Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CHUNG TU THANH TOAN QUA NGAN HANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 69421 văn bản

61

Kế hoạch 1751/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội do tỉnh Bắc Ninh ban hành

chương trình an sinh xã hội (sau đây gọi tắt là Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công), Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh với nội dung sau: I. MỤC TIÊU 1. Mục tiêu chung Đẩy mạnh thanh toán

Ban hành: 25/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2018

62

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

gọi chung là đơn vị). Điều 2. Giải thích từ ngữ và thuật ngữ Trong Thông này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Dịch vụ ngân hàng trên Internet (Internet Banking) là các dịch vụ ngân hàng và dịch vụ trung gian thanh toán được các đơn vị cung cấp thông qua mạng Internet. 2. Hệ thống Internet Banking là một tập hợp

Ban hành: 28/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2019

63

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn Ngân sách thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng

dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2019

64

Văn bản hợp nhất 49/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thanh toán; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán. 1,2 Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Thông này hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cung ứng và sử dụng dịch

Ban hành: 09/11/2016

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2016

65

Thông 23/2018/TT-BTC về hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

- Tiền gửi ngân hàng để theo dõi tiền bảo đảm thanh toán tại ngân hàng lưu ký trước khi chào bán chứng quyền, tiền gửi tại tài khoản phong tỏa (tiền bán chứng quyền khi phân phối trên thị trường sơ cấp) và tiền gửi tại tài khoản tự doanh (để thực hiện phòng ngừa rủi ro theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán). 3. Tài khoản 018 - Chứng

Ban hành: 12/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2018

66

Thông 19/2015/TT-NHNN Quy định Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

định số 08/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chế độ kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông quy định Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG

Ban hành: 22/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2015

67

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông này quy định về hoạt động thẻ ngân hàng (sau đây gọi tắt là thẻ) bao gồm: hoạt động phát hành, sử dụng, thanh toán, chuyển mạch, bù trừ điện tử và quyết toán giao dịch thẻ. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Tổ chức phát hành thẻ. 2. Tổ chức thanh toán thẻ. 3. Tổ chức chuyển mạch

Ban hành: 07/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2019

68

Thông 19/2016/TT-NHNN Quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh toán; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông quy định về hoạt động thẻ ngân hàng. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh Thông này quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2016

69

Thông 327/2016/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

TOÁN KINH PHÍ ĐƯỢC TRÍCH TỪ CÁC KHOẢN THU HỒI PHÁT HIỆN QUA CÔNG TÁC THANH TRA ĐÃ THỰC NỘP VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Ban hành: 26/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2017

70

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2018 về hợp nhất Thông quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

sát ngân hàng từ kết quả giám sát kết hợp với kết luận thanh tra, kết quả kiểm toán độc lập, kết quả kiểm toán nội bộ, thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước khác; c) Khi có yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xuất phát từ thực tiễn quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. 3. Khi nhận được các khuyến nghị, cảnh báo

Ban hành: 20/03/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2018

71

Quyết định 241/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

chương trình an sinh xã hội với các nội dung sau: I. MỤC TIÊU 1. Mục tiêu chung Đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. 2. Mục tiêu cụ thể Phấn đấu

Ban hành: 23/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2018

72

Thông 50/2018/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc mua bán, chuyển nhượng, ngân hàng thương mại gửi Ngân hàng Nhà nước văn bản báo cáo về kết quả thực hiện kèm tài liệu chứng minh đã hoàn thành việc mua bán, chuyển nhượng. Điều 16. Mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp tại ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Ban hành: 31/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

73

Thông 242/2016/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Khách hàng 9 Giá dịch vụ thanh toán bù trừ tiền giao dịch chứng khoán Ngân hàng thanh toán Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp a) Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ 0,01% giá trị thanh toán bù trừ ròng của

Ban hành: 11/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2017

74

Thông 53/2018/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

đại diện, đơn vị sự nghiệp. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đương nhiên hết hiệu lực. 2. Khai trương hoạt động chi nhánh: a) Yêu cầu khai trương hoạt động chi nhánh: (i) Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp trụ sở chi nhánh; trụ sở phải đảm bảo lưu trữ chứng từ, thuận tiện và an toàn cho giao dịch, an

Ban hành: 31/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2019

75

Thông 32/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

định bổ nhiệm và thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán, người kiểm soát chứng từ giao dịch với Ngân hàng Nhà nước.” 6. Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Điều 11. Đối tượng mở tài khoản thanh toán 1. Cá nhân mở tài khoản thanh toán tại

Ban hành: 26/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2016

76

Thông 19/2017/TT-NHNN về sửa đổi Thông 36/2014/TT-NHNN quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam phát hành); khoản vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng; khoản bán có kỳ hạn giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước. + Khoản cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác dưới các hình thức bán có kỳ hạn, chiết khấu, tái chiết

Ban hành: 28/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2017

77

Thông 40/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

khác đối với các chức danh thuộc bộ phận kiểm toán nội bộ phải tách biệt với kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của các đơn vị, bộ phận thuộc tuyến bảo vệ thứ nhất và tuyến bảo vệ thứ hai;” Điều 2. 1. Bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 38 Thông số 13/2018/TT-NHNN. 2. Bỏ đoạn “theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ an toàn vốn

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2019

78

Thông báo kết luận 268/TB-NHNN năm 2016 kết luận của Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh tại Hội nghị trực tuyến về “Đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong thanh toán điện tửthanh toán thẻ” do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

thực tế các sự cố rủi ro, gian lận trong thanh toán nói chung, thanh toán điện tửthanh toán thẻ nói riêng vẫn có nguy cơ xảy ra cho dù các ngân hàng hay các tổ chức trung gian thanh toán có áp dụng mọi giải pháp bảo mật tiên tiến nhất. Các đối tượng phạm tội luôn thay đổi thủ đoạn và phương thức tấn công mới để vượt qua những biện pháp bảo

Ban hành: 12/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2016

79

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam phát hành); khoản vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng; khoản bán có kỳ hạn giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước. + Khoản cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác dưới các hình thức bán có kỳ hạn, chiết khấu, tái chiết khấu và

Ban hành: 10/08/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2018

80

Văn bản hợp nhất 41/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

về thanh toán không dùng tiền mặt; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh toán; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.[1] Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Thông này hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán đối với

Ban hành: 12/07/2016

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.83