Tra cứu 34-CT/TW

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 34-CT/TW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 171180 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Chỉ thị 34-CT/TW năm 2024 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

34-CT/TW ngày 24/05/2024,Chỉ thị 34-CT Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng phát triển nhà ở xã hội 2024,CT 34-CT Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng phát triển nhà ở xã hội 2024,Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng phát triển nhà ở xã hội Ban Chấp hành Trung ương 2024,Chỉ thị 34-CT Ban Chấp hành Trung

Ban hành: 24/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2024

2

Chỉ thị 34-CT/TW năm 2019 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chổng, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

34-CT/TW,Chỉ thị 34-CT 2019,Ban Chấp hành Trung ương,Công tác phòng chống ,Khống chế dịch bệnh,Bệnh dịch tả lợn BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 34-CT/TW Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2019 CHỈ

Ban hành: 20/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

3

Chỉ thị 34-CT/TW năm 2014 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng do Bộ Chính trị ban hành

34-CT/TW,Chỉ thị 34-CT 2014,Bộ Chính trị,Thi đua khen thưởng,Bộ Chính trị,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ CHÍNH TRỊ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 34-CT/TW Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2014 CHỈ THỊ

Ban hành: 07/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2014

4

Chỉ thị 34-CT/TW năm 1998 về tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

34-CT/TW,Chỉ thị 34-CT 1998,Ban Chấp hành Trung ương,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ----- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 34-CT/TW Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 1998 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ

Ban hành: 30/05/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2008

5

Hướng dẫn 30/HD-VKSTC năm 2019 về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

30/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2019 HƯỚNG DẪN SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34-CT/TW NGÀY 07/4/2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ Ngày 06/6/2019, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương có Công văn số 20/HĐTĐKT-VI đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ngành đoàn thể Trung ương... tổ chức sơ kết,

Ban hành: 15/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2019

6

Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi do thành phố Hà Nội ban hành

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34-CT/TW NGÀY 20/5/2019 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG, KHỐNG CHẾ BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI Công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã được Trung ương, Thành ủy, UBND Thành phố đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa

Ban hành: 21/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2019

7

Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2019 triển khai giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị 34-CT/TW do Chính phủ ban hành

TINH THẦN CHỈ ĐẠO CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG TẠI CHỈ THỊ SỐ 34-CT/TW NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2019 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế

Ban hành: 18/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2019

8

Kế hoạch 171/KH-UBND năm 2019 thực hiện Thông tri 28-TT/TU triển khai Chỉ thị 34-CT/TW về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi do thành phố Hải Phòng ban hành

HIỆN THÔNG TRI SỐ 28-TT/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34-CT/TW NGÀY 20/5/2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG, KHỐNG CHẾ BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI Thực hiện Thông tri số 28-TT/TU ngày 23/5/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc triển khai thực hiện

Ban hành: 17/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2019

9

Kế hoạch 170/KH-UBND năm 2014 thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng do tỉnh Thanh Hóa ban hành

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34 - CT/TW NGÀY 7/4/2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, phát huy sức sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và

Ban hành: 16/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

10

Hướng dẫn 4231/HD-BHXH năm 2014 thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014 HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG Trong thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đã có nhiều chuyển biến tích cực; các phong trào thi đua yêu nước trong

Ban hành: 05/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2014

11

Kế hoạch 3793/KH-UBND năm 2014 thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng do tỉnh Bình Dương ban hành

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 13/8/2014 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày

Ban hành: 31/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2015

12

Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2014 thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số: 181/KH-UBND Bắc Ninh, ngày 22 tháng 10 năm 2014 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34-CT/TW NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác

Ban hành: 22/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2014

13

Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2014 triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng" do tỉnh Cà Mau ban hành

KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34-CT/TW NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG” Thực hiện Công văn số 1140-CV/TU ngày 17 tháng 6 năm 2014 của Tỉnh ủy Cà Mau về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen

Ban hành: 14/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2018

14

Kế hoạch 58/KH-TLĐ năm 2014 thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW về Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34-CT/TW NGÀY 07 THÁNG 04 NĂM 2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ "TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG" Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 04 năm 2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng" và Kế hoạch số

Ban hành: 25/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2014

15

Kế hoạch 6968/KH-UBND năm 2014 thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng do thành phố Hải Phòng ban hành

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34-CT/TW NGÀY 07/4/2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 13/8/2014 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng,

Ban hành: 16/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2015

16

Kế hoạch 3722/KH-UBND năm 2014 tổ chức thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34-CT/TW NGÀY 07/04/2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Công văn số 2631-CV/TU ngày 17/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban

Ban hành: 25/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2016

17

Kế hoạch 376/KH-UBND năm 2014 thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng do tỉnh Nghệ An ban hành

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG Thực hiện Công văn số 2987-CV/TU ngày 22/4/2014 của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và thực hiện Kế hoạch số 13/KH- HĐTĐKT ngày

Ban hành: 25/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2018

18

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2014 tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị 34-CT/TW do thành phố Cần Thơ ban hành

6 năm 2014 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THEO CHỈ THỊ SỐ 34-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm

Ban hành: 23/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2014

19

Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2014 thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng do tỉnh Nam Định ban hành

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị, về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ

Ban hành: 28/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2014

20

Quyết định 5299/QĐ-BGDĐT năm 2014 Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH GIÁO DỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2014 VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục

Ban hành: 11/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!