Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 606/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Số hiệu: 606/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 08/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 606/QĐ-UBND

Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC PHÊ DUYT K HOCH S DNG ĐT NĂM 2017 HUYN GIA LÂM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 thuộc thm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản: số 9531/TTr-STNMT ngày 30/9/2016, số 12033/BC-STNMT-CCQLĐĐ ngày 12/12/2016 và số 12671/STNMT-CCQLĐĐ ngày 30/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Gia Lâm (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Gia Lâm, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 12 tháng 12 năm 2016), với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích kế hoạch SD đất năm 2017 (ha)

1

Đất nông nghiệp

NNP

5.871,29

1.1

Đất trồng lúa

LUA

2.721,69

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

2.264,76

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1.738,32

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

800,52

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

27,00

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

224,37

1.6

Đất nông nghiệp khác

NKH

359,38

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5.727,40

2.1

Đất quốc phòng

CQP

94,39

2.2

Đất an ninh

CAN

3,63

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

39,01

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

75,09

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

13,86

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

368,87

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

2.9

Đất phát trin hạ tng cp quc gia, cp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.719,85

 

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

3,48

 

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

8,66

 

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

151,77

 

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DTT

49,49

 

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

DKH

1,89

 

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

DXH

-

 

Đất giao thông

DGT

999,61

 

Đất thủy lợi

DTL

485,81

 

Đất công trình năng lượng

DNL

3,73

 

Đất công trình bưu chính, viễn thông

DBV

0,92

 

Đất chợ

DCH

14,49

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

2,36

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

14,90

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.395,99

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

558,23

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

17,48

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

4,21

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

34,06

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

108,71

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

10,90

2.21

Đất sinh hoạt cộng đng

DSH

13,24

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

9,06

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

25,22

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

860,11

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

341,19

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

17,03

2.27

Đất công trình công cộng khác

DCK

13,77

2.28

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

3,26

3

Đất chưa sử dụng

CSD

72,56

3.1

Đất bằng chưa sử dụng

BCS

72,56

b) Danh mục các Công trình, dự án

Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 kèm theo.

2. Trong năm thực hiện, UBND huyện Gia Lâm có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, trường hợp cần điu chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyn Gia Lâm đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường đtổng hp, trình UBND Thành phtrước ngày 31/5/2017.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND huyện Gia Lâm:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; Kiên quyết không quyết định chấp thuận đầu tư, cp Giy chứng nhận đầu tư, thu hi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyn mục đích sử dụng đất đối với những dự án, công trình không nằm trong danh mục kế hoạch sử dụng đất.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kim tra; giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.

đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2017.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

b) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công, P.ĐT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN GIA LÂM
(Kèm theo Quyết định s 606/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2016 của UBND Thành ph)

STT

Danh mục công trình dự án

Mã loại đất

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Địa danh xã

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Đất trồng lúa (rừng)

Thu hồi đất

I

Các dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới GPMB nhưng chưa có Quyết định giao đất...)

1

Dự án đất ở (đối ứng dự án đường Hà Nội - Hưng Yên)

ONT

Công ty CP Comaland đầu tư và phát triển bất động sản

63,00

 

 

Đa Tốn

Quyết định 4852/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 của UBND Thành phố v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đất đối ứng

 

2

Quy hoạch khu Bộ Tư lệnh hải quân

CQP

Bộ tư lệnh hải quân

35,00

 

 

xã Đông Dư, Đa Tốn

Văn bản số 803/STNMT-KHTH ngày 09/02/2015 của Sở TNMT v/v hướng dẫn xác định ranh giới khu đất thu hồi phục vụ dự án xây dựng trụ sở chỉ huy cơ quan Bộ tư lệnh Hải quân

 

4

Dự án đường dây 500/220 kV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 2

DNL

Công ty tải điện miền Bắc

2,12

 

 

Xã: Dương Hà, Yên Thường, Yên Viên, Ninh Hiệp

Số: 5964/STNMT-QHKHSDĐ ngày 22/9/2015 của STNMT Hướng dẫn xác định ranh giới khu đất thu hồi phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện Dự án

 

5

Xây dựng nhà máy thiết bị giáo dục

SKC

Công ty TNHH Phương Nam

1,52

 

 

Dương Xá

Ngày 01/6/2015 UBND Thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001809

 

6

Đầu tư xây dựng Trung tâm kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản

DTS

Cục QL chất lượng nông lâm sản và thủy sản

1,00

 

 

