Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 34-CT/TW Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Phạm Thế Duyệt
Ngày ban hành: 30/05/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-----

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-------

Số: 34-CT/TW

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 1998

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG; CỦNG CỐ TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ QUẦN CHÚNG VÀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC

Thi hành Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) "Về định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000", vừa qua, đi đôi với việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác trong trường học, các cấp ủy và tổ chức đảng, ngành Giáo dục - đào tạo đã quan tâm hơn trong việc chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể quần chúng ở các trường học.

Tuy nhiên, tới nay công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức ở không ít trường còn bị coi nhẹ; việc giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh còn chưa được quan tâm đúng mức, thậm chí có nơi còn bị thu hẹp; công tác xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể còn nhiều mặt yếu. Nhiều trường, nhất là ở cấp tiểu học, trung học cơ sở và ở các tỉnh thành phố phía Nam, Tây Nguyên, vùng miền núi, ven biển, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Chưa có đảng viên, chưa lập được chi bộ. Tỉ lệ đảng viên trong giáo viên ở các trường phổ thông cơ sở, tiểu học, mầm non và trong học sinh, sinh viên còn thấp. Sức chiến đấu của đảng viên và năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ở nhiều trường không cao, thậm chí còn có nơi tê liệt.

Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do sự chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác xây dựng đảng và công tác quần chúng chưa được tăng cường đúng mức; quan hệ phối hợp giữa các ban cán sự đảng ngành Giáo dục - đào tạo với các cấp ủy địa phương trong nhiệm vụ giáo dục - đào tạo còn thiếu chặt chẽ.

Để thực hiện tốt định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo; chiến lược cán bộ của đảng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000, Bộ chính trị yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện có kết quả một số nhiệm vụ sau đây:

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên, và công nhân viên ở các trường học:

Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong trường học về lý tưởng cách mạng, về các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của công tác giáo dục - đào tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng con người có đủ đức, tài, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng của đảng và nhân dân ta trong thời kỳ mới.

Tổ chức Đảng ở mỗi trường học phải căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của mình, lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch giáo dục - đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII), trong đó đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức cách mạng. Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng, hiệu trưởng, hội đồng khoa học, chủ nhiệm khoa, chủ nhiệm lớp, đội ngũ giáo viên, các đoàn thể, khoa Mác - Lênin, phòng công tác chính trị, ban quản lý ký túc xá, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Xây dựng đội ngũ giáo viên thực sự là những chiến sĩ trên mặt trận giáo dục, là tấm gương sáng về đạo đức nhân cách cho học sinh, sinh viên noi theo. Bồi dưỡng ý thức tự giác của học sinh, sinh viên trong học tập, hoạt động xã hội, rèn luyện phẩm chất chính trị và nhân cách. Kiên quyết khắc phục tư tưởng chuyên môn đơn thuần, xem nhẹ các mặt công tác chính trị tư tưởng.

Làm tốt việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giáo viên chính trị, giảng viên dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn, giáo dục công dân. Cải tiến nội dung giáo trình và phương pháp giảng dạy để từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử quốc văn. Thường xuyên cung cấp thông tin thời sự, chính sách cho giáo viên, học sinh, sinh viên, làm cho nhà trường luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn cuộc sống.

Có biện pháp tích cực củng cố tổ chức và tạo mọi điều kiện để phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên về lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống lành mạnh. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên phải là nòng cốt trong những phong trào dạy tốt, học tốt; trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng trường lớp, ký túc xá văn minh, sạch đẹp và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Ban cán sự Đảng ngành giáo dục và đào tạo ở trung ương và địa phương phối hợp với Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương, Ban khoa giáo Trung ương và các ban tuyên giáo của cấp ủy các cấp tổ chức lớp bồi dưỡng thường xuyên và theo định kỳ (vào các dịp hè) về chính trị, nghiệp vụ chuyên môn và kinh nghiệm quản lý cho các cấp ủy viên, hiệu trưởng, hiệu phó, chủ nhiệm khoa, chủ nhiệm lớp, giáo viên, cán bộ đoàn thể ở các trường, phối hợp với các cán bộ cơ quan thông tin đại chúng để tổ chức tốt các chương trình có ý nghĩa giáo dục sinh động và phát triển trí thông minh của học sinh, sinh viên như các chương trình "SV 96", "7 Sắc cầu vồng" và các chủ đề bổ ích khác.

Cấp ủy huyện, quận. chỉ đạo các trung tâm bồi dưỡng chính trị, mở các lớp chuyên đề về Đảng cho những người là đối tượng, cảm tình đảng, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận và kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng cho các cấp ủy viên, cán bộ quản lý và đảng viên dự bị ở các chi bộ, đảng bộ nhà trường.

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp ủy và ngành giáo dục - đào tạo cần định kỳ kiểm tra công tác chính trị - tư tưởng; công tác xây dựng tổ chức đảng và đoàn thể ở các trường học, tổ chức hội thảo, tiếp xúc đối thoại với quần chúng, giải thích đường lối, chủ trương của đảng, Nhà nước và giải đáp thắc mắc của quần chúng khi có yêu cầu.

2. Xây dựng chi bộ, đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh

Từ nay đến năm 2000, phấn đấu xây dựng các tổ chức đảng trong trường học đa số đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; thu hẹp diện cơ sở yếu kém.

