Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 19/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Nguyễn Tấn Quyên
Ngày ban hành: 07/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2007/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 07 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, CẤP HUYỆN; THÀNH LẬP XÃ THUỘC HUYỆN THỐT NỐT, HUYỆN VĨNH THẠNH, HUYỆN CỜ ĐỎ; THÀNH LẬP QUẬN THỐT NỐT VÀ CÁC PHƯỜNG TRỰC THUỘC, THÀNH LẬP HUYỆN THỚI LAI THUỘC THÀNH PHỐ CẦN THƠ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý;

Căn cứ Quyết định số 21/2007/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ thời kỳ 2006 - 2020;

Theo Tờ trình và Đề án số 05/ĐA-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về điều chỉnh, chia tách địa giới hành chính cấp xã; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh và huyện Cờ Đỏ để thành lập quận Thốt Nốt và huyện Châu Văn Liêm thuộc thành phố Cần Thơ;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông qua “Đề án điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện; thành lập xã thuộc huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ; thành lập quận Thốt Nốt và các phường trực thuộc, thành lập huyện Thới Lai (thay cho tên gọi huyện Châu Văn Liêm, như Tờ trình và Đề án số 05 của Ủy ban nhân dân thành phố) thuộc thành phố Cần Thơ.

Nội dung cụ thể như sau:

A. Phương án điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã thuộc huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ:

1. Huyện Thốt Nốt: thành lập xã Vĩnh Bình, xã Thuận An, xã Thạnh Hòa; điều chỉnh địa giới hành chính xã Trung Thạnh; điều chuyển xã Vĩnh Bình về huyện Vĩnh Thạnh, xã Trung An, xã Trung Thạnh về huyện Cờ Đỏ quản lý.

a) Thành lập xã Vĩnh Bình, xã Thuận An, xã Thạnh Hòa:

- Thành lập xã Vĩnh Bình:

Xã Vĩnh Bình được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 1.095,67 ha diện tích tự nhiên và 3.191 nhân khẩu (thuộc các ấp Thới Hưng, Vĩnh Nhuận, Thới Bình B của xã Thới Thuận); 857,84 ha diện tích tự nhiên và 4.038 nhân khẩu (thuộc ấp Tràng Thọ 3) của xã Trung Nhứt.

Xã Vĩnh Bình có 1.953,51 ha diện tích tự nhiên và 7.229 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Vĩnh Bình: Đông giáp xã Thới Thuận, xã Trung Nhứt; Tây giáp huyện Vĩnh Thạnh; Nam giáp xã Trung An và huyện Vĩnh Thạnh; Bắc giáp xã Thuận An và huyện Vĩnh Thạnh.

- Thành lập xã Thuận An:

Xã Thuận An được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 777,09 ha diện tích tự nhiên và 13.972 nhân khẩu (thuộc các ấp Thới An, một phần của ấp Thới Bình A và một phần của ấp Thới Bình B) của xã Thới Thuận.

Xã Thuận An có 777,09 ha diện tích tự nhiên và 13.972 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Thuận An: Đông giáp xã Tân Lộc, thị trấn Thốt Nốt; Tây giáp xã Vĩnh Bình; Nam giáp xã Trung Nhứt, thị trấn Thốt Nốt; Bắc giáp xã Thới Thuận, xã Tân Lộc.

- Thành lập xã Thạnh Hòa:

Xã Thạnh Hòa được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 556,64 ha diện tích tự nhiên và 5.377 nhân khẩu (thuộc ấp Phú Lộc 2) của xã Trung Nhứt; 186 ha diện tích tự nhiên và 2.755 nhân khẩu (thuộc ấp Thạnh Phước 1) của xã Trung An.

Xã Thạnh Hòa có 742,64 ha diện tích tự nhiên và 8.132 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Thạnh Hòa: Đông giáp xã Trung Kiên; Tây giáp xã Trung Nhứt, xã Trung An; Nam giáp xã Trung An, xã Trung Thạnh; Bắc giáp xã Trung Nhứt.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Xã Thới Thuận còn lại 1.026,06 ha diện tích tự nhiên và 16.296 nhân khẩu. Địa giới hành chính xã Thới Thuận: Đông giáp xã Tân Lộc và tỉnh Đồng Tháp; Tây giáp huyện Vĩnh Thạnh; Nam giáp xã Thuận An; Bắc giáp tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp.