TT Trâu Quỳ

Quyết định số 2282/QĐ-BNN-XD ngày 04/10/2013 của Bộ NN&PTNT v/v phê duyệt dự án đầu tư

 

7

Cải tạo, nâng cấp đường hành lang chân đê đoạn từ xã Đa Tốn đi xã Đông Dư đến cầu Thanh Trì

DGT

Ban QLDA Huyện

1,10

 

 

xã Đông Dư, Đa Tốn

Ngày 29/10/2015 UBND Quyết định số 7521/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư

 

8

Xây dựng dự án cầu Đào Xuyên

DGT

S GTVT

0,01

 

 

Đa Tốn

Quyết định 2145/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của S GTVT v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

 

9

Cửa hàng xăng dầu Đông Dư

DNL

Tổng Công ty xăng dầu khu vực I

0,29

 

 

xã Đông Dư

Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

10

Khu trưng bày gốm sứ và dịch vụ khách thăm quan làng nghề Bát Tràng (Khu Đầm Bề)

TMD

Công ty TNHH sản xuất gốm sứ và du lịch Bát Tràng

2,40

 

 

Bát Tràng

Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 của UBND Huyện v/v phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; Bản vẽ QHTMB tỷ lệ 1/500 được UBND huyện Gia Lâm phê duyệt

 

11

Xây dựng trường MN Bình Minh và tiểu học Ninh Hiệp

DGD

Ban QLDA Huyện

2,80

 

 

Ninh Hiệp

Quyết định số 7517/QĐ-UBND v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng

 

12

Xây dựng tuyến đường Đông Dư - Dương Xá

DGT

Ban QLDA Huyện

22,50

 

 

TT Trâu Quỳ, xã Đa Tốn, Đông Dư

Quyết định số 5485/QĐ-UBND ngày 22/10/2009 của UBND TP phê duyệt chủ trương đầu tư

 

13

Tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng

DGT

Ban QLDA Huyện

28,00

 

 

Xã: Yên Viên, Đình Xuyên, Phù Đổng, Dương Hà, TT Yên Viên

Ngày 11/5/2016 UBND Thành phố có Quyết định số 2271/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư

 

14

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt Sông Đuống

DTL

các Nhà đầu tư: Công ty nước sạch Hà Nội; Công ty TNHH MTV Ứng dụng công nghệ mới và Du lịch; VIAC (N0.1) Limited Partenrship; Công ty TNHH MTV quản lý quỹ ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam

64,00

 

 

tại xã Phù Đổng và xã Trung Mầu

Ngày 03/6/2016 và ngày 04/6/2016 UBND Thành phố Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2869/QĐ-UBND và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án: 0936383838 cho các Nhà đầu tư: Công ty nước sạch Hà Nội; Công ty TNHH MTV ứng dụng công nghệ mới và Du lịch; VIAC (N0.1) Limited Partenrship; Công ty TNHH MTV quản lý quỹ ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam thực hiện Dự án

 

II

Các dự án chưa thực hiện trong KHSDĐ 2016, chuyển sang thực hiện trong KHSDĐ 2017

1

Mở rộng Trường THPT Lý Thánh Tông

DGD

Trường THPT Lý Thánh Tông

0,60

0,60

 

Dương Xá

Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của UBND TP v/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

 

2

Trụ sĐảng ủy, HĐND- UBND xã Phù Đổng

TSC

Ban QLDA Huyện

0,70

 

0,70

Phù Đổng

Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 01/8/2012 của UBND Huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư

 

3

Xây dựng trụ sở Đảng ủy HĐND-UBND xã Kim Sơn

TSC

Ban QLDA Huyện

0,60

 

0,60

Kim Sơn

Quyết định số 3156/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 phê duyệt dự án đầu tư

 

4

Xây dựng nhà văn hóa thôn Liên Đàm, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

DSH

Ban QLDA Huyện

0,06

 

0,06

Yên Thường

Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND Huyện v/v phê duyệt báo cáo KTKT

 

5

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ TT Trâu Quỳ (giao với tuyến đường Dương Xá-Đông Dư) đi Đa Tốn

DGT

Ban QLDA Huyện

1,70

0,10

1,70

TT. Trâu Quỳ

Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND Huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư

 

6

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trâu Quỳ - Đông Dư, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA Huyện

2,14

 

2,14

TT. Trâu Quỳ, Đông Dư

Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 của UBND Huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư

 

7

Mở rộng Xây dựng khu tái định cư thị trấn Trâu Quỳ phục vụ công tác GPMB các dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm

