Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 431/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 16/05/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 431/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 16 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CHUẨN HOÁ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Thực hiện Quyết định số 3110/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2015, Quyết định số 2085a/QĐ-BGTVT ngày 01/7/2016, Quyết định số 2380/QĐ-BGTVT ngày 11/8/2017, Quyết định số 2784/QĐ-BGTVTT ngày 29/9/2017, Quyết định số 3133/QĐ-BGTVT ngày 10/11/2017, Quyết định số 1194/QĐ-BGTVT ngày 08/6/2018, Quyết định số 1843/QĐ-BGTVT ngày 20/8/2018, Quyết định số 2084a/QĐ-BGTVT ngày 26/9/2018, Quyết định số 2074/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2019, Quyết định số 2272/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2018, Quyết định số 1291/QĐ-BGTVT ngày 10/7/2019, Quyết định số 1363/QĐ-BGTVT ngày 22/7/2019, Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2019, Quyết định số 2250/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2019, Quyết định số 2592/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2019, Quyết định số 355/QĐ-BGTVT ngày 10/3/2020, Quyết định số 1221/QĐ-BGTVT ngày 24/6/2020, Quyết định số 1448/QĐ-BGTVT ngày 27/7/2020, Quyết định số 286/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2021, Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2021, Quyết định số 155/QĐ-BGTVT ngày 25/01/2022, Quyết định số 305/QĐ-BGTVT ngày 23/3/2023, Quyết định số 701/QĐ-BGTVT ngày 09/6/2023, Quyết định số 701/QĐ-BGTVT ngày 09/6/2023, Quyết định số 1427/QĐ-BGTVT ngày 08/11/2023, Quyết định số 1531/QĐ-BGTVT ngày 23/11/2023, Quyết định số 21/QĐ-BGTVT ngày 10/01/2024, Quyết định số 23/QĐ-BGTVT ngày 10/01/2024, Quyết định số 34/QĐ-BGTVT ngày 15/01/2024, Quyết định số 62/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2024, Quyết định số 161/QĐ-BGTVT ngày 19/02/2024, Quyết định số 290/QĐ-BGTVT ngày 22/3/2024, Quyết định số 421/QĐ-BGTVT ngày 11/4/2024, Quyết định số 533/QĐ-BGTVT ngày 09/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Thực hiện Quyết định số 172/QĐ-BVHTTDL ngày 14/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố chuẩn hóa kèm theo Quyết định này 161 Danh mục thủ tục hành chính (Phụ lục I) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Bãi bỏ 160 thủ tục hành chính (Phụ lục II) tại Quyết định số 593/QĐ- UBND ngày 25/12/2019, Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 19/3/2020, Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 24/3/2020, Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 26/6/2020, Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 13/8/2020, Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 10/9/2020, Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 05/3/2021, Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 29/3/2021, Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 12/8/2021, Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 01/3/2022, Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 07/12/2022, Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 15/5/2023, Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 16/6/2023, Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 15/8/2023, Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 23/8/2023, Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 20/11/2023, Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 22/12/2023, Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 18/01/2024, Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 22/01/2024, Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 31/01/2024, Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 06/3/2024, Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 08/4/2024, Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính Phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VNPT Ninh Bình;
- Lưu: VT, VP4, VP7.
MT46/2024/VP7/CBTTHC-GTVT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 431/QĐ-UBND ngày 16/05/2024 công bố chuẩn hoá Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


93

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.142.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!