Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1685/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Số hiệu: 1685/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 12/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1685/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2016; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2141/TTr-STNMT ngày 23 tháng 3 năm 2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đan Phượng (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đan Phượng, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 23 tháng 3 năm 2016), với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2016

STT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích huyện năm 2016

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

7.800,36

1

Đất nông nghiệp

NNP

3.330,69

1.1

Đất trồng lúa

LUA

1.538,73

 

Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

1.471,97

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1.281,74

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

319,95

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

159,28

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

30,99

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3.419,15

2.1

Đất quốc phòng

CQP

16,08

2.2

Đất an ninh

CAN

0,65

2.3

Đất cụm công nghiệp

SKN

133,89

2.4

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

0,64

2.5

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

77,11

2.6

Đất cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

2.7

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

970,18

 

Đất giao thông

DGT

570,25

 

Đất thủy lợi

DTL

268,32

 

Đất công trình năng lượng

DNL

4,47

 

Đất công trình bưu chính viễn thông

DBV

0,36

 

Đất cơ sở văn hóa

DVH

5,69

 

Đất cơ sở y tế

DYT

6,38

 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

93,36

 

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

16,93

 

Đất chợ

DCH

3,69

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

2,09

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

2,07

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

24,58

2.13

Đất ở tại đô thị

ODT

46,78

2.14

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.039,68

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

15,82

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

7,94

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

2.18

Đất tôn giáo

TON

20,02

2.19

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

56,61

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

SKX

135,21

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

15,43

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

5,71

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

16,34

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

787,07

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

44,49

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

0,77

3

Đất chưa sử dụng

DCS

1.050,53

b) Danh mục các Công trình, dự án

Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 kèm theo.

2. Trong năm kế hoạch, UBND huyện Đan Phượng có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đan Phượng đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2016.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND huyện Đan Phượng:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; Kiên quyết không quyết định chấp thuận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án, công trình không nằm trong danh mục kế hoạch sử dụng đất.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2015.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.

đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 30/9/2016.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

b) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 31/10/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi
trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND;
- MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVPPhạm Chí Công;
P.TNMT;
- Lưu VT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN ĐAN PHƯỢNG
(Kèm theo Quyết định số: 1685/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2016 của UBND thành phố)

STT

Danh mục công trình, dự án

Mã loại đất

Chủ đầu tư

Din tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Dự án có trong Nghị quyết 13/2015/HĐND

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

I

Các dự án đã thực hiện cắm mốc giới GPMB, chưa có Quyết định giao đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cải tạo, nâng cấp Kênh T1.2

DTL

SNN và PTNN

10,40

-

10,40

Đan Phượng

Tân Hội, Hạ Mỗ, Tân Lập

QĐ số 6558/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBNDTP. Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án cải tạo, nâng cấp kênh tiêu T1-2 và đoạn cuối kênh tiêu T1, huyện Đan Phượng, thành phố HN.

 

2

Dự án xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Mặt trận tquốc Việt Nam

DTS

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

3,90

3,90

3,90

Đan Phượng

Xã Song Phượng

QĐ số 2078/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của Ban thường trực UBMTTQVN v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

 

3

Trụ sở BHXH huyện

DTS

Bảo hiểm XH

0,20

0,20

0,20

Đan Phượng

Song Phượng

QĐ số 5249/QĐ-BHXH ngày 18/12/2008 của BHXHVN về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình và QĐ số 798/QĐ-BHXHVN ngày 18/7/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam v/v phê duyệt danh mục dự án đầu tư ngành BHXH năm 2015

 

4

Đấu giá QSDĐ Khu cụm 8

ONT

Trung tâm PTQĐ

0,19

 

0,19

Đan Phượng

Xã Thọ Xuân

QĐ số 3548/QĐ-UBND ngày 23/7/12 của UBND huyện Đan Phượng phê duyệt báo cáo KTKT và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình

 

5

Khu đất SXKD dịch vụ, đất xã Tân Lập (khu pheo) (Đất cơ chế 10% và đất theo Quyết định 18 của UBND thành phố)

DGT

UBND xã

0,20

 

0,20

Đan Phượng

Xã Tân Lập

QĐ số 4926/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của UBND huyện Đan Phượng phê duyệt báo cáo KTKT và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình

 

6

Đất SXKD, dịch vụ xã Đồng Tháp (Đất cơ chế 10%)

TMD

UBND xã

0,70

 

0,70

Đan Phượng

Xã Đồng Tháp

QĐ số 19/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của UBND xã v/v phê duyệt báo cáo KTKT và kế hoạch đấu thầu công trình hạ tầng kỹ thuật khu đất DVTM xã Đồng Tháp

 

7

Dự án đầu tư xây dựng trung tâm thể thao kết hp cây xanh khu vc ti xã Tân Lp

DTT

Chủ đầu tư

0,68

 

