Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 10/2016/TT-BXD cắm quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng

Số hiệu: 10/2016/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành: 15/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 10/2016/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng quy định về lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng; triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa và quản lý mốc giới.

 

1. Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và tổ chức triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa

Thông tư số 10 quy định mốc giới cắm ngoài thực địa đối với đồ án quy hoạch phân khu bao gồm:

- Mốc tim đường các tuyến đường dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong khu vực quy hoạch;

- Mốc chỉ giới đường đỏ các tuyến đường dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong khu vực quy hoạch;

- Mốc giới xác định ranh giới khu vực cấm xây dựng, bao gồm các mốc xác định đường ranh giới khu vực cấm xây dựng, khu bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa và khu vực cần bảo vệ khác trong khu vực quy hoạch.

2. Quy định về thực hiện cắm mốc giới, nghiệm thu và bàn giao cắm mốc giới ngoài thực địa

Quy định về cột mốc theo Thông tư 10/2016 Bộ Xây dựng:

- Cột mốc bao gồm phần móng chôn mốc, đế mốc và thân mốc, được sản xuất bằng bê tông cốt thép mác 200, đảm bảo độ bền vững, dễ nhận biết.

- Đế mốc có kích thước 40x40x50 cm.

- Thân mốc có chiều dài 90 cm. Mặt cắt ngang các loại thân mốc được Thông tư số 10/2016/BXD quy định như sau:

+ Mốc tim đường có mặt cắt ngang hình tròn, đường kính 15 cm;

+ Mốc chỉ giới đường đỏ có mặt cắt ngang hình vuông, chiều dài cạnh 15 cm;

+ Mốc ranh giới các khu vực có mặt cắt ngang hình tam giác đều, chiều dài cạnh 15 cm;

+ Mốc tham chiếu có mặt cắt ngang giống mặt cắt ngang của mốc giới cần cắm; trên mốc tham chiếu thể hiện đầy đủ các thông số để dẫn chiếu đến mốc giới cần cắm.

- Thông tư 10/2016/TT-BXD quy định mặt mốc được gắn tim sứ hoặc tim sắt có khắc chìm ký hiệu và số hiệu mốc.

- Độ sâu phần móng chôn mốc tối thiểu là 100 cm.

3. Quy định về quản lý mốc giới, lưu trữ hồ sơ và cung cấp thông tin về mốc giới

Cung cấp thông tin về hồ sơ cắm mốc giới cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 10 năm 2016:

- Các cơ quan được giao quản lý và lưu giữ hồ sơ cắm mốc giới có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận và cung cấp hồ sơ cắm mốc giới đã được phê duyệt theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan cung cấp thông tin về mốc giới có thể cung cấp dưới các hình thức: trả lời bằng văn bản; cung cấp bản sao bản vẽ hồ sơ cắm mốc giới đã được phê duyệt.

 

Thông tư 10 có hiệu lực từ ngày 30/04/2016.

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2016/TT-BXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ CẮM MỐC GIỚI VÀ QUẢN LÝ MỐC GIỚI THEO QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2014 của Chính phủ quy định chi Tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về cắm mốc giới và quản mốc giới theo quy hoạch xây dựng.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi Điều chỉnh: Thông tư này quy định về lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng bao gồm: quy hoạch đô thị, quy hoạch khu chức năng đặc thù và quy hoạch nông thôn; triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa và quản mốc giới.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 2. Các loại mốc giới

1. Các mốc giới cắm ngoài thực địa gồm: mốc tim đường, mốc chỉ giới đường đỏ, mốc ranh giới khu vực cấm xây dựng theo hồ sơ cắm mốc giới đã được phê duyệt.

2. Mốc tim đường là mốc xác định tọa độ và cao độ vị trí các giao Điểm và các Điểm chuyển hướng của tim đường, có ký hiệu TĐ

3. Mốc chỉ giới đường đỏ là mốc xác định đường ranh giới phân định giữa phần lô đất để xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình hạ tầng kỹ thuật, có ký hiệu CGĐ.

4. Mốc ranh giới khu vực cấm xây dựng là mốc xác định đường ranh giới khu vực cấm xây dựng; khu bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa và các khu vực cần bảo vệ khác, có ký hiệu RG.

5. Trong trường hợp mốc giới cần cắm nằm bên trong công trình hiện trạng, gây ảnh hưởng đến công trình hiện trạng thì xác định mốc tham chiếu để thay thế mốc giới cần cắm, có ký hiệu MTC.

Điều 3. Nguyên tắc chung về lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa

1. Đối với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, công tác lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa được thực hiện ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện ban hành kế hoạch cắm mốc giới.

2. Đối với quy hoạch chi Tiết, công tác lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa được thực hiện sau khi đồ án Quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

3. Đối với khu vực cấm xây dựng, khu bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa và các khu cần bảo vệ khác đã cắm mốc ranh giới theo quy định chuyên ngành thì không phải thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng.