ODT

UBND huyện Gia Lâm

0,25

0,25

0,25

TT Trâu Quỳ

Bản quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, đã được UBND huyện Gia Lâm phê duyệt

 

8

Trường Mầm non Đặng Xá (trong khu đô thị Đặng Xá)

DGD

Ban QLDA Huyện

0,67

 

0,67

xã Đặng Xá

Quyết định số 7097/QĐ-UBND ngày 05/10/2014 của UBND Huyện v/v phê duyệt chủ trương đầu tư

 

9

Trường tiểu học Đặng Xá (trong khu đô thị Đặng Xá)

DGD

Ban QLDA Huyện

1,20

 

1,20

xã Đặng Xá

Quyết định số 3345/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND Huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư

 

10

Trường THCS Đặng Xá (trong khu đô thị Đặng Xá)

DGD

Ban QLDA Huyện

1,20

 

1,20

xã Đặng Xá

Quyết định số 3346/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND Huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư

 

11

Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt (TDP Chính Trung, khu đất Nhà văn hóa, TDP Kiên Thành), TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm

ODT

UBND huyện Gia Lâm

1,04

 

1,04

TT Trâu Quỳ

UBND huyện Gia Lâm đã phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư số 5682/QĐ-UBND ngày 30/6/2016

 

12

Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ kẹt tại các xã: Đông Dư, Yên Viên, Yên Thường, Ninh Hiệp (01 vị trí), Kim Lan (tại các thôn 3,6,7)

ONT

Ban QLDA Huyện

2,14

 

2,14

Đông Dư, Yên Viên, Yên Thường, Ninh Hiệp, Kim Lan

UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư và dự án đầu tư tại các Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 03/4/2015

Quyết định số 4372/QĐ-UBND ngày 20/8/2015

Quyết định số 4154/QĐ-UBND ngày 04/8/2015

Quyết định số 4155/QĐ-UBND ngày 04/8/2015

Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 03/4/2015

Quyết định số 5681/QĐ-UBND ngày 30/6/2016

 

13

Dự án LIXIL Việt Nam

SKC

Công ty LIXIL Việt Nam

8,57

8,57

 

Dương Xá

Giấy chứng nhận đầu tư số 011043001029, ngày 31/10/2014

 

14

Bãi chứa và trung chuyển vật liệu xây dựng Đông Dư

SKC

Công ty IMICO

2,00

 

 

Đông Dư

Văn bản số 4254/UBND-TNMT ngày 12/6/2014 của UBND Thành phố v/v giao Sở TNMT hướng dẫn hoàn thiện thủ tục hồ sơ xin sử dụng đất

 

15

Cụm công nghiệp Lâm Giang

SKN

Tổng công ty chiếu sáng và đô thị Hà Nội

26,65

 

26,65

Kiêu Kỵ

UBND Thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chnh số 0112100918 ngày 12/9/2014

 

16

Tiếp nhận đầu tư khôi phục công trình cấp nước sạch xã Ninh Hiệp

DTL

Công ty CP SX và TM Ngọc Hải

0,11

 

 

Ninh Hiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001754, ngày 26/11/2014

 

17

Cửa hàng xăng dầu Kim Sơn

DNL

Công ty xăng dầu khu vực I

0,28

0,28

 

Kim Sơn

Quyết định số 5199/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND Thành phố v/v phê duyệt chủ trương đầu tư

 

18

Dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án mở rộng Công ty điện Stanley Việt Nam

ONT (đất ở nông thôn)

Công ty điện Stanley Việt Nam

1,53

1,53

 

Dương Xá

Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của UBND Thành phv/v điều chnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất một phần

 

19

Mở rộng quy mô dự án Nhà máy sản xuất

SKC

Công ty điện Stanley Việt Nam

2,26

 

2,26

Dương Xá

Ngày 08/12/2014 UBND Thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ 3 s011022000780 cho Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam để thực hiện Dự án

 

20

Văn phòng làm việc, trung bầy giới thiệu sản phẩm, nhà xưởng sản xuất phụ tùng, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô

SKC

Công ty TNHH Tiệp Anh

3,00

3,00

 

Dương Xá

UBND Thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000280 ngày 30/3/2009

 

21

Đất chuyển đổi mục đích sử dụng khu vực nông thôn

ONT

Hộ gia đình, cá nhân

1,00

 

 

tại 20 xã

Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND Thành phố

 

22

Đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân

ODT

Hộ gia đình, cá nhân

0,70

 

