Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 23/1999/TT-BTM Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 26/07/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23/1999/TT-BTM

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 23/1999/TT-BTM NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN VIỆC MUA, BÁN HÀNG HOÁ VỚI DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

Thi hành Điều 8 Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài;

Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện cụ thể một số vấn đề về việc mua, bán hàng hoá với doanh nghiệp chế xuất như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

1- Đối tượng áp dụng:

a- Doanh nghiệp chế xuất,

b- Doanh nghiệp nội địa:

+ Doanh nghiệp Việt Nam,

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,

c- Tổ hợp tác,

d- Hộ gia đình,

e- Cá nhân.

2- Phạm vi áp dụng:

Thông tư này áp dụng cho việc mua, bán hàng hoá giữa nội địa Việt Nam với doanh nghiệp chế xuất.

II- BÁN HÀNG HOÁ TỪ NỘI ĐỊA VIỆT NAM CHO DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT ĐỂ SẢN XUẤT KINH DOANH

1- Đối tượng được bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất:

- Doanh nghiệp nội địa,

- Tổ hợp tác,

- Hộ gia đình,

- Cá nhân.

2- Hàng hoá từ nội địa bán cho doanh nghiệp chế xuất:

a- Hàng hoá không thuộc "Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu" của Việt Nam.

b- Hàng hoá xuất khẩu quản lý bằng hạn ngạch, hoặc chỉ tiêu được bán cho doanh nghiệp chế xuất với số lượng, hoặc giá trị phù hợp với hạn ngạch được phân bổ, hoặc chỉ tiêu được giao.

c- Hàng hoá xuất khẩu theo quản lý chuyên ngành được bán cho doanh nghiệp chế xuất theo quy định của Bộ chuyên ngành.

3- Thủ tục hải quan:

Hàng hoá doanh nghiệp nội địa bán cho doanh nghiệp chế xuất chỉ cần lập tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu với Hải quan Khu chế xuất trên cơ sở hợp đồng mua bán đã ký kết với doanh nghiệp chế xuất theo các quy định hiện hành.

Doanh nghiệp chế xuất khi mua hàng hoá của nội địa chỉ cần lập tờ khai với Hải quan Khu chế xuất, không cần Ban quản lý Khu công nghiệp - Khu chế xuất duyệt kế hoạch.

4- Thuế xuất khẩu:

- Hàng hoá nội địa bán cho doanh nghiệp chế xuất, người bán được miễn thuế xuất khẩu.

Hàng hoá doanh nghiệp chế xuất mua của nội địa để xuất khẩu (không qua sản xuất), doanh nghiệp chế xuất phải chịu thuế xuất khẩu.

- Hàng hoá doanh nghiệp chế xuất mua của nội địa để sản xuất hàng xuất khẩu, khi xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất được miễn thuế xuất khẩu.

III- DOANH NGHIỆP NỘI ĐỊA MUA HÀNG HOÁ TỪ DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

1- Hàng hoá được mua từ doanh nghiệp chế xuất:

a- Hàng hoá thuộc danh mục hàng thay thế hàng nhập khẩu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố hàng năm.

b- Nguyên liệu, bán thành phẩm cho các doanh nghiệp nội địa trực tiếp sản xuất hàng xuất khẩu.

c- Phế liệu, phế phẩm còn giá trị thương mại của doanh nghiệp chế xuất.

Hàng hoá nêu tại khoản này phải là sản phẩm do chính doanh nghiệp chế xuất sản xuất theo đúng quy định tại Giấy phép đầu tư.

2- Đối tượng mua hàng từ doanh nghiệp chế xuất:

a- Doanh nghiệp Việt Nam được thành lập theo pháp luật có ngành hàng phù hợp được mua tất cả các hàng hoá ghi tại Khoản 1 Mục này.

b- Tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân được mua phế liệu, phế phẩm còn giá trị thương mại của doanh nghiệp chế xuất.

c- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được mua hàng hoá cho sản xuất hàng xuất khẩu của chính doanh nghiệp, phù hợp với lĩnh vực sản xuất kinh doanh quy định tại Giấy phép đầu tư.

3- Quy định về mua hàng hoá từ doanh nghiệp chế xuất:

a- Hàng hoá nhập khẩu quản lý bằng hạn ngạch, hoặc chỉ tiêu:

Doanh nghiệp nội địa chỉ được mua hàng hoá từ doanh nghiệp chế xuất với số lượng, hoặc giá trị phù hợp với hạn ngạch được phân bổ, hoặc chỉ tiêu được giao.

b- Hàng hoá nhập khẩu theo quản lý chuyên ngành:

Doanh nghiệp nội địa chỉ được mua hàng hoá từ doanh nghiệp chế xuất theo quy định của Bộ chuyên ngành.

c- Phế liệu, phế phẩm còn giá trị thương mại thực hiện theo quy định tại Thông tư liên Bộ số 2880/KCM-TM ngày 19/12/1996 của Bộ Thương mại và Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về nhập khẩu phế liệu, phế phẩm.

4- Thủ tục hải quan và việc nộp thuế nhập khẩu.

Thủ tục hải quan và việc nộp thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định nhập khẩu hiện hành.

IV- BÁN VĂN PHÒNG PHẨM, HÀNG HOÁ PHỤC VỤ SINH HOẠT HÀNG NGÀY CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

1- Các đối tượng quy định tại Khoản 1 Mục II được bán văn phòng phẩm, hàng hoá phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho doanh nghiệp chế xuất.

2- Doanh nghiệp chế xuất mua văn phòng phẩm, hàng hoá phục vụ sinh hoạt hàng ngày từ nội địa không phải làm thủ tục hải quan và thực hiện theo quy định của Ban quản lý Khu công nghiệp - Khu chế xuất.

V- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 23/1999/TT-BTM

Hanoi, July 26, 1999

 

CIRCULAR

GUIDING THE GOODS PURCHASE AND SALE WITH EXPORT-PROCESSING ENTERPRISES

In furtherance of Article 8 of the Prime Ministers Decision No.53/1999/QD-TTg of March 26, 1999 on a number of measures to encourage foreign direct investment;
The Ministry of Trade hereby provides detailed guidance on a number of issues related to the goods purchase and sale with export-processing enterprises as follows:

I. OBJECTS AND SCOPE OF APPLICATION

1. Objects of application:

a/ Export-processing enterprises,

b/ Inland enterprises:

+ Vietnamese enterprises,

+ Foreign-invested enterprises,
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 23/1999/TT-BTM ngày 26/07/1999 hướng dẫn việc mua, bán hàng hoá với doanh nghiệp chế xuất do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.892

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80