4. Đối với các tuyến đường giao thông xác định giữ nguyên quy mô hoặc phạm vi chiếm dụng theo hiện trạng trong quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; các tuyến đường nội bộ phục vụ trong các khu vực đã được giao cho một đơn vị quản lý và sử dụng hợp pháp, ổn định và phù hợp với quy hoạch thì không phải thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng.

5. Trên cơ sở yêu cầu quản lý và hệ thống cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng tại địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp quyết định về tỷ lệ bản đồ lập hồ sơ cắm mốc giới đối với hồ sơ cắm mốc giới thuộc thẩm quyền phê duyệt của mình theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 tại Thông tư này.

Điều 4. Lập kế hoạch cắm mốc giới

1. Đối với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị, khu chức năng đặc thù, căn cứ vào đồ án quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp tỉnh, huyện có trách nhiệm lập Kế hoạch cắm mốc giới, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành, làm cơ sở để các đơn vị liên quan triển khai thực hiện cắm mốc giới theo các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị, khu chức năng đặc thù được duyệt.

2. Đối với quy hoạch chung xây dựng xã, căn cứ vào đồ án quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm lập Kế hoạch cắm mốc giới, trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành, làm cơ sở để các đơn vị liên quan triển khai thực hiện cắm mốc giới theo đồ án quy hoạch chung xây dựng xã được duyệt.

3. Kế hoạch cắm mốc giới phải phù hợp với kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng, kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển đô thị, khu chức năng đặc thù và xã nông thôn.

4. Kế hoạch cắm mốc giới các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu phải xác định rõ các nội dung:

a) Các tuyến đường giao thông, khu vực cấm xây dựng ưu tiên thực hiện cắm mốc; danh Mục các tuyến đường, khu vực thực hiện cắm mốc giới.

b) Các khu vực đang hoặc có kế hoạch dự kiến lập đồ án quy hoạch chi Tiết trong giai đoạn ngắn hạn.

c) Các khu bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa và các khu vực cần bảo vệ khác đang hoặc có kế hoạch dự kiến cắm mốc bảo vệ theo quy định của pháp luật.

d) Tiến độ, thời gian, cơ quan tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ cắm mốc; kinh phí lập hồ sơ và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa.

Điều 5. Yêu cầu về hồ sơ cắm mốc giới và quy định bản đồ phục vụ lập hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng

1. Hồ sơ cắm mốc giới phải tuân thủ đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.

2. Hồ sơ cắm mốc giới phải được lập trên bản đồ địa hình dạng số do cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

3. Ranh giới đo đạc và tỷ lệ bản đồ lập hồ sơ cắm mốc phụ thuộc vào yêu cầu quản lý và địa hình khu vực lập hồ sơ cắm mốc giới:

a) Đối với khu vực nội thành, nội thị, hồ sơ cắm mốc giới các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi Tiết được lập trên bản đồ tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/500.

b) Đối với khu vực ngoại thành, ngoại thị, hồ sơ cắm mốc giới đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi Tiết được lập trên bản đồ tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/2.000 hoặc 1/500.

Điều 6. Khoảng cách các mốc giới cắm ngoài thực địa

Khoảng cách giữa các mốc giới từ 30 mét trở lên tùy thuộc vào địa hình địa mạo khu vực cắm mốc và phải đảm bảo yêu cầu quản lý về ranh giới và cao độ. Trường hợp Khoảng cách giữa các mốc giới nhỏ hơn 30 mét thì phải giải trình trong thuyết minh của hồ sơ cắm mốc giới.

Điều 7. Kinh phí cho công tác lập hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa

1. Kinh phí từ ngân sách nhà nước được sử dụng để lập hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa, bổ sung và khôi phục mốc giới đối với các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi Tiết không thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh.

2. Kinh phí của các tổ chức, cá nhân được sử dụng để lập hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa trong khu vực dự án đối với các đồ án quy hoạch thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh.

Điều 8. Điều kiện, năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia lập hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa

Tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa theo quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị phải có đủ Điều kiện, năng lực về hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ, HỒ SƠ CẮM MỐC GIỚI VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CẮM MỐC GIỚI NGOÀI THỰC ĐỊA

Điều 9. Trách nhiệm tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và tổ chức triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và tổ chức triển khai cắm mốc giới các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Ủy ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh và thị xã tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và tổ chức triển khai cắm mốc giới các đồ án quy hoạch quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù trong địa giới hành chính do mình quản lý, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Ủy ban nhân dân quận tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và tổ chức triển khai cắm mốc giới các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi Tiết trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản , trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này.

4. Ủy ban nhân dân huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và tổ chức triển khai cắm mốc giới các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi Tiết thị trấn thuộc huyện; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi Tiết khu chức năng đặc thù trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này.