Xã Trung Nhứt còn lại 1.123,30 ha diện tích tự nhiên và 12.708 nhân khẩu. Địa giới hành chính xã Trung Nhứt: Đông giáp xã Trung Kiên; Tây giáp xã Vĩnh Bình; Nam giáp xã Thạnh Hòa; Bắc giáp xã Thuận An, thị trấn Thốt Nốt.

Xã Trung An còn lại 1.197,90 ha diện tích tự nhiên và 11.116 nhân khẩu. Địa giới hành chính xã Trung An: Đông giáp xã Trung Thạnh, xã Thạnh Hòa; Tây giáp huyện Vĩnh Thạnh; Nam giáp xã Trung Thạnh và huyện Vĩnh Thạnh; Bắc giáp xã Vĩnh Bình và huyện Vĩnh Thạnh.

b) Điều chỉnh địa giới hành chính xã Trung Thạnh:

Xã Trung Thạnh được điều chỉnh trên cơ sở 2.197,71 ha diện tích tự nhiên và 17.016 nhân khẩu hiện có; sáp nhập 201,85 ha diện tích tự nhiên và 1.047 nhân khẩu (thuộc ấp Thạnh Phú 1) xã Trung Hưng, huyện Vĩnh Thạnh.

Xã Trung Thạnh có 2.399,56 ha diện tích tự nhiên và 18.063 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Trung Thạnh: Đông giáp xã Trung Kiên, xã Tân Hưng; Tây giáp xã Trung An, xã Trung Hưng; Nam giáp huyện Cờ Đỏ; Bắc giáp xã Trung An, xã Trung Kiên.

c) Điều chỉnh toàn bộ xã Vĩnh Bình về huyện Vĩnh Thạnh; toàn bộ xã Trung An, xã Trung Thạnh về huyện Cờ Đỏ quản lý:

- Chuyển toàn bộ xã Vĩnh Bình, huyện Thốt Nốt về huyện Vĩnh Thạnh quản lý. Xã Vĩnh Bình có 1.953,51 ha diện tích tự nhiên và 7.229 nhân khẩu.

- Chuyển toàn bộ xã Trung An, xã Trung Thạnh, huyện Thốt Nốt về huyện Cờ Đỏ quản lý.

Xã Trung An có 1.197,90 ha diện tích tự nhiên và 11.116 nhân khẩu.

Xã Trung Thạnh có 2.399,56 ha diện tích tự nhiên và 18.063 nhân khẩu.

Như vậy, sau khi thành lập 03 xã: Thuận An, Vĩnh Bình, Thạnh Hòa và điều chuyển xã Vĩnh Bình về huyện Vĩnh Thạnh, xã Trung An, xã Trung Thạnh về huyện Cờ Đỏ. Huyện Thốt Nốt có 11.780,74 ha diện tích tự nhiên và 160.580 nhân khẩu với 9 đơn vị hành chính trực thuộc (8 xã, 01 thị trấn), gồm các xã: Thới Thuận, Thuận An, Trung Nhứt, Thạnh Hòa, Trung Kiên, Thuận Hưng, Tân Hưng, Tân Lộc và thị trấn Thốt Nốt.

2. Huyện Vĩnh Thạnh: thành lập xã Thạnh Lợi; điều chỉnh địa giới hành chính xã Trung Hưng, xã Thạnh Lộc; điều chuyển xã Thạnh Phú, xã Trung Hưng về huyện Cờ Đỏ quản lý; tiếp nhận xã Vĩnh Bình thuộc huyện Thốt Nốt.

a) Thành lập xã Thạnh Lợi

Xã Thạnh Lợi được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 4.323,81 ha diện tích tự nhiên và 10.472 nhân khẩu (thuộc các ấp: B2, C2, D2 và E2) của xã Thạnh Thắng.

Xã Thạnh Lợi có 4.323,81 ha diện tích tự nhiên và 10.472 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Thạnh Lợi: Đông giáp xã Thạnh An, xã Thạnh Thắng; Tây giáp tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang; Nam giáp xã Thạnh Thắng và tỉnh Kiên Giang; Bắc giáp xã Thạnh An và tỉnh An Giang.

- Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Thạnh Thắng còn lại 2.327,02 ha diện tích tự nhiên và 7.124 nhân khẩu. Địa giới hành chính xã Thạnh Thắng: Đông giáp xã Thạnh An và thị trấn Thạnh An; Tây giáp xã Thạnh Lợi và tỉnh Kiên Giang; Nam giáp thị trấn Thạnh An và tỉnh Kiên Giang; Bắc giáp xã Thạnh An, xã Thạnh Lợi.

b) Điều chỉnh địa giới hành chính xã Trung Hưng, xã Thạnh Lộc:

Xã Trung Hưng hiện có 4.206,91 ha diện tích tự nhiên và 23.942 nhân khẩu. Địa giới hành chính xã Trung Hưng: Đông giáp huyện Thốt Nốt; Tây giáp xã Thạnh Lộc, xã Thạnh Phú; Nam giáp huyện Cờ Đỏ; Bắc giáp huyện Thốt Nốt.

- Chuyển 201,85 ha diện tích tự nhiên và 1.047 nhân khẩu (thuộc ấp Thạnh Phú 1) về xã Trung Thạnh, huyện Thốt Nốt quản lý.

- Chuyển 545,19 ha diện tích tự nhiên và 2.426 nhân khẩu (thuộc ấp Thạnh Quới 2) về xã Thạnh Lộc quản lý.

- Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Trung Hưng còn lại 3.459,87 ha diện tích tự nhiên và 20.469 nhân khẩu. Địa giới hành chính xã Trung Hưng: Đông giáp huyện Thốt Nốt; Tây giáp xã Thạnh Phú; Nam giáp huyện Cờ Đỏ; Bắc giáp xã Thạnh Lộc.

Xã Thạnh Lộc được điều chỉnh trên cơ sở 3.047,94 ha diện tích tự nhiên và 12.722 nhân khẩu hiện có; sáp nhập 545,19 ha diện tích tự nhiên và 2.426 nhân khẩu (thuộc ấp Thạnh Quới 2) của xã Trung Hưng.

Xã Thạnh Lộc có 3.593,13 ha diện tích tự nhiên và 15.148 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Thạnh Lộc: Đông giáp huyện Thốt Nốt; Tây giáp xã Thạnh Quới; Nam giáp Thạnh Phú, xã Trung Hưng; Bắc giáp xã Thạnh Mỹ và huyện Thốt Nốt.

c) Điều chỉnh toàn bộ xã Thạnh Phú, xã Trung Hưng về huyện Cờ Đỏ quản lý:

- Chuyển toàn bộ xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Thạnh về huyện Cờ Đỏ quản lý. Xã Thạnh Phú có 9.570,53 ha diện tích tự nhiên và 20.520 nhân khẩu.

- Chuyển toàn bộ xã Trung Hưng, huyện Vĩnh Thạnh về huyện Cờ Đỏ quản lý. Xã Trung Hưng có 3.459,87 ha diện tích tự nhiên và 20.469 nhân khẩu.

d) Tiếp nhận toàn bộ xã Vĩnh Bình thuộc huyện Thốt Nốt

Xã Vĩnh Bình: tiếp nhận toàn bộ 1.953,51 ha diện tích tự nhiên và 7.229 nhân khẩu của xã Vĩnh Bình thuộc huyện Thốt Nốt về huyện Vĩnh Thạnh quản lý.

Xã Vĩnh Bình có 1.953,51 ha diện tích tự nhiên và 7.229 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Vĩnh Bình: Đông giáp huyện Thốt Nốt; Tây giáp xã Vĩnh Trinh, xã Thạnh Mỹ; Nam giáp xã Thạnh Lộc; Bắc giáp Vĩnh Trinh.

Như vậy sau khi thành lập xã Thạnh Lợi, chuyển xã Thạnh Phú, xã Trung Hưng về huyện Cờ Đỏ và tiếp nhận xã Vĩnh Bình từ huyện Thốt Nốt. Huyện Vĩnh Thạnh có 29.759,06 ha diện tích tự nhiên và 117.930 nhân khẩu, có 11 đơn vị hành chính trực thuộc (9 xã, 02 thị trấn), gồm các xã: Vĩnh Trinh, Vĩnh Bình, Thạnh Mỹ, Thạnh Quới, Thạnh An, Thạnh Tiến, Thạnh Thắng, Thạnh Lợi, Thạnh Lộc, thị trấn Vĩnh Thạnh và thị trấn Thạnh An,

3. Huyện Cờ Đỏ: thành lập xã Đông Thắng, xã Thới Xuân, xã Tân Thạnh, xã Trường Xuân B, xã Trường Thắng; tiếp nhận xã Trung An, xã Trung Thạnh thuộc huyện Thốt Nốt và xã Thạnh Phú, xã Trung Hưng thuộc huyện Vĩnh Thạnh.

a) Thành lập xã Đông Thắng, xã Thới Xuân, xã Tân Thạnh, xã Trường Xuân B, xã Trường Thắng:

- Thành lập xã Đông Thắng:

Xã Đông Thắng được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 1.501,82 ha diện tích tự nhiên và 5.128 nhân khẩu (thuộc các ấp: Thới Hiệp, Thới Hiệp 1, Thới Hiệp 2, Thới Trung, Đông Thắng và một phần ấp Đông Lợi, một phần ấp Đông Mỹ) của xã Đông Hiệp.