Các tổ chức đảng nhà trường sơ kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện Qui định số 51 - QĐ/TƯ, ngày 19-11-1992 của Ban Bí thư ( khóa VII ) về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trường học, xây dựng, bổ sung qui chế hoạt động của tổ chức đảng, qui chế thực hiện dân chủ bảo đảm thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của đảng trong nhà trường.

Các tổ chức đảng trường học phải chú trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học; lãnh đạo và quản lý đội ngũ cán bộ theo phân cấp; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình; phát huy quyền làm chủ của quần chúng; chống quan liêu, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác.

Ở các trường dân lập, nếu có đủ 3 đảng viên chính thức trở lên thường xuyên làm việc tại trường thì thành lập chi bộ; chi bộ hoạt động theo các qui định của Điều lệ đảng, phù hợp với cơ chế quản lý trường dân lập. Hằng năm tổ chức hội nghị đảng viên đang giảng dạy và công tác ở các trường dân lập, bảo đảm thực hiện tốt quan điểm, chính sách của đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác giáo dục, đào tạo.

3. Tích cực tạo nguồn, làm tốt công tác phát triển đảng viên trong cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, nhất là ở cơ sở hiện còn ít hoặc chưa có đảng viên:

Trên cơ sở đảm bảo chất lượng, đổi mới công tác giáo dục, nâng cao ý thức tự giác phấn đấu của quần chúng vì lý tưởng của đảng, thông qua phong trào thi đua dạy và học và lao động sáng tạo ở các trường để tạo nguồn bổ sung nhân tố mới cho đảng. Phấn đấu từ nay đến năm 2000, ở tất cả các trường đều có đảng viên, các trường phổ thông cơ sở, tiểu học, mầm non có chi bộ hoặc tổ đảng; các trường phổ thông trung học, dạy nghề và các trường dân lập đều có chi bộ; các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học công lập có đảng bộ.

Cấp ủy, chi bộ ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề cần làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, nâng cao hơn tỉ lệ phát triển đảng viên trong số giáo viên trẻ và học sinh, sinh viên.

Ở các trường thuộc cấp huyện và cơ sở quản lý, cấp ủy huyện và cơ sở cần phân công đảng viên làm tốt công tác phát triển đảng, đồng thời phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo cấp trên có kế hoạch cử cán bộ, giáo viên ở các trường có đông đảng viên đến tăng cường cho các trường còn ít hoặc chưa có đảng viên, đẩy mạnh hoạt động của các đoàn thể, qua đó mà lựa chọn giáo viên ưu tú để kết nạp vào đảng, tiến tới lập tổ đảng, chi bộ đảng. Chú ý vận dụng thực hiện các chế độ, chính sách chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của những cán bộ, đảng viên, giáo viên được điều động đến công tác ở các vùng có nhiều khó khăn.

Củng cố và phát huy mạnh hơn nữa vai trò của đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú vào đảng.

4. Kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các trường học

Các Ban Cán sự đảng ở bộ, sở và lãnh đạo phòng giáo dục theo phân cấp quản lý cán bộ cùng với cấp ủy địa phương tiến hành việc nhận xét đánh giá chất lượng cán bộ lãnh đạo chủ chốt (hiệu trưởng, bí thư cấp ủy) theo định kỳ; xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt; kịp thời thay thế những cán bộ không đủ tiêu chuẩn.

Các cấp ủy cấp trên của tổ chức đảng trường học phải chỉ đạo chặt chẽ việc kiện toàn nhân sự, nâng cao chất lượng cấp ủy qua các kỳ đại hội đảng bộ, chi bộ trường học. Bí thư chi bộ, bí thư đảng ủy phải có đủ tiêu chuẩn như Điều lệ Đảng (khóa VIII) quy định.

5. Tổ chức chỉ đạo thực hiện:

Từ nay đến hết năm 1998, các cấp ủy địa phương (tỉnh, thành, huyện, quận, xã, phường) và cấp ủy, chi bộ ở các trường phải sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm về công tác chính trị tư tưởng, xây dựng, củng cố các tổ chức đảng và đoàn thể; tạo nguồn phát triển đảng viên trong các trường học từ khi có Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) đến nay. Trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động cụ thể từ nay đến năm 2000, định rõ mục tiêu phấn đấu từng năm và trọng điểm chỉ đạo đối với từng loại trường một cách thiết thực.

Sắp xếp lại hệ thống tổ chức chỉ đạo của các cấp ủy cấp trên đối với các tổ chức cơ sở đảng trường học, không lập tổ chức đảng ngành dọc mà gắn vào sự chỉ đạo của các cấp ủy địa phương theo phân cấp.

Các ban cán sự đảng và đảng đoàn ở Trung ương, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, có kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị này trong bộ, ngành, đoàn thể mình. Các cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu bổ sung một số chính sách, chế độ cụ thể đối với các trường học, bảo đảm và thực hịên đúng các chế độ chi tiêu ngân sách của nhà trường, bao gồm cả các khoản chi cho hoạt động của tổ chức đảng, các đoàn thể, các hoạt động chính trị tư tưởng và tổ chức đời sống tinh thần cho học sinh, sinh viên theo qui định của Nhà nước.

Ban Khoa giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và đào tạo và Ban Tổ chức Trung ương có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này ở các cấp, các ngành, tổng hợp tình hình báo cáo với Bộ chính trị theo định kỳ.

Chỉ thị này phổ biến đến các chi bộ để thực hiện.

 

 

TM. BỘ CHÍNH TRỊ
Phạm Thế Duyệt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 34-CT/TW ngày 30/05/1998 về tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


42.462

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!