5. Ủy ban nhân dân xã tổ chức lập nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và tổ chức triển khai cắm mốc giới đồ án quy hoạch chung xây dựng xã do mình quản lý, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

6. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức triển khai cắm mốc giới đồ án quy hoạch chi Tiết trong khu vực dự án. Hồ sơ cắm mốc giới trước khi phê duyệt phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm định đồ án quy hoạch chi Tiết chấp thuận để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy hoạch chi Tiết được duyệt và phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào.

Điều 10. Cơ quan thẩm định nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng được duyệt

Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân các cấp thẩm định nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

Điều 11. Quy định về cắm mốc giới đối với đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù và quy hoạch chung xây dựng xã.

1. Đối với thành phố trực thuộc trung ương, các mốc giới cắm ngoài thực địa bao gồm:

a) Mốc tim đường các đường phố chính đô thị dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong thành phố;

b) Mốc chỉ giới đường đỏ các đường phố chính đô thị dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong thành phố;

c) Mốc giới xác định ranh giới khu vực cấm xây dựng; khu bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa và các khu vực cần bảo vệ khác.

2. Đối với thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn, đô thị mới và khu chức năng đặc thù, các mốc giới cắm ngoài thực địa bao gồm:

a) Mốc tim đường các đường phố chính và đường khu vực dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong đô thị, khu chức năng đặc thù;

b) Mốc chỉ giới đường đỏ các đường phố chính và đường khu vực dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong đô thị, khu chức năng đặc thù;

c) Mốc giới xác định ranh giới khu vực cấm xây dựng; khu bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa và các khu vực cần bảo vệ khác.

3. Đối với xã, các mốc giới cắm ngoài thực địa bao gồm:

a) Mốc tim đường các trục đường chính trong xã, đường liên thôn, đường trục chính thôn và đường chính nội đồng dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong xã;

b) Mốc chỉ giới đường đỏ các trục đường chính trong xã, đường liên thôn, đường trục chính thôn và đường chính nội đồng gắn với công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong xã;

c) Mốc giới xác định ranh giới khu vực cấm xây dựng; khu bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa và các khu vực cần bảo vệ khác.

Điều 12. Quy định về cắm mốc giới đối với đồ án quy hoạch phân khu

Các mốc giới cắm ngoài thực địa đối với đồ án quy hoạch phân khu bao gồm:

1. Mốc tim đường các tuyến đường dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong khu vực quy hoạch;

2. Mốc chỉ giới đường đỏ các tuyến đường dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong khu vực quy hoạch;

3. Mốc giới xác định ranh giới khu vực cấm xây dựng, bao gồm các mốc xác định đường ranh giới khu vực cấm xây dựng, khu bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa và khu vực cần bảo vệ khác trong khu vực quy hoạch.

Điều 13. Quy định về cắm mốc giới đối với đồ án quy hoạch chi Tiết

Các mốc giới cắm ngoài thực địa bao gồm:

1. Mốc tim đường các tuyến đường, tuyến ngõ dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong khu vực quy hoạch;

2. Mốc chỉ giới đường đỏ các tuyến đường, tuyến ngõ dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong khu vực quy hoạch. Trên thân mốc chỉ giới đường đỏ phải thể hiện rõ các thông số quy định về chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng;

3. Mốc ranh giới khu vực cấm xây dựng, bao gồm các mốc xác định đường ranh giới khu vực cấm xây dựng, khu bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa và khu vực cần bảo vệ khác trong khu vực quy hoạch.

Điều 14. Hồ sơ nhiệm vụ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng

Hồ sơ nhiệm vụ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng bao gồm:

1. Thuyết minh nhiệm vụ cắm mốc giới:

a) Xác định yêu cầu cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng;

b) Xác định khối lượng công việc cần thực hiện;

c) Xác định kinh phí thực hiện việc lập hồ sơ cắm mốc giới;

d) Tổ chức thực hiện và dự kiến thời gian lập hồ sơ cắm mốc giới.

2. Thành phần bản vẽ:

Sơ đồ vị trí và giới hạn phạm vi cắm mốc giới trích từ đồ án quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo tỷ lệ thích hợp.

3. Các văn bản pháp lý có liên quan

4. Tờ trình và dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ hồ sơ cắm mốc giới

5. Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập nhiệm vụ cắm mốc giới.

Điều 15. Hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng

Hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng bao gồm:

1. Thuyết minh hồ sơ cắm mốc giới:

a) Căn cứ lập hồ sơ cắm mốc giới;

b) Đánh giá hiện trạng khu vực cắm mốc giới;

c) Nội dung cắm mốc giới bao gồm: Các loại mốc giới cần cắm; số lượng mốc giới cần cắm; phương án định vị mốc giới; Khoảng cách các mốc giới; các mốc tham chiếu (nếu có).

d) Khái toán kinh phí triển khai cắm mốc;

e) Tổ chức thực hiện.