Xã Đông Thắng có 1.501,82 ha diện tích tự nhiên và 5.128 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Đông Thắng: Đông giáp xã Đông Hiệp; Tây giáp xã Thới Xuân, thị trấn Cờ Đỏ; Nam giáp xã Đông Bình, xã Đông Thuận; Bắc giáp xã Thới Hưng.

- Thành lập xã Thới Xuân:

Xã Thới Xuân được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 1.710,64 ha diện tích tự nhiên và 7.009 nhân khẩu (thuộc các ấp: Thới Hòa C, Thới Trường 1, Thới Bình 1, Thới Bình 2, Thới Phước, Thới Trung A và một phần của ấp Thới Trường 2, một phần của ấp Thới Xuân) của xã Thới Đông.

Xã Thới Xuân có 1.710,64 ha diện tích tự nhiên và 7.009 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Thới Xuân: Đông giáp xã Đông Bình, xã Đông Thắng; Tây giáp xã Thới Đông, xã Thạnh Phú; Nam giáp xã Đông Bình, xã Thới Đông; Bắc giáp thị trấn Cờ Đỏ, xã Thạnh Phú.

- Thành lập xã Tân Thạnh:

Xã Tân Thạnh được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 1.631,58 ha diện tích tự nhiên và 7.928 nhân khẩu (thuộc các ấp: Thới Khánh, Thới Phước 1, Thới Phước 2, Thới Thuận 2, một phần của ấp Thới Thuận 1 và diện tích tự nhiên của Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long) của xã Thới Thạnh.

Xã Tân Thạnh có 1.631,58 ha diện tích tự nhiên và 7.928 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tân Thạnh: Đông giáp xã Thới Thạnh, xã Định Môn; Tây giáp xã Thới Hưng, xã Xuân Thắng, thị trấn Thới Lai; Nam giáp thị trấn Thới Lai, xã Định Môn; Bắc giáp xã Thới Hưng và quận Ô Môn.

- Thành lập xã Trường Xuân B:

Xã Trường Xuân B được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 2.014,89 ha diện tích tự nhiên và 7.503 nhân khẩu (thuộc các ấp: Thới Thạnh A, Thanh Bình, Trường Khương A, Trường Khương B, Trường Ninh và một phần của ấp Trường Thuận, một phần của ấp Trường Ninh 1) của xã Trường Xuân A.

Xã Trường Xuân B có 2.014,89 ha diện tích tự nhiên và 7.503 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Trường Xuân B: Đông giáp tỉnh Hậu Giang; Tây giáp xã Đông Thuận; Nam giáp xã Trường Xuân A; Bắc giáp xã Đông Thuận, xã Trường Xuân.

- Thành lập xã Trường Thắng:

Thành lập xã Trường Thắng trên cơ sở điều chỉnh 1.481,86 ha diện tích tự nhiên và 6.466 nhân khẩu (thuộc các ấp: Trường Phú, Trường Hòa, Trường Lợi, Trường Khánh, Trường Thắng, một phần của ấp Trường Bình) của xã Trường Thành; 656,54 ha diện tích tự nhiên và 4.711 nhân khẩu (thuộc các ấp: Trường Phú A, Thới Tân A, Thới Quan A, Thới Tân B) của xã Thới Lai.

Xã Trường Thắng có 2.138,4 ha diện tích tự nhiên và 11.177 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Trường Thắng: Đông giáp xã Trường Thành, xã Định Môn; Tây giáp xã Thới Lai, xã Trường Xuân; Nam giáp xã Trường Xuân, xã Trường Thành; Bắc giáp xã Định Môn, xã Thới Lai, thị trấn Thới Lai.

- Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Xã Đông Hiệp còn lại 1.642,66 ha diện tích tự nhiên và 6.288 nhân khẩu. Địa giới hành chính xã Đông Hiệp: Đông giáp xã Xuân Thắng, xã Thới Lai; Tây giáp xã Đông Thắng; Nam giáp xã Đông Thuận, xã Thới Lai; Bắc giáp xã Xuân Thắng, xã Thới Hưng.

Xã Thới Đông còn lại 1.874,42 ha diện tích tự nhiên và 6.121 nhân khẩu. Địa giới hành chính xã Thới Đông: Đông giáp xã Thới Xuân, xã Đông Bình; Tây giáp tỉnh Kiên Giang; Nam giáp xã Đông Bình và tỉnh Kiên Giang; Bắc giáp xã Thới Xuân, xã Thạnh Phú.

Xã Thới Thạnh còn lại 1.397,05 ha diện tích tự nhiên và 11.791 nhân khẩu. Địa giới hành chính xã Thới Thạnh: Đông giáp quận Ô Môn; Tây giáp xã Tân Thạnh; Nam giáp xã Định Môn và quận Ô Môn; Bắc giáp xã Tân Thạnh và quận Ô Môn.

Xã Trường Xuân A còn lại 1.664,32 ha diện tích tự nhiên và 7.157 nhân khẩu. Địa giới hành chính xã Trường Xuân A: Đông giáp tỉnh Hậu Giang; Tây giáp xã Đông Bình và tỉnh Kiên Giang; Nam giáp tỉnh Kiên Giang và tỉnh Hậu Giang; Bắc giáp xã Trường Xuân B, xã Đông Bình.

Xã Thới Lai còn lại 1.762,76 ha diện tích tự nhiên và 6.600 nhân khẩu. Địa giới hành chính xã Thới Lai: Đông giáp xã Trường Thắng; Tây giáp xã Đông Hiệp, xã Đông Thuận; Nam giáp xã Trường Xuân; Bắc giáp xã Đông Hiệp, xã Xuân Thắng, thị trấn Thới Lai.

Xã Trường Thành còn lại 1.897,41 ha diện tích tự nhiên và 12.427 nhân khẩu. Địa giới hành chính xã Trường Thành: Đông giáp huyện Phong Điền; Tây giáp xã Trường Thắng; Nam giáp huyện Phong Điền và tỉnh Hậu Giang; Bắc giáp xã Định Môn, xã Trường Thắng.

b) Điều chỉnh toàn bộ xã Trung An, xã Trung Thạnh thuộc huyện Thốt Nốt và điều chỉnh toàn bộ xã Thạnh Phú, xã Trung Hưng thuộc huyện Vĩnh Thạnh về huyện Cờ Đỏ quản lý.

- Xã Trung An: Tiếp nhận toàn bộ 1.197,90 ha diện tích tự nhiên và 11.116 nhân khẩu của xã Trung An huyện Thốt Nốt.

Xã Trung An có 1.197,90 ha diện tích tự nhiên và 11.116 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Trung An: Đông giáp xã Trung Thạnh và quận Thốt Nốt; Tây giáp huyện Vĩnh Thạnh; Nam giáp xã Trung Hưng, xã Trung Thạnh; Bắc giáp huyện Vĩnh Thạnh, huyện Thốt Nốt.

- Xã Trung Thạnh: Tiếp nhận toàn bộ 2.399,56 ha diện tích tự nhiên và 18.063 nhân khẩu của xã Trung Thạnh huyện Thốt Nốt.

Xã Trung Thạnh có 2.399,56 ha diện tích tự nhiên và 18.063 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Trung Thạnh: Đông giáp quận Thốt Nốt; Tây giáp huyện Vĩnh Thạnh; Nam giáp xã Thới Hưng; Bắc giáp xã Trung An và huyện Thốt Nốt.

- Xã Thạnh Phú: Tiếp nhận toàn bộ 9.570,53 ha diện tích tự nhiên và 20.520 nhân khẩu của xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Thạnh.

Xã Thạnh Phú có 9.570,53 ha diện tích tự nhiên và 20.520 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Thạnh Phú: Đông giáp xã Trung Hưng, xã Thới Hưng; Tây giáp tỉnh Kiên Giang.; Nam giáp xã Thới Đông, xã Thới Xuân, thị trấn Cờ Đỏ, xã Thới Hưng; Bắc giáp huyện Vĩnh Thạnh.

- Xã Trung Hưng: Tiếp nhận toàn bộ 3.459,87 ha diện tích tự nhiên và 20.469 nhân khẩu của xã Trung Hưng, huyện Vĩnh Thạnh.

