Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3153/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình

Số hiệu: 3153/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Phạm Văn Xuyên
Ngày ban hành: 03/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3153/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 03 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GII QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH THÁI BÌNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình tại Tờ trình số 221/TTr-SLĐTBXH ngày 27/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bkèm theo Quyết định này Danh mục 128 (một trăm hai mươi tám) thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 2183/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình, số 1791/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VPCP;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP
UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh; (file điện tử)
- Trung tâm HCC t
nh;
- Lưu: VT, KSTTHC

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH THÁI BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình).

PHẦN I.

DANH MC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết (ngày)

Đa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

I. LĨNH VỰC TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

1

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia.

Không quy định

Trung tâm hành chính công tỉnh (Tầng 1 Nhà triển lãm Thông tin tỉnh, khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Không

Quyết định số 1858/QĐ-LĐTBXH ngày 21/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và xã hội

2

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

05 ngày

3

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền lương đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu

Không quy định

4

Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III)

5

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

06 ngày

II. LĨNH VỰC VIỆC LÀM VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

1

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

20 ngày

Trung tâm dịch vụ việc làm (Phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình)

Không

Quyết định số 1872/QĐ-LĐTBXH ngày 22/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và xã hội

2

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

02 ngày

3

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

4

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

5

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

03 ngày

6

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

03 ngày

7

Giải quyết hỗ trợ học nghề

15 ngày

8

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

Không quy định

Trung tâm dịch vụ việc làm (Phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình)

9

Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng

03 ngày

10

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

30 ngày

Trung tâm hành chính công tỉnh (Tầng 1 Nhà triển lãm Thông tin tỉnh, khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

11

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

15 ngày

12

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

15 ngày

13

Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

15 ngày

14

Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập

35 ngày (Chưa tính thời gian chờ cơ quan phúc đáp)

Trung tâm hành chính công tỉnh (Tầng 1 Nhà triển lãm Thông tin tỉnh, khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tnh Thái Bình)

Không

Quyết định số 1872/QĐ-LĐTBXH ngày 22/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và xã hội

15

Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định

40 ngày (Chưa tính thời gian chờ cơ quan phúc đáp)

16

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

15 ngày

Chưa quy định

Quyết định số 602/QĐ-LĐTBXH ngày 26/4/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị bãi bỏ của lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và xã hội

17

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

Tối đa 02 tháng với đề nghị tuyển từ 500 người trở lên và 01 tháng, với đề nghị tuyển dưới 500 người

Không

18

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

02 ngày

Không

19

Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

05 ngày

460.000 đồng

20

Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

02 ngày

350.000 đồng

21

Thu hi giấy phép lao động

20 ngày

Không

22

Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

Không quy định

Trung tâm hành chính công tnh (Tầng 1 Nhà triển lãm Thông tin tỉnh, khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Không

Quyết định 2116/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bthủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và xã hội

23

Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

05 ngày

Không

Quyết định 2117/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2017 của BLao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và xã hội

24

Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp

05 ngày

Không

25

Khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

05 ngày

Không quy định

Quyết định 1872/QĐ-LĐTBXH ngày 04/12/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bthủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và xã hội

26

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).

30 ngày

Trung tâm hành chính công tỉnh (Tầng 1 Nhà triển lãm Thông tin tỉnh, khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

1.300.000 đồng

Quyết định số 376/QĐ-LĐTBXH ngày 14/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và xã hội

27

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý.

30 ngày

1.300.000 đồng

28

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận hạng A của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý.