 

Đan Phượng

Xã Tân Lập

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001743 ngày 22/10/2014

 

8

Bãi đổ chất thải rắn (TP)

RAC

Sở Xây dựng

11,67

 

11,67

Đan Phượng

Xã Trung Châu

QĐ số 3298/QĐ-SXD ngày 22/5/2013 của Sở Xây dựng v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án xây dựng bãi phế thải xây dựng tại xã Trung Châu, huyện Đan Phượng (X3) Hà Nội

 

9

Dự án Tổ hợp Sơn Hà

TMD

Công ty cổ phần Y tế Đức Hạnh

9,21

 

1

Đan Phượng

Xã Song Phượng

Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc Quy hoạch chi tiết tlệ 1/500 Tổ hợp Sơn Hà

 

10

Dự án nhà máy nước mặt sông Hồng

DTL

Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội

40,08

 

40,08

Đan Phượng

Liên Hồng; Liên Hà; Hồng Hà

Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng Nhà máy nước mặt sông Hồng; Văn bản số 2718/UBND-XDGT ngày 24/4/2015 của UBND thành phố về việc khẩn trương triển khai Nhà máy nước mặt sông Hồng;

x

11

Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng

SKS

DNTN Hồng Giang

24,00

 

 

Đan Phượng

Liên Hồng

Giy chứng nhận đầu tư s 01121001647 ngày 06/8/2013

 

12

Dự án đầu tư khai thác cát làm vật liệu san lấp tại bãi nổi sông Hồng - Lô 4 - xã Liên Hồng

SKS

Chủ đầu tư

13,00

-

 

Đan Phượng

Xã Liên Hồng

QĐ s4610/QĐ-UBND ngày 5/8/2013 của UBNDTP. Hà Nội v/v phê duyệt trữ lượng khai thác cho Cty Kiều Lê, Quyết định số 5425/UBND-TNMT ngày 22/7/2014

 

II

Các dự án chưa thực hiện trong KHSDĐ 2015, chuyển sang thực hiện trong KHSDĐ 2016

 

 

 

6,04

17,65

 

 

 

 

13

Đấu giá quyền sử dụng đất khu Am, khu B Cổng Ngói, khu Sau Thày 1, khu đồng quán Thượng Trì, Cụm 3 sau hội trường UBND xã Liên Hà, huyên Đan Phưng

ONT

Trung tâm PTQĐ

2,14

2,14

2,14

Đan Phượng

Xã Liên Hng, Đồng Tháp, Thượng Mỗ, Liên Hồng, Liên Hà

UBND huyện Đan Phượng đã có các quyết định phê duyệt BC KTKT

x

14

Trụ sở UBND TT. Phùng

DGT

UBND xã

0,62

-

0,62

Đan Phượng

Thị trấn Phùng

Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 19/6/2012 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Phùng

x

15

Cải tạo, nâng cấp đường Tháp Thượng-Thụy ng

DGT

UBND huyện

0,08

-

0,08

Đan Phượng

Xã Song Phượng

QĐ s 13b/QĐ-UBND ngày 14/2/2011 của UBND xã v/v phê duyệt BCKTKT và kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường thôn Tháp Thượng - Thụy ng

x

16

Đường ngã ba ao nông dân đi xóm Hùng

DGT

UBND xã

0,20

-

0,20

Đan Phượng

Xã Đan Phượng

QĐ s77/QĐ-UBND ngày 30/10/2010 của UBND xã Đan Phượng v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

x

17

Đường liên thôn từ cổng thôn Thuận đến cổng thôn Thu

DGT

UBND xã

0,20

-

0,20

Đan Phượng

Xã Song Phượng

QĐ s33b/QĐ-UBND ngày 15/6/2009 của UBND xã v/v phê duyệt BCKTKT và kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường Đường liên thôn từ cổng thôn Thuận đến cổng thôn Thu

x

18

Đường nối trục chính thôn Thống Nhất đi xóm Cát; đường vào trường cấp 1, 2; cải tạo đường từ đình thôn Thuận Thượng đi xứ đồng Mỏ Hạc, đường trục chính thông Thống Nhất; đường từ dốc đê đến đường nhánh N2; đường từ thôn Tháp Thưng Đình Thun

DGT

UBND huyện Đan Phượng

4,15

-

4,15

Đan Phượng

Xã Song Phượng, Thượng Mỗ,

UBND huyện Đan Phượng đã có các Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, phê duyệt phương án dự toán kinh phí để xây dựng các tuyến đường giao thông

x

19

Nhà hát huyện Đan Phượng

ONT

Trung tâm PTQĐ

1,20

1,00

1,20

Đan Phượng

Thị trấn Phùng

QĐ số 5638/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND huyện v/v phê duyệt DA ĐT

x

20

Nhà văn hóa thôn Tân Thịnh

ONT

Trung tâm PTQĐ

0,06

 