Xã Trung Hưng có 3.459,87 ha diện tích tự nhiên và 20.469 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Trung Hưng: Đông giáp xã Trung Thạnh; Tây giáp xã Thạnh Phú; Nam giáp xã Thới Hưng; Bắc giáp xã Trung An và huyện Vĩnh Thạnh.

Sau khi thành lập 05 đơn vị hành chính; tiếp nhận xã Trung An, Trung Thạnh từ huyện Thốt Nốt và tiếp nhận xã Thạnh Phú, Trung Hưng từ huyện Vĩnh Thạnh. Huyện Cờ Đỏ có 56.613,97 ha diện tích tự nhiên và 249.306 nhân khẩu, có 23 đơn vị hành chính trực thuộc (21 xã, 2 thị trấn), gồm các xã: Thới Thạnh, Tân Thạnh, Định Môn, Trường Thành, Trường Xuân, Trường Xuân A, Trường Xuân B, Xuân Thắng, Trường Thắng, Thới Lai, Đông Bình, Đông Thuận, Thới Hưng, Đông Hiệp, Đông Thắng, Thới Đông, Thới Xuân, Trung An, Trung Thạnh, Thạnh Phú, Trung Hưng, thị trấn Cờ Đỏ và thị trấn Thới Lai.

B. Thành lập quận Thốt Nốt và thành lập các phường trực thuộc:

- Thành lập quận Thốt Nốt

Thành lập quận Thốt Nốt trên cơ sở toàn bộ 11.780,74 ha diện tích tự nhiên và 160.580 nhân khẩu của huyện Thốt Nốt (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của 9 đơn vị hành chính trực thuộc: thị trấn Thốt Nốt và các xã: Thới Thuận, Thuận An, Trung Nhứt, Thạnh Hòa, Trung Kiên, Thuận Hưng, Tân Hưng và Tân Lộc).

Quận Thốt Nốt có 11.780,74 ha diện tích tự nhiên và 160.580 nhân khẩu. Địa giới hành chính quận Thốt Nốt: Đông giáp tỉnh Đồng Tháp; Tây giáp huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ; Nam giáp huyện Cờ Đỏ, quận Ô Môn; Bắc giáp tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp.

- Thành lập các phường thuộc quận Thốt Nốt

1. Thành lập phường Thới Thuận trên cơ sở điều chỉnh toàn bộ 1.026,06 ha diện tích tự nhiên và 16.296 nhân khẩu của xã Thới Thuận.

Phường Thới Thuận có 1.026,06 ha diện tích tự nhiên và 16.296 nhân khẩu. Địa giới hành chính phường Thới Thuận: Đông giáp phường Tân Lộc và tỉnh Đồng Tháp; Tây giáp huyện Vĩnh Thạnh; Nam giáp phường Thuận An, phường Tân Lộc; Bắc giáp tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp.

2. Thành lập phường Thuận An trên cơ sở điều chỉnh toàn bộ 777,09 ha diện tích tự nhiên và 13.972 nhân khẩu của xã Thuận An.

Phường Thuận An có 777,09 ha diện tích tự nhiên và 13.972 nhân khẩu. Địa giới hành chính phường Thuận An: Đông giáp phường Tân Lộc; Tây giáp huyện Vĩnh Thạnh; Nam giáp phường Trung Nhứt, phường Thốt Nốt, phường Tân Lộc; Bắc giáp phường Thới Thuận.

3. Thành lập phường Thốt Nốt trên cơ sở điều chỉnh toàn bộ 575,48 ha diện tích tự nhiên và 23.266 nhân khẩu của thị trấn Thốt Nốt.

Phường Thốt Nốt có 575,48 ha diện tích tự nhiên và 23.266 nhân khẩu. Địa giới hành chính phường Thốt Nốt: Đông giáp phường Tân Lộc; Tây giáp phường Thuận An, phường Trung Nhứt; Nam giáp phường Trung Nhứt, phường Trung Kiên; Bắc giáp phường Thuận An, phường Tân Lộc.

4. Thành lập phường Trung Nhứt trên cơ sở điều chỉnh toàn bộ 1.123,30 ha diện tích tự nhiên và 12.708 nhân khẩu của xã Trung Nhứt.

