Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2376/QĐ-UBND 2015 đặt tên đường phố công trình công cộng thị trấn Phố Ràng tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 2376/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Doãn Văn Hưởng
Ngày ban hành: 30/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2376/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 30 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN PHỐ RÀNG, HUYỆN BẢO YÊN, TỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Xèt đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 92/TTr-SVHTTDL, ngày 28/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt tên 03 đường, 29 phố và 12 công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao UBND huyện Bảo Yên chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Thực hiện việc phân định ranh giới, gắn biển tên cho 03 đường, 29 phố và 12 công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai;

- Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về việc đặt tên và ý nghĩa của các tên được đặt cho các đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên và các cơ quan; đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. HĐND, UBND tỉnh;
- TT: Huyện ủy, UBND huyện Bảo Yên;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh (đưa tin);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công Thông tin điện tử VP;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, VX, TH (CV Thủy)

CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng

 

PHỤ LỤC

TÊN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN PHỐ RÀNG, HUYỆN BẢO YÊN, TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 của UBND tỉnh Lào Cai)

1. Tên Đường: Tổng số: 03 đường, trong đó:

- Đặt theo tên nhân vật lịch sử: 03 đường:

Tên Đường

Phạm vi, vị trí, mốc xác định

1. Đường Nguyễn Tất Thành

Đoạn Quốc lộ 70 (từ Tổ dân phố 9D đến hết tổ dân phố 2C)

2. Đường Võ Nguyên Giáp

Đoạn Quốc lộ 279 từ ngã tư Phố Ràng đến điểm đầu cầu Tân An (đền Bảo Hà)

3. Đường Ngô Quyền

Đoạn Quốc lộ 279 từ ngã ba cầu Phố Ràng đến hết Tổ dân phố 2A

2. Tên Phố: Tổng số: 29 phố:

Đặt theo tên nhân vật lịch sử: 19 phố (bao gồm tên các danh nhân lịch sử cổ, các liệt sỹ, nhà hoạt động cách mạng thời hiện đại, các danh nhân văn nghệ sỹ, nhà khoa học nổi tiếng thời hiện đại và các tướng lĩnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam):

TT

Tên Phố

Phạm vi, vị trí, mốc xác định

1

Phố Trần Phú

Đoạn đường từ nhà ông Quỳnh - Vân nối Quốc lộ 70 đến đường Gốc gạo - Cầu Đen (còn gọi là đường Huyện đội)

2

Phố Lê Quý Đôn

Đoạn đường nối giữa Quốc lộ 279 đến đường: Huyện đội đi qua Phòng Giáo dục - Đào tạo

3

Phố Xuân Diệu

Đoạn đường nối giữa Quốc lộ 279 đến đường Huyện đội đi qua Viện Kiểm sát nhân dân

4

Phố Chu Văn An

Đoạn đường nối giữa Quốc lộ 279 đến đường Huyện đội đi qua Ban quản lý Rừng phòng hộ

5

Phố Lương Thế Vinh

Đoạn nối Quốc lộ 70 từ Cây xăng Thương nghiệp đi qua Trường Tiểu học số 1 đến Quốc lộ 279

6

Phố Vũ Văn Mật

Đoạn đường nối từ Quốc lộ 70 đi qua các trường học cụm số 2 vào đến Xưởng chế biến giấy (thường gọi là đường Hoa quả)

7

Phố Hoàng Quy

Đoạn đường nối giữa Quốc lộ 279 đến Quốc lộ 70 đi qua khu vực Bản Chom, xã Yên Sơn

8

Phố Trần Đăng

Đoạn đường nối Quốc lộ 70 (khu vực nhà nghỉ Phố Ràng) đi qua nhà hàng Bình Mầu đến Sân vận động

9

Phố Tôn thất Tùng

Đoạn đường từ Quốc lộ 70 (khu vực Bệnh viện) đến hết Tổ dân phố phường gọi là đường 94 cũ)

10

Phố Trần Quốc Toản

Đoạn đường từ Quốc lộ 70 đến nhà ông Chiến - Loan

11

Phố Trần Đại Nghĩa

Đoạn đường từ Quốc lộ 70 (khu vực nhà ông Duyệt - Ngoạt) đi qua nhà máy chè Đại Hưng đến Tổ dân phố 8C

12

Phố Lương Định Của

Đoạn đường từ khu tái định, cư Tổ dân phố 9A đi qua Tổ dân phố 9C đến Quốc lộ 70

13

Phố Văn Cao

Đoạn đường nối từ Quốc lộ 70 đi vào Nhà Văn hóa Tổ dân phố 7C

14

Phố Vũ Văn Uyên

Đoạn đường nối đường Ao cá Bác Hồ (đường Xưởng ngói cũ) đến đường Trường Tiểu học số 1 Phố Ràng