0,06

Đan Phượng

Xã Thượng Mỗ

QĐ số 189/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND xã Thượng Mỗ v/v phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình NVH Thôn 5 xã Thượng Mỗ

x

21

Bãi trung chuyển rác

ONT

Trung tâm PTQĐ

0,15

0,15

0,15

Đan Phượng

Xã Song Phượng

QĐ s 100a/QĐ-UBND ngày 25/10/2011 của UBND xã v/v phê duyệt BCKTKT

x

22

Đấu giá QSDĐ Khu Đồng Phung 2, Cổ Ngựa, khu Gừng cụm 7, Trúng Trường Trong, Cụm 7, Hố Hộc, khu ven đầm Cổ Thượng, Ngã ba ST Tuấn Quỳnh phố Nguyễn Thái Học, Phùng Hưng

ONT

Trung tâm PTQĐ

2,58

-

2,58

Đan Phượng

Xã Hạ Mỗ, Tân Lập, Thọ Xuân, Phương Đình, thị trấn Phùng

UBND huyện Đan Phượng đã có các Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

x

23

Mở rộng Ngõ 29 Phượng Trì

TON

UBND huyn

0,05

-

0,05

Đan Phượng

Thị trấn Phùng

QĐ số 149/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND TT. Phùng v/v phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình đường 32 đi ao cá Bác Hồ (Ngõ 29 phố Phượng Trì)

x

24

Trạm y tế xã

DYT

BQLDA đầu tư xây dựng huyện

0,21

 

0,21

Đan Phượng

Xã Liên Trung

Quyết định số 3975/QĐ-UBND ngày 2/8/2011 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình trạm y tế xã Liên Trung

x

25

Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Đan Phượng

DTS

Chi cục thuế TP

0,50

 

0,50

Đan Phượng

Thị trấn Phùng

Văn bản số 5190/TCT-TVQT ngày 21/11/2014 của Tổng cục thuế v/v chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc chi cục thuế huyện Đan Phượng. Văn bn số 1480/UBND-QHKT ngày 3/3/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận địa điểm lập dự án.

x

26

Mrộng chùa Chổi xã Liên Hồng

TON

UBND xã

4,27

3,51

4,27

Đan Phượng

Xã Liên Hồng

Thông báo kết luận của Ban thường vụ Huyện ủy số 351-TB/HU ngày 24/6/2013 về chủ trương chuyển đổi đất để phục vụ các công trình văn hóa và làm đường giao thông nông thôn;

x

27

Mrộng Đình, Quán Thụy ng

TIN

UBND xã

0,70

0,70

0,70

Đan Phượng

Thị trấn Phùng

Thông báo kết luận của Ban thường vụ Huyện ủy số 351-TB/HU ngày 24/6/2013 về chủ trương chuyển đổi đất để phục vụ các công trình văn hóa và làm đường giao thông nông thôn;

x

28

Mrộng chùa Vĩnh Kỳ, chùa Sùng Phúc

TON

UBND xã

0,68

0,68

0,68

Đan Phượng

Xã Tân Hội

Thông báo kết luận của Ban thường vụ Huyện ủy số 351-TB/HU ngày 24/6/2013 về chủ trương chuyển đổi đất để phục vụ các công trình văn hóa và làm đường giao thông nông thôn;

x

29

Mrộng chùa Thượng Thôn (hồ chăn nuôi)

TON

UBND xã

2,00

 

2,00

Đan Phượng

Xã Liên Hà

Thông báo kết luận số 394/TB-HU ngày 02/10/2013 của huyện ủy v/v chủ trương chuyển đổi đất phục vụ các công trình văn hóa

x

III

Những dự án đăng ký mi thực hiện trong KHSDĐ 2016

 

 

49,83

37,03

49,83

 

 

 

 

30

Ci tạo đường dây 110kv Chèm Phúc Thọ

DNL

Tổng công ty điện lực TP HN

5,40

 

5,40

Đan Phượng

Xã Tân Lập, Đồng Tháp, Song Phượng

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 5192 EVN HANOI ngày 30/12/2014

 

31

Nâng áp nhánh Trung Châu 2 thuộc lộ 972 TGĐP (từ 10kV lên 35kV)

DNL

Công ty điện lực Đan Phượng

0,03

0,03

0,03

Đan Phượng

Hạ M; Thượng Mỗ; Phương Đình; Trung Châu; Hồng Hà

Quyết định số 2471/QĐ-EVN HANOI ngày 09/07/2015 của Tổng công ty điện lực TPHN

x

32

Cải tạo lưới điện hạ thế huyện Đan Phượng giai đon 1 năm 2016

DNL

Công ty điện lực Đan Phượng

0,01

 