2. Thành phần bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí và giới hạn phạm vi cắm mốc giới trích từ đồ án quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo tỷ lệ thích hợp.

b) Bản vẽ cắm mốc giới phải thể hiện vị trí, tọa độ, cao độ của các mốc giới cần cắm, trên nền bản đồ địa hình và tỷ lệ được quy định tại Điều 5 của Thông tư này.

3. Các văn bản pháp lý có liên quan.

4. Tờ trình và dự thảo quyết định phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới

5. Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập hồ sơ cắm mốc giới.

6. Đĩa CD lưu giữ toàn bộ thuyết minh và bản vẽ.

Điều 16. Quy định về lập Điều chỉnh nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới

1. Sau khi đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, việc lập, thẩm định, phê duyệt Điều chỉnh nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và tổ chức triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa được thực hiện theo quy định tại các Điều 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 của Thông tư này.

2. Trên cơ sở nội dung đồ án Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch thực hiện quy hoạch, cơ quan tổ chức lập Điều chỉnh nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới phải rà soát, làm rõ các yêu cầu và nội dung cần Điều chỉnh, bổ sung trong nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CẮM MỐC GIỚI, NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO MỐC GIỚI NGOÀI THỰC ĐỊA

Điều 17. Thực hiện cắm mốc giới ngoài thực địa

1. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lập hồ sơ cắm mốc giới và tổ chức triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa được quy định tại Điều 9 của Thông tư này được thuê tổ chức tư vấn, cá nhân có đủ Điều kiện năng lực theo quy định tham gia thực hiện.

2. Cơ quan tổ chức triển khai cắm mốc giới có trách nhiệm bổ sung các mốc giới tham chiếu phát sinh trong quá trình triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa vào hồ sơ cắm mốc giới đã được phê duyệt.

Điều 18. Trách nhiệm phối hợp cắm mốc giới ngoài thực địa

1. Kế hoạch thực hiện, bản vẽ cắm mốc giới phải được cơ quan, đơn vị triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa gửi đến UBND cấp xã có liên quan trước khi triển khai thực hiện các công tác khảo sát, đo đạc, triển khai mốc giới ngoài thực địa.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào kế hoạch khảo sát, đo đạc, triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa, có trách nhiệm phối hợp với đơn vị thực hiện cắm mốc giới.

Điều 19. Nghiệm thu, bàn giao mốc giới ngoài thực địa

Sau khi hoàn thành cắm mốc ngoài thực địa theo hồ sơ cắm mốc giới và hoàn công hồ sơ cắm mốc giới theo thực tế triển khai ngoài thực địa, cơ quan có trách nhiệm tổ chức triển khai cắm mốc giới tổ chức nghiệm thu và bàn giao cho chính quyền cấp xã có liên quan để tổ chức bảo vệ cột mốc.

Điều 20. Quy định về cột mốc

1. Cột mốc bao gồm phần móng chôn mốc, đế mốc và thân mốc, được sản xuất bằng bê tông cốt thép mác 200, đảm bảo độ bền vững, dễ nhận biết.

2. Đế mốc có kích thước 40x40x50 cm.

3. Thân mốc có chiều dài 90 cm. Mặt cắt ngang các loại thân mốc được quy định như sau:

a) Mốc tim đường có mặt cắt ngang hình tròn, đường kính 15 cm;

b) Mốc chỉ giới đường đỏ có mặt cắt ngang hình vuông, chiều dài cạnh 15 cm;

c) Mốc ranh giới các khu vực có mặt cắt ngang hình tam giác đều, chiều dài cạnh 15 cm;

d) Mốc tham chiếu có mặt cắt ngang giống mặt cắt ngang của mốc giới cần cắm; trên mốc tham chiếu thể hiện đầy đủ các thông số để dẫn chiếu đến mốc giới cần cắm.

4. Mặt mốc được gắn tim sứ hoặc tim sắt có khắc chìm ký hiệu và số hiệu mốc.

5. Độ sâu phần móng chôn mốc tối thiểu là 100 cm.

Chương IV

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ MỐC GIỚI, LƯU GIỮ HỒ SƠ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ MỐC GIỚI

Điều 21. Trách nhiệm quản lý và bảo vệ mốc giới

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm quản lý các mốc giới quy hoạch nằm trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý. Hàng năm tổ chức kiểm tra, bổ sung, khôi phục các mốc giới bị mất hoặc sai lệch so với hồ sơ cắm mốc giới được phê duyệt.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm bảo vệ mốc giới ngoài thực địa, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ, quản lý mốc giới tại địa phương; trường hợp mốc giới bị xê dịch, hư hỏng phải kịp thời báo cáo bằng văn bản về Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo bằng văn bản về cơ quan quản lý chuyên ngành để có kế hoạch khôi phục lại.

