Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1345/2003/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 24/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1345/2003/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

UỶ QUYỀN BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI TỈNH QUẢNG NAM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 04 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Thương mại; 
Căn cứ Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ; 
Căn cứ Quyết định số 108/2003/QĐ-TTg ngày 05/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam; 
Căn cứ Quyết định số 184/2003/QĐ-TTg ngày 08/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại công văn số 1686 /TTr-UB ngày 15/9/2003;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Uỷ quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Ban quản lý) quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong Khu kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam. 

Điều 2: Ban quản lý xét duyệt kế hoạch nhập khẩu và quản lý hoạt động thương mại của các doanh nghiệp nằm trong Khu kinh tế mở Chu Lai theo nội dung sau:

a. Về hoạt động xuất nhập khẩu: 

1) Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (đóng ngoài Khu phi thuế quan) 

1.1 - Ban quản lý xét duyệt kế hoạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên hợp doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh đóng trong Khu kinh tế mở Chu Lai, bảo đảm thực hiện đúng Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt nam ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 19/6/2000, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan phù hợp với Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giải trình Kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý điều hành xuất nhập khẩu. Bao gồm các hoạt động sau đây:

1.1.1- Duyệt kế hoạch nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư để tạo tài sản cố định, kế hoạch nhập khẩu nguyên liệu sản xuất và xác nhận miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, phụ tùng thay thế để lắp đặt đầu tư tạo tài sản cố định, bao gồm cả việc nhập khẩu để tạo tài sản bằng phương thức thuê mua tài chính của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng tại Khu kinh tế mở Chu Lai

1.1.2-Duyệt kế hoạch tạm nhập máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển thuê của nước ngoài chưa có trong dây chuyền công nghệ để hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

1.1.3-Duyệt kế hoạch nhập khẩu vật tư, nguyên liệu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Giấy phép đầu tư phù hợp với Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2001-2005, Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18/4/2001 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001.

2) Đối với các doanh nghiệp chế xuất : 

2.1 - Việc xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất được thực hiện theo qui định tại Điều 38 và 39 của Qui chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ, Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ. 

2.2 - Việc mua bán hàng hoá giữa doanh nghiệp chế xuất với thị trường nội địa: thực hiện theo Thông tư của Bộ Thương mại số 23/1999/TT-BTM ngày 26/7/1999 về hướng dẫn Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg về việc mua bán hàng hoá với doanh nghiệp chế xuất, Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 và Thông tư số 26/2001/TT-BTM ngày 04/12/2001 của Bộ Thương mại.

3) Đối với doanh nghiệp Việt nam: 

3.1- Hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp Việt nam trong Khu Kinh tế mở Chu Lai thực hiện theo Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 28/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài, Nghị định số 44/2001/NĐ-CP ngày 02/8/2001 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/1998/NĐ-CP , Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý XNK hàng hoá thời kỳ 2001-2005, Thông tư số 18/1998/TT-BTM ngày 28/8/1998 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/1998/NĐ-CP , Thông tư số 20/2001/TT-BTM ngày 17/8/2001 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 44/2001/NĐ-CP.

3.2 - Việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư xây dựng của các doanh nghiệp Việt nam thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trong Khu kinh tế mở thực hiện theo Nghị định của Chính phủ số 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 về việc ban hành Qui chế đấu thầu, Nghị định sửa đổi bổ sung số 14/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000; Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 ban hành Qui chế quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định sửa đổi bổ sung số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000, Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Bộ Thương mại xem xét và cho phép thực hiện nhập khẩu máy móc thiết bị bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 91/TTg ngày 13/12/1992; 

3.3 -Ban quản lý không duyệt kế hoạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam đóng trong Khu kinh tế mở. 

4) Đối với các doanh nghiệp nằm trong Khu Phi thuế quan (bao gồm cả doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam): 

4.1-Hoạt động trao đổi hàng hoá giữa Khu phi thuế quan và nước ngoài và giữa các doanh nghiệp trong Khu phi thuế quan với nhau được xem như là quan hệ trao đổi nước ngoài với nước ngoài. 

Các doanh nghiệp hoạt động trong Khu phi thuế quan được xuất nhập khẩu ra nước ngoài và nhập khẩu các hàng hoá ngoài Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, Danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu quy định tại 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2001-2005, Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18/4/2001 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001. 

- Ban quản lý không duyệt kế hoạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp đóng trong Khu phi thuế quan với nước ngoài. 

4.2- Hoạt động trao đổi hàng hoá giữa Khu phi thuế quan doanh nghiệp ngoài Khu phi thuế quan và nội địa được xem như là quan hệ trao đổi giữa nước ngoài với Việt Nam, phải tuân theo các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý hàng hoá xuất nhập khẩu. 