0,01

Đan Phượng

Thọ An; Đức Thượng

Quyết định s 2471/QĐ-EVN HANOl ngày 09/07/2015 của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội

x

33

Cụm tiểu thủ công nghiệp làng nghề Liên Trung

SKN

UBND xã

15,00

15,00

15,00

Đan Phượng

Liên Trung

Công văn số 9036/BCT-CNĐP ngày 16/9/2014 của Bộ Công Thương

x

34

Cụm tiểu thcông nghiệp Đan Phượng

SKN

Trung tâm PT cụm CN huyện

6,80

6,80

6,80

Đan Phượng

Đan Phượng

Công văn s9036/BCT-CNĐP ngày 16/9/2014 của Bộ Công Thương

x

35

Dự án Xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện Đan Phượng

TSC

Kho bạc Nhà nước huyện Đan Phượng

0,21

 

0,21

Đan Phượng

Song Phượng

Văn bn số 5859/UBND-QHKT ngày 20/8/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận địa điểm lập dự án đầu tư trụ slàm việc Kho bạc Nhà nước Đan Phượng; Quyết định số 3152/QĐ-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt điều chnh bổ sung quy hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hệ thống Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2011-2020

x

36

Nhà văn hóa xã Phượng Trì, Hạ Mỗ

DSH

UBND xã

0,11

 

0,11

Đan Phượng

Thượng Mỗ, Hạ Mỗ

Văn bản số 740/UBND-TCKH ngày 16/9/2015 của UBND huyện về việc giao chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ bản

 

37

Mrộng NVH Phượng Trì

DSH

UBND huyện

0,10

 

0,10

Đan Phượng

TT Phùng

Văn bản số 740/UBND-TCKH ngày 16/9/2015 của UBND huyện về việc giao chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ bản

x

38

Nhà hội họp cụm 3

DSH

UBND xã Hạ Mỗ

0,05

 

0,05

Đan Phượng

Hạ Mỗ

Văn bản số 740/UBND-TCKH ngày 16/9/2015 của UBND huyện về việc giao chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ bản

x

39

Dự án mrộng trường THCS Tân Lập, Tiu học Tân lập khu B, Mầm non Tân Lập khu B, Trung học cơ sở xã Tân Hội, mầm non Tân Hội 2

DGD

UBND huyện

4,99

3,2

4,99

Đan Phượng

Tân Lập

Văn bản số 740/UBND-TCKH ngày 16/9/2015 của UBND huyện về việc giao chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ bản

x

40

Đường N1, N9

DGT

BQLDA làm đường GT

8,03

 

8,03

Đan Phượng

Xã Hạ Mỗ, Thượng Mỗ; Phương Đình

Văn bản số 740/UBND-TCKH ngày 16/9/2015 của UBND huyện về việc giao chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dng cơ bản

x

41

Xây dựng kênh tiêu TO

DTL

UBND huyện Đan Phượng

1,00

1,00

1,00

Đan Phượng

 

Quyết định phê duyệt dự án số 219/QĐ-KHĐT ngày 24/10/2012 của Sở KHĐT

x

42

Đường nhánh N14

DGT

UBND huyện Đan Phượng

2,00

2,00

2,00

Đan Phượng

Đan Phượng, Phương Đình, Thọ Xuân

Quyết định số 5776/QĐ-UBND ngày 22/2/2011 của UBND huyện phê duyệt dự án

x

43

Dự án Di chuyển vườn ươm cây xanh tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm phục vụ đầu tư xây dựng khu chức năng đô thị Thành phố xanh

DKV

Công ty cổ phần Bất động sản Hồng Ngân

9,50

9,00

9,50

Đan Phượng

Song Phượng

Thông báo s287/TB-VP ngày 01/9/2015 của UBND TPHN về chỉ đạo KL của PCT UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng về việc chỉ đạo địa điểm di chuyển Vườn ươm cây xanh tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm

 

44

Đấu giá khu Đồng Phung (giai đoạn 2), khu Cây Sng trong, Khu Đồng Sậy - Trẫm Sau, khu xen kẹt cm 1, 3, 10 khu đc 10 cm 7

ONT

BQL DADG

2,00

0,00

2,00

Đan Phượng

Thượng M, Song Phượng, Đan Phượng, Thọ Xuân

UBND huyện Đan Phượng có các Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đấu giá QSD đất huyện Đan Phượng năm 2016

x

45

Trụ sđồn Công an Liên Hồng

CAN

Công an thành ph Hà Ni

0,10

 

0,10

Đan Phượng

Xã Đan Phượng

Quyết định s 1609/QĐ-CAHN-QLDA ngày 04/9/2014 của Công an thành phố Hà Nội

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1685/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.961

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17