Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 216/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Nội vụ Bắc Ninh

Số hiệu: 216/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Vương Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 22/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ BẮC NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ số: 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 01/2018/TT-VPCP ngày 23/112018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 28/TTr-SNV ngày 22/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Nội vụ Bắc Ninh.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ:

1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo danh mục công b.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải công khai đầy đủ nội dung thủ tục hành chính, rà soát xây dựng quy trình điện tử và hoàn thiện việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại phần mềm Hệ thống thông tin Một cửa của tỉnh theo quy định; phối hợp với Trung tâm hành chính công tỉnh, cơ quan có liên quan niêm yết công khai thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã, thành phố và tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều
- Cục KSTTHC (VP Chính ph
);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở TT&TT, Trung tâm HCC
(để phối hợp thực hiện);
- CVP, các PCVP UBND t
nh, Cổng TTĐT, Chuyên viên NC;
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Quốc Tuấn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐI, BSUNG THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

1.Thủ tục hành chính cấp tỉnh

STT

Mã s

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định TTHC

Cách thức thực hiện

Cơ quan thực hiện TTHC

Thời hạn giải quyết, quy trình thực hiện

Phí, lệ phí

I

Lĩnh vực tchức hành chính

1

1.009331

Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ; Quyết định số 1068/QĐ-SNV ngày 10/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ.

Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sở Nội vụ

* Thời hạn giải quyết: Trong 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- 01 ngày làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh (0,5 ngày nhận hồ sơ; 0,5 ngày trả kết quả).

- 09 ngày làm việc tại Sở Nội vụ

* Trình tự các bước thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập tổ chức hành chính gửi hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Bước 2: Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ.

- Bước 4: Văn bản thẩm định.

Không có

2

1.009332

Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ; Quyết định số 1068/QĐ-SNV ngày 10/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ.

Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sở Nội vụ

* Thời hạn giải quyết: Trong 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- 01 ngày làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh (0,5 ngày nhận hồ sơ; 0,5 ngày trả kết quả).

- 09 ngày làm việc tại Sở Nội vụ

* Trình tự các bước thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị tổ chức lại tổ chức hành chính gửi hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Bước 2: Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ.

- Bước 4: Văn bản thẩm định.

Không có

3

1.009333

Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ; Quyết định số 1068/QĐ-SNV ngày 10/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ.

Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sở Nội vụ

* Thời hạn giải quyết: Trong 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- 01 ngày làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh (0,5 ngày nhận hồ sơ; 0,5 ngày trả kết quả).

- 09 ngày làm việc tại Sở Nội vụ

* Trình tự các bước thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đnghị giải thtổ chức hành chính gửi hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Bước 2: Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ.

- Bước 4: Văn bản thẩm định.

Không có

4

1.009339

Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ; Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 24/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ

Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sở Nội vụ

* Thời hạn giải quyết: Trong 40 (bốn mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- 01 ngày làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh (0,5 ngày nhận hồ sơ; 0,5 ngày trả kết quả).

- 39 ngày làm việc tại Sở Nội vụ

* Trình tự các bước thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức thuộc y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng đề án vị trí việc làm gửi đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Bước 2: Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.

- Bước 3: Thẩm định Đề án.

- Bước 4: Văn bản thẩm định.

Không có

5

1.009340

Thủ tục thẩm định điều chnh vị trí việc làm

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ; Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 24/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ

Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sở Nội vụ

* Thời hạn giải quyết: Trong 25 (hai năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- 01 ngày làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh (0,5 ngày nhận hồ sơ; 0,5 ngày trả kết quả).

- 24 ngày làm việc tại Sở Nội vụ

* Trình tự các bước thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập đề án điều chỉnh vị trí việc làm gửi đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Bước 2: Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.

- Bước 3: Thẩm định đề án điều chỉnh vị trí việc làm.

- Bước 4: Văn bản thẩm định.

Không có

II

Lĩnh vực sự nghiệp công lập

 

Áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

1

1.009352

Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ; Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 06/1/2021 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ

Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sở Nội vụ

* Thời hạn giải quyết: Trong 40 (bốn mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- 01 ngày làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh (0,5 ngày nhận hồ sơ; 0,5 ngày trả kết quả).

- 39 ngày làm việc tại Sở Nội vụ

* Trình tự các bước thực hiện:

- Bước 1: Đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng đề án vị trí việc làm gửi đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Bước 2: Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại đơn vị để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.