Điều 22. Lưu giữ hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch

1. Cơ quan quản lý quy hoạch, cơ quan quản lý đất đai các cấp có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ cắm mốc giới thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cùng cấp và cung cấp tài liệu, số liệu liên quan tới mốc giới cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

2. Các cơ quan, đơn vị tổ chức lập nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc và tổ chức triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa giới có trách nhiệm bàn giao hồ sơ cắm mốc giới được duyệt cho cơ quan quản lý quy hoạch, cơ quan quản lý đất đai các cấp có liên quan để lưu giữ, phối hợp quản lý, triển khai cắm mốc ngoài thực địa, phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát, quản lý theo quy hoạch xây dựng. Hồ sơ gồm: Quyết định phê duyệt kèm theo thuyết minh; các bản vẽ đã ký, đóng dấu phê duyệt, tệp tin lưu giữ toàn bộ thuyết minh, bản vẽ và biên bản nghiệm thu, bàn giao mốc giới ngoài thực địa.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm sao lục hồ sơ cắm mốc giới, bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã có liên quan để quản lý mốc giới trên thực địa.

4. Hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng là tài liệu để chính quyền các cấp sử dụng trong công tác công khai quy hoạch, quản lý quy hoạch; triển khai dự án đầu tư, cấp phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao (thuê) đất theo quy định.

Điều 23. Cung cấp thông tin về hồ sơ cắm mốc giới cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

1. Các cơ quan được giao quản lý và lưu giữ hồ sơ cắm mốc giới có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận và cung cấp hồ sơ cắm mốc giới đã được phê duyệt theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

2. Cơ quan cung cấp thông tin về mốc giới có thể cung cấp dưới các hình thức: trả lời bằng văn bản; cung cấp bản sao bản vẽ hồ sơ cắm mốc giới đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24. Điều Khoản chuyển tiếp

Các hồ sơ cắm mốc giới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa tổ chức triển khai thực hiện; các nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới đã lập, thẩm định nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời Điểm Thông tư này có hiệu lực thì việc lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và tổ chức triển khai cắm mốc ngoài thực địa thực hiện theo Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị.

Điều 25. Tổ chức thực hiện

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới, triển khai cắm mốc giới và quản lý mốc giới ngoài thực địa có trách nhiệm thực hiện các quy định của Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Xây dựng để nghiên cứu, giải quyết.

Điều 26. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/4/2016 và thay thế Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các PTTg CP;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo; Website Chính phủ; Website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ QHKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 10/2016/TT-BXD

Hanoi, March 15, 2016

 

CIRCULAR

PROVIDING THE PLANTING AND MANAGEMENT OF BOUNDARY MARKERS UNDER CONSTRUCTION PLANNING

Pursuant to June 18, 2014 Construction Law No. 50/2014/QH13;

Pursuant to June 17, 2009 Urban Planning Law No. 30/2009/QH12;

Pursuant to the Government’s Decree No. 62/2013/ND-CP of June 25, 2013, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction;

Pursuant to the Government’s Decree No. 44/2015/ND-CP of May 6, 2014, detailing a number of contents of construction planning;

Pursuant to the Government’s Decree No. 37/2010/ND-CP of April 7, 2010, on the formation, appraisal, approval and management of urban master plans;

At the proposal of the Director of the Planning and Architecture Department;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation and subjects of application

1. Scope of regulation: This Circular provides the formulation, appraisal and approval of dossiers for boundary marker planting under construction planning, including urban planning, special functional zone planning and rural planning; the on-site planting of boundary markers and management of boundary markers.

2. Subjects of application: Agencies, organizations and individuals involved in the planting and management of boundary markers under construction planning in the Vietnamese territory.

Article 2. Types of boundary markers

1. Boundary markers to be planted on site include road median-line markers, red-line markers, construction ban zone boundary markers under approved boundary marker planting dossiers.

2. Road median-line markers means markers indicating coordinates and altitudes of intersections and direction-changing points of road median lines, marked TD.

3. Red-line markers means markers indicating the boundary between a land plot for work construction and a land area reserved for a road or technical infrastructure facilities, marked CGD.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. If to be-planted boundary markers lie within an existing work, affecting such work, reference markers shall be identified to replace the to be-planted markers, marked MTC.

Article 3. General principles of formulation, appraisal and approval of boundary marker planting dossiers and on-site planting of boundary markers

1. For general planning, sub-zone planning, the formulation, appraisal and approval of boundary marker planting tasks and dossiers and on-site planting of boundary markers shall be carried out immediately after provincial- or district-level People’s Committees publicize boundary marker planting plans.

2. For detailed planning, the formulation, appraisal and approval of boundary marker planting tasks and dossiers and on-site planting of boundary markers shall be carried out immediately after planning blueprints are approved by competent authorities.

3. For construction ban zones, historical and cultural relic conservation and embellishment areas and other protected areas where boundary markers have been planted under specialized regulations, the formulation, appraisal and approval of boundary marker planting dossiers and on-site planting of boundary markers under construction planning are not required.

