Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CHUYEN XEP LUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 32758 văn bản

21

Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường học và trường chuyên biệt công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2019 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ XẾP LƯƠNG NHÂN VIÊN THIẾT BỊ, THÍ NGHIỆM TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC VÀ TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT CÔNG LẬP Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11

Ban hành: 02/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2019

22

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

03/2016/QD-UBND,Quyết định 03 2016,Thành phố Hồ Chí Minh,Tuyển dụng viên chức,Viên chức chuyển công tác,Chế độ xếp lương,Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2016

23

Thông tư 08/2015/TT-BNV hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

--------------- Số: 08/2015/TT-BNV Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỜI GIAN TẬP SỰ, BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH LƯU TRỮ Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4

Ban hành: 28/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2016

24

Nghị quyết 133/2015/NQ-HĐND thông qua Đề án sắp xếp, nâng cao chất lượng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA ĐỀ ÁN SẮP XẾP, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH PHƯỜNG, XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ 15 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19

Ban hành: 10/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2016

25

Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, khu phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

năm 2019 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SẮP XẾP, SÁP NHẬP, ĐỔI TÊN THÔN, KHU PHỐ VÀ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở THÔN, KHU PHỐ DÔI DƯ SAU KHI SẮP XẾP, SÁP NHẬP THÔN, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa

Ban hành: 20/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2019

26

Nghị quyết 41/2018/NQ-HĐND quy định về số lượng, mức phụ cấp kiêm nhiệm và trợ cấp nghỉ việc một lần do thực hiện bố trí, sắp xếp, tinh giản đối với người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Bình, ngày 12 tháng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, MỨC PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM VÀ TRỢ CẤP NGHỈ VIỆC MỘT LẦN DO THỰC HIỆN BỐ TRÍ, SẮP XẾP, TINH GIẢN ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 12/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2019

27

Hướng dẫn 1295/HD-TLĐ năm 2019 về đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

1295/HD-TLD,Hướng dẫn 1295 2019,Tổng liên đoàn Lao động Việt N,Xếp loại hoạt động công đoàn,Đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn,Phân cấp chỉ đạo trực tiếp cơ sở,Lao động - Tiền lương TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2019

28

Hướng dẫn 1294/HD-TLĐ năm 2019 về đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

1294/HD-TLD,Hướng dẫn 1294 2019,Tổng liên đoàn Lao động Việt N,Đánh giá xếp loại,Nâng cao chất lượng hoạt động ,Công đoàn cơ sở,Lao động - Tiền lương TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2019

29

Thông tư liên tịch 11/2011/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với viên chức ngạch kỹ thuật y học do Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành

11/2011/TTLT-BYT-BNV,Thông tư liên tịch 11 2011,Bộ Nội vụ,Bộ Y tế,Chuyển xếp ngạch,Chuyển xếp lương,Viên chức ngạch kỹ thuật y học ,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ - BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 28/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2011

30

Thông tư liên tịch 30/2010/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn chuyển xếp ngạch và xếp lương viên chức ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

30/2010/TTLT-BTNMT-BNV,Thông tư liên tịch 30 2010,Bộ Nội vụ,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Hướng dẫn ,Chuyển xếp ngạch,Chuyển xếp lương,Ngành tài nguyên môi trường,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2010

31

Nghị định 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

chuyển tiếp Trường hợp Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ đang có Hạt Kiểm lâm khi thực hiện giải thể Hạt Kiểm lâm và chuyển sang mô hình tổ chức Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng theo quy định tại Điều 15 Nghị định này thì những viên chức đã được xếp ngạch Kiểm lâm, đang được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp thâm

Ban hành: 01/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2019

32

Thông tư 07/2018/TT-BNV quy định về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

07/2018/TT-BNV,Thông tư 07 2018,Bộ Nội vụ,Chức danh nghề nghiệp,Giáo viên dự bị đại học,Bổ nhiệm xếp lương chức danh nghề nghiệp,Giáo dục BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2018/TT-BNV

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2018

33

Thông tư 07/2019/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2019 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ XẾP LƯƠNG NHÂN VIÊN GIÁO VỤ TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ; TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN; TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC VÀ TRƯỜNG DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT CÔNG LẬP Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Ban hành: 02/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2019

34

Thông tư 73/2010/TT-BQP hướng dẫn xếp lương khi nâng loại, chuyển loại, chuyển nhóm quân nhân chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

73/2010/TT-BQP,Thông tư 73 2010,Bộ Quốc phòng,Xếp lương quân nhân chuyển ngành,Chuyển xếp lương,Xếp lương nâng bậc lương ,xếp lương chuyển nhóm quân nhân,Hướng dẫn xếp lương,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2015

35

Hướng dẫn 848/HD-TLĐ năm 2017 về xếp lương đối với cán bộ công đoàn chuyên trách trong công đoàn tổng công ty, công ty nhà nước và tổng công ty, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số: 848/HD-TLĐ Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2017 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH TRONG CÁC CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ VỐN NHÀ NƯỚC CHI PHỐI Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi

Ban hành: 02/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2017

36

Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-BNV-BKHCN hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ Nội vụ Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

01/2011/TTLT-BNV-BKHCN,Thông tư liên tịch 01 2011,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Nội vụ,Chuyển xếp ngạch,Chuyển xếp lương,Kiểm soát chất lượng sản phẩm,Kiểm soát chất lượng hàng hóa ,Lao động - Tiền lương BỘ NỘI VỤ - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự

Ban hành: 07/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2011

37

Hướng dẫn 07/HD-BTCTW năm 2017 về xếp lương đối với người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước và tổng công ty, công ty có vốn nhà nước chi phối do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

Số: 07-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CHUYÊN TRÁCH CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ TRONG TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ VỐN NHÀ NƯỚC CHI PHỐI - Căn cứ Quyết định số 79-QĐ/TW, ngày 10-4-2012

Ban hành: 05/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2017

38

Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

ngày 12 tháng 07 năm 2019 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở ẤP, KHU PHỐ DÔI DƯ DO SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY, SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA IX -

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2019

39

Thông tư 05/2017/TT-BNV sửa đổi Thông tư 11/2014/TT-BNV và 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số: 05/2017/TT-BNV Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2017 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 11/2014/TT-BNV NGÀY 09 THÁNG 10 NĂM 2014 VÀ THÔNG TƯ SỐ 13/2010/TT-BNV NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ VỀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN, BỔ NHIỆM NGẠCH VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC

Ban hành: 15/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2017

40

Nghị quyết 27/NQ-HĐND năm 2019 về hỗ trợ cán bộ, công chức; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau nhập đơn vị hành chính xã, thị trấn và sau khi bố trí, sắp xếp số lượng, chức danh theo Nghị quyết thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP do tỉnh Tuyên Quang ban hành

NGHỊ QUYẾT HỖ TRỢ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC; NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN; NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ DÔI DƯ SAU NHẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH XÃ, THỊ TRẤN VÀ SAU KHI BỐ TRÍ, SẮP XẾP SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH THEO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2019/NĐ-CP NGÀY 24/4/2019 CỦA

Ban hành: 01/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144