Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XAC DINH DIA GIOI THI TRAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 32543 văn bản

161

Chỉ thị 35/2004/CT-UB về việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã để thành lập xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

định đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nhằm nâng cao hiệu quả và phát huy tác dụng của việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã để thành lập xã, phường, thị trấn trong tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị: 1- Việc điều chỉnh, thành lập các đơn vị hành chính theo các tiêu chí của Quyết định 64b/HĐBT ngày 12/4/1981

Ban hành: 15/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

162

Quyết định 6110/QĐ-BYT năm 2017 về hướng dẫn xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế xã, phường, thị trấn do Bộ Y tế ban hành

Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Nghị

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2018

163

Quyết định 3918/QĐ-UBND năm 2018 quy định về hoạt động ngăn ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

định hoạt động ngăn ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phổ biến Quyết định này đến Chủ cơ sở thuộc thẩm quyền phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phổ biến Quyết định này đến Chủ cơ sở thuộc thẩm

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2019

164

Quyết định 04/2011/QĐ-UBND phê duyệt kết quả phân loại nhóm xã, khu vực các xã, thị trấn; đường tỉnh lộ và ranh giới khu vực đường Quốc lộ đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Duy Tiên năm 2011 do tỉnh Hà Nam ban hành

Số: 04/2011/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 24 tháng 02 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ PHÂN LOẠI NHÓM XÃ, KHU VỰC CÁC XÃ, THỊ TRẤN; ĐƯỜNG TỈNH LỘ VÀ RANH GIỚI KHU VỰC ĐƯỜNG QUỐC LỘ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DUY TIÊN NĂM 2011 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật tổ chức Hội

Ban hành: 24/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2013

165

Kế hoạch 592/KH-UBND thực hiện Chiến lược, Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Ninh Thuận năm 2020

thị trấn. - Chỉ tiêu 2: Phấn đấu Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và 95% Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện, thành phố có chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới. e) Mục tiêu 6: Bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. - Chỉ tiêu 1: Rút ngắn khoảng

Ban hành: 02/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2020

166

Quyết định 4137/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Kế hoạch 1134/KH-UBND thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỐ 1134/KH-UBND NGÀY 18/02/2016 CỦA UBND TỈNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Bình đẳng giới ngày 29/11/2006; Căn cứ Nghị

Ban hành: 21/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2019

167

Thông tư 17/2014/TT-BTNMT hướng dẫn xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

XÁC ĐỊNH RANH GIỚI, DIỆN TÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA Điều 4. Nguyên tắc, yêu cầu và thành phần tham gia xác định ranh giới, diện tích đất trồng lúa 1. Việc xác định ranh giới, diện tích đất trồng lúa, đất trồng lúa nước cần bảo vệ và đất chuyên trồng lúa nước cần bảo vệ nghiêm ngặt được thực hiện trực tiếp tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi

Ban hành: 21/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2014

168

Quyết định 35/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 20/2014/QĐ-UBND về tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2014/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Ban hành: 19/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2018

169

Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn

Nghị định này áp dụng đối với công chức cấp xã quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức. Chương 2. TIÊU CHUẨN CÔNG CHỨC CẤP XÃ Điều 3. Tiêu chuẩn chung 1. Đối với các công chức Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây

Ban hành: 05/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2011

170

Kế hoạch 151/KH-UBND năm 2019 về thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020, xác định mục tiêu, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các ngành có liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và theo các văn bản hướng dẫn của các sở, ngành chức năng có liên quan. - Lồng ghép thực hiện có hiệu quả Chương trình với kế

Ban hành: 30/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2019

171

Hướng dẫn 489/HD-UBND năm 2020 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN; Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ, TỔ NHÂN DÂN, TIỂU KHU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN Thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); ở thôn, tổ dân phố,

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

172

Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2019 thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020

dựng mô hình điểm Biên phòng tham gia xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt chương trình quân dân y kết hợp cai nghiện ma túy tại cộng đồng, tại các xã biên giới. 5. Sở Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn, định hướng cho cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về

Ban hành: 01/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

173

Quyết định 37/2013/QĐ-UBND về Đề án thí điểm tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An

2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM TUYỂN CHỌN SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VỀ CÔNG TÁC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị quyết số 105/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013 của HĐND

Ban hành: 12/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2013

174

Quyết định 16/2013/QĐ-UBND Quy chế tuyển dụng và Nội quy thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

ngày 20 tháng 8 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN DỤNG VÀ NỘI QUY THI TUYỂN CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng

Ban hành: 20/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2013

175

Quyết định 03/2014/QĐ-UBND về phân cấp quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

06 tháng 02 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ; NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ Ở ẤP, KHU VỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn

Ban hành: 06/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

176

Thông tư 34/2016/TT-BCT quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định 52/2015/QĐ-TTg về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới do Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành

công ty nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này. Điều 4. Hồ sơ, thủ tục đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới 1. Căn cứ điều kiện hạ tầng kỹ thuật tại khu vực cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 28/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2017

177

Kế hoạch 293/KH-UBND năm 2018 về công tác truyền thông giới thiệu về Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

HOẠCH CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG GIỚI THIỆU VỀ TIỀN GIANG ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 Thực hiện Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại; giai đoạn 2013-2020; Nghị quyết số 10/NQ-TU ngày 05/4/2017 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - đô thị

Ban hành: 26/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2018

178

Quyết định 646/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đến năm 2025

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THỊ TRẤN ĐĂK RVE, HUYỆN KON RẪY, TỈNH KON TUM ĐẾN NĂM 2025 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày

Ban hành: 10/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2017

179

Quyết định 6310/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm thị trấn Đại Nghĩa, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành

đến năm 2030 được duyệt; - Phía Tây giáp đất nông nghiệp của Thị trấn Đại Nghĩa. c) Quy mô: - Tổng diện tích khu đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 179,8ha. - Dân số dự kiến khoảng 8.800 người. (Ranh giới và phạm vi, quy mô, diện tích đất và dân số chính xác sẽ được xác định trong quá trình lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Ban hành: 16/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2016

180

Quyết định 4440/QĐ-UBND năm 2017 về Quy định khen thưởng phong trào thi đua "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO THI ĐUA "TOÀN DÂN THAM GIA BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày

Ban hành: 13/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123