- Bước 3: Thẩm định Đề án.

- Bước 4: Văn bản thẩm định.

Không có

2

1.009353

Thủ tục thẩm định điều chnh vị trí việc làm

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ; Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 06/1/2021 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ

Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sở Nội vụ

* Thời hạn giải quyết: Trong 25 (hai năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- 01 ngày làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh (0,5 ngày nhận hồ sơ; 0,5 ngày trả kết quả).

- 24 ngày làm việc tại Sở Nội vụ

* Trình tự các bước thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức thuộc bộ, ngành, địa phương lập đề án điều chỉnh vị trí việc làm gửi đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Bước 2: Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại đơn vị để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.

- Bước 3: Thẩm định đề án điều chỉnh vị trí việc làm.

- Bước 4: Văn bản thẩm định.

Không có

3

1.009354

Thủ tục thẩm định số lượng người làm việc

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ; Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 06/1/2021 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ

Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sở Nội vụ

* Thời hạn giải quyết: Không quy định

* Trình tự các bước thực hiện:

- Bước 1: Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập) thuộc bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc của đơn vị mình gửi đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại đơn vị để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.

- Bước 3: Sở Nội vụ tiến hành thẩm định kế hoạch số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Bước 4: Tổng hợp số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, ngành, địa phương.

Không có

4

1.009355

Thủ tục thẩm định điều chnh số lượng người làm việc

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ; Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 06/1/2021 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ

Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sở Nội vụ

* Thời hạn giải quyết: Không quy định

* Trình tự các bước thực hiện:

- Bước 1: Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành, địa phương xây dựng đề án điều chỉnh số lượng người làm việc của đơn vị mình.

- Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại đơn vị để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.

- Bước 3: Sở Nội vụ tiến hành thẩm định đề án điều chỉnh số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Bước 4: Tổng hợp đề án điều chỉnh số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, ngành, địa phương.

Không có

2. Thủ tục hành chính cấp huyện

STT

Mã số

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định nội dung TTHC

Cách thức thực hiện

Cơ quan thực hiện TTHC

Thời hạn giải quyết, quy trình thực hiện

Phí, lệ phí

I

Lĩnh vực tổ chức hành chính

1

1.009334

Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ; Quyết định số 1068/QĐ-SNV ngày 10/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ.

Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công các huyện, thị xã, thành phố

Phòng Nội vụ

* Thời hạn giải quyết: Trong 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ.

- 01 ngày làm việc tại Trung tâm hành chính công huyện (0,5 ngày nhận hồ sơ; 0,5 ngày trả kết quả).

- 09 ngày làm việc tại Phòng Nội vụ

* Trình tự các bước thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập tổ chức hành chính gửi hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp huyện.

- Bước 2: Phòng Nội vụ tiến hành kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ.

- Bước 4: Văn bản thẩm định.

Không có

2

1.009335

Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ; Quyết định số 1068/QĐ-SNV ngày 10/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ.

Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công các huyện, thị xã, thành phố

Phòng Nội vụ

* Thời hạn giải quyết: Trong 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp l.

- 01 ngày làm việc tại Trung tâm hành chính công huyện (0,5 ngày nhận hồ sơ; 0,5 ngày trả kết quả).

- 09 ngày làm việc tại Phòng Nội vụ

* Trình tcác bước thực hin:

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị tổ chức lại tổ chức hành chính gửi hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp huyện.

- Bước 2: Phòng Nội vụ tiến hành kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ.

- Bước 4: Văn bản thẩm định.

Không có

3

1.009336

Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ; Quyết định số 1068/QĐ-SNV ngày 10/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ.

Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công các huyện, thị xã, thành phố

Phòng Nội vụ

* Thời hạn giải quyết: Trong 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- 01 ngày làm việc tại Trung tâm hành chính công huyện (0,5 ngày nhận hồ sơ; 0,5 ngày trả kết quả).

- 09 ngày làm việc tại Phòng Nội vụ

* Trình tự các bước thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, tchức đnghị giải thtổ chức hành chính gửi hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp huyện.

- Bước 2: Phòng Nội vụ tiến hành kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ.

- Bước 4: Văn bản thẩm định.