 

TT Trâu Quỳ, TT Yên Viên

Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND Thành phố

 

23

Dự án giao đất nông nghiệp cho 06 hộ gia đình, cá nhân tại thôn Gia Cốc, xã Kiêu Kỵ

LUC

Hộ gia đình, cá nhân

0,23

0,23

 

Kiêu Kỵ

Văn bản số 177/UBND ngày 01/6/2015 của UBND xã Kiêu Kỵ v/v xin ý kiến chỉ đạo, được UBND Huyện chấp thuận tại văn bản s 1503/UBND-TNMT ngày 21/10/2015

 

24

Xây dựng cầu Ngọc Động trên địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm

DGT

Ban Quản lý dự án giao thông 3 - Sở Giao thông vận tải Hà Nội

0,02

 

0,02

Đa Tốn

Quyết định số 1103/QĐ-SGTVT ngày 18/9/2012 của Sở QTVT Hà Nội v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Động

 

25

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại đường Hà Nội - Hưng Yên

DNL

Công ty TNHH kỹ thuật Minh Tuyết

0,24

0,24

 

Đông Dư

Văn bản số 5807/UBND-CT ngày 19/8/2015 của UBND Thành phố v/v chấp thuận giao Công ty TNHH kỹ thuật Minh Tuyết được tiến hành đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu; Bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 được UBND huyện Gia Lâm phê duyệt

 

26

Xây dựng chợ dân sinh Lệ Chi

DCH

Hp tác xã thương mại Việt Phương

1,67

 

1,67

Lệ Chi

Quyết định số 2497/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 xây dựng chợ dân sinh Lệ Chi tại xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm; Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND Thành phố v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng chợ dân sinh Lệ Chi

 

27

Dự án xây dựng tuyến đường gom từ Khu công nghiệp Đài Tư - Sài Đồng A ra quốc lộ 5

DGT

BQL các dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp

0,15

0,15

0,15

Cổ Bi

Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 12/01/2010 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư

 

III

Các dự án đăng ký mới thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017

1

Hoàn chỉnh mặt cắt đê đoạn từ K14+500 đến K15+900 thuộc tuyến đê tả Đuống, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA

0,32

0,00

0,32

Xã Phù Đổng

Quyết định phê duyệt dự án 193/QĐ-SNN-QLXD ngày 08/10/2008 của Sở Nông nghiệp và PTNT; Văn bản 6699/UBND-KH&ĐT ngày 22/9/2015 của TP giao chủ đầu tư cho Huyện

 

2

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất tại TT Trâu Quỳ; xã Yên Viên; xã Yên Thường; xã Đông Dư; xã Kim Lan; xã Đình Xuyên; xã Cổ Bi

ONT

UBND huyện Gia Lâm

40,41

33,80

40,41

 

UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư tại các Quyết định số 4154/QĐ-UBND ngày 04/8/2015; Quyết định số 4155/QĐ-UBND ngày 04/8/2015; Quyết định số 4372/QĐ-UBND ngày 20/8/2015; Quyết định số 5680/UBND ngày 30/6/2016; Quyết định số 5680/QĐ-UBND ngày 30/6/2016; Quyết định số 5679/QĐ-UBND ngày 30/6/2016; Quyết định số 5682/UBND ngày 30/6/2016; Quyết định số 6637/QĐ-UBND ngày 05/8/2016; Quyết định số 6638/QĐ-UBND ngày 05/8/2016; Quyết định số 5526/QĐ-UBND ngày 27/10/14; Quyết định số 6787/QĐ-UBND ngày 18/8/2016; Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 18/8/2016; Văn bn số 1080/UBND-TCKH ngày 05/7/2016; Công văn số 8926/UBND-KH&ĐT ngày 03/11/2010 của UBND Thành phố

 

3

Dự án giao đất ở tại các vị trí đất công xen kẹt không có lối đi trong khu dân cư cho các hộ gia đình, cá nhân liền kề

ONT

UBND huyện Gia Lâm

4,14

 

 

các xã, thị trấn

Văn bản số 4495/UBND-TH ngày 01/8/2016 của UBND Thành phố v/v thực hiện kết luận, chỉ đạo của Đ/c Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với các quận, huyện

 

4

Chuyển đổi cấu cây trồng vật nuôi (mô hình VAC)

NTS
CLN
NKH

Hộ gia đình, cá nhân

20,00

20,00

 

21 xã, thị trấn

Quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch vùng sản xuất

 