4. For roads of which existing size or land occupancy are kept intact as stated in the construction planning approved by competent authorities; internal roads for traffic within zones already assigned to a unit for management and lawful and stable use in conformity with planning, the formulation, appraisal and approval of boundary marker planting dossiers and boundary marker planting under construction planning are not required.

5. Based on the management requirements and database on local construction planning, People’s Committees at all levels shall decide on scale of maps for the formulation of boundary marker planting dossiers with regard to the boundary marker planting dossiers under their respective approving competence under Clause 3, Article 5 of this Circular.

Article 4. Formulation of boundary marker planting plans

1. For general planning, urban sub-zone planning and special functional zone planning, based on construction planning blueprints approved by competent state agencies, provincial or district-level construction planning management agencies shall formulate boundary marker planting plans and submit them to same-level People’s Committees for promulgation and use as a basis for related units to plant boundary markers under approved general planning, urban sub-zone planning or special functional zone planning blueprints.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Boundary marker planting plans must conform to plans on implementation of construction planning and urban development zone planning, and meet the requirements of management and development of urban areas, special functional zones and rural communes.

4. Boundary marker planting plans under general planning blueprints and sub-zone planning must clearly state the following:

a/ Roads and construction ban zones with marker planting priority; lists of roads and zones for boundary marker planting;

b/ Areas in the process of, or planned for, formulation of detailed planning blueprints in a short term;

c/ Historical and cultural relic conservation or embellishment zones and other protected areas, which are in the process of, or planned for, protection marker planting in accordance with law;

d/ Schedule, period and agencies in charge of boundary marker planting dossier formulation, appraisal and approval; fund for dossier formulation and on-site planting of boundary markers.

Article 5. Requirements on boundary marker planting dossiers and provisions on maps for the formulation of dossiers on boundary marker planting under construction planning

1. Boundary marker planting dossiers must conform to approved construction planning blueprints.

2. Boundary marker planting dossiers shall be formulated on digital topographical maps certified by competent agencies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ For urban and inner city areas, boundary marker planting dossiers for general planning, sub-zone planning and detailed planning shall be formulated on maps of 1/2,000 or 1/500 scale;

b/ For suburban areas, boundary marker planting dossiers for general planning, sub-zone planning and detailed planning shall be formulated on maps of 1/5,000, 1/2,000 or 1/500 scale.

Article 6. Distance between two consecutive boundary markers planted on site

The distance between two consecutive boundary markers is at least 30 meters, depending on terrain of the area where boundary markers are planted and must meet the requirements on management of boundaries in terms of boundary and altitude. In case the distance between two consecutive boundary markers is under 30 meters, such shall be explained in the boundary marker planting dossier.

Article 7. Fund for the formulation of dossiers of boundary marker planting under construction planning and on-site planting of boundary markers

1. State budget fund shall be used for the formulation of boundary marker planting dossiers and on-site planting of boundary markers, addition and restoration of boundary markers, for general planning, sub-zone planning and detailed planning blueprints outside work construction investment projects for the commercial operation purpose.

2. Funds of organizations and individuals shall be used for the formulation of boundary marker planting dossiers and on-site planting of boundary markers within project areas, for planning blueprints in work construction investment projects for the commercial operation purpose.

Article 8. Conditions on, capacity of, organizations and individuals participating in the formulation of boundary marker planting dossiers and on-site planting of boundary markers

Consultancy organizations and individuals participating in the formulation of boundary marker planting dossiers and on-site planting of boundary markers under construction planning and urban planning must fully meet the prescribed conditions and have capacity for measuring and mapping activities in accordance with law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THE FORMULATION, APPRAISAL AND APPROVAL OF BOUNDARY MARKER PLANTING TASKS AND DOSSIERS AND ORGANIZATION OF ON-SITE PLANTING OF BOUNDARY MARKERS

Article 9. Responsibility to organize the formulation and approval of boundary marker planting tasks and dossiers and on-site planting of boundary markers

1. Provincial-level People’s Committees shall organize the formulation and approval of boundary marker planting tasks and dossiers and planting of boundary markers under urban planning or special functional zone construction planning blueprints, which fall under the approving competence of the Prime Minister or provincial-level People’s Committees.

2. People’s Committees of provincial cities or towns shall organize the formulation and approval of boundary marker planting tasks and dossiers and planting of boundary markers under blueprints of urban planning or planning on construction of special functional zones within boundaries of administrative units under their respective management, except for the cases specified in Clause 1 of this Article.

3. People’s Committees of urban districts shall organize the formulation and approval of boundary marker planting tasks and dossiers and planting of boundary markers under blueprints of sub-zone planning or detailed planning within boundaries of administrative units under their respective management, except for the cases specified in Clause 1 of this Article.

4. People’s Committees of rural districts of provinces or centrally run cities shall organize the formulation and approval of boundary marker planting tasks and dossiers and planting of boundary markers under blueprints of general planning or detailed planning on their respective townships; subzone planning or detailed planning on special functional zones within boundaries of administrative units under their respective management, except for the cases specified in Clause 1 of this Article.

