Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 07/HD-BTCTW năm 2017 về xếp lương đối với người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước và tổng công ty, công ty có vốn nhà nước chi phối do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

Số hiệu: 07/HD-BTCTW Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Ban Tổ chức Trung ương Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 05/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC

-------

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 07-HD/BTCTW

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CHUYÊN TRÁCH CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ TRONG TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ VỐN NHÀ NƯỚC CHI PHỐI

- Căn cứ Quyết định số 79-QĐ/TW, ngày 10-4-2012 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương;

- Căn cứ Quyết định số 128-QĐ/TW, ngày 14-12-2004, của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn th(sau đây gọi tt là Quyết định số 128-QĐ/TW);

- Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14-5-2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương; Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13-6-2016; Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13-6-2016 của Chính phủ Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Sau khi trao đổi thống nhất với các cơ quan: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn chuyển xếp lương đối với người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thtrong tập đoàn kinh tế, tng công ty, công ty nhà nước và tổng công ty, công ty có vốn nhà nước chi phối như sau:

1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1.1. Phạm vi

Tổ chức Đảng, đoàn thể trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty có 100% vốn nhà nước và các tổng công ty, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối.

1.2. Đối tượng áp dụng

- Người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty 100% vốn nhà nước.

- Người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn th trong công ty cphần có vốn nhà nước chi phối.

2. Nguyên tắc chuyển xếp lương

Khi chuyển xếp lương đối với cán bộ, viên chức làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể cần bảo đảm nguyên tắc tại Điều 4 Quyết định số 128-QĐ/TW, cụ thể như sau:

2.1. Nguyên tắc chuyển xếp lương trong các tập đoàn kinh tế, tng công ty, công ty có 100% vốn nhà nước

a) Đối với người giữ chức vụ (bầu cử, bổ nhiệm)

- Bí thư đảng ủy hưởng lương chức vụ (chức danh) như bảng lương tổng giám đốc, (giám đốc) của công ty;

- Phó bí thư đảng ủy, chủ tịch Công đoàn hưởng lương chức vụ (chức danh) như bảng lương phó tổng giám đốc, (phó giám đốc) của công ty;

- Bí thư Đoàn Thanh niên, phó chủ tịch Công đoàn, trưởng các ban của đảng xếp lương chức vụ hoặc xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng phụ cấp chức vụ tương ứng của chức danh trưởng phòng (ban) của công ty ban hành;

- Phó bí thư Đoàn Thanh niên, phó các ban của đảng xếp lương chức vụ hoặc xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng phụ cấp chức vụ tương ứng của phó phòng (ban) của công ty ban hành;

b) Người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể (nếu có) xếp lương như viên chức cùng trình độ và cùng thời gian công tác ở công ty.

2.2. Cách chuyển xếp lương trong tổng công ty, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phi

Đảng ủy tổng công ty, công ty phối hợp với người đại diện phần vốn nhà nước trong tổng công ty, công ty và các thành viên Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận chức năng tổ chức, xây dựng bảng lương đối với người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể trong công ty đảm bảo nguyên tắc nêu tại Khoản 2.1 của Hướng dẫn này.

2.3. Các nguồn thu nhập khác được hưởng theo nguyên tắc:

Hàng tháng, người đảm nhận các chức vụ (chức danh) chuyên trách công tác đảng, đoàn thể và người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể (nếu có) trong tổng công ty, công ty 100% vốn nhà nước và công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối còn được hưởng các khoản tiền lương gắn với hiệu quả công việc; tiền thưởng và các chế độ khác theo quy định của pháp luật và của công ty ban hành.

3. Nguồn kinh phí

Tiền lương được tính trong quỹ tiền lương của công ty. Riêng tiền lương của người làm chuyên trách công đoàn tại Khoản 2.1 do nguồn tài chính công đoàn chi trả, các khoản thu nhập khác tại Khoản 2.3 của Hướng dẫn này do người sử dụng lao động tại công ty chi trả.

4. Tổ chức thực hiện

- Hướng dẫn này có hiệu lực từ ngày ký.

- Mức lương mới được áp dụng để làm căn cứ đóng, hưng bảo hiểm xã hội, bo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, và tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo him xã hội đ tính lương hưu, trợ cấp tht nghiệp, trợ cp một lần theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và quy định tại Hướng dẫn này.

- Căn cứ Điểm 2 Hướng dẫn này, Chủ tịch Hội đồng quản trị của từng công ty nhà nước (công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối) chủ động chuyển xếp lương của người làm chuyên trách công đoàn (hiện hưởng lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP , ngày 14-12-2004 hoặc Nghị định số 205/2004/NĐ-CP , ngày 14-12-2004 của Chính phủ) sang thang, bảng lương mới sau khi trao đổi thống nhất với Công đoàn cấp trên hoặc Công đoàn ngành và cấp ủy cùng cấp.

- Riêng các tổng công ty, công ty cổ phần có vn nhà nước không chi phi, được áp dụng hướng dẫn này để xây dựng bảng lương và chuyển xếp lương đối với người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thcủa công ty mình.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị phản ánh vBan Tổ chức Trung ương để cùng nghiên cứu, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Các đ/c lãnh đạo Ban;
- Các t
nh ủy, thành ủy, đng ủy trực thuộc Trung ương và các ban tổ chức;
- Tập đoàn, Tổng công ty, công ty có vốn Nhà nước;
- Các Vụ: I, II, III, IV;
- Lưu VP; Vụ CSCB (4b).

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thanh Bình

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 07/HD-BTCTW năm 2017 về xếp lương đối với người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước và tổng công ty, công ty có vốn nhà nước chi phối do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.225

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.226