- Ban quản lý không duyệt kế hoạch trao đổi hàng hoá giữa các doanh nghiệp Khu phi thuế quan với nội địa do quan hệ này đã được theo các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý hàng hoá xuất nhập khẩu và thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

b - Về gia công hàng xuất khẩu:

1.1- Việc gia công hàng hoá giữa doanh nghiệp trong Khu kinh tế mở với nước ngoài thực hiện theo Nghị định của Chính phủ số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 Qui định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài và Thông tư số 18/1998/TT-BTM ngày 28/8/1998 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/1998/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 và Thông tư số 26/2001/TT-BTM ngày 04/12/2001 của Bộ Thương mại, Thông tư số 20/2001/TT-BTM ngày 17/8/2001 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 44/2001/NĐ-CP

Doanh nghiệp trực tiếp làm thủ tục tại cơ quan hải quan để thực hiện hợp đồng gia công với nước ngoài. Ban quản lý không duyệt hợp đồng gia công với nước ngoài của các doanh nghiệp. 

1.2 Việc gia công hàng hoá giữa doanh nghiệp trong Khu kinh tế mở Chu Lai và doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong Khu phi thuế quan được coi là gia công với thương nhân nước ngoài và thực hiện theo qui định tại Thông tư số 26/1999/TT-BTM ngày 19/8/1999 của Bộ Thương mại. 

1.3 Doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được ký hợp đồng gia công hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Thương mại theo Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ. 

c - Về cấp giấy chứng nhận xuất xứ Form D: 

Ban quản lý cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá FORM D với các nước ASEAN cho các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong Khu kinh tế mở Chu Lai theo hướng dẫn của Bộ Thương mại. 

Điều 3: Hàng quý Ban quản lý gửi về Bộ Thương mại báo cáo thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Thương mại tại Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000.

Điều 4: Bộ Thương mại định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện những quy định trong Quyết định uỷ quyền này theo qui định của pháp luật. 

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo./. 

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
 


 
Mai Văn Dâu

 

THE MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness
------------

No.1345/2003/QD-BTM

Hanoi, October 24, 2003

 

DECISION

AUTHORIZING THE MANAGEMENT BOARD OF CHU LAI OPEN ECONOMIC ZONE, QUANG NAM PROVINCE, TO MANAGE IMPORT, EXPORT AND COMMERCIAL ACTIVITIES OF ENTERPRISES IN CHU LAI OPEN ECONOMIC ZONE

THE MINISTER OF TRADE

Pursuant to the Government's Decree No. 95/CP dated December 4, 1993 defining the functions, tasks, powers and organizational apparatus of the Ministry of Trade;
Pursuant to the Industrial Parks, Export-Processing Zones and Hi-Tech Parks Regulation promulgated together with the Government's Decree No. 36/CP dated April 24, 1997;
Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 108/2003/QD-TTg dated June 5, 2003 establishing Chu Lai open economic zone, Quang Nam province, and promulgating its Operation Regulation;
Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 184/2003/QD-TTg dated September 8, 2003 on the establishment of the Management Board of Chu Lai open economic zone, Quang Nam province;
At the proposal of the People's Committee of Quang Nam province in Official Dispatch No. 1686/TTr-UB dated September 15, 2003,

DECIDES:

Article 1. To authorize the Management Board of Chu Lai open economic zone, Quang Nam province, (hereinafter called the Management Board for short), to manage import, export and commercial activities of foreign-invested enterprises in Chu Lai open economic zone, Quang Nam province.

Article 2. The Management Board shall approve the import plans and manage commercial activities of the enterprises in Chu Lai open economic zone according to the following contents:

a) Regarding import and export activities:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1.1. The Management Board shall approve the import plans of foreign-invested enterprises and parties to business cooperation contracts stationing in Chu Lai open economic zone, ensuring the strict compliance with the November 12, 1996 Law on Foreign Investment in Vietnam, the June 19, 2000 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Foreign Investment in Vietnam, the Government's Decree No. 24/2000/ND-CP dated July 31, 2000 and relevant legal documents in compatibility with investment licenses, business permits, econo-technical studies, technical designs and legal documents related to import and export management and administration, which include the following activities:

1.1.1. Approving the plans on import of machinery, equipment, transport means and supplies for the formation of fixed assets, the plans on import of production raw materials and certifying the exemption of import tax on machinery, equipment, transport means, supplies and substitute accessories for installation and investment in the formation of fixed assets, including the importation for asset formation by mode of financial hire-purchase from foreign-invested enterprises situated in Chu Lai open economic zone.

1.1.2. Approving the plans on temporary import of machinery, equipment and transport means hired from foreign countries, which have not yet been included in technological chains for the operation of foreign-invested enterprises..

1.1.3. Approving the plans on import of supplies and raw materials for production and business activities of foreign-invested enterprises under investment licenses in compliance with the Prime Minister's Decision No. 46/2001/QD-TTg dated April 4, 2001 on administration of goods import and export in the 2001-2005 period and the Ministry of Trade's Circular No. 11/2001/TT-BTM dated April 18, 2001 guiding the implementation of Decision No. 46/2001/QD-TTg dated April 4, 2001.