Phường Trung Nhứt có 1.123,30 ha diện tích tự nhiên và 12.708 nhân khẩu. Địa giới hành chính phường Trung Nhứt: Đông giáp phường Trung Kiên; Tây giáp huyện Vĩnh Thạnh; Nam giáp phường Thạnh Hòa; Bắc giáp phường Thuận An, phường Thốt Nốt.

5. Thành lập phường Thạnh Hòa trên cơ sở điều chỉnh toàn bộ 742,64 ha diện tích tự nhiên và 8.132 nhân khẩu của xã Thạnh Hòa.

Phường Thạnh Hòa có 742,64 ha diện tích tự nhiên và 8.132 nhân khẩu. Địa giới hành chính phường Thạnh Hòa: Đông giáp phường Trung Kiên; Tây giáp phường Trung Nhứt và huyện Cờ Đỏ; Nam giáp huyện Cờ Đỏ; Bắc giáp phường Trung Nhứt, phường Trung Kiên.

6. Thành lập phường Trung Kiên trên cơ sở điều chỉnh toàn bộ 1.416,37 ha diện tích tự nhiên và 28.105 nhân khẩu của xã Trung Kiên.

Phường Trung Kiên có 1.416,37 ha diện tích tự nhiên và 28.105 nhân khẩu. Địa giới hành chính phường Trung Kiên: Đông giáp phường Tân Lộc; Tây giáp phường Thạnh Hòa, phường Trung Nhứt; Nam giáp phường Thuận Hưng, phường Tân Hưng và huyện Cờ Đỏ; Bắc giáp phường Thốt Nốt, phường Trung Nhứt, phường Tân Lộc.

7. Thành lập phường Thuận Hưng trên cơ sở điều chỉnh toàn bộ 1.385,39 ha diện tích tự nhiên và 18.290 nhân khẩu của xã Thuận Hưng.

Phường Thuận Hưng có 1.385,39 ha diện tích tự nhiên và 18.290 nhân khẩu. Địa giới hành chính phường Thuận Hưng: Đông giáp phường Tân Lộc; Tây giáp phường Trung Kiên, phường Tân Hưng; Nam giáp phường Tân Hưng và quận Ô Môn; Bắc giáp phường Trung Kiên, phường Tân Lộc.

8. Thành lập phường Tân Hưng trên cơ sở điều chỉnh toàn bộ 1466,25 ha diện tích tự nhiên và 9.216 nhân khẩu của xã Tân Hưng.

Phường Tân Hưng có 1.466,25 ha diện tích tự nhiên và 9.216 nhân khẩu. Địa giới hành chính phường Tân Hưng: Đông giáp phường Thuận Hưng và quận Ô Môn; Tây giáp huyện Cờ Đỏ; Nam giáp huyện Cờ Đỏ và quận Ô Môn; Bắc giáp phường Thuận Hưng, phường Trung Kiên.

9. Thành lập phường Tân Lộc trên cơ sở điều chỉnh toàn bộ 3.268,16 ha diện tích tự nhiên và 30.595 nhân khẩu của xã Tân Lộc.

Phường Tân Lộc có 3.268,16 ha diện tích tự nhiên và 30.595 nhân khẩu. Địa giới hành chính phường Tân Lộc: Đông giáp tỉnh Đồng Tháp; Tây giáp phường Thới Thuận, phường Thuận An, phường Thốt Nốt, phường Trung Kiên, phường Thuận Hưng; Nam giáp phường Thuận Hưng, quận Ô Môn và tỉnh Đồng Tháp; Bắc giáp phường Thuận An, phường Thới Thuận và tỉnh Đồng Tháp.

C. Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cờ Đỏ để thành lập huyện Thới Lai:

Thành lập huyện Thới Lai:

Thành lập huyện Thới Lai trên cơ sở điều chỉnh 25.566,30 ha diện tích tự nhiên và 126.842 nhân khẩu của huyện Cờ Đỏ (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của 13 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Thới Thạnh, Tân Thạnh, Định Môn, Trường Thành, Trường Xuân, Trường Xuân A, Trường Xuân B, Trường Thắng, Xuân Thắng, Thới Lai, Đông Bình, Đông Thuận và thị trấn Thới Lai).

Huyện Thới Lai có 25.566,30 ha diện tích tự nhiên và 126.842 nhân khẩu, có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Thới Thạnh, Tân Thạnh, Định Môn, Trường Thành, Trường Xuân, Trường Xuân A, Trường Xuân B, Trường Thắng, Xuân Thắng, Thới Lai, Đông Bình, Đông Thuận và thị trấn Thới Lai

Địa giới hành chính huyện Thới Lai: Đông giáp huyện Phong Điền, quận Ô Môn; Tây giáp huyện Cờ Đỏ và tỉnh Kiên Giang; Nam giáp huyện Phong Điền và tỉnh Hậu Giang, tỉnh Kiên Giang; Bắc giáp huyện Cờ Đỏ, quận Ô Môn.

