cty TNHH ĐT Thiên Hương

0,11

0,11

0,11

Hoài Đức

An Trai, Vân Canh

Quyết định số 1081/QĐUB ngày 8/3/2010 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Làng giáo dục quốc tế tỷ lệ 1/500

 

12

Trường mầm non xã Tiền Yên

DGD

Ban QLDA

0,700

0,700

0,700

Hoài Đức

Tiền Yên

Quyết định số 10379/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

13

Cải tạo đường dây 110kv Hà Đông - Sơn Tây

DNL

Công ty truyền tải điện Miền Bắc

0,650

0,650

0,650

Hoài Đức

Xã La Phù, Đông La, An Thượng và Vân Côn

Quyết định số 5123-EVN HANOI ngày 29/12/2014 của Tổng công ty điện lực Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư

 

14

Xây dựng mới trạm 11kV Nam An Khánh

DNL

Ban QLDA lưới điện Hà Nội

0,800

0,800

0,800

Hoài Đức

An Khánh

Quyết định số 3564/QĐ-EVN HANOI ngày 8/10/2015 của Tổng công ty điện lực Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đầu tư xây dựng công trình Xây dựng mới trạm 11 kV Nam An Khánh

 

15

Đường dây 110kV từ TBA 220kV Quốc Oai đấu nối vào đường dây 110kV Bắc An Khánh - Nam An Khánh

DNL

Ban QLDA lưới điện Hà Nội

1,600

1,600

1,600

Hoài Đức

An Khánh, Vân Côn, Song Phương, An Thượng, Lại Yên

Văn bản số 1564/UBND-KT ngày 21/4/2016 của UBND huyện Hoài Đức đồng ý phương án tuyến Đường dây 110kV từ TBA 220kV Quốc Oai đấu nối vào đường dây 110kV Bắc An Khánh - Nam An Khánh

 

16

Đường dây 220kV rẽ nhánh trạm biến áp 220kV Tây Hà Nội

DNL

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

1,340

1,340

1,340

Hoài Đức

Vân Côn, An Thượng, Đông La, La Phù

Quyết định số 96/QĐ-EVNNPT ngày 8/01/2016 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật- tổng dự toán công trình: Đường dây 220kV rẽ nhánh trạm biến áp 220kV Tây Hà Nội

 

17

Bãi trung chuyển rác thải Tháp Thượng - Cát Quế; Khu Ba Gò Cát Quế

DRA

UBND xã Cát Quế

0,120

 

0,120

Hoài Đức

Cội Mồ, Tháp Thượng - Cát Quế

QĐ 3109/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 của UBND huyện Hoài Đức phê duyệt chủ trương đầu tư; QĐ 4322/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND huyện Hoài Đức phê duyệt chủ trương đầu tư

 

III

Các dự án đăng ký mới thực hiện trong KHSDĐ năm 2017

110,580

22,000

107,617

 

 

 

 

1

Các khu đất đầu tư xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất trên địa bàn xã Đức Giang - Vị trí X4 (Khu Ao Lò Ngói); xã Minh Khai - Vị trí X3 (khu Đồng Khoai); xã Đức Thượng; xã Kim Chung (thôn Lai Xá); xã Đông La; tại khu Cửa Kho, xã Đông La - Vị trí X4

ONT

Ban QLDA

14,950

14,630

14,650

Hoài Đức

Đức Giang; Minh Khai; Đức Thượng; Kim Chung, Đông La

UBND huyện Hoài Đức phê duyệt chuẩn bị đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư, báo kinh tế kỹ thuật tại các Quyết định số 5118/QĐ-UBND ngày 18/8/2014; Quyết định số 6416/QĐ- UBND ngày 06/10/2016; Văn bản số 5315/QHKT-P5 ngày 16/9/2016 của Sở Quy hoạch Kiến trúc; Quyết định số 1664/QĐ- UBND ngày 07/3/2013; Quyết định số 4319/QĐ-UBND ngày 24/8/2015;

 

2

Đường Minh Khai - Tiền Yên ĐH05 đoạn Cầu Cát Quế đến TL422

DGT

Ban QLDA

0,240

 

0,240

Hoài Đức

Cát Quế

Quyết định số 6210/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình

 

3

Tuyến đường vào trường mầm non ở khu Hộc Chiền xã Đức Thượng (giai đoạn 1)

DGT

UBND xã Đức Thượng

0,120

0,120

0,120

Hoài Đức

Đức Thượng

Quyết định số 4683/QĐ-UBND ngày 7/9/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình

 

4

Đường từ QL 32 qua khu đô thị Cienco 5 khớp nối đường HQV kéo dài

DGT

Ban QLDA

1,000

0,400

1,000

Hoài Đức

Thị trấn Trạm Trôi

Quyết định số 4090/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình

 

5

Tuyến đường ni QL32-thôn Lai Xá đến khu đấu giá QSD (khớp nối đường HQV kéo dài theo quy hoạch)

DGT

Ban QLDA

1,500

0,700

1,500

Hoài Đức

Kim Chung

Quyết định số 10388/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

6

Trường mm non Đức Giang B, thôn Lũng Kênh

DGD

Ban QLDA

0,500

0,300

0,500

Hoài Đức

Đức Giang

QĐ 3998/QĐ-UBND ngày 7/7/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án đầu tư

 

7

Trường Mầm non Sơn Đồng

DGD

Ban QLDA

1,500

1,500

1,500

Hoài Đức

Sơn Đồng

Quyết định số 8037/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt Dự án bồi thường, hỗ trợ GPMB theo QH

 

8

Trường Nguyễn Văn Huyên

DGD

Ban QLDA

1,700

1,700

1,700

Hoài Đức

Sơn Đồng

Quyết định số 8263/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình

 

9

Trường mầm non Lại

DGD

Ban QLDA

0,900

0,900

0,900

Hoài Đức

Lại Yên

Quyết định số 10394/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

10

Xây dựng trường mầm non Đông La 2

DGD

Ban QLDA

0,920

0,920

0,920

Hoài Đức

Đông La

Quyết định số 9527/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

11

Trường mầm non An Thượng A

DGD

Ban QLDA

0,820

 

0,820

Hoài Đức

An Thượng

Quyết định số 6251/QĐ-UBND 28/10/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

12

Trường Mm non An Khánh B (khu B) (địa điểm Trường An)

DGD

UBND xã An Khánh

0,950

 

0,950

Hoài Đức

An Khánh

Quyết định số 6266/QĐ-UBND 28/10/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

13

Xây dựng Nhà văn hóa trên địa bàn xã Cát Quế

DVH

UBND xã Cát Quế

0,460

 

0,460

Hoài Đức

Cát Quế

UBND huyện Hoài Đức phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại các QĐ 6543/QĐ-UBND ngày 31/10/2015; Quyết định số 6360/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định số 6361/QĐ- UBND ngày 30/10/2015; QĐ 1001/QĐ-UBND ngày 28/01/2016; QĐ 6544/QĐ-UBND ngày 31/10/2015

 

14

Nhà Văn hóa thôn Cù Sơn

DVH

UBND xã Vân Côn

0,073

 

0,073

Hoài Đức

Vân Côn

Quyết định số 6217/QĐ - UBND huyện ngày 27/10/2015 phê duyệt BC KTKT xây dựng công trình

 

15

Xây dựng Nhà văn hóa trên địa bàn xã An Thượng; xã Sơn Đồng; xã Song Phương; xã Di Trạch; xã La Phù; Yên Sở (Trung tâm thể thao)

DVH

UBND các xã An Thượng, xã Sơn Đồng; xã Song Phương; xã Di Trạch; xã La Phù; Yên Sở

2,864

 

2,864

Hoài Đức

An Thượng; Sơn Đồng; Song Phương; Di Trạch; La Phù; Yên Sở

UBND huyện Hoài Đức phê duyệt chủ trương đầu tư tại các Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 28/3/2016; Quyết định số 1577/QĐ- UBND ngày 28/3/2016; Quyết định số 3105/QĐ-UBND 31/7/2015; Quyết định số 3120/QĐ-UBND 31/7/2015; Quyết định số 3258/QĐ-UBND 03/8/2015; Quyết định số 4405/QĐ-UBND 28/8/2015; Quyết định số 6243/QĐ-UBND 28/10/2015; Quyết định số 5750/QĐ-UBND 12/10/2015; QĐ 6287/QĐ-UBND ngày 28/10/2015; Quyết định số 5750/QĐ-UBND 12/10/2015-Quyết định số 6265/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 (công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch năm 2017 trên địa bàn các xã; UBND huyện Hoài Đức hoàn thiện phê duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 31/10/2016)

 

16

Xây dựng bãi phế thải xây dựng tại xã Vân Côn (X4A)

DRA

Sở Xây dựng

27,010

 

27,010

Hoài Đức

Vân Côn

QĐ 3295/QĐ-SXD ngày 22/5/2013 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt dự án

 