30 ngày

550.000 đồng

29

Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)

30 ngày

Không

30

Khai báo tai nạn lao động

Không quy định

Trung tâm hành chính công tỉnh (Tầng 1 Nhà triển lãm Thông tin tỉnh, khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tnh Thái Bình)

Không

Quyết định số 748/QĐ-LĐTBXH ngày 24/5/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và xã hội

31

Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động của đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở

Không quy định

32

Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ tai nạn lao động đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Theo thời hạn điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh

33

Báo cáo tai nạn lao động của người sử dụng lao động

Không quy định

34

Khai báo sự ckỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng

Theo quy định pháp luật chuyên ngành

35

Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động

Không quy định

36

Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm

Không quy định

Quyết định số 1683/QĐ-LĐTBXH ngày 16/11/2015 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và xã hội

37

Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

05 ngày

38

Đăng ký hp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày

05 ngày

Quyết định số 1632/QĐ-LĐTBXH ngày 06/11/2015 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và xã hội

39

Đăng ký hợp đồng cá nhân

02 ngày

Trung tâm hành chính công tỉnh (Tầng 1 Nhà triển lãm Thông tin tỉnh, khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Không

Quyết định số 1632/QĐ-LĐTBXH ngày 06/11/2015 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và xã hội

40

Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

10 ngày

Quyết định số 1480/QĐ-LĐTBXH ngày 27/10/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và xã hội

41

Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc

Không quy định

Quyết định số 1275/QĐ-LĐTBXH ngày 07/9/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và xã hội

42

Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động cơ sở

07 ngày

Quyết định số 1683/QĐ-LĐTBXH ngày 16/11/2015 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và xã hội

III. LĨNH VỰC DẠY NGH

1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp

20 ngày

Trung tâm hành chính công tỉnh (Tầng 1 Nhà triển lãm Thông tin tỉnh, khu vực Qung trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Không

Quyết định số 505/QĐ-LĐTBXH ngày 05/4/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và xã hội

2

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

28 ngày

3

Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp và trong cùng một tỉnh, thành phố khác với trụ sở chính của trường trung cấp)

25 ngày

4

Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

15 ngày

5

Bnhiệm Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh

10 ngày

Quyết định số 158/QĐ-LĐTBXH ngày 01/02/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bthủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

6

Công nhận Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

10 ngày

7

Miễn nhiệm Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh; trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

Không quy định

8

Công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

15 ngày

9

Xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp

03 ngày

 

Không

Quyết định số 638/QĐ-LĐTBXH ngày 20/5/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ một phần thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

10

Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

10 ngày

Trung tâm hành chính công tỉnh (Tầng 1 Nhà triển lãm Thông tin tỉnh, khu vực Quảng trường 14/10 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Quyết định số 1613/QĐ-LĐTBXH ngày 13/11/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng qun lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

11

Thủ tục chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

05 ngày

12

Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

10 ngày

Quyết định số 1775/QĐ-LĐTBXH ngày 26/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

13

Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

10 ngày

Trung tâm hành chính công tỉnh (Tầng 1 Nhà triển lãm Thông tin tỉnh, khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Không

Quyết định số 1775/QĐ-LĐTBXH ngày 26/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

14

Thủ tục đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

03 ngày

15

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

05 ngày

Quyết định số 1613/QĐ-LĐTBXH ngày 13/11/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vviệc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

16

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

05 ngày

17

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

15 ngày

Quyết định 645/QĐ-LĐTBXH ngày 08/5/2017 của BLao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và xã hội

18

Miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

15 ngày

Trung tâm hành chính công tnh (Tầng 1 Nhà triển m Thông tin tỉnh, khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Không

Quyết định 645/QĐ-LĐTBXH ngày 08/5/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và xã hội

19

Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân cấp tỉnh

15 ngày

20

Bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

20 ngày

21

Miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

20 ngày

22

Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

15 ngày

23

Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

15 ngày

24

Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

15 ngày

25

Thành lập hội đồng quản trị trường Trung cấp tư thục

15 ngày

26

Bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

20 ngày

27

Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

20 ngày

28

Miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

20 ngày

Trung tâm hành chính công tỉnh (Tầng 1 Nhà triển lãm Thông tin tỉnh, khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tnh Thái Bình)

Không

Quyết định 645/QĐ-LĐTBXH ngày 08/5/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bthuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và xã hội

IV. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

1

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

10 ngày

Trung tâm hành chính công tỉnh (Tầng 1 Nhà triển lãm Thông tin tỉnh, khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tnh Thái Bình)

