Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 101/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

Số hiệu: 101/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 04/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN ỨNG HÒA

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phthông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 thuộc thm quyn quyết định của Hội đng nhân dân thành phHà Nội;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s 9534/TTr-STNMT ngày 30 tháng 9 năm 2016 và Báo cáo s 12033/BC-STNMT-CCQLĐĐ ngày 12 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện ng Hòa (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện ng Hòa, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 12 tháng 12 năm 2016), với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích kế hoch năm 2016 (ha)

 

Tổng diện tích tự nhiên

 

18.818,05

1

Đất nông nghiệp

NNP

13.540,11

1.1

Đt trồng lúa

LUA

10.689,78

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

165,58

1.7

Đất nuôi trồng thuỷ sn

NTS

2.165,16

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

48,73

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5.233,87

2.1

Đất quốc phòng

CQP

4,40

2.2

Đất an ninh

CAN

1,42

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

1,55

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

0,04

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

55,93

2.8

Đất sdụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quc gia, cấp tnh, cấp huyện, cp xã

DHT

2.716,25

2.10

Đt có di tích lịch s - văn hóa

DDT

3,74

2.12

Đt bãi thi, xử lý chất thải

DRA

43,21

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.546,82

2.14

Đất tại đô thị

ODT

82,10

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

18,83

2.16

Đất xây dựng trụ sở ca tổ chức sự nghiệp

DTS

1,96

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

44,82

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

175,57

2.20

Đt sn xut vật liệu xây dng, làm đồ gốm

SKX

34,66

2.21

Đất sinh hoạt cộng đng

DSH

15,00

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

0,12

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

55,84

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

406,46

2.25

Đất có mt nước chuyên dùng

MNC

21,21

2.26

Đt phi nông nghiệp khác

PNK

3,95

3

Đất chưa sử dụng

CSD

44,06

b) Danh mục các Công trình, dự án

Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 kèm theo.

2. Trong năm thực hiện, UBND huyện ng Hòa có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất đthực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hi quan trng cp bách lợi ích quc gia, lợi ích công cng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện ng Hòa đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài ngun và Môi trường để tổng hp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2017.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND huyện ng Hòa:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đt; Tăng cưng kim tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đt đm bo tính khthi ca kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phphê duyệt.

đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2017.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

c) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phđến ngày 01/10/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành ca Thành phố; Chủ tịch y ban nhân dân huyện ng Hòa và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trưng;
-
TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công, P.ĐT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Hùng

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN ỨNG HÒA
(Kèm theo Quyết định số: 101/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2017 của UBND Thành phHà Nội)

STT

Danh mục công trình, dự án

Mã loại đất

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Đất trồng lúa

Thu hồi

Địa danh huyện

Địa danh xã

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Tổng cộng (I+II+III)

 

 

38.15

4.64

32.70

 

 

 

 

I

Các dự án đã cắm mốc GPMB chưa có Quyết định giao đất

 

 

3.39

3.04

3.39

 

 

 

 

1

Đất dịch vụ xã Liên Bạt

OTN

Ban BTGP mặt bằng huyện

1.10

1.10

1.10

H. Ứng Hòa

Xã Liên Bạt

Quyết định s 98/QĐ-UBND ngày 5/12/2008 của UBND huyện Ứng Hòa về việc thu hồi 11.022,25m2 đất nông nghiệp chuyển mục đích giao đất ở tại xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa.

 

2

Đường dây 500KV Nho Quan - Thường Tín (Mạch 2) và mở rộng các ngăn lộ tại trạm biến áp Nho Quan và Thường Tín

DNL

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia

1.14

1.14

1.14

H. Ứng Hòa

Đại Hùng, Đại Cường, Trầm Lộng, Minh Đức, Đồng Tân, Trung Tú

Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011 của Thủ tưng chính phvề việc Phê duyệt Quy hoạch phát trin Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011 -2020 có xét đến năm 2030

 

3

Cầu Mỹ Hòa

DHT

Ban QLDA giao thông 2

1.00

0.80

1.00

H. Ứng Hòa

Xã Cao Thành

Quyết định s 4305/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Dự án

 

4

Đình Xà Cầu

TIN

Ban BTGP mặt bằng huyện

0.146

 

0.146

H. Ứng Hòa

Xã Quảng Phú Cầu

Quyết định s 193/QĐ-UBND ngày 17/5/2012 của UBND huyện về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/200 công trình tôn tạo Đình làngCầu, Quảng Phú Cầu, huyện ng Hòa

 

II

Các dán chưa thực hiện trong KHSDD 2016 chuyn sang thực hiện trong KHSDD năm 2017

 

 

6.68

0.95

1.79

 

 

 

 

5

Cải tạo, nâng cp nhánh đường dây 35KV lộ 377E10.2 và xây dựng mạnh vòng 375-377E10.2,

DHT

Công ty điện lc Ứng Hòa

0.05

0.05

0.05

H. Ứng Hòa

Xã Liên Bạt, QPC

Quyết định số 2174/QĐ-EVN HANOI ngày 24/6/2015 của Tổng công ty Điện lực Hà Nội

 

6

Xây dựng mới Đ DK và TBA huyện Ứng Hòa đợt 3 năm 2016

DHT

Công ty điện lc Ứng Hòa

0.05

0.05

0.05

H. Ứng Hòa

Xã Viên An, Minh Đức, Hòa Phú.