5. Commune People’s Committees shall organize the formulation of boundary marker planting tasks and dossiers and planting of boundary markers under blueprints of general planning for construction of communes under their respective management, and submit them to district- level People’s Committees for approval.

6. Owners of investment projects on construction of works under work construction investment projects for the commercial operation purpose shall organize the formulation and approval of boundary marker planting tasks and dossiers and coordinate with People’s Committees at different levels in organizing the planting of boundary markers under detailed planning on project areas. Before being approved, boundary marker planting dossiers must be approved by agencies competent to appraise detailed planning blueprints in order to ensure the conformity with the approved detailed planning and compatibility with technical infrastructure systems outside the fences.

Article 10. Agencies appraising tasks and dossiers of boundary marker planting under approved construction planning

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 11. Provisions on boundary marker planting under blueprints of urban general planning, special functional zone construction general planning or commune construction general planning

1. For centrally run cities, boundary markers to be planted on site include:

a/ Road median-line markers for urban thoroughfares to be newly built or renovated;

b/ Red-line markers for urban thoroughfares to be newly built or renovated;

c/ Markers indicating boundaries of construction ban zones; historical and cultural relic conservation and embellishment areas and other protected zones.

2. For provincial cities, towns, townships, new urban centers and special functional zones, markers to be planted on site include:

a/ Road median-line markers, for urban thoroughfares and roads in areas to be built or renovated in such urban centers or special functional zones;

b/ Red-line marker for urban thoroughfares and roads in areas to be built or renovated in urban centers or special functional zones;

c/ Marker indicating boundaries of construction ban areas; historical and cultural relic conservation and embellishment areas and other protected areas.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Road median-line markers for road axes in communes, inter-village roads, village road axes and main intra-field roads to be built or renovated in communes;

b/ Red-line markers for road axes in communes, inter-village roads, village road axes and intra-field roads linked to major technical infrastructure facilities to be built or renovated in communes;

c/ Markers indicating boundaries of construction ban areas; historical and cultural relic conservation or embellishment areas and other protected areas.

Article 12. Boundary marker planting for sub-zone planning blueprints

Boundary markers to be planted on site for sub-zone planning blueprints include:

1. Road median-line markers for roads to be built or renovated in planning areas.

2. Red-line markers for roads to be built or renovated in planning areas.

3. Markers indicating construction ban areas, including markers indicating boundaries of construction ban areas, historical and cultural relic conservation or embellishment areas and other protected areas in planning areas.

Article 13. Boundary marker planting for detailed planning blueprints

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Road median-line markers for roads and alleys to be built or renovated in planning areas.

2. Red-line boundary markers for roads and alleys to be built or renovated in planning areas. On red-line boundary markers, parameters defining construction boundaries and elevation must be clearly inscribed.

3. Construction ban boundary markers, including markers indicating boundaries of construction ban areas, historical and cultural relic conservation and re-embellishment areas and other protected areas in planning areas.

Article 14. Boundary marker planting task dossiers

A boundary marker planting task dossier must comprise:

1. Explanation of boundary marker planting tasks:

a/ Identifying boundary marker planting requirements under construction planning;

b/ Identifying work volume to be performed;

c/ Determining fund for the dossier formulation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Components of drawings:

Diagrams of positions and scope of boundary marker planting extracted from construction planning blueprints approved by competent authorities on an appropriate scale.

3. Relevant legal documents.

4. Report and draft decision on approval of the boundary marker planting task in the dossier.

5. Legal person status and capability files of consultancy organization that formulates the boundary marker planting task.

Article 15. Dossiers of boundary marker planting under construction planning

A dossier of boundary marker planting under construction planning must comprise:

1. Boundary marker planting dossier explanation;

a/ Grounds for the dossier formulation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Contents of the boundary marker planting, including types of boundary marker to be planted; number of boundary markers to be planted; boundary marker positioning scheme; distance between two consecutive boundary markers; reference boundary markers (if any).

d/ Estimated fund for boundary marker planting;

dd/ Organization of implementation.

2. Components of drawings:

a/ Diagrams of positions and scope of boundary markers to be planted extracted from construction planning blueprints approved by competent authorities on an appropriate scale;

b/ Boundary marker planting drawing, which must show positions, coordinates and altitudes of to be-planted boundary markers, on the background of topographical maps and on the scale prescribed in Article 5 of this Circular.

3. Relevant legal documents.

4. Report and draft decision on approval of the boundary marker planting dossier.

5. Legal person status and capability files of organizations counseling on the dossier formulation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 16. The formulation of modified boundary marker planting tasks and dossiers

1. After modified construction planning blueprints are approved by competent bodies, the formulation, appraisal and approval of the modified boundary marker planting tasks and dossiers and on-site planting of boundary markers must comply with Articles 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 of this Circular.

2. Based on contents of modified blueprints of planning and plans for planning implementation, agencies organizing the formulation of modified boundary marker planting tasks and dossiers shall review and clarify requirements and contents to be modified or added in boundary marker planting tasks and dossiers.