Trung tâm hành chính huyện Thới Lai đặt tại thị trấn Thới Lai.

- Huyện Cờ Đỏ:

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Cờ Đỏ còn lại 31.047,67 ha diện tích tự nhiên và 122.464 nhân khẩu, có 10 đơn vị hành chính trực thuộc (9 xã, 01 thị trấn), gồm các xã: Thới Hưng, Đông Hiệp, Đông Thắng, Thới Đông, Thới Xuân, Trung Hưng, Thạnh Phú, Trung An, Trung Thạnh và thị trấn Cờ Đỏ.

Địa giới hành chính huyện Cờ Đỏ: Đông giáp quận Thốt Nốt, quận Ô Môn; Tây giáp huyện Vĩnh Thạnh và tỉnh Kiên Giang; Nam giáp huyện Thới Lai; Bắc giáp huyện Vĩnh Thạnh, quận Thốt Nốt.

Trung tâm hành chính huyện Cờ Đỏ đặt tại thị trấn Cờ Đỏ.

D. Quy mô của các quận, huyện, sau khi điều chỉnh địa giới hành chính

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã thuộc huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ; thành lập quận Thốt Nốt và các phường trực thuộc; thành lập huyện Thới Lai:

- Quận Thốt Nốt có 11.780,74 ha diện tích tự nhiên và 160.580 nhân khẩu, có 9 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các phường: Thốt Nốt, Thới Thuận, Thuận An, Trung Nhứt, Thạnh Hòa, Trung Kiên, Thuận Hưng, Tân Hưng, Tân Lộc.

- Huyện Thới Lai có 25.566,30 ha diện tích tự nhiên và 126.842 nhân khẩu, có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Thới Thạnh, Tân Thạnh, Định Môn, Trường Thành, Trường Xuân, Trường Xuân A, Trường Xuân B, Trường Thắng, Xuân Thắng, Thới Lai, Đông Bình, Đông Thuận và thị trấn Thới Lai.

- Huyện Cờ Đỏ có 31.047,67 ha diện tích tự nhiên và 122.464 nhân khẩu, có 10 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Thới Hưng, Đông Hiệp, Đông Thắng, Thới Đông, Thới Xuân, Trung Hưng, Thạnh Phú, Trung An và Trung Thạnh và thị trấn Cờ Đỏ.

- Huyện Vĩnh Thạnh có 29.759,06 ha diện tích tự nhiên và 117.930 nhân khẩu, có 11 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Vĩnh Trinh, Vĩnh Bình, Thạnh Mỹ, Thạnh Quới, Thạnh An, Thạnh Tiến, Thạnh Thắng, Thạnh Lợi, Thạnh Lộc và thị trấn Vĩnh Thạnh, thị trấn Thạnh An.

Thành phố Cần Thơ có 140.161,60 ha diện tích tự nhiên và 1.147.067 nhân khẩu, có 9 đơn vị hành chính trực thuộc (5 quận, 4 huyện) tăng thêm huyện Thới Lai và chuyển huyện Thốt Nốt thành quận Thốt Nốt với 85 đơn vị hành chính cấp xã (43 phường, 37 xã, 05 thị trấn) tăng thêm 09 đơn vị hành chính cấp xã.

Điều 2.

1. Giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ:

a) Tiếp tục hoàn thiện đề án và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc phân vạch, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính nêu trên trình Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Chỉ đạo các cơ quan hữu quan phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ, xã Thới Lai tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật đổi tên gọi xã Thới lai.

2. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quyết định việc đổi tên gọi xã Thới Lai và điều chỉnh, bổ sung tên gọi mới thay tên gọi Thới Lai vào trong nội dung Nghị quyết này trình Chính phủ xem xét, quyết định. Đồng thời, báo cáo Hội đồng nhân dân vào kỳ họp gần nhất.

3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau mười ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VII kỳ họp thứ mười một thông qua và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Quyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện; thành lập xã thuộc huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ; thành lập quận Thốt Nốt và các phường trực thuộc, thành lập huyện Thới Lai thuộc thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.876

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!