5

Bến xe khách liên tỉnh kết hp điểm đầu cuối xe buýt phía Đông thành phố Hà Nội

DGT

Tổng Công ty vận tải Hà Nội

10,00

4,00

10,00

Cổ Bi

Quyết định số 4054/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của UBND TP về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

 

6

Trụ sở làm việc Phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 11

 

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội

0,73

0,73

 

Phú Thị

Ngày 17/10/2014 Bộ Công an có Quyết định số 6123/QĐ-BCA-H41 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Bản vẽ QHTMB tỷ lệ 1/500

 

7

Sử dụng đất làm văn phòng, nhà kho theo hiện trạng

SKC

Công ty TNHH đầu tư Trang Anh

0,30

 

 

Yên Viên

Văn bản số: 9782/STNMT- QHKHSDĐ ngày 10/10/2016 báo cáo UBND TP việc Công ty TNHH đầu tư Trang Anh xin thuê đất tại thôn Lã Côi, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm.

Văn bản số 10140/VP-ĐT ngày 28/10/2016 của UBND Thành phố chấp thuận ch trương.

Văn bản số 7953/SC-QLCS ngày 08/12/2016 thẩm định giá trị còn lại của tài sản trên đất.

 

8

Xây dựng trường mầm non Xã Văn Đức, Hạng mục: Xây dựng 10 nhóm lớp học, khu hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ

DGD

Ban QLDA

0,12

 

0,12

Văn Đức

Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 5/8/2015 của UBND huyện Gia Lâm v/v phê duyệt chủ trương đầu tư

 

9

Xây dựng trường mầm non Dương Quang, huyện Gia Lâm

DGD

Ban QLDA

0,69

 

0,69

Dương Quang

Văn bản số 04/HĐND-KTXH ngày 29/4/2016 của HĐND huyện Gia Lâm v/v phê duyệt chủ trương đầu tư

 

10

Xây dựng trường tiu học Dương Xá

DGD

Ban QLDA

1,60

1,60

1,60

Xã Dương Xá

Văn bản số 37/HĐND-KTXH ngày 30/6/2016 ca HĐND huyện Gia Lâm v/v phê duyệt chủ trương đầu tư

 

11

Xây dựng trường mầm non Bát Tràng, huyện Gia Lâm

DGD

Ban QLDA

0,50

 

0,50

Bát Tràng

Quyết định số 7097/QĐ-UBND ngày 05/10/15 của UBND huyện Gia Lâm v/v phê duyệt chủ trương đầu tư

 

12

Xây dựng trường mầm non Đặng Xá, huyện Gia Lâm

DGD

Ban QLDA

0,80

0,50

0,80

Đặng Xá

Quyết định số 7292/QĐ-UBND ngày 21/10/15 của UBND huyện Gia Lâm v/v phê duyệt chủ trương đầu tư

 

13

Xây dựng trường mầm non Dương Hà, huyện Gia Lâm

DGD

Ban QLDA

0,50

0,50

0,50

Dương Hà

Quyết định số 7289/QĐ-UBND ngày 21/10/15 của UBND huyện Gia Lâm v/v phê duyệt chủ trương đầu tư

 

14

Xây dựng trường THCS Dương Hà, huyện Gia Lâm

DGD

Ban QLDA

0,68

0,68

0,68

Dương Hà

Quyết định số 7290/QĐ-UBND ngày 21/10/15 của UBND huyện Gia Lâm v/v phê duyệt chủ trương đầu tư

 

15

Xây dựng Nhà văn hóa tại xã Trung Mầu; Kim Lan; Cổ Bi; Đông Dư; Dương Xá

NVH

Ban QLDA

1,48

0,04

1,48

xã Trung Mầu; Kim Lan; Cổ Bi; Đông Dư; Dương Xá

UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầutại các Quyết định số 4964/QĐ-UBND ngày 2/6/2016; Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 29/5/2015; Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 8/7/2013; Quyết định số 7570/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 (công trình thực hiện chương trình nông thôn mới theo kế hoạch năm 2017)

 

16

Khu đô thị Gia Lâm

ODT

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô Thị Gia Lâm

377,00

377,00

377,00

xã Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn, thị trấn Trâu Quỳ

Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 03/2/2012 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tỷ lệ 1/500 KĐT Gia Lâm; Văn bản số 197/TB-VPCP ngày 12/5/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

Văn bản số 3906/UBND-XDGT ngày 09/6/2015 của UBND Thành phố về việc triển khai Dự án KĐT Gia Lâm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 606/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.930

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.14