Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 58/KH-TLĐ năm 2014 thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW về Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 58/KH-TLĐ Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Mai Đức Chính
Ngày ban hành: 25/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/KH-TLĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34-CT/TW NGÀY 07 THÁNG 04 NĂM 2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ "TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG"

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 04 năm 2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng" và Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 13 tháng 8 năm 2014 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương về việc Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 04 năm 2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng" (dưới đây gọi tắt là Chỉ thị 34-CT/TW), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"; Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 13 tháng 8 năm 2014 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương về việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các cấp Công đoàn trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực to lớn thúc đẩy phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Phát huy kết quả của phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn những năm qua, các cấp Công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp và các tổ chức đoàn thể để tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong các phong trào thi đua yêu nước. Đề cao vai trò trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về khen thưởng.

3. Các cấp Công đoàn cần xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức triển khai, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW; phát hiện nhân rộng cách làm hay và đề xuất, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP

1. Tổ chức quán triệt, triển khai nội dung Chỉ thị 34-CT/TW và đẩy mạnh công tác giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền có hiệu quả Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các nội dung Chỉ thị 34-CT/TW; Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn (năm 2014) để thống nhất trong tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp Công đoàn.

2. Đổi mới nội dung, hình thức, đề cao tính thiết thực, hiệu quả của các phong trào thi đua

a) Các cấp Công đoàn chỉ phát động, triển khai phong trào thi đua khi đã xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, biện pháp, đối tượng tham gia thi đua. Phong trào thi đua phải gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và phải thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm, tình hình của đơn vị mình. Chống mọi biểu hiện hình thức và chạy theo thành tích trong tổ chức phong trào thi đua.

b) Phong trào thi đua cần được tổ chức, phát động với nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ tuyên truyền, dễ thực hiện. Cùng với việc tổ chức phát động phong trào thi đua hàng năm, căn cứ nhiệm vụ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề để giải quyết những vấn đề khó khăn, cấp bách và đánh giá, rà soát những phong trào thi đua còn hình thức, chưa có tác dụng thiết thực để điều chỉnh cho phù hợp.

c) Thông qua các phong trào thi đua tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Công tác xây dựng điển hình tiên tiến phải được thực hiện từ cơ sở và thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Các cấp Công đoàn có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm và trong từng giai đoạn; phấn đấu mỗi ngành, lĩnh vực, địa phương lựa chọn được các điển hình tiêu biểu, xuất sắc toàn diện để phổ biến, nêu gương và nhân rộng.

d) Tổ chức đăng ký và thi đua cùng các điển hình tiên tiến để phong trào thi đua thực sự phát huy tác dụng và đi vào chiều sâu. Đây là nội dung trọng tâm trong đổi mới phương thức tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua hiện nay, qua đó đánh giá tính hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua yêu nước của các cấp Công đoàn. Các điển hình tiên tiến phải thực sự tiêu biểu, dẫn đầu trong phong trào thi đua.

đ) Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào; thông qua các phong trào thi đua lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, để khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng kịp thời.

3. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng

a) Thực hiện khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đấu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác khen thưởng, nhất là trong việc phát hiện điển hình, nhân tố mới để khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng.

b) Phát hiện, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị. Chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác. Quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân ở cơ sở.

c) Tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực trong công tác khen thưởng.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến

a) Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương xây dựng kế hoạch tuyên truyền hoặc phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các gương điển hình tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lấy gương người tốt, việc tốt để hạn chế, đẩy lùi các mặt tiêu cực trong xã hội. Đổi mới, đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng.

b) Các cơ quan báo chí trong hệ thống Công đoàn phải xác định việc tuyên truyền, phổ biến các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến là nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động tuyên truyền và phải bám sát các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đã đề ra để tập trung tuyên truyền. Mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền các phong trào thi đua có hiệu quả, các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống.

c) Tăng cường sử dụng và kết hợp hài hòa các hình thức tuyên truyền bằng báo cáo viên, tuyên truyền viên, lồng ghép tuyên truyền hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thông qua các tác phẩm, tiểu phẩm, hình ảnh về thi đua, khen thưởng.

d) Tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua, các gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

5. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Công đoàn các cấp; củng cố tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng

a) Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Công đoàn các cấp theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn (năm 2014). Nâng cao trách nhiệm các thành viên Hội đồng, đặc biệt là trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng.

b) Tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương nhằm trao đổi kinh nghiệm, tăng cường năng lực chỉ đạo và năng lực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Công đoàn các cấp và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.

c) Thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng và chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị tốt, có năng lực tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp về công tác thi đua, khen thưởng và có khả năng tổ chức vận động CNVCLĐ tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước.

6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng

a) Từng bước rà soát, đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ trong công tác thi đua, khen thưởng, công khai các thủ tục, hồ sơ và có cơ chế giám sát việc thực hiện.

b) Xây dựng và thực hiện tốt quy chế, chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương với cơ quan làm công tác thi đua đồng cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tập thể, cá nhân thuộc tổ chức Công đoàn được khen thưởng.

c) Xây dựng Đề án "Xây dựng Phần mềm quản lý công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Công đoàn" nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng và trong quản lý về công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin công tác thống kê, lưu trữ hồ sơ khen thưởng.

7. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

a) Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp tiếp tục chỉ đạo tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước do Đại hội XI Công đoàn Việt Nam phát động, trọng tâm là phong trào "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo"; phong trào "Xanh, sạch, đẹp - bảo đảm an toàn vệ sinh lao động"; phong trào "Văn hóa, Thể dục, Thể thao"; phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; Phong trào Thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm quốc gia; Phong trào "Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn" gắn với thực hiện phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.

b) Chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần thứ IX và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX (năm 2015); chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của dân tộc trong năm 2014-2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương xây dựng kế hoạch, hướng dẫn hoặc chương trình hành động để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW. Hoàn thành công tác quán triệt, triển khai Chỉ thị trong quý IV năm 2014.

2. Khi tiến hành sơ, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương cần có nội dung đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW. Kịp thời rà soát, bổ sung biện pháp phù hợp để thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Chỉ thị 34-CT/TW.

3. Ban Chính sách Kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng Liên đoàn hàng năm xây dựng kế hoạch để Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Tổng Liên đoàn theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và triển khai việc thực hiện Kế hoạch này tại các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tổng hợp kết quả báo cáo Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 34 - CT/TW, trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp Công đoàn thường xuyên phản ánh, báo cáo kết quả các phong trào thi đua về Tổng Liên đoàn (qua Ban CSKTXH&TĐKT) để tổng hợp, báo cáo Thường trực Đoàn Chủ tịch.

 

 

Nơi nhận:
- Các đ/c UV Đoàn Chủ tịch:
- Các LĐLĐ tỉnh, tp, CĐN TW & tương đương
- Các ban, đơn vị trực thuộc TLĐ;
Đồng kính gửi:
- TWMTTQVN,
- Ban Dân vận TW;
- Ban TĐKTTW:
- Lưu: VT, CSKTXH & TĐKT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Đức Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 58/KH-TLĐ năm 2014 thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW về Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.868

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253