Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN TU LIEM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 5756 văn bản

201

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện, thành phố Hồ Chí Minh

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Căn cứ Thông liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 tháng 3 năm 2016 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông

Ban hành: 17/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

202

Quyết định 1309/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở pháp; thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tỉnh Bình Dương

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ PHÁP; THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010

Ban hành: 22/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2018

203

Quyết định 3285/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Mục 5, Chương I của Đề án bảo trì đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2019-2020 được phê duyệt tại Quyết định 1285/QĐ-UBND

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3285/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 13 tháng 8 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỤC 5, CHƯƠNG I CỦA ĐỀ ÁN BẢO TRÌ ĐƯỜNG HUYỆN, ĐƯỜNG XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2019-2020 ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1285/QĐ-UBND NGÀY

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2020

204

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

chức, đơn vị. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Điều 3. Trách nhiệm thi hành: 1. Sở Tài chính chủ trì,

Ban hành: 25/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

205

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở pháp; Trưởng, Phó trưởng phòng pháp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ PHÁP; TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÁP THUỘC UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ CỦA TỈNH SƠN LA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban

Ban hành: 17/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2017

206

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về danh mục số hiệu đường bộ thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 01 năm 2018 và thay thế Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 15/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Danh mục số hiệu đường bộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thuộc cấp huyện

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2018

207

Quyết định 505/QĐ-UBND năm 2020 quy định về quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070

505/QD-UBND,Quyết định 505 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Đồ án quy hoạch xây dựng vùng,Quản lý theo đồ án quy hoạch vùng huyện Vĩnh Lộc,Quản lý theo đồ án quy hoạch vùng tỉnh Thanh Hóa,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2020

208

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

quy định. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2018 và thay thế Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2018

209

Nghị quyết 30/2018/NQ-HĐND về đặt tên đường đô thị: thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2

30/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2018,Tỉnh Đắk Nông,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2018/NQ-HĐND Đắk Nông, ngày 14 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2019

210

Quyết định 19/2016/QĐ-UBND Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với Trưởng, Phó trưởng các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ PHÁP; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG PHÁP THUỘC UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa

Ban hành: 04/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2016

211

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND về quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 5 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Căn cứ Thông liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm

Ban hành: 29/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2018

212

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2018 về sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

BÀN HUYỆN BÌNH LỤC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh Hà Nam) TT Thôn, TDP thực hiện sáp nhập, đặt tên, đổi tên Tên thôn, TDP mới Thôn, TDP sau sáp nhập Diện tích tự nhiên (ha) Tổng số

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2019

213

Quyết định 26/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum

26/QD-UBND,Quyết định 26 2020,Tỉnh Kon Tum,Đề án tổ chức Bộ phận Tiếp nhận cấp huyện,Đề án tổ chức Bộ phận Trả kết quả cấp xã,Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

214

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng các đơn vị thuộc Sở pháp; Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng Phòng pháp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ PHÁP; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG PHÁP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH SÓC TRĂNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày

Ban hành: 02/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2015

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2020

216

Quyết định 50/2019/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu ; Trưởng, Phó trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG, PHÓ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU ; TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm

Ban hành: 17/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2019

217

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

ban nhân dân huyện Đam Rông; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Cục KTVBQPPL- Bộ pháp; - Website

Ban hành: 10/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2017

218

Quyết định 1698/QĐ-UBND năm 2014 về phân loại thôn, khu phố trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN LOẠI THÔN, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Thông số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân

Ban hành: 14/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2014

219

Quyết định 654/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu /Ủy ban nhân dân cấp huyện/cấp xã tỉnh Bình Dương

Trần Thanh Liêm DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU /ỦY BAN NHÂN DÂN DÂN CẤP HUYỆN/ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ VÀ CÁC CƠ QUAN KHÁC TỈNH BÌNH DƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) A. THỦ TỤC HÀNH

Ban hành: 13/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2018

220

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

trị nhỏ hơn 10 tỷ đồng tính theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm

Ban hành: 20/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178