Không có

II. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

I.Thủ tục hành chính cấp tỉnh

STT

Mã số

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, b sung

Cách thức thực hiện

Cơ quan thực hiện TTHC

Thời hạn giải quyết, quy trình thực hiện

Phí, lệ phí

I

Lĩnh vực Công chức, viên chức

1

1.005384

Thủ tục thi tuyển công chức

1. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

2. Quyết định số 1065/QĐ- BNV ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Nộp trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính công ích đến Sở Nội vụ, số 9 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh

Sở Nội vụ

* Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

- Thành lập Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội đồng tuyển dụng.

Trường hợp người dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển thì chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản tới người đăng ký dự tuyển được biết theo địa chmà người dự tuyển đã đăng ký.

- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức thi vòng 1.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng tổ chức thi vòng 1 trên máy vi tính thì phải thông báo kết quả cho thí sinh được biết ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài thi trên máy vi tính. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyn tuyển dụng tchức thi vòng 1 trên giấy thì việc chấm thi thực hiện như sau:

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết thúc thi vòng 1 phải hoàn thành việc chấm thi vòng 1;

Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 phải công bố kết quả thi để thí sinh dự thi biết và thông báo việc nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng; Trường hợp có đơn phúc khảo thì chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo phải hoàn thành việc chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo để thí sinh dự thi được biết.

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn trong quá trình tổ chức chấm thi, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định kéo dài thời hạn thực hiện các công việc quy định tại điểm này nhưng tổng thời gian kéo dài không quá 15 ngày.

- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức thi vòng 2.

- Sau khi hoàn thành việc chấm thi vòng 2 theo quy định, chậm nhất 05 ngày làm việc, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo người đứng đầu cơ quan có thm quyền tuyển dụng công chức xem xét, phê duyệt kết quả tuyển dụng.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định tuyển dụng và gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác hoặc được cơ quan có thm quyền tuyển dụng công chức đồng ý gia hạn.

1. Phí dự tuyển công chức

- Dưới 100 thí sinh mức thu 500.000 đ/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 100 đến 500 thí sinh mức thu 400.000 đ/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 500 thí sinh trở lên mức thu 300.000 đ/thí sinh/lần dự thi.

2. Phúc khảo: 150.000 đ/bài thi

2

2.002156

Thủ tục xét tuyển công chức

1. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

2. Quyết định số 1065/QĐ- BNV ngày 10/12/2020 của Bộ trưng Bộ Nội vụ

Nộp trực tiếp Sở Nội vụ, số 9 đường Lý Thái Tổ, phường Sui Hoa, thành phố Bắc Ninh

Sở Nội vụ

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

1. Phí dự thi tuyển công chức:

- Dưới 100 thí sinh mức thu 500.000 đ/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh mức thu 400.000 đ/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 500 thí sinh trở lên mức thu 300.000 đ/thí sinh/lần dự thi.

2. Phúc khảo: 150.000 đ/bài thi

3

1.005385

Thủ tục tiếp nhận vào công chức

1. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

2. Quyết định số 1065/QĐ- BNV ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Sở Nội vụ, số 9 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh

Sở Nội vụ

Không quy định thời gian giải quyết

Có 02 trường hợp:

1. Các trường hợp quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP vào làm công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch.

2. Không thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch

Khi tiếp nhận vào công chức đối với trường hợp đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác (điều động, luân chuyển đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị theo yêu cầu nhiệm vụ) và không yêu cầu phải có đủ thời gian 05 năm công tác trở lên làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được điều động, luân chuyển đến; khi tiếp nhận vào làm công chức không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch

Không quy đnh

4

2.002157

Thủ tục thi nâng ngạch công chức

1. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

2. Quyết định số 1065/QĐ- BNV ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Sở Nội vụ, số 9 đường Lý Thái T, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh

Sở Nội vụ

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chấm thi, Hội đồng thi nâng ngạch công chức phải báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức về kết quchấm thi; đồng thời công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức và gửi thông báo bằng văn bản tới cơ quan quản lý công chức về điểm thi của công chức dự thi nâng ngạch để thông báo cho công chức dự thi được biết;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả điểm thi, công chức dự thi có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả điểm bài thi môn kiến thức chung, môn ngoại ng, môn tin học (trong trường hợp thi trắc nghiệm trên giấy) và bài thi viết môn chuyên môn, nghiệp vụ. Hội đồng thi nâng ngạch công chức có trách nhiệm thành lập Ban chấm phúc khảo và tổ chức chấm phúc khảo, công bố kết quả chấm phúc khảo chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định tại khoản này;

- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả chấm phúc khảo, Hội đồng thi nâng ngạch báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức phê duyệt kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức và danh sách công chức trúng tuyển.

- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi nâng ngạch, Hội đồng thi nâng ngạch công chức có trách nhiệm thông báo kết quả thi và danh sách công chức trúng tuyển bằng văn bản tới cơ quan quản lý công chức có công chức tham dự kỳ thi.

1. Nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương: - Dưới 50 thí sinh: 1.400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi; - Từ 50 đến dưới 100 thí sinh: 1.300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi; - Từ 100 thí sinh trở lên: 1.200.000 đồng/thí sinh/lần dự thi. 2. Nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương: - Dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần dự thi; - Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí sinh/lần dự thi; - Từ 500 tr lên: 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi. 3. Phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi.

5

1.005388

Thủ tục thi tuyển viên chức

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 1066/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Nộp trực tiếp đến Sở Nội vụ, số 9 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh;

Sở Nội vụ

* Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

- Thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội đồng tuyển dụng.

- Trường hợp người dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển thi chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản tới người đăng ký dự tuyển được biết theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức thi vòng 1.

- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết thúc thi vòng 1 phải hoàn thành việc chấm thi vòng 1;

- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 phải công bố kết quả thi để thí sinh dự thi biết và thông báo việc nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả thi trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng;

- Trường hợp có đơn phúc khảo thì chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo phải hoàn thành việc chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo để thí sinh dự thi được biết;

- Căn cứ vào điều kiện thực tiễn trong quá trình tổ chức chấm thi, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định kéo dài thời hạn thực hiện các công việc quy định tại điểm này nhưng tổng thời gian kéo dài không quá 15 ngày.

- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức thi vòng 2.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả vòng 2, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi trong trường hợp thi vòng 2 bằng hình thức thi viết. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định.

Phí dự tuyển dụng viên chức:

- Dưới 100 thí sinh mức thu 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi; - Từ 100 đến dưới 500 thí sinh mức thu 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi; - Từ 500 thí sinh trlên mức thu 300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

6

1.005392

Thủ tục xét tuyển viên chức

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 1066/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ

Nộp trực tiếp đến Sở Nội vụ, số 9 đường Lý Thái T, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh;

Sở Nội vụ

* Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

- Thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội đồng tuyển dụng.

- Trường hợp người dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển thì chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản tới người đăng ký dự tuyển được biết theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

- Căn cứ vào điu kiện thực tin trong quá trình tchức chấm thi, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định kéo dài thời hạn thực hiện các công việc quy định tại điểm này nhưng tổng thời gian kéo dài không quá 15 ngày.

- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức thi vòng 2.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả vòng 2, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi trong trường hợp thi vòng 2 bằng hình thức thi viết. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định.

Không có

7

1.005393

Thủ tục xét tuyển đặc cách vào viên chức

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 1066/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ

Nộp trực tiếp đến Sở Nội vụ, số 9 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh

Sở Nội vụ

* Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

- Thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội đồng tuyển dụng.

- Trường hợp người dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển thì chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản tới người đăng ký dự tuyển được biết theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

- Căn cứ vào điều kiện thực tiễn trong quá trình tổ chức chấm thi, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định kéo dài thời hạn thực hiện các công việc quy định tại điểm này nhưng tổng thời gian kéo dài không quá 15 ngày.

- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự sát hạch, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức sát hạch.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi trong trường hợp thi bằng hình thức thi viết. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định.

- Người đứng đầu, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức có văn bản đề nghị người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức công nhận kết quả tiếp nhận vào viên chức. Văn bản đề nghị do người đứng đầu hoặc cấp phó ca người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ký, trong đó nêu rõ vị trí việc làm cần tuyển dụng và kèm theo biên bản hợp Hội đồng kiểm tra, sát hạch và hồ sơ của từng trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét đặc cách.

Không có

8

1.005394

Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 1066/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ

Nộp trực tiếp tại Sở Nội vụ, số 9 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh

Sở Nội vụ

Trước ngày thi hoặc xét thăng hạng ít nhất 15 ngày. Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng gửi thông báo triệu tập thí sinh dự thi hoặc xét, thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập (nếu có) và địa điểm tổ chức thi hoặc xét cho các thí sinh có đủ điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng.