15

Phố Lưu Bách Thụ

Đoạn đường nối từ trước cửa trụ sở Tòa án nhân dân đi qua phía sau Trụ sở UBND thị trấn Phố Ràng

16

Phố Nguyễn Chí Thanh

Đường bờ kè bên phải suối Ràng thuộc Tổ dân phố 4B từ cầu Đen xuống hướng cầu Phố Ràng

17

Phố Quan Trung

Đường bờ kè bên trái suối Ràng thuộc Tổ dân phố 2B từ cầu Đen xuống hướng cầu Phố Ràng

18

Phố Kim Đồng

Đoạn đường từ nhà ông Đức - Cầu đi qua Tổ dân phố 6A1, 6A2 đến đầu cầu Lự 1

19

Phố Nguyễn Viết Xuân

Đoạn đường từ Quốc lộ 70 đi vào Tổ dân phố 8A

- Đặt theo tên địa danh cổ, cũ và tên đơn vị quân đội: 10 phố, gồm:

TT

Tên Phố

Phạm vi, vị trí, mốc xác định

1

Phố Nghị Lang

Đoạn đường nối giữa Quốc lộ 279 đến đường Huyện đội đi qua Ban quản lý Rừng phòng hộ

2

Phố Gốc Gạo

Đoạn đường nối từ Ngã bã Vật tư thuộc Quốc lộ 279 đến Ngã ba cầu Đen thuộc Quốc lộ 70

3

Phố Phủ Thông

Đoạn đường từ Ngã tư Phố Ràng đi qua Tổ dân phố 6B1, 6B2 đến Quốc lộ 70 (khu vực cổng Trường THCS số 1)

4

Phố Phúc Khánh

Đoạn đường nối từ Quốc lộ 279 đi qua đầu Ao cá Bác Hồ đến đường Trường Tiểu học số 1

5

Phố Soi Bầu

Đoạn đường từ Tổ dân phố 1A theo Tỉnh lộ 160 đến hết Tổ dân phố 1C, giáp xã Xuân Thượng

6

Phố Hoa Ban

Đoạn đường từ Ngã ba đầu cầu Đen đi qua vùng Hồ Thủy điện, thuộc Tổ dân phố 3A

7

Phố Bản Lầu

Đoạn đường nối Quốc lộ 70 từ đầu cầu Trắng đến hết Tổ dân phố 2D, giáp xã Tân Dương

8

Phố Bãi Sậy

Đoạn đường nối từ Quốc lộ 70 (khu vực phía sau Chợ Phố Ràng) đến đường Ao cá Bác Hồ

9

Phố Lương Thực

Đoạn đường từ cổng kho Lương thực cũ đi qua Tổ dân phố 9A ra Quốc lộ 70 (khu vực nhà ông Phái - Cúc)

10

Phố Vườn Cam

Đoạn đường nối Quốc lộ 70 từ kho xăng dầu Quân đội đi qua Tổ dân phố 9C ra bờ sông Chảy nối vào Quốc lộ 70 khu vực

3. Tên Công trình công cộng: 12, gồm:

TT

Tên Công trình công cộng

Phạm vi, vị trí, mốc xác định

1

Nhà văn hóa huyện Bảo Yên

Nằm trong khu vực Tổ dân phố 6B1

2

Sân Quảng trường huyện Bảo Yên

Thuộc Tổ dân phố 6B1

3

Sân vận động huyện Bảo Yên

Thuộc Tổ dân phố 6B2

4

Chợ Phố Ràng

Thuộc Tổ dân phố 5B

5

Cầu Hạnh phúc

Bắc qua Sông Chảy (song song với cầu treo cũ)

6

Cầu Phố Ràng

Nằm trên Quốc lộ 70 bắc qua suối Giàng (thuộc Tổ dân phố 6B1)

7

Cầu Lự 1

Nằm trên Quốc lộ 70 (thuộc Tổ dân phố 7A, 6B2)

8

Cầu Lự 2

Nằm trên Quốc lộ 70 (thuộc Tổ dân phố 8B)

9

Cầu Trắng

Nằm trên Quốc lộ 70 (thuộc Tổ dân phố 2C)

10

Cầu Mác

Nằm trên quốc lộ 70 (thuộc Tổ dân phố 9D)

11

Cầu Đen

Thuộc Tổ dân phố 3A

12

Cầu treo Phố Ràng

Thuộc Tổ dân phố 1A, 2A

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2376/QĐ-UBND ngày 30/07/2015 về đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.052

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!