Không

Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và xã hội

2

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

10 ngày

3

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần

10 ngày

4

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp: + Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; + Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; + Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; + Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra;

07 ngày

5

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

10 ngày

Trung tâm hành chính công tỉnh (Tầng 1 Nhà triển lãm Thông tin tỉnh, khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Không

Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và xã hội

6

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác

10 ngày

7

Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

10 ngày

8

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

22 ngày (Chưa tính thời gian chờ các cơ quan phúc đáp)

9

Thủ tục giám định vết thương còn sót

18 ngày (Chưa tính thời gian chờ các cơ quan phúc đáp)

10

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

10 ngày

11

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

20 ngày (Chưa tính thời gian chờ các cơ quan phúc đáp)

12

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

20 ngày (Chưa tính thời gian chờ các cơ quan phúc đáp)

13

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

10 ngày

14

Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

10 ngày

15

Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

10 ngày

Trung tâm hành chính công tỉnh (Tầng 1 Nhà triển lãm Thông tin tỉnh, khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Không

Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và xã hội

16

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

12 ngày

17

Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

- Nơi đi 12 ngày làm việc.

- Nơi đến 10 ngày làm việc.

18

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

10 ngày

19

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

08 ngày

20

Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

28 ngày

(Chưa tính thời gian chờ các cơ quan phúc đáp)

21

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

10 ngày

22

Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

10 ngày

23

Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

Không quy định

24

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hsơ liệt sĩ

10 ngày

Trung tâm hành chính công tỉnh (Tầng 1 Nhà triển lãm Thông tin tỉnh, khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tnh Thái Bình)

Không

Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và xã hội

25

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

25 ngày

26

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

25 ngày

27

Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

10 - 20 ngày

28

Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

10 ngày

29

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

05 ngày

30

Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

05 ngày

31

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

10 ngày

Quyết định số 1025/QĐ-LĐTBXH ngày 03/8/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

V. LĨNH VỰC BẢO TR XÃ HỘI

1

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

05 ngày

Trung tâm hành chính công tỉnh (Tầng 1 Nhà triển lãm Thông tin tỉnh, khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Không

Quyết định số 1593/QĐ-LĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ về lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

2

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thm quyền thành lập của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

05 ngày

3

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

15 ngày

4

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

15 ngày

5

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giy phép hoạt động do Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp

15 ngày

6

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

32 ngày

Cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Không

Quyết định số 1593/QĐ-LĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bvề lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

7

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

10 ngày

8

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Theo thỏa thuận

9

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

07 ngày

10

Thủ tục tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

01 ngày

Trung tâm hành chính công tỉnh (Tầng 1 Nhà triển lãm Thông tin tỉnh, khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Không

Quyết định số 101/QĐ-LĐTBXH ngày 22/01/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bthủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

11

Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em

Không quy định

12

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

10 ngày

Quyết định 1938/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2015 của BLao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

13

Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

7 ngày

VI. LĨNH VỰC PHÒNG CHNG TỆ NẠN XÃ HỘI

1

Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

11 ngày

Trung tâm hành chính công tỉnh (Tầng 1 Nhà triển lãm Thông tin tỉnh, khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Không

Quyết định số 1724/QĐ-LĐTBXH ngày 24/11/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

2

Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

07 ngày

3

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

07 ngày

4

Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

07 ngày

5

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

12 ngày

6

Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

07 ngày

Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Thái Bình

Không

7

Chế độ thăm gặp đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Ngay sau khi nhận được hồ sơ

Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Thái Bình

Không

Quyết định số 1724/QĐ-LĐTBXH ngày 24/11/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

8

Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Ngay sau khi nhận được hồ sơ

VII. LĨNH VỰC BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM

1

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

05 ngày

Trung tâm hành chính công tnh (Tầng 1 Nhà triển lãm Thông tin tỉnh, khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tnh Thái Bình)

Không

Quyết định số 847/QĐ-LĐTBXH ngày 09/6/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3153/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


66
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.175.101