Quyết định số 2174/QĐ-EVN HANOI ngày 24/6/2015 của Tổng công ty Điện lực Hà Nội

 

7

Đất mới

ONT

Trung tâm phát trin quỹ đất

0.05

0.05

0.05

H. Ứng Hòa

Xã Đại Cường

Công văn số 621/CV-UBND ngày 21/10/2015 của UBND huyện v/v chấp thuận ch trương đấu giá QSD đất đất

 

8

Đất ở mới

ONT

Trung tâm phát trin quỹ đất

0.60

0.60

0.60

H. Ứng Hòa

Xã Đại Hùng

Công văn số 620/CV-UBND ngày 21/10/2015 của UBND huyện v/v chấp thuận ch trương đấu giá QSD đất đất

 

9

Đất mới

ONT

Trung tâm phát trin quỹ đất

0.20

0.20

0.20

H. Ứng Hòa

Xã Trường Thịnh

Công văn số 622/CV-UBND ngày 21/10/2015 của UBND huyện v/v chấp thuận ch trương đấu giá QSD đất đất

 

10

Đất ở mới

ONT

Trung tâm phát trin quỹ đất

0.40

 

0.40

H. Ứng Hòa

Xã Quảng Phú Cầu

Công văn của UBND huyện v/v chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất đt

 

11

Đất mới

ONT

Trung tâm phát trin quỹ đất

0.44

 

0.44

H. Ứng Hòa

Xã Qung Phú Cầu

Công văn ca UBND huyện v/v chấp thuận chtrương đấu giá QSD đất đất

 

12

Chùa thôn Đạo Tú

TON

UBND huyện Ứng Hòa

0.15

 

0.15

H. Ứng Hòa

Xã Qung Phú Cầu

Văn bản số 2612/SVHTT&DL-QLDT của S VHTT&DL ngày 14/8/2014 vv xây dựng chùa thôn Đạo Tú; Bn vẽ quy hoạch TMB

 

13

Đấu giá đất xen kẹt

ONT

Trung tâm phát trin quỹ đất

4.74

 

4.74

H. Ứng Hòa

Xã Tảo Dương Văn, Đại Hùng, Đại Cường, Trường Thịnh, Hoa Sơn, Qung Phú Cầu, Phù Lưu, Kim Đường; Hòa Nam

Công văn ca UBND huyện v/v chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất đất ở

 

III

Những dự án đăng ký mi thc hiện trong KHSDD năm 2017

 

 

28.08

0.65

27.53

 

 

 

 

15

Phòng cnh sát PCCC s 15

CAN

Cnh sát PCCC Thành ph

0.25

0.25

 

H. Ứng Hòa

Xã Liên Bạt

Văn bản đăng ký s 1026/CSPCCCHN-P7 ngày 21/9/2016 của Cnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội

 

16

Đồn công an Viên An

CAN

CA huyện Ứng Hòa

0.60

 

0.60

H. Ứng Hòa

Xã Viên An

Công văn số 356/CV-CAƯH v/v đề nghị xác định vị trí xây dựng trụ slàm việc ngày 22/9/2015 của Công an huyện ng Hòa

 

17

Đồn công an TT. Vân Đình

CAN

CA huyện Ứng Hòa

0.60

 

0.60

H. Ứng Hòa

TT. Vân Đình

Công văn số 356/CV-CAƯH v/v đề nghị xác định vị trí xây dựng trụ slàm việc ngày 22/9/2015 của Công an huyện ng Hòa

 

18

Mrộng Chợ Đặng

DCH

Ban QLDA huyện Ứng Hòa

0.345

 

0.045

H. Ứng Hòa

Xã Hòa Phú

Báo cáo số 165/BC-UBND ngày 24/8/2016 ca UBND huyện Ứng Hòa; Quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500.

 

19

Công viên, cây xanh và hcảnh quan

DVH

UBND huyện ng Hòa

20.00

 

20.00

H. Ứng Hòa

TT. Vân Đình

Báo cáo s269/BC-BQL của BQLDA huyện ng Hòa; Nghị Quyết số 22/2016/NQ- HĐND ngày 26/7/2016 của HĐND huyện Ứng Hòa

 

20

Đất chuyển mc đích sang đất

ONT

UBND huyện ng Hòa

5.00

 

5.00

H. Ứng Hòa

Các xã trên địa bàn huyện

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND thành phố Hà Nội

 

21

Đất mới

ONT

Trung tâm phát triển quỹ đất

0.45

 

0.45

H. Ứng Hòa

Xã Hòa Nam

Công văn số 413/CV-UBND của UBND huyện v/v chấp thuận ch trương đu giá QSD đất đất ở 9 xã huyện Ứng Hòa

 

22

Đất ở mi

ONT

Trung tâm phát triển quỹ đất

0.43

 

0.43

H. Ứng Hòa

Xã Hoa Sơn

Công văn số 413/CV-UBND của UBND huyện v/v chấp thuận ch trương đu giá QSD đất đất ở 9 xã huyện Ứng Hòa

 

23

Đất ở hỗn hợp

ODT

Trung tâm phát triển quỹ đất

0.40

0.40

0.40

H. Ứng Hòa

TT. Vân Đình

Công văn của UBND huyện v/v chấp thuận chtrương đấu giá QSD đất đất

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 101/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.206

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.27.11