17

Xây dựng bãi phế thải xây dựng tại xã An Thượng (X4B)

DRA

Sở Xây dựng

49,950

 

49,950

Hoài Đức

An Thượng

QĐ 3296/QĐ-SXD ngày 22/5/2013 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt dự án

 

18

Bãi tập kết; trung chuyển rác thải tại các xã trên địa bàn huyện Hoài Đức

DRA

UBND các xã

1,448

 

1,448

Hoài Đức

Cát Quế; Tiền Yên; Đức Giang; Đắc Sở; Kim Chung; Di Trạch; Sơn Đồng; Vân Canh; Song Phương; Lại Yên; La Phù

UBND huyện Hoài Đức phê duyệt chuẩn bị đầu tư; báo cáo kinh tế kỹ thuật tại các QĐ 185/QĐ- UBND ngày 23/10/2013; Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 24/10/2014; QĐ 4328/QĐ- UBND ngày 24/8/2015; Quyết định số 6501/QĐ-UBND ngày 31/10/2015; Quyết định số 6502/QĐ-UBND ngày 31/10/2015; Quyết định số 4323/QĐ-UBND ngày 24/8/2015; QĐ 6239/QĐ-UBND ngày 28/10/2015; Quyết định số 6230/QĐ-UBND ngày 28/10/2015; QĐ 6492/QĐ-UBND ngày 31/10/2015; Quyết định số 5382/QĐ-UBND ngày 28/9/2015; Quyết định số 4326/QĐ-UBND ngày 24/8/2015; Quyết định số 6497/QĐ-UBND ngày 31/10/2015; Quyết định số 5749/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 (công trình phục vụ dân sinh, bức xúc; UBND huyện Hoài Đức hoàn thiện phê duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 31/10/2016)

 

19

Trụ sở quân sự xã

CQP

UBND xã Tiền Yên

0,060

0,060

0,060

Hoài Đức

Tiền Yên

QĐ 170/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của UBND huyện về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

20

Trạm y tế xã Dương Liễu

DYT

Ban QLDA

0,220

0,220

0,220

Hoài Đức

Dương Liễu

Quyết định số 4608/QĐ-UBND 01/9/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt CTĐT

 

21

Cải tạo và mở rộng nghĩa trang liệt sỹ 3 xã

NTD

UBND xã Đức Giang

0,030

 

0,030

Hoài Đức

Đức Giang

QĐ 6315/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt báo cáo KTKT

 

22

Mở rộng nghĩa trang Liệt Sỹ xã Vân Côn

NTD

UBND xã Vân Côn

0,152

 

0,152

Hoài Đức

Vân Côn

Quyết định số 6964/QĐ - UBND huyện ngày 20/10/2016 phê duyệt báo cáo KTKT

 

23

Cải tạo đường dây 110kV lộ 182 Chèm - Phúc Th

DNL

Ban QLDA lưới điện Hà Ni

0,550

0,550

0,550

Hoài Đức

Xã Đức Thượng

Quyết định số 5192 - EVN Hà Nội ngày 30/12/2014 của Tổng công ty điện lực Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư

 

24

Dự án khu nhà ở thấp tầng tại các lô đất ký hiệu TT14, TT17, TT47A, TT47B, TT132, TT134 thuộc dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh.

ODT

Công ty cổ phần tập đoàn Đất Quảng

2,338

 

 

Hoài Đức

An Khánh

Ngày 21/12/2015 Sở Quy hoạch - Kiến trúc có Văn bản số 5982/QHKT-P5 chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc khu nhà ở thấp tầng tại lô đất TT14 và TT17 thuộc dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh, huyện Hoài Đức. Ngày 29/01/2016 Sở Quy hoạch - Kiến trúc có và số 463/QHKT-P5 chấp thuận phương án kiến trúc mẫu biệt thự song lập và nhà liền kề có sân vườn tại các lô đất TT47A, T47B, TT132, TT134 thuộc dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh, huyện Hoài Đức.

 

25

Dự án khu nhà ở Quân Đội - Binh Chủng Thông tin liên lạc

ONT

Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc phòng

0,325

 

 

Hoài Đức

An Khánh

Văn bản số 395/UBND-KH&ĐT ngày 20/01/2012 của UBND Thành phố chđịnh nhà đầu tư; Bản vẽ QHTMT 1/500 được Sở QHKT cấp thuận tại Văn bản số 898/QHKT-TMB- PAKT ngày 02/03/2016

 

Tổng (54)

 

 

423,977

98,190

246,384

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 7211/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.745

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17