- Trước ngày thi 01 ngày, Hội đồng thi niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng thi hoặc xét, sơ đồ vị trí các phòng thi hoặc xét, nội quy, hình thức, thời gian thi hoặc xét thăng hạng.

a) Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I:

- Dưới 50 thí sinh: 1.400.000 đồng/thí sinh/lần

- Từ 50 đến dưới 100 thí sinh: 1.300.000 đồng/thí sinh/lần

- Từ 100 thí sinh trlên: 1.200.000 đồng/thí sinh/lần

b) Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III:

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí sinh/lần

- Từ 500 trở lên: 500.000 đồng/thí sinh/lần

c) Phúc khảo 150.000 đồng/bài thi

II

Lĩnh vực tchức biên chế

9

2.001946

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định s 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phquy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1067/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính công ích đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh số 11A Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh;

Sở Nội vụ

15 ngày làm việc, trong đó:

- 01 ngày tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh;

- 14 ngày Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Bước 2: Sở Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, Sở Nội vụ gửi hồ sơ lại tổ chức đó để hoàn chỉnh trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Bước 4: Văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Không có

10

2.001941

Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Nghđịnh số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1067/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính công ích đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh số 11A Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh;

Sở Nội vụ

* Thời hạn giải quyết: Trong 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- 01 ngày làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh (0,5 ngày nhận hồ sơ; 0,5 ngày trả kết quả).

- 09 ngày làm việc tại Sở Nội vụ

* Trình tự các bước thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Bước 2: Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh, trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ đã đầy đthì thực hiện bước 3.

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ.

- Bước 4: Văn bản thẩm định.

Không có

11

1.003735

Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1067/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính công ích đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh số 11A Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh;

Sở Nội vụ

* Thời hạn giải quyết: Trong 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- 01 ngày làm việc tại Trung tâm hành chính công tnh (0,5 ngày nhận hồ sơ; 0,5 ngày trả kết quả).

- 09 ngày làm việc tại Sở Nội vụ

* Trình tcác bước thực hin:

- Bước 1: Cơ quan, tchức đnghị giải thđơn vị sự nghiệp công lập gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Bước 2: Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh, trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ.

- Bước 4: Văn bản thẩm định.

Không có

III

Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ

12

1.003822

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ qu

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tchức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

- Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh số 11A Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh;

- Nộp trực tuyến qua trang dịch vụ công tỉnh: https://dvc.bacninh.gov.vn

Sở Nội vụ

* Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- 01 ngày làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh (0,5 ngày nhận hồ sơ; 0,5 ngày trả kết quả);

- 34 ngày làm việc tại Sở Nội vụ;

- 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

* Trình tự các bước thực hiện:

- Bước 1: Ban sáng lập quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh hoặc quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã gửi hồ sơ xin thành lập và công nhận điều lệ quỹ đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp, nếu không đầy đủ tham mưu cấp có thẩm quyền trả lại hồ sơ.

- Bước 3: Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, thực hiện quy trình ly ý kiến các cơ quan có liên quan; tng hợp các ý kiến góp ý đề nghị bổ sung thêm hồ sơ theo ý kiến góp ý (nếu có).

- Bước 4: Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.

Trường hợp không đng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Không có

13

2.001590

Thủ tục công nhận quđủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Nghđịnh số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

- Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh số 11A Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh;

- Nộp trực tuyến qua trang dịch vụ công tỉnh: https://dvc.bacninh.gov.vn

Sở Nội vụ

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày Sở Nội vụ nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.

- 01 ngày làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh (0,5 ngày nhận hồ sơ; 0,5 ngày trả kết quả);

- 24 ngày làm việc tại Sở Nội vụ;

- 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

* Trình tự các bước thực hiện:

- Bước 1: Sau khi hoàn tất các thủ tục công bố về việc thành lập quỹ và chuyển quyền sở hữu tài sản đóng góp thành lập quỹ, Hội đng quản lý quỹ gửi h sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh đ nghị công nhận quđủ điu kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ.

- Bước 2: Sau khi khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp h sơ chưa đy đủ và hợp pháp.