2. For export-processing enterprises:

2.1. The importation and exportation by export-processing enterprises shall comply with the provisions in Articles 38 and 39 of the Industrial Parks, Export-Processing Zones and Hi-Tech Parks Regulation promulgated together with the Government's Decree No. 36/CP dated April 24, 1997 and the Prime Minister's Decision No. 53/1999/QD-TTg dated March 26, 1999.

2.2. The goods sale and purchase between export-processing enterprises and domestic market shall comply with the Ministry of Trade's Circular No. 23/1999/TT-BTM dated July 26, 1999 guiding Decision No. 53/1999/QD-TTg on the goods purchase and sale with export-processing enterprises, Circular No. 22/2000/TT-BTM dated December 15, 2000 and Circular No. 26/2001/TT-BTM dated December 4, 2001.

3. For Vietnamese enterprises:

3.1. The import and export activities of Vietnamese enterprises in Chu Lai open economic zone shall comply with the Government's Decree No. 57/1998/ND-CP dated July 28, 1998 detailing the implementation of the Commercial Law regarding goods import, export, processing as well as sale and purchase agency activities with foreign countries and Decree No. 44/2001/ND-CP dated August 2, 2001 amending and supplementing a number of articles of Decree No. 57/1998/ND-CP, the Prime Minister's Decision No. 46/2001/QD-TTg dated April 4, 2001 on the management of goods import and export in the 2001-2005 period, and the Ministry of Trade's Circular No. 18/1998/TT-BTM dated August 28, 1998 guiding the implementation of Decree No. 57/1998/ND-CP and Circular No. 20/2001/TT-BTM dated August 17, 2001 guiding the implementation of Decree No. 44/2001/ND-CP.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3.3. The Management Board shall not approve the import plans of Vietnamese enterprises situated in the open economic zone.

4. For enterprises situated inside the non-tariff area (including foreign-invested enterprises and Vietnamese enterprises):

4.1. Activities of exchanging goods between the non-tariff area and foreign countries as well as among enterprises in the non-tariff area shall be considered the exchange relations between foreign countries and foreign countries.

Enterprises operating in the non-tariff area may export to foreign countries, and import goods outside the list of goods banned from export and list of goods banned from import, prescribed in the Prime Minister's Decision No. 46/2001/QD-TTg dated April 4, 2001 on the administration of goods import and export in the 2001-2005 period and the Ministry of Trade's Circular No. 11/2001/TT-BTM dated April 18, 2001 guiding the implementation of Decision No. 46/2001/QD-TTg dated April 4, 2001.

- The Management Board shall not approve the plans on import from, and export to foreign countries of the enterprises situated in the non-tariff area.

4.2. Activities of exchanging goods among the non-tariff area, enterprises outside the non-tariff area and the domestic market shall be considered the exchange relations between foreign countries and Vietnam and must comply with the provisions of the Vietnamese legislation on management of import and export goods.

- The Management Board shall not approve the plans on exchanging goods between the non-tariff area's enterprises and domestic market because this relationship has already complied with the provisions of the Vietnamese legislation on management of import and export goods as well as import tax and export tax.

b) Regarding export goods processing:

1.1. The goods processing between the open economic zone's enterprises and foreign countries shall comply with the Government's Decree No. 57/1998/ND-CP dated July 31, 1998 detailing the implementation of the Commercial Law regarding goods import, export, processing as well as sale and purchase agency activities with foreign countries and the Ministry of Trade's Circular No. 18/1998/TT-BTM dated August 28, 1998 guiding the implementation of the Government's Decree No. 57/1998/ND-CP, Circular No. 22/2000/TT-BTM dated December 15, 2000 and Circular No. 26/2001/TT-BTM dated December 4, 2001 and Circular No. 20/2001/TT-BTM dated August 17, 2001 guiding the implementation of Decree No. 44/2001/ND-CP.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1.2. The goods processing between the enterprises in Chu Lai open economic zone and export-processing enterprises or enterprises in the non-tariff area shall be considered processing with foreign traders and comply with the provisions in the Ministry of Trade's Circular No. 26/1999/TT-BTM dated August 19, 1999.

1.3. Vietnamese enterprises and foreign-invested enterprises may sign contracts on processing goods which are on the list of goods banned from import or export or temporarily suspended from import or export only after obtaining the written approval of the Ministry of Trade under the Prime Minister's Decision No. 46/2001/QD-TTg dated April 4, 2001.

c) Regarding the granting of certificates of origin - Form D:

The Management Board shall grant certificates of ASEAN countries' goods origin - Form D to Vietnamese enterprises and foreign-invested enterprises in Chu Lai open economic zone under the Ministry of Trade's guidance.

Article 3. Quarterly, the Management Board shall send to the Ministry of Trade reports on the import and export activities of foreign-invested enterprises under the Ministry of Trade's guidance in Circular No. 22/2000/TT-BTM dated December 15, 2000.

Article 4. The Ministry of Trade shall periodically examine the implementation of the regulations in this Decision according to law provisions.

Article 5. This Decision takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1345/2003/QĐ-BTM ngày 24/10/2003 về ủy quyền Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế mở Chu Lai do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.700

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!