Chapter III

ON-SITE PLANTING OF BOUNDARY MARKERS, PRE-ACCEPTANCE TEST AND HANDOVER OF ON-SITE BOUNDARY MARKERS

Article 17. On-site planting of boundary markers

1. Agencies and units responsible for the formulation of boundary marker planting dossiers and organization of on-site planting of boundary markers defined in Article 9 of this Circular may hire consultancy organizations or individuals fully meeting the prescribed capability conditions to participate in the implementation.

2. Agencies organizing the boundary marker planting shall add reference boundary markers arising in the course of planting boundary markers on site in approved boundary marker planting dossiers.

Article 18. Responsibility to coordinate on-site planting of boundary markers

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Commune-level People’s Committees shall base themselves on plans on on-site survey, measurement and planting of boundary markers and coordinate with boundary marker planting units.

Article 19. On-site pre-acceptance test and handover of boundary markers

Upon the completion of boundary marker planting on site under boundary marker planting dossiers and completion of dossiers on boundary markers actually planted on site, agencies responsible for organizing the boundary marker planting shall organize the pre-acceptance test and handover thereof to commune-level administrations for protection of boundary markers.

Article 20. Boundary markers

1. A boundary marker consists of a foundation for marker planting, marker base and body, made of 200 ratio steel-reinforced concrete, ensuring its durability and visibility.

2. The marker base is sized 40 x 40 x 50 cm.

3. The marker body is 90 cm long. The cross section of marker body of different kinds is as follows:

a/ A road median-line marker has a round cross section with the diameter of 15 cm;

b/ A red-line boundary marker has a square cross section with the side length of 15cm;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ A reference marker has a cross section similar to that of a to be-planted boundary marker; and fully shows parameters referring to boundary markers to be planted.

4. The marker surface bear a porcelain or iron middle piece engraved with marker symbol and serial number.

5. The minimum depth of the marker planting foundation is 100 cm.

Chapter IV

MANAGEMENT OF BOUNDARY MARKERS, PRESERVATION OF DOSSIERS AND PROVISION OF INFORMATION ABOUT BOUNDARY MARKERS

Article 21. Responsibility to manage and protect boundary markers

1. District- and commune- level People’s Committees shall manage planning boundary markers within boundaries of administrative units under their respective management; and annually organize the inspections, addition and restoration of boundary markers which are lost or dislocated as compared with approved boundary marker planting dossiers.

2. Commune-level People’s Committees shall protect on-site boundary markers, propagate and mobilize people to participate in the protection and management of boundary markers in their respective localities; promptly report in writing on boundary markers which are dislocated or damaged to district-level People’s Committees that shall sum up cases under the approving competence of provincial-level People’s Committees and report them in writing to specialized management agencies for restoration under plans.

Article 22. Preservation of dossiers of boundary marker planting under planning

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Agencies and units organizing the formulation of boundary marker planting tasks and dossiers and on-site planting of boundary markers shall hand over approved boundary marker planting dossiers to related planning management agencies and land management agencies at all levels for preservation, coordinated management and on-site planting of boundary markers to serve the inspection, supervision and management under construction planning. Each dossier must comprise an approving decision enclosed with explanations; drawings with approving signatures and seals, computer file storing all explanations, drawings, minutes of pre-acceptance test and handover of on-site boundary markers.

3. District-level People’s Committees shall make copies of original boundary marker planting dossiers and hand them over to related commune-level People’s Committees for management of on-site boundary markers.

4. Dossiers of boundary marker planting under construction planning are documents  to be used by administrations at all levels in publicizing and managing planning documents; implementing investment projects, granting construction permits and land use rights certificates, and assigning (leasing) land under regulations.

Article 23. Provision of information about boundary marker planting dossiers to organizations and individuals upon their requests

1. Agencies assigned to manage and preserve boundary marker planting dossiers shall organize the receipt and provision of approved boundary marker planting dossiers at requests of organizations and individuals.

2. Agencies obliged to provide information about boundary markers may provide them in the form of written replies or copies of drawings of boundary marker planting dossiers approved by competent authorities.

Chapter V

ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

Article 24. Transitional clause

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 25. Organization of implementation

Agencies, organizations and individuals involved in activities related to the formulation, appraisal and approval of boundary marker planting dossiers, on-site planting and management of boundary markers shall implement this Circular.

Any problems arising in the course of implementation should be reported to the Ministry of Construction for study and settlement.

Article 26. Effect

This Circular takes effect on April 30, 2016, and replaces the Ministry of Construction’s Circular No. 15/2010/TT-BXD of August 27, 2010, prescribing the planting and management of boundary markers under urban planning.-

 

 

FOR THE MINISTER OF CONSTRUCTION
DEPUTY MINISTER

Nguyen Dinh Toan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 10/2016/TT-BXD ngày 15/03/2016 quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


130.373

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!