- Bước 3: Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, thực hiện quy trình ly ý kiến các cơ quan có liên quan; tổng hợp các ý kiến góp ý đề nghị bổ sung thêm hồ sơ theo ý kiến góp ý (nếu có).

- Bước 4: Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đng quản lý quỹ. Trường hợp không đng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Không có

14

2.001567

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Nghị định s93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

- Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh số 11A Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh;

- Nộp trực tuyến qua trang dịch vụ công tỉnh: https://dvc.bacninh.gov.vn

Sở Nội vụ

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Nội vụ nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.

- 01 ngày làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh (0,5 ngày nhận hồ sơ; 0,5 ngày trả kết quả);

- 10 ngày làm việc tại Sở Nội vụ;

- 04 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

* Trình tự các bước thực hiện:

- Bước 1: Trong quá trình hoạt động nếu có sự thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng qun lý quỹ, quỹ gửi hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh đề nghị công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ.

- Bước 2: Sau khi khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.

- Bước 3: Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; tổng hợp các ý kiến góp ý đề nghị bổ sung thêm hồ sơ theo ý kiến góp ý (nếu có).

- Bước 4: Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ. Trường hợp không đng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Không có

15

1.003621

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đi, bổ sung) quỹ

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

- Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh số 11A Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh;

- Nộp trực tuyến qua trang dịch vụ công tỉnh: https://dvc.bacninh.gov.vn

Sở Nội vụ

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc ktừ ngày Sở Nội vụ nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.

- 01 ngày làm việc tại Trung tâm hành chính công tnh (0,5 ngày nhận hồ sơ; 0,5 ngày trả kết quả);

- 24 ngày làm việc tại Sở Nội vụ;

- 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

* Trình tự các bước thực hiện:

- Bước 1: Trong quá trình hoạt động nếu có sự sửa đổi, bổ sung điều lệ quỹ, Hội đồng quản lý quỹ gửi hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh để nghị thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ.

- Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.

- Bước 3: Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; tổng hợp các ý kiến góp ý đề nghị bổ sung thêm hồ sơ theo ý kiến góp ý (nếu có).

- Bước 4: Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Không có

16

1.003916

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điu lệ quỹ

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ

- Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh số 11A Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh;

- Nộp trực tuyến qua trang dịch vụ công tỉnh: https://dvc.bacninh.gov.vn

Sở Nội vụ

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Nội vụ nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.

- 01 ngày làm việc tại Trung tâm hành chính công tnh (0,5 ngày nhận hồ sơ; 0,5 ngày trả kết quả);

- 10 ngày làm việc tại Sở Nội vụ;

- 04 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

* Trình tự các bước thực hiện:

- Bước 1: Khi giấy phép thành lập và công nhận điu lệ quỹ bị mt, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, quỹ có đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ gửi đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Bước 2: Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, trong đó ghi rõ số ln cấp lại và số giấy phép thành lập đã cấp trước đây.

Không có

17

1.007425

Thủ lục cho phép quỹ hoạt động trlại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, qutừ thiện; Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

- Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh số 11A Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh;

- Nộp trực tuyến qua trang dịch vụ công tỉnh: https://dvc.bacninh.gov.vn

Sở Nội vụ

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể tngày Sở Nội vụ nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.

- 01 ngày làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh (0,5 ngày nhận hồ sơ; 0,5 ngày trả kết quả);

- 10 ngày làm việc tại Sở Nội vụ;

- 04 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

* Trình tự các bước thực hiện:

- Bước 1: Trong thời hạn quỹ bị đình chỉ hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu quỹ khc phục được sai phạm, Hội đồng quản lý quỹ gửi hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh đề nghị được hoạt động trở lại.

- Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.

- Bước 3: Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; tổng hợp các ý kiến góp ý đề nghị bsung thêm hồ sơ theo ý kiến góp ý (nếu có).

- Bước 4: Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép quỹ hoạt động trlại. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Không có

18

1.007427

Thủ tục hợp nhất, sáp

nhập, chia, tách quỹ

Nghị định s93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

- Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh số 11A Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh;

- Nộp trực tuyến qua trang dịch vụ công tỉnh: https://dvc.bacninh.gov.vn

Sở Nội vụ

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày Sở Nội vụ nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.

- 01 ngày làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh (0,5 ngày nhận hồ sơ; 0,5 ngày trả kết quả);

- 24 ngày làm việc tại Sở Nội vụ;

- 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

* Trình tự các bước thực hiện:

- Bước 1: Quỹ gửi hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ.

- Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.

- Bước 3: Sở Nội vụ nghiên cứu, thm định hồ sơ, thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; tổng hợp các ý kiến góp ý đề nghị bổ sung thêm hồ sơ theo ý kiến góp ý (nếu có).

- Bước 4: Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Không có

19

1.003879

Thủ tục đổi tên qu

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

- Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh số 11A Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh;

- Nộp trực tuyến qua trang dịch vụ công tỉnh: https://dvc.bacninh.gov.vn

Sở Nội vụ

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Nội vụ nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.

- 01 ngày làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh (0,5 ngày nhận hồ sơ; 0,5 ngày trả kết quả);

- 10 ngày làm việc tại Sở Nội vụ;

- 04 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

* Trình tcác bước thực hin:

- Bước 1: Hội đng quản lý quỹ gửi hsơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh đnghị đi tên quỹ.

- Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.

- Bước 3: Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; tổng hợp các ý kiến góp ý đề nghị bổ sung thêm hồ sơ theo ý kiến góp ý (nếu có).

- Bước 4: Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cấp lại giấy phép về việc đổi tên qu. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Không có

20

1.003866

Thủ tục quỹ tự giải thể

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

- Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh số 11A Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh;

- Nộp trực tuyến qua trang dịch vụ công tỉnh: https://dvc.bacninh.gov.vn

Sở Nội vụ

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính của quỹ khi quỹ tự giải thể mà không có đơn khiếu nại.

- 01 ngày làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh (0,5 ngày nhận hồ sơ; 0,5 ngày trả kết quả);

- 10 ngày làm việc tại Sở Nội vụ;

- 04 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

* Trình tự các bước thực hiện:

- Bước 1: Hội đồng quản lý quỹ gửi hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tnh đề nghị giải thể quỹ.

- Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.

- Bước 3: Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; tổng hợp các ý kiến góp ý đề nghị bổ sung thêm hồ sơ theo ý kiến góp ý (nếu có).

- Bước 4: Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân cấp xem xét, quyết định giải thvà thu hồi giấy phép thành lập và công nhận điu lệ quỹ.

Không có

2. Thủ tục hành chính cấp huyện

STT

Mã số

Tên TTHC

Tên TTHC thay thế

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, b sung

Cách thức thực hiện

Cơ quan thực hiện TTHC

Thời hạn giải quyết, quy trình thực hiện

Phí, lệ phí

I

Lĩnh vực Tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập

1

1.003719

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1067/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Nộp hsơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công các huyện, thị xã, thành phố

Phòng Nội vụ

* Thời hạn giải quyết: Trong 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- 01 ngày làm việc tại Trung tâm hành chính công huyện (0,5 ngày nhận hồ sơ; 0,5 ngày trả kết quả);

- 09 ngày làm việc tại Phòng Nội vụ.

* Trình tự các bước thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công cấp huyện.

- Bước 2: Phòng Nội vụ tiến hành kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đthì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ.

- Bước 4: Văn bản thẩm định.

Không có

2

1.003693

Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tchức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1067/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công các huyện, thị xã, thành phố

Phòng Nội vụ

* Thời hạn giải quyết: Trong 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- 01 ngày làm việc tại Trung tâm hành chính công huyện (0,5 ngày nhận hồ sơ; 0,5 ngày trả kết quả);

- 09 ngày làm việc tại Phòng Nội vụ.

* Trình tự các bước thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, tchức đnghị tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công cấp huyện.

- Bước 2: Phòng Nội vụ tiến hành kim tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ.

- Bước 4: Văn bản thẩm định.

Không có

3

 

Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Thtục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Nghđịnh số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1067/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công các huyện, thị xã, thành phố

Phòng Nội vụ

* Thời hạn giải quyết: Trong 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- 01 ngày làm việc tại Trung tâm hành chính công huyện (0,5 ngày nhận hồ sơ; 0,5 ngày trả kết quả);

- 09 ngày làm việc tại Phòng Nội vụ.

* Trình tự các bước thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể đơn vị sự nghiệp công lập gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công cấp huyện.

- Bước 2: Phòng Nội vụ tiến hành kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ.

- Bước 4: Văn bản thẩm định.

Không có

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 216/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Nội vụ Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.049

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35